Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В предходните две статии бяха разгледани накратко въпросите относно изчисляването, внасянето и декларирането на данъците върху доходите от наем с получател физическо лице. А както добре знаем от тях никой не е успял да избяга! Все пак законодателят е строг, но справедлив, като последният е предвидил немалко възможности за намаляване на данъчното облагане, включително дори при определени случаи за неговото така да се каже законно "избягване". И тъй като част от предвидените данъчни облекчения са с оглед личността на получателя на доходите от наем, то се налага за целите на това изследване за малко да пренебрегнем нашата пенсионирана героиня и да разширим кръгозора на изложението, като включим и други герои.

На данъчните облекчения е посветена едноименната глава четвърта в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Общото между предвидените в тази глава данъчни облекчения, независимо от конкретния случай, в който те се прилагат, се изразява в намаляване на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ. Тази сума всъщност представлява сборът от годишните данъчни основи не само на доходите от наем (чл. 32 от ЗДДФЛ), но и на доходите от трудови правоотношения (чл. 25 от ЗДДФЛ), доходите от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (чл. 30 от ЗДДФЛ), доходите от прехвърляне на права или имущество (чл. 34 от ЗДДФЛ) и на доходите от други източници (чл. 36 от ЗДДФЛ), като в това число обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер, лихви съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите придобити от местни физически лица по банкови сметки, на които са титуляри, производствени дивиденти от кооперации, упражняване на права на интелектуална собственост по наследство, както и всички други доходи от всички други източници, които не са изрично посочени в ЗДДФЛ, не са обложени с окончателни данъци по реда предвиден в него или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Именно така получената сума представлява общата годишна данъчна основа, която умножена по данъчната ставка ще даде конкретния размер на данъка, който следва да се декларира и внесе по реда, който вече бе разгледан.

И така, в статията "Как се формират данъчните задължения на наемодателя като физическо лице" вече имаме изчислена годишната данъчна основа по чл. 32 от ЗДДФЛ, а именно - 5184 лева, която при липса на други облагаеми доходи по смисъла на същия ще бъде равна на общата годишна данъчна основа.

Предстои да разберем при какви случай, как и с какви суми последната може да бъде намалена, като по този начин бъде намален и съответният данък за деклариране и внасяне. В чл.18 до 22д от ЗДДФЛ са предвидени конкретните случаи на ползване на данъчни облекчения, както следва: данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност (чл. 18 от ЗДДФЛ), данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане (чл. 19 от ЗДДФЛ), данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране (чл. 20 от ЗДДФЛ), данъчно облекчение за дарения (чл. 22 от ЗДДФЛ), данъчно облекчение за млади семейства (чл. 22а от ЗДДФЛ), данъчно облекчение за деца (чл. 22в от ЗДДФЛ), данъчно облекчение за деца с увреждания (чл. 22г от ЗДДФЛ), данъчно облекчение за извършени безкасови плащания (чл. 22д от ЗДДФЛ). С ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г. е отменен чл. 22б с който бе предвидено данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата.

Данъчните облекчения за лица с намалена трудоспособност, за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, за деца, включително такива с увреждания, се ползват в определена последователност. Това е предвидено в изключително неудачно, от систематична гледна точка, вмъкнатия чл. 21 от ЗДДФЛ, като най-напред с тях се намалява сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ, а после от годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец (чл. 28, ал. 1 от ЗДДФЛ). Следва да се има предвид и в унисон с правилата на Европейския съюз за равно третиране, че така уредените данъчни облекчения могат да се ползват както когато получател на доходите от наем е местно физическо лице, така и когато техен получател е чуждестранно такова.

Съгласно легалната дефиниция на чл. 4 от ЗДДФЛ местно физическо лице е такова, без оглед на неговото гражданство, което алтернативно има постоянен адрес в България, пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или чийто център на жизнени интереси се намира в България. Лицето ще бъде смятано за местно за годината, през която пребиваването му надхвърли 183 дни (чл. 4, ал. 2 от ЗДДФЛ). За целите на ЗДДФЛ центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната, като при тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност и мястото, от което управлява собствеността си. Предвидено е едно лице да не бъде считано за местно по смисъла на ЗДДФЛ независимо, че постоянният му адрес се намира в страната, ако центърът на жизнените му интереси не се намира в нея. За чуждестранни биват считани лицата, които не могат да бъдат окачествени за местни по правилата по-горе. Съгласно чл. 7 във връзка с чл. 8, ал. 6, т. 5 от ЗДДФЛ чуждестранните лица ще бъдат носители на задължението за данъци върху доходите им от наем придобити в България.

Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат спрямо конкретния случай предвидените в чл. 23, ал. 1, т. 1-9 документи. Важно е да се знае, че това е възможно, само ако данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на нейното подаване, включително когато последното по покана на органите по приходите (чл. 103 от ДОПК) или по свой почин (чл. 104 от ДОПК), чрез нова декларация се налага да отстрани несъответствия между съдържанието и данните в декларацията и изискванията за попълването и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации, съответно да извърши промени във вече подадена декларация свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения.

По своята същност данъчните облекчения на данъците върху доходите на физическите лица представляват санкциониран от държавата икономически стимул за повишаване на финансовата, материалната, обществената и духовна култура на нейните граждани и лицата с жизнени интереси в нея. С предвиждането на данъчни облекчения в ЗДДФЛ законодателят не само намалява при определени обстоятелства данъчната тежест на данъчно задължените лица, но и при равни други условия стимулира участието на последните в изграждането на третия стълб на осигурителната система, създаването на семейства и отглеждането на деца, както и материалното подпомагане на обществено значими институции.

Данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност има за цел да изравни тази обективно икономически неравнопоставена по своите възможности за придобиване на доходи категория лица. Така уредената материя е изключително динамична по своя характер, подчинена е на сложните демографски, социални и икономически процеси в българското общество и не трябва да ни учудва, че бива променяна твърде често.

Очакванията на обществото обаче са тези промени да доведат както до разширяване на кръга лица и случаи на ползване на данъчни облекчения, така и на нейното опростяване с оглед правилното и точното й прилагане.

Доколкото всяко от така изброените по-горе данъчни облекчения е само по себе си специфично и препраща към други специални закони, то всяко от тях се нуждае и следва да бъде разгледано поотделно и подробно, което и ще бъде направено в следващи публикации.

Още по темата

Политическо словоблудство

Предишна новина

Депутатът от БСП Георги Михайлов ще даде имунитета си

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    Реалист | нерегистриран
    0
    0

    Кога ще има облекчения за отглеждане на деца

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.