Данъчно облагане на свободните професии

Законодателят е посочил неизчерпателно, а само примерно дейностите, които отговарят на тези изиквания, а именно:експерт-счетоводители, консултанти, одитори, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, съдебни заседатели, експерти към съда и прокуратурата, лицензирани оценители, медицински специа...

Войната на адвокатите

Раздутият изкуствено от медиите у нас спор между българските и чуждестранните адвокатски кантори неочаквано се пренесе и в чуждестранната преса. Редица юридически списания и авторитетни вестници като например "Файненшъл Таймс" публикуваха материали по казуса. Сезирана беше дори Европейската...

Тълкувателно дело

Във ВАС бе образувано тълкувателно дело №6/2008 г. по искане на председателя на ВАС Константин Пенчев до Общото събрание на съдиите от ВАС за издаване на тълкувателно решение по въпроса "Подлежат ли на оспорване решенията на общинските избирателни комисии (ОИК) по чл.30, ал.6, изр.2 и чл.42, ал....

Следователите обжалват отнемането на сградите им

Във ВАС бяха образувани 23 дела по жалби на директори на окръжни следствени служби срещу Решение №643/13.10.2008 г. на Министерския съвет. С атакувания акт се отнема, "поради отпаднала нужда", от Министерството на правосъдието правото на управление върху части от имоти – публична държ...

"Темида трябва да остави превръзката и да вземе меча"

Това заяви при откриването на "дома" на Административния съд във Варна шефът на ВАС Константин Пенчев.Г-н Пенчев подчерта, че Висшият съдебен съвет трябва да започне да уволнява магистрати дори и при съмнения за корупция, защото при това престъпление вината се доказва трудно пред съд и не е...

Нормативен инвестиционен маратон

Законът за клирингаи сетълментаидва в момент, в който на фондовия пазар започнаха да се създават условия за нов вид сделки – къси продажби и маржин покупки. Намеренията за създаването на дериватен пазар прави необходимостта от обнародването на подобен норматив още по-остра. Новите текстове ще у...

Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика

Съставител –нотариус Весела ИвчеваЛуксозно издание – сборник със съдебна практика и статии, касаещи недействителността на сделките.Систематизирана удобно по теми, книгата позволява да се проследи практиката на ВКС в областта на вещното и облигационното право с акцент върху развитието й от последните...

Производството по новия ГПК. Изпълнителното производство

Автори на въведениетои съставители –Мариана Обретеноваи Диана МитеваИзданието предлага анализ на новостите в изпълнителното производство, заедно с текстовете на нормативната уредба.Синтезирано са коментирани практическите аспекти на новите моменти в призоваването по изпълнителното производство; изпъл...

Етапи на съдебната реформа в САЩ

Съдилищата се превръщат в обект на прилагане на теориите за съдебния мениджмънт като част от широкообхватните политически реформи. Специална комисия към Американската адвокатска асоциация предлага правни средства и изготвя законопроекти за предотвратяване на забавянето и прекомерното разходване на ср...

Безработицата като осигурен социален риск и ред за придобиване на правото на парично обезщетение

Правната уредбана безработицата като осигурен социален риск се съдържа в редица нормативни актове, като основните са: Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ), Устройствен правилник на Агенцията по заетостта (УПАЗ), Кодекс за социа...

Договорът за строителство на бъдещ имот – колкото специфичен, толкова и спорен

От една страна се застъпва становището, че в случая би трябвало да се подписват два договора: един за изработка (строителството на апартамента) и друг – предварителен договор за покупко-продажба.Други юристи споделят мнението, че договорът е един – за строителство на бъдещ имот. Но съчета...

Продавачът на билети за басейн не е длъжностно лице

Съдебният състав приема за основателна касационната жалба на варненския кмет срещу решението на Административен съд – гр. Варна, с което е уважен (за сумата 1000 лв.) искът на Стоян Стефанов срещу общината. Ищецът е ученик в спортно училище със специалност "Плуване", тренирал е в басе...

При конкурс чрез атестиране ВСС не е обвързан с реда на класирането

Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на Светлана Вайзе срещу решението на ВСС за приемане на комплексната й атестационна оценка, решенията за назначаване на кандидатите за свободните места във ВКС, ВАС и НСлС, решенията за класиране на кандидатите за съдии във ВКС, ВАС и за следователи в НСлС.Съд...

ВАС трябва да бъде "възстановен" и в Закона за нормативните актове *

* Заглавието е на редакцията.Законът за нормативните актове (ЗНА) e приет през 1973 година. За действащите по онова време обществени отношения той наистина е демократичен нормативен акт и урежда материя, която дори днес не е уредена законодателно в много европейски държави.Във времето, когато съдебни...

Съветниците на министрите с недействителен статут?

акви са юридическите аргументи в подкрепа на това твърдение?Според Закона за администрацията (ЗАдм) има два вида съветници:1.Съветници, които са държавни служители и са назначени по служебно правоотношение;2.Съветници, които са членове на политическите кабинети и са назначени на трудово правоотношени...