Цялостна реформа на ВСС, повече самоуправление в съда, яснота в управлението на прокуратурата

Цялостна реформа на ВСС, повече самоуправление в съда, яснота в управлението на прокуратурата

Цялостна реформа на Висшия съдебен съвет (ВСС), реформа на управлението на съдилищата с нова концепция за избор на административни ръководители и засилване на участието в този процес на магистратите, ясно дефиниране на управлението на модела на прокуратурата, атестиране. Това четирите основни акценти в концепцията за актуализация на Стратегията за съдебна реформа, обявена днес от девет неправителствени организации – Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Програма Достъп до информация, РискМонитор, Сдружение "Програма за развитие на съдебната система", Съюз на съдиите в България, Център за изследване на демокрацията и Център НПО Разград.

Концепцията е изготвена във връзка с отправения от министъра на правосъдието призив до неправителствения сектор и до професионалните организации да се включат в процеса на актуализиране на Стратегията за реформа в съдебната система, като изложат своите аргументирани становища по отделните теми и участват в дискусията по тях. Документът, изготвен от деветте организации, ще бъде връчен на министър Христо Иванов утре (9 септември), а в четвъртък Концепцията ще бъде представена на специална пресконференция (виж текста в прикачения файл - б.а.).

Преди две седмици три съсловни организации – Българския съдийски съюз, Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите излязоха със съвместно становище по актуализацията на Стратегията за съдебна реформа в хода на същата процедура. Основният акцент в него е категоричното несъгласие с идеята ВСС да се раздели на две колегии, което трите организации разглеждат като първи етап от процеса на изважданете на прокуратурата от съдебната система - един болезнен за прокурорите проблем.

Точно обратното становище е на деветте неправителствени организации, публикувано днес. В него се говори и за необходимостта за ясно дефиниране на модела на управление на прокуратурата в рамките на съдебната власт и на единния орган ВСС, както и за гаранции срещу нелегитимни политически и икономически влияния върху обвинението.

Реформа на ВСС

ВСС да се раздели на две колегии – съдийска и прокурорска, като председателите на ВКС и ВАС ще са членове по право на първата, а главният прокурор – на втората, пишат в концепцията си деветте НПО.

И се мотивират: "Безпристрастността заема първо място сред институционалните гаранции, които определят позицията на съдията. Освен това тя предполага, че прокуратурата е натоварена с отговорността за събиране на доказателствата и повдигане на обвиненията, което представлява една от първите процедурни гаранции за достигането до крайното решение. Следователно във всяка система ролята на съдията е различна от тази на прокурора. При все това техните функции си остават допълващи се. Връзката между съдията и прокурора не е йерархична."

Добавят, че независимостта на прокуратурата е важно следствие от независимостта на съдебната система, а ролята на прокурора при утвърждаването и защитата на човешките права, както на заподозрените и обвиняемите, така и на пострадалите, се изпълнява най-добре, когато прокурорът е независим от изпълнителната и законодателната власти при вземането на решения, и когато правилно се съблюдава различието в ролята на съдиите и прокурорите.

"Съдиите и прокурорите следва да са независими едни от други и да се ползват с ефективна независимост при изпълнение на функциите си. Те изпълняват различни задължения както в съдебната система, така и в обществото като цяло. Оттук и съществуването на различни перспективи за институционална и функционална независимост", вадят още аргументи деветте НПО.

Организациите поставят под въпрос статута на постоянно действащ орган на Висшия съдебен съвет и дали той е най-удачен. Според тях, това не е така. На пъво място, съдиите и прокурорите се откъсват от магистратските си задължения за дълъг период от време, деквалифицират се, откъсват се от проблемите в системата. Това демотивира магистрати и други юристи с професионален авторитет и безупречна репутация да се кандидатират за членове на ВСС, защото се опасяват от деквелификация. 

Освен това постоянно действащият ВСС задълбочи възможностите за задкулисно лобиране, защото членовете му се откъсват от съдебната работа, загубват автентичните връзки на равнопоставеност със съдийската и прокурорската общност и със съдебната практика, изтъкват деветте НПО.

Затова те предлагат вариант, в който статутът на ВСС да бъде променен на колективен орган, който да заседава на сесии и с необходимостта членовете на съвета да не се откъсват от основната си трудова функция и от избралата ги за свои представители професионална общност. "Такава промяна би способствала и за преодоляване на бюрократизирането на органа и неговото откъсване от реалните проблеми на системата, каквито явления наблюдаваме в момента. Опасенията, че така ще се отслаби професионалният капацитет на органа, ефективно биха могли да се преодоляват чрез въвеждане на постоянни комисии по основните направления на дейността на ВСС", предлагат неправителствените организации.

Друга мярка, която според тях трябва да се предприеме, е да се преодолее партийното влияние и да се засили участието на гражданския сектор при избора на членове на ВСС от парламентарната квота.

А членовете на съвета от професионалната квота да се избират на преки избори от общото събрание на съдиите в страната и от общо събрание на следователите и прокурорите, като това да става с таен вот.

В частта за реформата на ВСС становището е подкрепено с конкретни констатации, препоръки и становища на авторитетни европейски институции (Венецианската комисия, ПАСЕ и Съвета на министрите), както и мнения на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС) № 10 и № 12. В предстоящия дебат по проблема се очаква част от аргументите, които различните страни си разменят, да се състоят именно в констатациите на наблюдателите отвън, включително докладите на ЕК, стандартите на чл. 6 от Европейската конвенция по правата на човека и др., които тук също се споменават.

Деветте НПО предлагат още много сериозно разширяване на правомощията на общото събрание на съдиите и на общото събрание на прокурорите и следователите. Общите събрания да могат да свикват сбирки поне веднъж в годината, на които да изслушват членовете на съвета за извършеното, да се обсъжда проект за бюджет на съдебната власт, както и отчитането на неговото изпълнение, обсъждане  и на други важни за системата въпроси.

Едно от интересните предложения в концепцията е да има възможност, по предложение на 1/10 от броя на всички съдии/прокурори/следователи да се свиква извънредно събрание, което да прави предложение за отзоваване на изборен член на ВСС при констатирани изключително тежки нарушения и непригодност за продължаване на мандата.

Не на последно място неправителствените организации предлагат към съответната колегия да се създадат и постоянни комисии по атестирането и по професионалната етика.

В концепцията се обръща сериозно внимание и на атестирането на магистратите. Според НПО то трябва да е централизирано и да се извършва от ВСС. "Така критериите ще бъдат прилагани еднозначно и дейността по атестиране ще бъде ясна и предсказуема. Съставът на отделните комисии би следвало да бъде формиран, съответно, от съдии и от прокурори и следователи, командировани за определен (разумен) срок във ВСС при запазване на магистратския им статут и възнаграждение", мотивират се организациите. И добавят, че и в този случай е необходимо да се отчете различната роля на съдията и на прокурора, което води и до специфики с оглед на морални и етични стандарти.

Освен това, според тях, редно е да се обсъди и разделянето на единния етичен кодекс на магистрата на Етичен кодекс за съдии и Етичен кодекс за прокурори и следователи. "Важен елемент от уредбата на професионалната етика е и отпадането на обвързването на нарушение на етичния кодекс с налагането на дисциплинарно наказание. Магистратите в двете етични комисии (за съдиите и за прокурорите и следователите) също следва да се номинират от съответните общи събрания и да се командироват от ВСС за определен срок при запазване на статута и възнагражденията им", пишат организациите.

Реформа на управление на съдилищата

Номинирането на председатели на съдилища трябва да става от общото събрание на съответния съдебен район, защото това е ефективна мярка за деконцентрация на нелегитимни центрове на неформална власт в съдебната система, пише в становището. Прави се уговорка, че това предложение се отнася само до съдилищата, а не до прокуратурата и следствието, защото те имат специфични особености на организацията и структурата, които налагат други решения.

Чрез номиниране на административни ръководители от общо събрание на съответния съдебен район ще се гарантира прякото участие на съдиите в процеса на управление, а по-широкият състав на общото събрание пък е гаранция за предпазване от местни влияния и манипулация на вота.

Предложението по никакъв начин няма да ограничи и лиши ВСС от конституционното му правомощие да взима кадрови решения.

Другите идеи са председателят на съда да предлага заместниците си с одобрение от общото събрание на съдиите, общото събрание да определя натовареността на председателя на съда, неговите заместници и други съдии, натоварени с осъществяването на организационни или обществени функции.

Идеи за прокуратурата

В становището се мотивира тезата, че трябва ясно да се дефинира управлението на модела на прокуратурата при зачитане на два важни фактора - провала в преследването на престъпността по високите етажи на властта и значимите икономически интереси, както и очертаните в решенията на Европейския съд по правата на човека системни и структурни проблеми на обвинението.

Освен това, трябва да се определи и ролята и отговорността на главния прокурор и на механизмите за неговата отчетност, да се гарантира недопускане на нелегитимни политически и икономически влияния в работата на прокуратурата, да се дефинира моделът на прокурорската независимост и отчетност, както във вътрешната йерархия на отделните прокуратури, така и по отношение на всеки прокурор по конкретните дела, по които работи и да се изработят специфични, различни от тези за съдиите, критерии за отчитане на ефективността на прокурорската работа, показателите за атестиране и дисциплинарните мерки спрямо прокурорите, методология за регулиране на натовареността им.

Атестиране и дисциплинарни производства

Освен че атестирането трябва да бъде централизирано, деветте организации излагат тезата, че членовете на конкурсните комисии трябва да бъдат определени в зависимост от съответната материя, а участието в комисиите на магистрати, придобили статут на несменяемост и с много добра оценка от последната атестация, да става по списък, одобрен от общото събрание на съответната колегия на ВКС, а за административните съдии – на ВАС.

Утвърждаването на атестациите и на анализа на всички постановени от магистрата актове трябва да бъде решаващ фактор за оценката на качеството от работата му. Същевременно трябва да се извършва регулиране на натовареността на отделните органи и на работещите в тях съобразно изработена от ВСС допустима справедлива норма за индивидуална натовареност, така че да е обективно възможно разглеждане на делата в разумен срок.

И едно изненадващо предложение – да се създаде текст в ЗСВ в раздела за дисциплинарната отговорност, според който дисциплинарната процедура да се провежда пред Върховния касационен съд, който да е единствено компетентният за налагане на дисциплинарни наказания на магистратите.

При сегашната уредба ВСС работи като орган, съвместяващ функциите по "повдигане на обвинение" срещу магистрати и решаването по същество на същото това обвинение, пише в становището. "Членовете на съвета участват едновременно при решаването на въпроса за възбуждане на дисциплинарно производство (включително и вземайки предварително становище по същество и предлагайки наказание), а после и при този дали е извършено дисциплинарно нарушение и какво да бъде наказанието, тоест действат и като обвинители, и като решаващ орган. Това положение е изцяло несъвместимо с един от основните правни принципи, че обвинението следва да бъде разгледано от независим орган и в никой случай – от този, който го повдига."

Още по темата

Корупцията в България вече ни превръща в слабото звено на ЕС и НАТО

Предишна новина

Адвокатката на убиеца на банкерката роди момиченце, отлагат делото

Следваща новина

Коментари

36 Коментара

 1. 36
  Законни и практически основи на корупцията в съдебната система | нерегистриран
  1
  0

  1. Елиминиране законосъобразното назначаване и повишаване на магистрати, чрез провеждане на опорочени избори;

  2. Манипулиране на магистратите чрез системата на командироване на по-висок пост и принуждаване да изпълняват поръчки за да останат на този командирован пост;

  3. Елиминиране принципа за случайно разпределение на делата чрез системно манипулиране на софтуера и прякото му игнориране.

  4. Елиминиране принципа за прозрачност в работата на съдебната система, чрез създаване на празни сайтове на съдилищата, за направата на които са получени милиони от ЕС;

  5. Елиминиране на истината и законността чрез:

  - системно изготвяне на неверни съдебни протоколи и отказ да се направят исканите от страните поправки;

  - отказ да се правят звукозаписи на съдебните заседания с цел да се осигури впоследствие подправянето на съдебните протоколи;

  - където се правят звукозаписи те се укриват от страните и се ползват селективно само от съдиите;

  6. Осигуряване незаконното преминаване на съдебните процеси чрез отказ да се приемат направените на магистратите отводи, колкото и да са добре мотивирани и колкото и доказателства за продажността на съдиите да са налични;

  7. Осигурена от процесуалните закони защита на корумпираните магистрати и възможност да подлагат на тормоз адвокатите чрез изгонването им от съдебната зала по време на течащ процес и чрез налагане на необжалваеми глоби, които често по размер надхвърлят адвокатските хонорари.

  8. Осигурена от процесуалните закони защита на незаконните действия на съдиите и отказът им да приемат исканите им отводи чрез невъзможността определенията им за отказ на отводите да бъдат обжалвани.

  9. Осигуряване на защита на корумпираните магистрати от т.н. “Инспекторат”, чиято единствена реална цел и практика е писане на защитни адвокатски пледоарии в полза на магистратите престъпници и закононорушители и прикриване на извършените от тях престъпления и закононарушения.

  10. Осигуряване на защита на корумпираните магистрати от ВСС, който дори и при доказани случаи на престъпления и закононарушения от магистрати ги помилва, или ако ги накаже, то е с минимални наказания и съзнателно постановени при нарушена процедура, с цел създаване на условия за последващото им успешното обжалване и гарантиране на отмяната на наказанията.

  11. Осигуряване на защита на корумпираните магистрати от техните кастови съюзи, които не защитават законността и държавността, а частните, кастови, групови и лични интереси на магистратите, за което използват допи незаконни средства, каквато бе организираната от ССБ и успешно проведена магистратска стачка при уволнението на тяхната шефка М. Тодорова.

  12. Осигуряване на защита на корумпираните магистрати за извършени от тях престъпления и закононарушения от техните колеги – съдии, които когато ги съдят не прилагат законите, а принципа “Магистрат, магистрату кирливи гащи на показ не вади и не вкарва в затвора, колкото и очевадно доказани и нагли престъпления да е извършил”! Пример М. Тодорова и цялата плеяда магистрати – хотелиери.

  13. Осигурена от Конституцията защита на незаконните действия на съдиите, чрез Чл. 132. (1) КРБ (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2003 г.) При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.

  Безотговорността на магистратите гарантирана с Чл. 132. (1) КРБ и Чл. 117. (1) КРБ :

  Чл. 132. (1) КРБ При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.

  Чл. 117. (2) КРБ Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

  Тези два текста на Констиуцията на практика обезсмисля всички основни ценности прокламирани в нея:

  Чл. 4. (1) КРБ Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.

  (2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.

  Чл. 5. (1) КРБ Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.

  (2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.

  Чл. 7. КРБ Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.

  Чл. 117. (1) КРБ Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

  (2) Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

  Чл. 121. (1) КРБ Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.

  (2) Производството по делата осигурява установяването на истината.

  Чл. 122. (1) КРБ Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса.

 2. 35
  До № 6 | нерегистриран
  4
  -2

  Какъв ти е проблема, ако главния прокурор се избира от народа и прокуратурата е самостоятелна институция. Вурховен съд от 9 съдии, също избрани пряко от народа.

  Като нещо не ми харесва прокуратурата и ще си търсим обещетения чрез съда, тоест съдът ще ги натиска да са в ред. Сега почти 200 души ВАС и ВКС и направо сме цъфнали от шарена практика, Във Флорида ВС е от 7 съдии и се справят, а нашите все претоварени:)))). Ако се жалва гражданин от съдия е пред ВС и има доста сериозни последствия. За отклонения по водене на заседания изобщо не се и помисля. В БГ често не се записват заседания, маниполират се протоколи и така уютно си живкат.

  Е, време е да се попритеснят. 3. 34
  камен михов и дървен мухов | нерегистриран
  8
  -3

  Добре де, а къде са идеите за реформа на прокурорската асоцианиця? Защо само обяснява какво да НЕ се прави? Или всичко е много добре там? За Желявска-Марковска-Янева не питам - те очевидно са си добре и от реформа нямат нужда ))))

  Но прокурорите наистина са ми интересни - мачкат ви, унижават ви, но вие сте като войници на партията - Главният винаги е прав и вие повтаряте каквото каже той като папагали.

 4. 33
  9 НПО-та един глас - гласа на адв.Доковска | нерегистриран
  7
  -3

  Юридическия съветник на М.Куненва. А зад нея кой ли стои? Същия който финансира "червената кукувица" в синьото гнездо за създаване на партия балансьор. Йонко Грозев е видим и е само изпълнител - момчето за свръзка между НПО-тата и така наричащите се "Реформатори" спуска задачите и следи за изпълнението им. Йонко Грозев има какво да разказва, не е ли той "Делян Пеевски" за всички тези НПО-та.

 5. 32
  Oilala | нерегистриран
  6
  -2

  Първо, задайте си въпроса що за фактор в стратегията за съдебната реформа/имало и такава/ е МП от служебния кабинет? Така ще си отговорите на въпроса доколко сериозно ги е попитал и дали въобще се интересува от мнението им. Те обаче явно се вземат на сериозно и дават ли дават "идеи". Питам се защо липсва становище от сдружението на овцевъдите? Те какви ценни идеи могат да дадат за съдебната реформа :)...

 6. 31
  | нерегистриран
  10
  -3

  НПО-тата жадни за власт без да носят отговорност :)))) соц.продукти са тези НПОта А като така смело и безотговорно предлагат защо да не се избират пряко съдиите още по демоктратично е ! Атестата за работа ще го дават гражданите

 7. 30
  Говорят Венетка, Жоро, Сотир | нерегистриран
  10
  -5

  А колко по-добре е да говори Венета Марковска, Жоро Колев и самия вели Цацаратор! Не ги пипайте, сакън!

 8. 29
  Говори Доковска | нерегистриран
  8
  -2

  Чрез тези НПО-та говори кантората Доковска. Във всяка от тези НПО има минимум по един човек от кантората й. Всичките им виждания са все в областта на нак. право и процес. Тъй като имат силно влияние върху не малка част от съдиите във ВКС пращат дисциплинарните производства срещу магистрати точно там, конюнктурно без да се съобразяват, че акта на ВСС е административен.

 9. 28
  | нерегистриран
  13
  -1

  "И едно изненадващо предложение – да се създаде текст в ЗСВ в раздела за дисциплинарната отговорност, според който дисциплинарната процедура да се провежда пред Върховния касационен съд, който да е единствено компетентният за налагане на дисциплинарни наказания на магистратите."

  Бог да прости Върховния административен съд!

 10. 27
  | нерегистриран
  8
  -4

  РИформи не се задават скоро... А тия гърбав НПО-то са толкова смешни и жалки вече че никой не ги бръсне за слива

 11. 26
  | нерегистриран
  7
  -4

  До коментар [#23] от "":  Сдружения с "идеална" цел... И всеки път си казвам, че може би точно тези наистина искат да направят нещата по-добри. А то всичко заради пустата власт. Само политика. До гуша ми дойдохте, поборници с окаляни знамена...

 12. 25
  | нерегистриран
  5
  0

  До коментар [#23] от "ннн":  Анонимността позволява на цинизма ти да блести с пълна сила! Браво, колега! Значи идеята е да се държи центъра на властта, за да диктуваме всичко, а не наистина да реформираме справедливо системата.

 13. 24
  Аман от мераклии | нерегистриран
  6
  -1

  "Идеи за прокуратурата

  В становището се мотивира тезата, че трябва ясно да се дефинира управлението на модела на прокуратурата при зачитане на два важни фактора - провала в преследването на престъпността по високите етажи на властта и значимите икономически интереси, както и очертаните в решенията на Европейския съд по правата на човека системни и структурни проблеми на обвинението."

  Не ви ли е срам, уважаеми Център за изследване на демокрацията, Център НПО Разград и др. подобни.Благодарение на такива защитници-еднодневки, наказателният кодекс НЕ СТАВА ЗА ПРИЛАГАНЕ,от където следва и огромния проблем на наказателното правораздаване.Постарайте се първо в тази посока, пък после реформирайте нещо, което гледате само на картинка.ПЪЛЕН АБСУРД ВЕЧЕ Е ЕТО ТОВА:

  НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

  Обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в сила от 1.05.1968 г., попр., бр. 29 от 12.04.1968 г., изм., бр. 92 от 28.11.1969 г., изм. и доп., бр. 26 от 30.03.1973 г., доп., бр. 27 от 3.04.1973 г., изм., бр. 89 от 15.11.1974 г., в сила от 1.03.1975 г., изм. и доп., бр. 95 от 12.12.1975 г., изм., бр. 3 от 11.01.1977 г., доп., бр. 54 от 11.07.1978 г., бр. 89 от 9.11.1979 г., изм. и доп., бр. 28 от 9.04.1982 г., в сила от 1.07.1982 г., попр., бр. 31 от 20.04.1982 г., доп., бр. 44 от 5.06.1984 г., изм. и доп., бр. 41 от 28.05.1985 г., доп., бр. 79 от 11.10.1985 г., попр., бр. 80 от 15.10.1985 г., изм. и доп., бр. 89 от 18.11.1986 г., попр., бр. 90 от 21.11.1986 г., изм., бр. 37 от 16.05.1989 г., в сила от 16.05.1989 г., бр. 91 от 24.11.1989 г., в сила от 24.11.1989 г., бр. 99 от 22.12.1989 г., в сила от 22.12.1989 г., доп., бр. 10 от 2.02.1990 г., изм., бр. 31 от 17.04.1990 г., изм. и доп., бр. 81 от 9.10.1990 г., в сила от 9.10.1990 г., бр. 1 от 4.01.1991 г., бр. 86 от 18.10.1991 г., попр., бр. 90 от 1.11.1991 г., изм., бр. 105 от 19.12.1991 г., доп., бр. 54 от 3.07.1992 г., в сила от 3.07.1992 г., изм. и доп., бр. 10 от 5.02.1993 г., бр. 50 от 1.06.1995 г.; Решение № 19 от 12.10.1995 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 97 от 3.11.1995 г.; доп., бр. 102 от 21.11.1995 г., в сила от 21.01.1996 г., изм. и доп., бр. 107 от 17.12.1996 г., бр. 62 от 5.08.1997 г., изм., бр. 85 от 26.09.1997 г.; Решение № 19 от 21.11.1997 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 120 от 16.12.1997 г.; доп., бр. 83 от 21.07.1998 г., изм. и доп., бр. 85 от 24.07.1998 г., доп., бр. 132 от 10.11.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 133 от 11.11.1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., бр. 7 от 26.01.1999 г., изм., бр. 51 от 4.06.1999 г., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 21 от 17.03.2000 г., бр. 51 от 23.06.2000 г.; Решение № 14 от 23.11.2000 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 98 от 1.12.2000 г.; доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 101 от 23.11.2001 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 92 от 27.09.2002 г., бр. 26 от 30.03.2004 г., бр. 103 от 23.11.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 24 от 22.03.2005 г., бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 1.09.2005 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 13.10.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., бр. 38 от 11.05.2007 г., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм., бр. 64 от 7.08.2007 г., доп., бр. 85 от 23.10.2007 г., в сила от 23.10.2007 г., изм., бр. 89 от 6.11.2007 г., доп., бр. 94 от 16.11.2007 г., изм. и доп., бр. 19 от 22.02.2008 г., изм., бр. 67 от 29.07.2008 г., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., доп., бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 1.11.2009 г., изм. и доп., бр. 27 от 10.04.2009 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 1.10.2009 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 6.04.2010 г., доп., бр. 32 от 27.04.2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. и доп., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г., бр. 60 от 5.08.2011 г., доп., бр. 19 от 6.03.2012 г., изм. и доп., бр. 20 от 9.03.2012 г., в сила от 10.06.2012 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 8.09.2012 г., изм., бр. 17 от 21.02.2013 г., доп., бр. 61 от 9.07.2013 г., изм. и доп., бр. 84 от 27.09.2013 г., бр. 19 от 5.03.2014 г., в сила от 5.03.2014 г., изм., бр. 53 от 27.06.2014 г.

 14. 23
  | нерегистриран
  2
  -4

  До коментар [#21] от "браво!":  Ти сериозно ли вярваш в това, което си написал?

 15. 22
  Eva | нерегистриран
  13
  0

  Когато повишаването не зависи от конкретен началник, когато делата които ти се разпределят са равни по брой на тези на останалите, когато имаш възможността да ги напишеш в разумни срокове- какво значение има кой точно ще ти подпише молбата за отпуска или ще администрира каквото и да е?!Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.