Държавата може и по-ефективно да събира вземанията си

Държавата и публичноправните организации могат да бъдат кредитори по публични и частни вземания. Като всеки кредитор, държавата също трябва да търси и събира своите вземания, за да осигури своята финансова стабилност, като за целта ползва определени от закона способи и следва определени процедури.Пуб...

Нотариатът пред изпитанията на общностния правен ред

(Продължение от брой 9, 2009 г.)Лисабонският договор осигурява "континюитета" на изключението относно дейностите, свързани с упражняване на публична власт (чл. 45 от ДЕО). Въпросната разпоредба е запазена без редакционни изменения и промяната се състои единствено в нейното ново номериране (...

Българският наказателен магистрат е лишен от диалог с Люксембург

Европейският съвет в Тампере през 1999 г. решава, че принципът на взаимното признаване трябва да се превърне в крайъгълен камък на съдебното сътрудничество по наказателни въпроси, тъй като взаимната правна помощ към този момент се нуждае от значително подобрение. Този въпрос придобива особена важност...

Недопустимо ограничение на достъпа до съд

Член 6 т.1 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС) гарантира правото на справедлив съдебен процес, един от аспектите на който е правото на достъп до съд. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) нееднократно е подчертавал, че липсата на достъп до съд обезсмисля...
post-featured-image-16716.jpg

Изискванията към служителите, които управляват средствата по фондовете на ЕС, са занижени

В предишния брой на сп. "Правен свят" стана дума, че, според доклад на Сметната палата, България е усвоила едва 0,8 % от оперативните програми, одобрени от Европейската комисия (ЕК) за 2007 и...

Брачните договори по новия Семеен кодекс - екстравагантен и неясен експеримент

За първи път в българското право от 1 октомври 2009 г. се уреждат брачните договори. Новият Семеен кодекс (СК) въвежда три изборни имуществени режима между съпрузите: общност, разделност и  оговорен. Исторически българското семейно право познава както режима на разделност (Наредба закон за брака...

АПК трябва да се тълкува в полза на гражданите и бизнеса**

Разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уреждат основните изисквания към формата на искането за откриване на административното производство. Кодексът се явява общ закон и по отношение на специалните административни производства (например Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, къде...

Планирането на успеха не е достатъчно за ефективното усвояване на фондовете от ЕС

Според доклад на Сметната палата 2 към 30.09.2008 г. размерът на изплатените средства е 0,8 на сто от общия бюджет на оперативните програми за 2007 и 2008 година.3 Което означава, че това е размерът на реално усвоените от България пари. Резултатът сам по себе си е повече от скромен, но като се вземе...

Българският нотариат пред изпитанията на общностния правен ред

Из Закона за нотариусите и нотариалната дейност:"Чл. 8. (1) Правоспособност на нотариус може да придобие дееспособно физическо лице на възраст до 60 години, което е само български гражданин…"Тази наглед безобидна формулировка на изискванията за правоспособност на нотариус породи &quo...
post-featured-image-13852.jpg

ВАС потвърди решението на ВСС за назначаването на Веселин Пенгезов за председател на Апелативен съд – София

Ръкопляскания в съдебната зала. Това рядко се случва и по принцип е недопустимо в храма на Темида, но именно по този начин посрещнаха присъстващите жалбоподатели и журналисти произнесеното на 30 май 20...

Председателят на ВАС и министърът на правосъдието откриха новия дом на Административния съд в Смолян

На 2 юни 2009 г. председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев и министърът на правосъдието Миглена Тачева участваха в церемонията по официалното откриване на новия дом на Административния съд в Смолян – новопостроен специално за нуждите на съда етаж в Съдебната палата на бул...

Решението на МС за създаване на Национален кризисен щаб за боклука в София се оказа нищожно

Право да създаде Национален кризисен щаб за сметосъбирането в София е имал премиерът, а не правителството, стана ясно след произнасянето по спора на Върховния административен съд (ВАС). С решение от 4 юни 2009 г. тричленен състав на съда отмени, по жалба на кмета на Столична община, Решение №242/09.0...

Прехвърляне на търговско предприятие*

* Статията е съобразена със законодателството към 09.06.2009 г.Сделките, с които се извършват прехвърляния (продажби) на търговски предприятия имат все по-широко приложение в съвременния търговски оборот. Те проявяват различна степен на сложност в зависимост от това дали се касае за частично или за ц...

(Зло)вещи въпроси към ВСС

"Не режи клона, на който седиш, освен ако не са решили да те обесят на него."Из "Невчесани мисли", Станислав Йежи ЛецВисшият съдебен съвет (ВСС) е нарочил вещите лица за главни виновници за отлагането на делата. Според кадровиците на Темида контролът върху тях е по-голям проблем о...

Неправилно тълкуване на две алинеи компрометира обезпечителното производство

Необходимо е ВКС да вземе отношение по прилагането на чл.396 от Гражданския процесуален кодекс и да наложи прочит на тази разпоредба в духа и съобразно целите на закона.Всеки юрист знае, че обезпечителното производство цели да предостави защита на едно спорно право по висящ спор срещу евентуални недо...