Данъците за имоти и коли може да се платят едновременно


Ще плащам за първа година данък сгради и данък за колата? Мога ли да ги платя едновременно и на едно място? Каква е процедурата?Я.М., София"С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон". Това е записано в чл. 10 на действащия в момента Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), който е в сила от 1998 г. Пак там е отбелязано и че не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътна мрежа и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост. Същото се отнася и до земеделските земи и горите. Тук обаче има изключение и то е за застроените земи. При тях се плаща данък за действително застроената площ и прилежащия й терен.За всички останали имоти има данък. Важно е да се знае, че според чл.13 от ЗМДТ данъкът върху недвижимите имоти се заплаща независимо дали те се използват или не.По правило данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. Ако обаче има учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят. При концесия данъчно задължен е концесионерът. Ако върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си. Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите. Законът освобождава от облагане и някои иначе задължени лица. Така данък не се дължи от държавата и общините съответно за имотите публична държавна и публична общинска собственост. Не плащат читалища, БЧК, висшите училища и академиите за учебните сгради, паркове, спортни игрища, молитвени домове, музеите, галериите, библиотеките и други изрично посочени в закона.Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето данък, включително за месеца на прехвърлянето, се заплаща от прехвърлителя преди прехвърлянето. Същото се отнася и ако става дума за учредяване на вещни права.Казаното за данъка върху недвижимите имоти, известен и данък сграда, може да бъде открито и за таксата за битови отпадъци, известен като такса смет. Така според тази такса "се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места".В ЗМДТ наред с определянето на различни местни данъци и такси - върху недвижими имоти, върху наследства, дарения и др., е предвидено и плащането на данък върху превозните средства. Има дори предвиден специален раздел в закона. Така според чл. 52 от ЗМДТ с данък върху превозните средства се облагат всички превозни средства, регистрирани за движение по пътната мрежа на България. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.Законът е категоричен, че за леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка със специалната наредба, определяща кой колко плаща, като се съобразява с мощността на двигателя. В зависимост от годината на производство пък данъкът се умножава със специално посочени коефициенти. Ако е над 14 години коефициента е 1, от 5 до 14 години включително - 1.5, а до 5 години включително - 2.8. Това означава, че след 5-ата и след 14-ата година настъпва овехтяване и данъкът пада.Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.Данъкът върху недвижимите имоти и таксата смет се плащат в службите за събиране на тези данъци към съответната община. Същото важи и за данъка върху превозните средства. На практика те се плащат на едно гише и дори е добре да се платят едновременно. Те могат да бъдат платени и по електронен и банков път, защото специално данък сгради и такса смет са ясни и дори се получават по пощата. Не така обаче е за данъка за колите, при който не се получава съобщение. Нещо, което трябва да бъде променено и за него също трябва да се получава такова съобщение. Така или иначе, сега при МПС-тата е добре да се плати на място, защото се слагат и специални стикери върху квитанцията за плащане, които вършат работа после за техническия преглед на колата през следващата година.

Нотариус следи покупките на ниви

Предишна новина

Няма разлика между сегашния и предишния Висш съдебен съвет

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.