Мистерията "Разкрито престъпление"

Представям си следното: една слънчева утрин, разхождам се по "Графа", поглеждам към зданието на МВР на ул. "6-ти септември" и виждам футуристична офис сграда с красиви прозорци, в които се оглежда достолепно храмът "Свети Седмочисленици". Вратите на МВР-то са широко отво...

Съдебната реформа в САЩ: управление на споровете и движение на делата

Параметрите на съдебната реформа принципно са свързани посредством общата цел за подобряване на навременното, ефективно и икономично управление на правните спорове. Основните възможности пред една съдебна система, която е изправена пред постоянно нарастващ брой дела, са три:• увеличаване на ресу...

Неуредените въпроси в новоизменения закон за обществени поръчки - ЗОП

За да се запушат всички пролуки, даващи възможност за заобикаляне на закона, е необходим ясен стратегически поглед, осъществен в няколко насоки.I Преодоляване на липсата на координация на ЗОП със законодателството, уреждащо финансовата дисциплина и бюджетното и счетоводното законодателствоВ това има...

Предложенията като способ за обществен контрол върху дейността на административните органи

Чрез създаването на Глава осма:"Предложенияи сигнали" в АПКпо нов начин се уреди дейността по подаване на предложения и сигнали от граждани, като средство за подобряване на работата на администрацията и за осъществяване на условия за упражняване правата на гражданите чрез обществен контрол....

ВАС събори скандална наредба на МВР

Тепърва ще се поставя въпросът за граждани, пострадали от наредбата, които имат право да търсят обезщетение от държавата.Съдът е приел, че текстът от наредбата противоречи на чл.8 от Европейската конвенция за правата на човека и на чл.32 и чл.34 от конституцията, които гарантират правото на неприкосн...

Как държавата да се намеси в "Топлофикация", без да наруши евродирективите

Може ли помощта от държавата или от съответната община за топлофикационно дружество да е държавна помощ?Възможно ли е увеличението на капитала на държавно или общинско дружество да не е държавна помощ?В случая с "Топлофикация – София" и всяко друго топлофикационно дружество следва да...

КЗК ще може... всичко

* Изразените в статия позиции и коментари са лични и не ангажират институции или търговски дружества.Новият Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК), който влезе в сила на 01.12.2008 г., предизвика много въпроси, защото бяха предложени нови правни институти и някои решения, които могат да бъдат определ...

Ще се намеси ли Люксембург в битката между канторите?

Големите чужди адвокатски фирми настояват, че в България са ограничени правата им по почти всички въпроси, касаещи дейността им. Поради това те искат от ВАС да провери съответства ли Българският закон за адвокатурата на Директива 98/5, уреждаща адвокатската дейност на чужди адвокати, а също и на Дого...

Административна принуда - понятие и видове

Изясняванетона понятиетоза административна принуда, трябва да започне от двете основни изходни понятия в тази област – убеждение и принуда.Убеждението е съвкупност (комплекс) от възпитателни, разяснителни и поощрителни средства за въздействие върху съзнанието и поведението на членовете на общес...

Дали МВР може да ни следи в интернет и да знае с кого и кога говорим по телефона

Петчленен състав на ВАС трябва да реши окончателно до месец дали е законосъобразна Наредба №40/7.01.2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за...

ВАС: Заповедта на областния управител на Пловдив, с която той е отказал да отпише от актовите книги за държавна собственост бившия царски дворец "Кричим", не подлежи на съдебен контрол

С Решение от 10.11.2008 г. тричленен състав на ВАС обезсили акта на Пловдивския административен съд, с който бе прогласена нищожността на Заповед №ЗД-00-699/24.07.2007 г. на областния управител на Пловдив. С въпросната заповед той е отказал да отпише от актовите книги за държавна собственост и да пре...

Уволненият заместник на ДАНС Иван Драшков подаде жалба във ВАС

Във ВАС бе образувано адм. дело №13060/2008 г. по жалба на Иван Драшков срещу Решение №634/09.10.2008 г. на Министерския съвет, с което жалбоподателят е освободен като заместник-председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).Атакуваното решение на МС е прието на основание доклад на м...

Фундаментален труд по конституционно право

Появата на третото издание на труда на проф. Емилия Друмева "Конституционно право" е важно събитие за българската конституционно-правна наука**. Той представлява респектиращо ерудитско изследване, носещо белезите на впечатляващата професионална и творческа биография на своя автор.Проф. Емилия Друмева...

ДАНС – по тънкия лед между предисторията и бъдещето

Явленията "корупция" и "организирана престъпност" някак неразривно се вплетоха в предисторията на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), макар че нормативно тя е призвана да противодейства поне на десетина-петнадесет равностойни явления. Бих желал да уточня, че...

Съдебната реформа в САЩ: политика на институционалната промяна

Политика насъдебната реформаСпоред едно популярно общовалидно определение политика означава "това, което някой успява да получи в определен момент и по какъв начин го постига". Реформата на съдебната система със сигурност се вписва в подобно определение, тъй като предложенията за промяна на...