Делото "Цонев, Сантиров и Попов" е емблематичен пример за провокация към подкуп

Делото "Цонев, Сантиров и Попов" е емблематичен пример за провокация към подкуп

Делото за подкуп срещу бившия военен министър Николай Цонев, съдията Петър Сантиров и финансиста Тенчо Попов приключи с окончателното им оправдаване от Върховния касационен съд (ВКС).

В решението си съдът обаче подробно и аргументирано обяснява, че делото е "емблематичен пример" за провокация към подкуп, инсценирана и проведена от следователя Петьо Петров, който в момента е шеф на Столичното следствие. Делото ще се запомни и със скандалния арест на Николай Цонев на 1 април 2010 г., при който тогавашният зам.-градски прокурор Роман Василев го обяви за "абсолютен престъпник" и го постави на колене.

Още по време на разследването, а впоследствие и в съдебна фаза, стана ясно, че по делото има много сериозни данни, че не подсъдимите, а основният свидетел Петьо Петров е бил активната страна в осъществяването на престъплението. Според обвинението е обратното Николай Цонев и Тенчо Попов с посредничеството на Петър Сантиров натискали следователя Петров да "смачка" разследване срещу "длъжностни лица" за договора на военното министерство за закупуване на военна комуникационна система "Странджа 2". За това следователят получил 20 000 евро подкуп.

По време на целия процес и при последователните оправдателни присъди прокуратурата отказваше да коментира наличието на провокация към подкуп и евентуално търсене на отговорност на следователя Петров (в ръководеното от него столично следствие в момента тече проверка във връзка с изчезването на тефтерите на бившия шеф на комисията за конфликт на интереси Филип Златанов). Още след произнасянето на Софийския градски съд през октомври 2012 г. главният прокурор Сотир Цацаров каза, че трябва да се изчакат решенията на всички инстанции по случая. Окончателната присъда вече е факт. 

Всички съдебни инстанции посочиха активното поведение на Петьо Петров като явна провокация към подкуп.

"Внимателният прочит на мотивите на въззивната инстанция (независимо от заявените критики към отделни разрешения на първоинстанционния съд, вкл. за невъзможността за ползване на всички резултати от провокацията като доказателства в процеса, което е в съгласие с горепосочения стандарт на ЕСъдПЧ) разкрива картината на емблематичен пример за полицейска провокация, инсценирана и проведена с участието на св. П. П. (б.а. Петьо Петров) под ръководството на лица от службите за сигурност, полицията и държавното обвинение. Твърденията в протеста, че при изграждане на изводите за проявена от св. П. П. провокация въззивният съд превратно е оценявал или игнорирал съдържанието на доказателствените средства, са крайно неиздържани и несъответни на действителното положение и доказателствения анализ, направен от САС", се казва в решението на състава на ВКС с председател Татяна Кънчева, докладчик Биляна Чочева и Юрий Кръстев.

Върховният съд много подробно излага аргументите си, за да приеме, че е налице провокация към подкуп. На първо място посочва, че основно изискване при направено възражение за провокация, и то в тежест на прокуратурата, е да се докаже, че такава не е имало. "Липсата или недостатъчността на информация за причините и целите на операцията, както и на формално разрешение за провеждането ѝ, намаляват потенциала за такова убедително доказване", пише в окончателното решение.

На следващо място ВКС посочва, че апелативният съд е имал задължението да анализира всички фактически и правни елементи, които обуславят разграничаване на провокацията от законните форми на разследване и в мотивите си да изрази по ясен и недвусмислен начин позицията си по въпроса - имало ли е полицейска провокация и било ли е допуснато по този начин нарушение на правото на справедлив процес. ВКС напомня, че съдът е длъжен да приложи ефективен механизъм за поправяне на нарушението, като най-подходящ е да изключи от доказателствата всички, придобити в резултат на провокацията.

"Основополагащ е принципът, че вътрешното право и съдебна практика не следва да толерират употребата на такива доказателства за осъждане на подсъдимия за престъпление, което той не би извършил без недопустимата намеса на агенти под прикритие, свързани с държавните служби, които в такива случаи имат ролята на провокатори. Само намаляване на наказанието на подсъдимото лице, възприемано като подход в някои европейски държави, не е достатъчно ефективно средство за преодоляване на негативния ефект от употребата на подобни доказателства", се казва още в решението на ВКС, като съдът се позовава и на практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург в  делото "Фурхт срещу Германия".

Според ВКС протестът на прокуратурата е "хаотичен" и съдът със затруднение е идентифицирал основните насоки, изложени в него.

В протеста се казва, че провокация няма, защото срещите с Петьо Петров са били по инициатива на Сантиров и Попов и Цонев е знаел за тях, а парите са дадени на Петров, а не са с неясен произход, както е приела долната инстанция. Според ВКС обаче апелативният съд много детайлно е анализирал събраната по делото информация и направената преценка за провокация не е била изградена единствено върху факта за проявената активност от страна на следователя.

"Внимателно са обсъдени всички аспекти относно причините за започване на операцията, начина ѝ на провеждане, респ. характера и степента на участие на св. П. и службите, под чийто контрол и инструкции е действал, разкривайки действителната картина на разследване, което се отклонява от принципите за законност и справедливост. Обстоятелството, че подсъдимият С.(б.а. Сантиров) се е поддал и се е съгласил да посредничи, а впоследствие подсъдимият П. (б.а. Попов) е обсъждал детайли от предложената му от св. П. корупционната сделка, не променя по никакъв начин безспорно установеното положение за осъществената от св. П. провокация, без която случаят не би имал това развитие", пише ВКС, който намира доводите в протеста на прокуратурата за напълно неоснователни.

Според съда анализът на проведените и записани разговори между подсъдимите и свидетеля следовател Петров показват, че още при първоначалните контакти идеята за даване на подкуп съвсем не е възникнала самостоятелно при всеки един от подсъдимите, а очевидно е била "имплантирана от св. П. П. чрез неговото последователно и целенасочено упорито поведение в изпълнение на предварително разработен план и стратегия за протичане на срещите с участие на служители от МВР и ДАНС".

Стандартът на Страсбург за агент-провокаторите

 

В решението си ВКС подробно описва и стандартите на съда в Страсбург за това кога е налице полицейска провокация. ВКС цитира няколко дела, от които може да се изведат критериите за това, кога по едно дело са използвани недопустими практики от лица, определяни като агент-провокатори и кога става дума за легитимно разследване с ползване на агент под прикритие.

ВКС посочва, че прилагането на специални тайни техники (като напр. ползване на агенти под прикритие, платени информатори и др.) следва да се прилага при спазването на ограниченията за наличието на ясна и предвидима процедура за разрешаване и контрол. Цитирана е дефиницията за полицейска провокация по делото Ramanauskas v. Lithuania и делото Bannikova v. Russia:

„Полицейска провокация е налице, когато служителите - от специалните служби или лица, действащи под техни инструкции, не се ограничават да разследват криминалната дейност по пасивен по същността си начин, а прилагат такова въздействие върху субекта, че го предизвикват/склоняват да извърши престъпление, което той не би извършил, за да стане възможно събирането на доказателства за извършването му и да бъде повдигнато обвинение.”.

Според ВКС полицейска постановка или провокация е налице, когато операцията е предприета и проведена с цел уличаване на конкретно лице в извършването на престъпление, което то не би извършило без намесата на участвалите в нея държавни служители, обичайно от състава на полицейските служби за сигурност или лица, действащи под техни инструкции и контрол.

„В такива случаи е налице нарушение по чл. 6 (1) от ЕКПЧ, при това от самото начало на разследването, което не може да бъде оправдано с обществения интерес в борбата срещу престъпността. Задачата на държавните органи, респ. на полицейските служители, е да предотвратяват и разследват престъпления, а не да ги предизвикват. Затова, когато се установят данни за такова поведение, е необходимо вътрешното право и съдебна практика, в изпълнение на задълженията си по чл. 13 от ЕКПЧ, да приложат такъв механизъм за защита, който да послужи за преодоляване на нарушението и елиминиране на неговите негативни последици”, се казва още в решението.

За разграничаване между нелегалната и легалната техника, от значение според съда е преценката за това дали е настъпило отклонение от пасивното разследване. За да се направи преценка, ВКС посочва, че трябва да има проверима информация за причините и целите на операцията, за разумни подозрения за участие на лицето в престъпна дейност или за намерение, или нагласа към извършване на престъпления и в какво се е изразявало това, като се посочва, че предишно осъждане не е достатъчна индикация.

На следващо място се казва, че трябва да има ясна и предвидима процедура за независим съдебен контрол върху разрешаване и провеждане на операцията, както и данни за времето и начина на извършване на операцията, както и за характера и степента на полицейското участие.

„Всички те са необходими за формиране на преценката дали агентът се е присъединил към вече започналото престъпление или го е предизвикал. От значение е по чия инициатива е установен контактът и оказано ли е било въздействие за извършване на престъплението, има ли проявена от агента настоятелност или друга форма на натиск (като в тази връзка не без значение е естеството на престъплението и уязвимостта на лицето, спрямо което е проявено въздействие)”, посочва още съдът.

Още по темата

Дирекция ще отговаря за връзките на министъра със съдебната власт

Предишна новина

Особености на правораздаването в Софийския съдебен район

Следваща новина

Коментари

75 Коментара

 1. 75
  наблюдател | нерегистриран
  8
  0

  Днес около 15.00часа Сантиров и съдия И.К./съдия на първа инстанция по делото/ бяха в Лаваца на Витошка.СЛУЧАЙНОСТ!?!?!

 2. 74
  иван | нерегистриран
  6
  -1

  p.s. И кой в крайна сметка изгоря с 20 000 евро или повече?!

 3. 73
  иван | нерегистриран
  5
  0

  И в крайна сметка какво е правил "агентът под прикритие" с плика с пари от момента на получаването му от Попов до доброволното предаване няколко часа по-късно?! Дали пък сумата не е била значително повече от тази, която са описали в протокола?!

 4. 72
  | нерегистриран
  8
  0

  До коментар [#71] от "":  Вероятно е така,но ще мине много време и нещата ще се размият и обезличат,а след 2 години никой няма да се интересува от главните герои сътворили всичко това.Те тогава вече няма да са и главни герои,а ще са наредени на подходящите длъжности там където трябва,получили преди това всичките си обезщетения!

 5. 71
  | нерегистриран
  5
  -1

  До коментар [#66] от "анкета до всички":  Тогава ще има още повече аргументи за незаконност на разследващата практика и нов автогол.

 6. 70
  x | нерегистриран
  8
  -2

  До коментар [#43] от "Стискай, Петьо, малко остана до давността":  Не е останало малко,защото след образуването на ДП лично срещу ПП , давността се прекъсва и започва да тече нова давност

 7. 69
  При това на | нерегистриран
  6
  -2

  До коментар [#68] от "Това ли му е работата на Еврото?":  съдия!  Що не отиде да провокира съдебния съвет или сметната палата с порция гнили ябълки, а тръгнал щуротии да прави! Даже заблудил цацата като окръжен да му разреши, а онзи се подвел и сега кат Главен - глей ко става!  Като има съмнения за гнилостта на някой си - има си институционален контрол, дисциплинарен, и въобще други нетрадиционни средства, а не провокация към подкуп!

 8. 68
  Това ли му е работата на Еврото? | нерегистриран
  9
  -1

  До коментар [#67] от "До N 60":  Провокации към подкуп?!!?!?  Столичното следствие цъфна и върза от добре свършена работа, тоя тръгнал да провокира към подкуп!  В ПАНДЕЛАТА!

 9. 67
  До N 60 | нерегистриран
  9
  -5

  Добре де, може и да е така. Но въпросът ми е защо Пепито никога, ама никога не е идвал при мен с предложение "да смачкаме заедно някое дело". Щото ако беше дошъл щях директно да му тегля една майна. И той това добре го знае и затова никога няма да дойде.

  И затова отиде точно при Сантиров. Или ако не беше той щяха да са други един, двама от СГС или САС, които всички си ги знаем, че са гнили ябълки и то без да е нужно френският посланик да ни ги посочва. Би било добре да ми отговориш на въпроса.

 10. 66
  анкета до всички | нерегистриран
  6
  -3

  Нека да помислим все пак,че има един способ,който се нарича "Извънреден".Срокът да се използва този способ е предвиден в НПК и всички пишещи го знаете.Знаете и кой може да го използва.Те са двама - Главен прокурор и съответният окръжен/градски прокурор/.Представете си в срока се намери някое ново обстоятелство,неизвестно на съда постановил присъдата и някой от посочените по-горе правоимащи направи съответното искане за възобновяване на наказателното производство и отмяна на влязлата в сила присъда,тогава какво ще се пише във форума?Това може да се пази като вариант на тези които доказваха вината.Да помислим,а?Може пък такава да е играта-първите да станат отново последни или обратно,незнам!

 11. 65
  Някой да твърди обратното? | нерегистриран
  6
  -1

  До коментар [#64] от "":  А Пепи Еврото не е уронил, той направо я сплеска! 12. 64
  | нерегистриран
  8
  -4

  Провокацията на Пепито не изключва това, че Сантиров е накърнил авторитета на съдебната власт. Така, че и двамата навън!

 13. 63
  | нерегистриран
  5
  0

  До коментар [#62] от "1515":  Евро, изтрезней, и тогава поясни какви са тези плюнки

 14. 62
  **** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 61
  | нерегистриран
  12
  -2

  До коментар [#54] от "Пепи Сантиров/Еврото/":  ясно е, ясно е... Нали изтекоха СРС-та и съвсем ясно става, че Еврото е инициатора. Казват, че се предложил за да се спаси от това, че го хванали в крачка. Предложил един вид вместо него да вземат главата на съдия. Ей така, заради едното голямо его на Цвъки, който сега се пържи по залите. Има господ.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.