Валентина Иванова, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители

ЧСИ са една от най-проверяваните гилдии в България

ЧСИ са една от най-проверяваните гилдии в България

Г-жо Иванова, от известно време насам все по-упоритo в публичната среда се лансират идеи за дисциплиниране на частните съдебни изпълнители. В края на миналата седмица такова послание направи и зам. министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева. Как ще коментирате?

С Министерството на правосъдието (МП) имаме доста активно институционално взаимодействие и непрестанни срещи – както със зам.-министъра г-жа Сабрие Сапунджиева, така и с Инспектората, който осъществява пряк контрол върху нашата дейност. Действително, министерството е засилило своя контрол по отношение на плановите проверки и по конкретни сигнали и жалби, като при констатации за нарушения на закона инициират дисциплинарни производства или обжалват решенията на дисциплинарната комисия на Камарата.

В този контекст Камарата на частните съдебни изпълнители (КСЧИ) не възразява срещу засиления контрол, защото целта на ръководството и на Съвета е да се премахнат лоши практики и частният съдебен изпълнител да работи ефективно и законосъобразно. Приемаме също така инициативата за изготвяне на дисциплинарни досиета, защото това онагледява най-добре дейността на всеки ЧСИ. В тази връзка МП изготви един пространен доклад по дисциплинарните производства, вследствие на което вероятно ще бъдат направени съответни законодателни предложения във връзка с тази материя - дисциплинарното производство.

Искам изрично да отбележа, че за първи път от много години насам, МП поддържа пряка и постоянна връзка с Камарата по всякакви въпроси и проблеми, което ние определено отчитаме като много положително и продуктивно. Досега се чувствахме "самотни" и оставахме с усещането за липса на чуваемост за ясно поставени от нас въпроси – много пъти сме заявявали например за необходимост от законодателни промени за подобряване на дейността на ЧСИ, но нямаше ответни реакции.

В обществото обаче остава едно впечатление, че има целеносочена атака на властите и на определени кръгове срещу ЧСИ, което няма как да не повлияе на обществените нагласи.

В последните няколко месеца има безпреценатна вълна от изказвания на различни хора – било представители на властта, било от различни организации на граждани, които са жертва на икономическото и финансово състояние на държавата, просрочили са вноските по кредитите си, загубили са жилището си и търсят вината в работата на съдебния изпълнител. Разбира се, че има отделни случаи, когато един ЧСИ превишава правата си, взима решения, които не кореспондират със закона, прави субективни преценки по конкретен казус, нарушавайки правата на длъжника. Но да се отрича и заклеймява цялата гилдия и професия и дейността на всички частни съдебни изпълнители, да се използват нелицеприятни квалификации и заглавия "ЧСИ срещу Държавата" е недопустимо в една правова държава.  Дейността на ЧСИ е регламентирана със закон, проблемът е, че тя не се познава, не се разбира и по тази причина се смесва ефектът от неговите действия с ефекта от действията на други институции и механизми.

Дейността на ЧСИ е една от най-регулираните професии, защото ние в пълен обем носим наказателна, гражданска, административна и дисциплинарна отговорност. Ние сме едни от най-проверяваните гилдии и имаме, както вътрешен контрол, осъществяван чрез Съвета и Дисциплинарната комисия на Камарата, така и външен – чрез Инспектората на МП. Проверявани сме от прокуратура, от ДАНС, от НАП, от данъчни, и да се твърди, че ЧСИ е една "неконтролируема и капсулирана" гилдия, е меко казано несериозно.  

В тази връзка Камарата на ЧСИ започва една информационна кампания, като първото мероприятие ще бъде на 16 април – Деня на българската конституция и професионалния празник на юристите в България, когато започваме с кампания Ден на отворени врати за граждани. Кампанията ще стартира в градовете Бургас, Варна, Габрово, Пловдив, Русе, Стара Загора и София. Идеята е колеги частни съдебни изпълнители да се срещнат с гражданите, за да се разясни какво точно представлява професията, какви са правата на длъжника и на взискателите, къде да се сигнализира за неправомерни действия на ЧСИ и др. Целта на кампанията е да се повиши информираността на гражданите, да се разсеят част от спекулациите по отношение на професията, да се свали напрежението спрямо гилдията. Ние смятаме, че това напрежение е породено от незнание и неразбиране, поради което дейността на ЧСИ като публична професия не се приема еднозначно от обществото, а тежката социално-икономическа ситуация е фактор, който усилва отпора срещу ЧСИ.

Кампанията "Ден на отворените врати" има и друга цел - да се помогне на хора, които са спечелили съдебни дела, но не могат да реализират вземането си, на родители, които имат право на законна издръжка за децата си, на работници с неполучени заплати, на дребни кредитори, на наемодатели с проблемни наематели, на бизнеса, заплашен от фалит заради неизрядни длъжници и др.

Как ще се проведе кампанията?

Определени са колеги  в тези градове, които ще приемат граждани през целия ден и ще дават консултации безплатно. Кампанията е разгласена в местните медии и на сайта на Камарата на ЧСИ.

Освен това, Камарата създаде към сайта си интернет страница за въпроси на граждани към ЧСИ - www.bcpea.org.

При всички случаи обаче атака срещу гилдията имаше и от страна на депутати, при това от управляващата партия. Лансират се идеи за намалявяне на таксите, за промени в ГПК и промени в Закона за ЧСИ, които звучат доста рестриктивно и даже репресивно – дори заради тона, с който се обявяват. Как си го обяснявате след като създаването на частното съдебно изпълнение в България години наред е било оценявано като една много сполучлива реформа?

Очевидно е, че ЧСИ работят ефективно и, въпреки че понякога в дейността се допускат грешки и пропуски, като някои от тях са породени от празноти в закона и противоречива съдебна практика, считам, че сме една от работещите системи в държавата. Затова всеки един законопроект за промени, трябва да бъде внесен след правен и икономически анализ и да има своята финансова обосновка. В противен случай самоцелни промени биха довели до непредсказуеми резултати. КЧСИ ще подкрепи промени в ГПК, с които ще се допринесе да бъдат балансирани правата и задълженията на длъжника и взискателя.

Всяка услуга има своята себестойност, а нашата дейност е вид услуга, ако се съди по това, че е обложена с ДДС, което допълнително натоварва длъжника с 20 % върху таксата на ЧСИ. Ако тази услуга се продава под своята себестойност, това се отразява на качеството ѝ, в случая – на бързината и ефективността.

Вярно е, че държавата има регулираща роля, но след като тя е възложила публични функции на ЧСИ, тя не може законодателно да налага забрана да  се възлага събирането на частни и публични общински и държавни вземания на ЧСИ. Така се нарушава правото на избор на кредитора и конкуренцията, като по същество се създава държавен монопол.

Частното изпълнение успешно работи вече осем години и икономическият анализ, въз основа на който са приемани тарифите в съдебното изпълнение е от преди 10 години. Всички цени в държавата са се повишили значително, официалната инфлация е около 50 %, т .е. реално таксите са загубили половината от стойността си. Освен това, когато се правят изменения в тарифите, задължително трябва да има икономически анализ и обосновка и по отношение на държавния бюджет - най-малкото трябва да се отчете, че една шеста от всяка такса, представляваща начисленото ДДС, автоматично отива в държавния бюджет.

До момента няма таван на пропорционална такса при съдебните такси – 4 % от интереса в исковото производство, 2 % - в заповедното производство, няма таван и при вписването на актовете в Агенцията по вписванията, както и на адвокатските хонорари и т.н. Това е така, защото принципът при пропорционалните такси е да се фиксира процентът, а точният размер да се определи в зависимост от материалния интерес. Поставянето на горна граница би било в нарушение на този принцип, защото за сумите над максималния размер всъщност няма да се плаща такса, т.е. горницата се освобождава от такси. При дела с голям материален интерес, по които рисковете и отговорностите са огромни, ЧСИ ще е заинтересован и мотивиран да си свърши работата до момента, в който събраната сума достигне фиксирания максимум такса. Предвид, че ЧСИ носи пълна имуществена отговорност за вреди при виновно неизпълнение на служебните си задължения, в този смисъл може би е разумен въпросът дали имуществената отговорност трябва да бъде ограничена до размера на тавана на таксата в случай на законодателна промяна в тази насока.

Това ми напомня, че бе лансирана също така и идея да се увеличи таванът на минимума на застраховките за дейността на ЧСИ. Какъв ще е ефектът?

Това означава, че разходите за застрахователна премия, която трябва да плащаме, ще се увеличат значително, като при настъпване на застрахователно събитие покритието на риска с по-голям материален интерес ще бъде обезпечено. Тази мярка би следвало да се преценява в контекста на всичко останало.

А как ще коментирате тази порочна практика за раздробяването на дълговете чрез цесия, за да се натовари длъжника? Доколко тя е разпространена?

За съжаление, тази практика се разпростира лавинообразно. Защото това е схема, прилагана от адвокати, с която се натоварват длъжниците с многобройни такси, адвокатски хонорари, както и такси и разноски по изпълнението. Принципът е например един дълг от 1000 лева да се раздели на многобройни отделни дългове чрез цедиране на различни кредитори, като има случаи дългът да се раздробява абсурдно много – на по 10 лева например. В резултат, по всяко присъединяване на кредитор към това изпълнително дело се начисляват по 150 лв. адвокатски хонорар и отделно - таксите за съдебния изпълнител.

Това е очевидна злоупотреба, означава ли, че трябва да се търси дисциплинарна отговорност от тези частни изпълнители?

Съветът на Камарата е сезиран с жалби от длъжници и категорично прие, че това е лоша практика и го сведе до знанието на всички ЧСИ. Прие се също така, че когато е образувано едно изпълнително дело, независимо от присъединените кредитори, да не се начислява такса присъединяване и да се начислява само един адвокатски хонорар и една такса за съдебния изпълнител. В тази връзка бе проведена и среща с Инспектората на МП и обединихме позициите си. Срещу тези колеги, образували такива дела, въз основа на подадени жалби до Съвета на Камарата се взе решение за започване на дисциплинарни проиводства. За наложеното наказание ще се произнесе дисциплинарната комисия, в която участват и представители на МП.

Необходима ли е законодателна промяна, за да се промени тази порочна практика, която е очевидна  злоупотреба със закона?

Съгласно чл. 3 от ГПК, участващите в съдебните производства лица и техните представители под страх от отговорност за вреди са длъжни да упражняват предоставените им процесуални права добросъвестно и съобразно добрите нрави. Ние смятаме, че всеки който упражнява предоставените му права трябва да го прави добросъвестно и съобразно добрите нрави.

В тази връзка ние сме готови да обсъждаме всяко законодателно предложение с цел ограничаване на злоупотребата с права.

Поставя се въпросът и за промяна в чл. 417, т. 2 от ГПК, като отпадне облекченият ред за издаване на заповед за изпълнение в полза на банките. Това засяга ли частните съдебни изпълнители?

В качеството ми на частен съдебен изпълнител считам, че ние сме длъжни да приведем в изпълнение всеки един съдебен акт, независимо по кой ред е издаден.

Още по темата

Съдът остави в ареста обвинената в убийство на 8-годишно момиче

Предишна новина

Синът на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов е обвинен за грабеж на бензиностанция

Следваща новина

Коментари

26 Коментара

 1. 30
  | нерегистриран
  2
  0

  Крайно време е да се спре узаконеното мародерско ограбване на българите от ЧСИ чрез високите такси!

  Това си е предателство към българския народ

  Сега ЧСИ са в златна треска, направили са фабрики за дране на кожи, наели са по 20 юристи и помощници, сгради с по няколко етажа и дерат ли дерат..... и всичко това е "узаконено" в приета тарифа с непосилно и неоправдано високи такси.

 2. 27
  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото са подлоги на Мирела Веселинова | нерегистриран
  1
  0

  До коментар [#23] от "123":Гледам и не вярвам на очите си, как модераторите заради Мирела Веселинова са се натегнали и не са изтрили коментарите, а са ги излизали.

  Нищо общо нямам с председателят на Съюза на пострадалите от банки Димитрин Вичев, но съм отличен юрист, смотльо самономерирал се като животно "123..456"

 3. 25
  ************************ | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 24
  123 | нерегистриран
  3
  -1

  Голяма активност развихте г-н Вичев. Само че защо се срамувате да се подпишете - може би защото сте наясно, че това с което объчвате гражданите е пълно безумие. Знаете, че хората които ви послушат ще претърпят повече вреди, отколкото могат да си представят. Така или иначе, това ще ви тежи на съвеста, ако имате разбира се такава.

 5. 23
  лобист до лобиста мила моя майно льо, но Герджиков и Огнян Стоичков избиват рибата | нерегистриран
  1
  -2

  До коментар [#21] от "":МОТИВИ към проекта на Закон за частното изпълнение (№ 454-01-74 от 17.09.2004 г.)Състоянието на съдебното изпълнение в България налага констатацията, че след промените, извършени в обществено-икономическите отношения у нас през годините след 1990 г. то е крайно неефективно и не отговаря на съществено изменените, увеличени и усложнени взаимоотношения. Негативните последици от това несъответствие се отразяват демотивиращо на всички субекти на гражданския оборот, включително на българските и чуждестранните инвеститори. В резултат има ясно изразен отрицателен ефект за доверието в правосъдната система като цяло, както и за икономическия растеж и изобщо за гражданските и икономическите отношения в страната. Предлаганият проект на Закон за частното изпълнение има за цел да предложи решение на първата група въпроси. Същият изразява виждането на вносителите за отговарящ на съвременните нужди на обществото статут на изпълнителите и ефективна организация на тяхната дейност, включително намиране на механизъм за адекватен контрол върху тяхната дейност.

  Със законопроекта се предлага да се премине изцяло към частни изпълнители в случаите, когато се прилагат способи за принудително изпълнение на частни вземания. Законопроектът и предлаганата с него реформа не засяга по никакъв начин обхвата, статута и организацията на събиране на публични вземания.

  При въвеждане на фигурата на частен изпълнител логично е изоставено определението "съдебен", ползвано в предходни работни варианти на законопроекта и други материали, тъй като дейността ще бъде изведена от съдебните структури и терминът "съдия" би бил некоректен. Изрично е записано, че държавата не отговаря за действията на частния изпълнител.

  Прилагането на закона се предлага да се възложи на министъра на правосъдието. Към тази дейност ще се ориентират юристи с добра квалификация, което ще се отрази позитивно върху качеството на работата и ще се повиши престижът на професията. В съчетание с адекватни промени в Гражданския процесуален кодекс това са основните предпоставки за решаване на значителни за обществото проблеми.

  ВНОСИТЕЛИ: Огнян Герджиков и група н. п.  Източник: Народното събрание

  МОТИВИ към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители (№ 602-01-94 от 1.11.2006 г., 40-ото НС)

  Със Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) беше въведено частното съдебно изпълнение успоредно с държавното съдебно изпълнение.

  С прилагането на ЗЧСИ се проявиха някои негови празноти и недостатъци, които е наложително да бъдат коригирани.

  Предлага се изменение на чл. 75 , който е посветен на осъществяването от министъра на правосъдието на контрол върху дейността на всеки частен съдебен изпълнител чрез съдебни инспектори по Закона за съдебната власт. Предвижда се освен чрез съдебни инспектори контролът да се осъществява и от финансови инспектори за финансовата част от работата на частните съдебни изпълнители, като и едните, и другите са от Министерството на правосъдието.

  МОТИВИ към проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданско процесуалния кодекс (№ 054-01-4 от 22.01.2010 г., 41-вото НС)1.1. След отмяната на чл. 15 от ЗЧСИ, който предвиждаше съдействие от страна на всички държавни органи и МВР (ДВ бр. 59 от 2007 г. с аргумента, че въпросът ще се уреди еднакво за всички съдебни изпълнители в новия ГПК) и приетите изменения в чл. 431 от ГПК (ДВ бр. 42 от 2009г.), а именно - "Полицейските органи, кметовете на общини, райони или кметства са длъжни да оказват съдействие на съдебния изпълнител при мотивирано искане, ако противозаконно се пречи на изпълнението на служебните му задължения" се появи сериозен проблем, който застрашава ефективното принудително изпълнение и може да доведе до блокиране на съдебното изпълнение, провеждано от частни съдебни изпълнители (ЧСИ).

  1.2. Цитираната разпоредба е неясна и логически противоречива, тъй като изисква мотивирано предварително писмено искане, но в същото време то трябва да се отправи, само ако противозаконно се пречи на изпълнението, което е възможно да се установи не предварително, а по време на самото изпълнение. Преченето на изпълнението е престъпление съгласно чл. 296 от НК, а цитираният текст от ГПК изисква съдействие да се оказва не дори по време, а едва след извършването на въпросното престъпление, което е абсурдно.

  1.3. Така формулирана разпоредбата напрактика остави частните съдебни изпълнители без никакво съдействие от страна на държавните органи и особено от страна на органите на МВР, с което всъщност държавата абдикира от частното съдебно изпълнение и остави лицата, на които е възложила държавни функции по изпълнението на съдебните решения да се справят както намерят за добре. В същото време само за няколко години срещу ЧСИ и техни кантори бяха извършени 9 тежки престъпни посегателства.

  1.4. Съгласно чл. 275, ал. 2 и 3 от ЗСВ, "държавните органи, длъжностните лица, организациите и гражданите са длъжни да оказват съдействие на държавния съдебен изпълнител при изпълнение на служебните му задължения. Държавният съдебен изпълнител може да поиска съдействие, а полицейските органи са длъжни да му го окажат незабавно, ако противозаконно се пречи на изпълнението на служебните му задължения". Заради редакцията на ГПК и текста на ЗСВ държавните органи и МВР напрактика преустановиха оказването на съдействие на частните съдебни изпълнители, в същото време на държавните се оказва такова в пълна степен, което създаде неравнопоставеност не само между двата органа по изпълнението, но и между гражданите и фирмите, образували дела при ЧСИ и тези при ДСИ. По този начин се провокира не само нелоялна конкуренция, но и се нарушиха правата на гражданите на справедлив процес в разумен срок по смисъла на чл. 6 от ЕКПЧ.

  1.5. В нито една европейска държава държавните органи и МВР, независимо от своята натовареност, не са освободени от задължението да съдействат на съдебното изпълнение, точно обратното. Частните съдебни изпълнители не са "фирми" за събиране на дългове, а длъжностни лица, на които държавата е делегирала държавна власт - принудителното изпълнение на съдебните актове. В същото време съдействието не се дължи просто заради самото качество на органите, а защото съгласно чл. 297 от ГПК, влязлото в сила съдебно решение следва не само да се зачита от всички държавни органи, а и е задължително за тях.

  1.6. В един последващ момент, с оглед изпълнение на задълженията си, делегирани им от държавата, съдебните изпълнители ще бъдат принудени, като единствена алтернатива да използват услугите на охранителни фирми за съдействие при изпълнението, което ще доведе до значително увеличаване на разноските по делата за сметка на длъжника и би могло да компрометира професията и една реформа, поставена от Световната банка сред 10-те най-успешни в света за 2006 г.

  1.7. Абсурдът на разпоредбата се проявява още по-ясно предвид изпълнението по АПК (тези дела не са никак малко и се увеличават все повече), при което на ЧСИ съдействие са длъжни да оказват всички държавни органи и МВР. Чл. 271, ал. 3 от АПК предвижда, че "когато естеството на задължението налага, органът по ал. 1 може да иска съдействие от органите на полицията, други държавни органи и от общините. Всички държавни органи са длъжни при поискване да съдействат на органа по изпълнението и на упълномощените за изпълнението лица."

  1.8. Ефективността и бързината на съдебното изпълнение са от значение не само с оглед върховенството на закона и доверието в съдебната система, но имат и много силен икономически ефект за гражданите, бизнеса и държавния бюджет. В условията на финансова и икономическа криза, на рекордна свръхзадлъжнялост между фирмите, бързото събиране на вземанията има още по-голямо значение за икономиката и нейното своевременно възстановяване.  2. Цели, които се поставят  2.1. Синхронизиране на законодателството, избягване на възможността за двусмислено тълкуване на разпоредбите на ГПК, осигуряване на ефективно изпълнение на съдебните актове, върховенство на закона и достигане на европейските стандарти в областта на правосъдието.  3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба  Когато държавата изпълнява едно от основните си задължения да осигури ефективност на правосъдието и върховенство на закона финансовите аргументи не могат да бъдат водещи.

  Но качественото (на време и в пълнота) изпълнение на съдебните актове доведе до изключително успешната, по оценки на Световната банка, реформа в принудителното изпълнение в България, чиито финансови резултати за българските граждани и юридически лица и за държавния бюджет са оценени еднозначно положително от всички. Разходите необходими за оказване на съдействие от страна на органите на полицията са пренебрежимо малки спрямо комулативния финансов резултат от ефективното принудително изпълнение.  4. Очакваните резултати от прилагането  4.1. Евентуална законодателна промяна ще даде шанс на реформата в изпълнителното производство да допринесе за повишаване доверието в съдебната система чрез ефективното изпълнение на съдебните решения, което е изключително трудно без съдействието на органите на МВР. Република България беше многократно критикувана от европейските институции преди въвеждане на частното съдебно изпълнение именно за това, че съдебните решения не произвеждаха правни последици в следствие на липсата на адекватно принудително изпълнение.  5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  Предлаганата промяна е в съответствие с правото на Европейския съюз. В нито една европейска държава държавните органи и МВР, независимо от своята натовареност, не са освободени от задължението да съдействат на съдебното изпълнение.  Източник: Народното събрание

  Вносител/и:

  Народен представител

  Огнян Стоичков

 6. 22
  | нерегистриран
  1
  -2

  Изтъкнатият наш конституционалист проф. Борис Спасов винаги ни подчертаваше, че в правовата държава не може да се търпят противоконституционни положения.Какво е частен съдебен изпълнител? Всички действия на частен съдебен изпълнител са противоконституционни, нелегитимни и поради това нищожни. Няма частен съдебен изпълнител! На основанието, че Конституцията не допуска частни съдилища! Така, както Конституцията не допуска и частни затвори! Тоест, частният съдебен изпълнител е противоконституционен и нелегитимен. Неговите действия са нищожни, не могат да пораждат и по никакъв начин, включително и под страх от санкция и/или принуда, да изискват и да налагат изпълнение. Това е от особена важност и значение предвид и т.н./копирано от по-горе/-коментарите са излишни отвсякъде нарушение, но за ЧСИ е добре дошло,огромни печалби за тях,а на човека теглил заем-кожата му дерат-страшно е.Определена фирма купува от банката лошите кредити-за фирмата огромна печалба,в същото време си даден на ЧСИ превеждаш по негова сметка определена сума - от тази сума определен процент остава за ЧСИ,от там пък фирмата си тегли и за нея има в полза на фирмата и т.н и т.н и т.н.И в крайна сметка ако внесеш примерно 200лв.за кредита,след всички тия такси я останат 80-100лв.за кредита,и така до гроб

 7. 21
  | нерегистриран
  1
  -1

  Изтъкнатият наш конституционалист проф. Борис Спасов винаги ни подчертаваше, че в правовата държава не може да се търпят противоконституционни положения.Какво е частен съдебен изпълнител? Всички действия на частен съдебен изпълнител са противоконституционни, нелегитимни и поради това нищожни. Няма частен съдебен изпълнител! На основанието, че Конституцията не допуска частни съдилища! Така, както Конституцията не допуска и частни затвори! Тоест, частният съдебен изпълнител е противоконституционен и нелегитимен. Неговите действия са нищожни, не могат да пораждат и по никакъв начин, включително и под страх от санкция и/или принуда, да изискват и да налагат изпълнение. Това е от особена важност и значение предвид и т.н./копирано от по-горе/-коментарите са излишни отвсякъде нарушение, но за ЧСИ е добре дошло,огромни печалби за тях,а на човека теглил заем-кожата му дерат-страшно е.Определена фирма купува от банката лошите кредити-за фирмата огромна печалба,в същото време си даден на ЧСИ превеждаш по негова сметка определена сума - от тази сума определен процент остава за ЧСИ,от там пък фирмата си тегли и за нея има в полза на фирмата и т.н и т.н и т.н.И в крайна сметка ако внесеш примерно 200лв.за кредита,след всички тия такси я останат 80-100лв.за кредита,и така до гроб

 8. 20
  Ндрангета частни съдебни изпълнители | нерегистриран
  2
  -2

  Гледам и не вярвам на очите си, как модераторите заради Мирела Веселинова са се натегнали и не са изтрили коментарите, а са ги излизали. Добре тогава, Валентина Иванова, председател на Камората на противоконституционните частни съдебни изпълнители, се е барнала и издокарала - много е хубава. Ако Валентина Иванова един ден отиде на гости в прочутото имение на Хю Хефнър, ще завари 88-годишния магнат със същата като нейната неизменна копринена черна пижама. С подобно облекло сме ги виждали на безброй снимки, дори и на последната по -горе...Визията тип зайчетата на Хю Хефнър, въпреки възрастта им все още оказва влияние върху съвременната сексуалност. И това важи не само за България и Америка, но и за целия свят.

 9. 19
  частни изпълнители? | нерегистриран
  1
  -2

  До коментар [#11] от "до номер 9-ама съвсем сигурен ли си":Коментарът ми беше изтрит от модераторите, защото съдържаше много вулгарни истини по отношение на такива като теб частни "съдебни" изпълнители.

 10. 18
  Коментарът беше изтрит от модераторите | нерегистриран
  2
  -3

  До коментар [#7] от " О, това интервю със съдържателка на публичен дом ли е ....":Стотици противоконституционни частни съдебни изпълнители и помощник-частни съдебни изпълнители пъплят във всички съдебни райони в Р България. Изтъкнатият наш конституционалист проф. Борис Спасов винаги ни подчертаваше, че в правовата държава не може да се търпят противоконституционни положения.Какво е частен съдебен изпълнител? Всички действия на частен съдебен изпълнител са противоконституционни, нелегитимни и поради това нищожни. Няма частен съдебен изпълнител! На основанието, че Конституцията не допуска частни съдилища! Така, както Конституцията не допуска и частни затвори! Тоест, частният съдебен изпълнител е противоконституционен и нелегитимен. Неговите действия са нищожни, не могат да пораждат и по никакъв начин, включително и под страх от санкция и/или принуда, да изискват и да налагат изпълнение. Това е от особена важност и значение предвид това, че, частният съдебен изпълнител е изграден като паралелна силова структура към съдилищата в страната. Затова в случаите, когато конституционните ни, неотменими права и защитени интереси биват нарушени, Конституцията ни дава права да се позоваваме на непосредственото/прякото действие на разпоредбите й, и да се защитаваме пред всеки сами, без посредничеството на друг акт или орган. Ще кажете, има си Закон за частните съдебни изпълнители? Има, но Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната. Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Дейността на държавния съдебен изпълнител е държавно властническа, а на частния съдебен изпълнител е независима икономическа (Решение № 1 от 28.02.2008 г. на КС по к. д. № 10/2007 г.). Със Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г., изм., бр. 39 от 2006 г.) държавата, нарушавайки задължението и неправомерно лишавайки се от правото си да изпълнява постановените от съдилищата актове, е предоставила в грубо нарушение на Конституцията това си право на частни съдебни изпълнители. Но частният съдебен изпълнител не може да осъществява отстъпената му от държавата властническа функция, като извършва точно тази "независима стопанска дейност". Частните съдебни изпълнители не са служители на определен съд за разлика от държавните съдебни изпълнители, които са служители на районния съд. Те нямат качеството на държавен орган и не се включват в структурата на държавните органи. Съгласно класическото разбиране за делегация, делегираният няма право да пределегира - "Delegatus non potest delegare" - дeлегатът не може да делегира. Този, комуто е делегирано нещо( държавен орган ), няма право да го делегира другиму ( на ЧСИ), т. е. лице, когото са делегирани правомощия, не може да ги предоставя другиму.

 11. 17
  Коментар [#11], а не [#10] е от " педерасчето ЧСИ " | нерегистриран
  1
  -1

  коментар [#11] е на " педерасчето ЧСИ "":


  До коментар [#10] грешно изписва номерацията.

 12. 16
  ****************************************************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 15
  ******************************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14
  | нерегистриран
  4
  -2

  До коментар [#5] от "адвокат":

  ЧУВАЛ СЪМ ОТ ДОСТА МЕСТА,ЧЕ АДВОКАТИТЕ СИ ДЕЛЯТ ТАКСИТЕ С ЧСИ,ВЯРНО ЛИ Е ?!

 15. 13
  ГОСТЕНКА | нерегистриран
  3
  -1

  До коментар [#9] от "":
  ИМА ВСЯКАКВИ,КАКТО НАВСЯКЪДЕ!НО ПОНЕ НЕ СА САТРАПИ,КОИТО СИ ПЪЛНЯТ ДЖОБОВЕТЕ,КАТО УНИЩОЖАВАТ ХОРАТА!АКО ДЪРЖАВАТА БЕШЕ НА МЯСТОТО СИ ПРЕДИ ГОДИНИ /А И ДНЕС/,НЯМАШЕ ДА СЕ ДОПУСНЕ ТОЗИ ЧУДОВИЩЕН ЕКСПЕРИМЕНТ С ВЪВЕЖДАНЕ НА ЧСИ. МНОГО ПО-БОГАТИ ДЪРЖАВИ НЕ СИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА ГО НАПРАВЯТ,НО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ,ЧЕ ЕКСПЕРИМЕНТА БЕШЕ НАПРАВЕН ПОД НАТИСКА НА АМЕРИКАНСКОТО ЛОБИ ,Т.Н."АСОЦИАЦИЯ ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ПРАВОТО" С ИНИЦИАЛИ "USAID",КОЯТО Е ПРОНИКНАЛА В ЦЯЛАТА ПРАВНА СИСТЕМА!ДОКАТО,КАКТО СЕ СПОМЕНАВА ТУК В ЕДИН КОМЕНТАР-В САМАТА АМЕРИКА НЯМА ТАКАВА ФИГУРА!Т.Е.ТЕ НИ ПРОБУТАХА НЕЩО,КОЕТО НЕ ПОЛЗВАТ И НЕ ПОЗНАВАТ!ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЕ ДАКАЗА,ЧЕ СМЕ ОПИТНИ ЗАЙЧЕТА,НЕ ДОРИ НЕ И ТОВА,А МИШКИ,ЗАЩОТО СА ПО-НИЗШИ...КОЙ ЩЕ ПОСТАВИ ВЪПРОСА:ЗАЩО???

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.