Делото "Цонев, Сантиров и Попов" е емблематичен пример за провокация към подкуп

Делото "Цонев, Сантиров и Попов" е емблематичен пример за провокация към подкуп

Делото за подкуп срещу бившия военен министър Николай Цонев, съдията Петър Сантиров и финансиста Тенчо Попов приключи с окончателното им оправдаване от Върховния касационен съд (ВКС).

В решението си съдът обаче подробно и аргументирано обяснява, че делото е "емблематичен пример" за провокация към подкуп, инсценирана и проведена от следователя Петьо Петров, който в момента е шеф на Столичното следствие. Делото ще се запомни и със скандалния арест на Николай Цонев на 1 април 2010 г., при който тогавашният зам.-градски прокурор Роман Василев го обяви за "абсолютен престъпник" и го постави на колене.

Още по време на разследването, а впоследствие и в съдебна фаза, стана ясно, че по делото има много сериозни данни, че не подсъдимите, а основният свидетел Петьо Петров е бил активната страна в осъществяването на престъплението. Според обвинението е обратното Николай Цонев и Тенчо Попов с посредничеството на Петър Сантиров натискали следователя Петров да "смачка" разследване срещу "длъжностни лица" за договора на военното министерство за закупуване на военна комуникационна система "Странджа 2". За това следователят получил 20 000 евро подкуп.

По време на целия процес и при последователните оправдателни присъди прокуратурата отказваше да коментира наличието на провокация към подкуп и евентуално търсене на отговорност на следователя Петров (в ръководеното от него столично следствие в момента тече проверка във връзка с изчезването на тефтерите на бившия шеф на комисията за конфликт на интереси Филип Златанов). Още след произнасянето на Софийския градски съд през октомври 2012 г. главният прокурор Сотир Цацаров каза, че трябва да се изчакат решенията на всички инстанции по случая. Окончателната присъда вече е факт. 

Всички съдебни инстанции посочиха активното поведение на Петьо Петров като явна провокация към подкуп.

"Внимателният прочит на мотивите на въззивната инстанция (независимо от заявените критики към отделни разрешения на първоинстанционния съд, вкл. за невъзможността за ползване на всички резултати от провокацията като доказателства в процеса, което е в съгласие с горепосочения стандарт на ЕСъдПЧ) разкрива картината на емблематичен пример за полицейска провокация, инсценирана и проведена с участието на св. П. П. (б.а. Петьо Петров) под ръководството на лица от службите за сигурност, полицията и държавното обвинение. Твърденията в протеста, че при изграждане на изводите за проявена от св. П. П. провокация въззивният съд превратно е оценявал или игнорирал съдържанието на доказателствените средства, са крайно неиздържани и несъответни на действителното положение и доказателствения анализ, направен от САС", се казва в решението на състава на ВКС с председател Татяна Кънчева, докладчик Биляна Чочева и Юрий Кръстев.

Върховният съд много подробно излага аргументите си, за да приеме, че е налице провокация към подкуп. На първо място посочва, че основно изискване при направено възражение за провокация, и то в тежест на прокуратурата, е да се докаже, че такава не е имало. "Липсата или недостатъчността на информация за причините и целите на операцията, както и на формално разрешение за провеждането ѝ, намаляват потенциала за такова убедително доказване", пише в окончателното решение.

На следващо място ВКС посочва, че апелативният съд е имал задължението да анализира всички фактически и правни елементи, които обуславят разграничаване на провокацията от законните форми на разследване и в мотивите си да изрази по ясен и недвусмислен начин позицията си по въпроса - имало ли е полицейска провокация и било ли е допуснато по този начин нарушение на правото на справедлив процес. ВКС напомня, че съдът е длъжен да приложи ефективен механизъм за поправяне на нарушението, като най-подходящ е да изключи от доказателствата всички, придобити в резултат на провокацията.

"Основополагащ е принципът, че вътрешното право и съдебна практика не следва да толерират употребата на такива доказателства за осъждане на подсъдимия за престъпление, което той не би извършил без недопустимата намеса на агенти под прикритие, свързани с държавните служби, които в такива случаи имат ролята на провокатори. Само намаляване на наказанието на подсъдимото лице, възприемано като подход в някои европейски държави, не е достатъчно ефективно средство за преодоляване на негативния ефект от употребата на подобни доказателства", се казва още в решението на ВКС, като съдът се позовава и на практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург в  делото "Фурхт срещу Германия".

Според ВКС протестът на прокуратурата е "хаотичен" и съдът със затруднение е идентифицирал основните насоки, изложени в него.

В протеста се казва, че провокация няма, защото срещите с Петьо Петров са били по инициатива на Сантиров и Попов и Цонев е знаел за тях, а парите са дадени на Петров, а не са с неясен произход, както е приела долната инстанция. Според ВКС обаче апелативният съд много детайлно е анализирал събраната по делото информация и направената преценка за провокация не е била изградена единствено върху факта за проявената активност от страна на следователя.

"Внимателно са обсъдени всички аспекти относно причините за започване на операцията, начина ѝ на провеждане, респ. характера и степента на участие на св. П. и службите, под чийто контрол и инструкции е действал, разкривайки действителната картина на разследване, което се отклонява от принципите за законност и справедливост. Обстоятелството, че подсъдимият С.(б.а. Сантиров) се е поддал и се е съгласил да посредничи, а впоследствие подсъдимият П. (б.а. Попов) е обсъждал детайли от предложената му от св. П. корупционната сделка, не променя по никакъв начин безспорно установеното положение за осъществената от св. П. провокация, без която случаят не би имал това развитие", пише ВКС, който намира доводите в протеста на прокуратурата за напълно неоснователни.

Според съда анализът на проведените и записани разговори между подсъдимите и свидетеля следовател Петров показват, че още при първоначалните контакти идеята за даване на подкуп съвсем не е възникнала самостоятелно при всеки един от подсъдимите, а очевидно е била "имплантирана от св. П. П. чрез неговото последователно и целенасочено упорито поведение в изпълнение на предварително разработен план и стратегия за протичане на срещите с участие на служители от МВР и ДАНС".

Стандартът на Страсбург за агент-провокаторите

 

В решението си ВКС подробно описва и стандартите на съда в Страсбург за това кога е налице полицейска провокация. ВКС цитира няколко дела, от които може да се изведат критериите за това, кога по едно дело са използвани недопустими практики от лица, определяни като агент-провокатори и кога става дума за легитимно разследване с ползване на агент под прикритие.

ВКС посочва, че прилагането на специални тайни техники (като напр. ползване на агенти под прикритие, платени информатори и др.) следва да се прилага при спазването на ограниченията за наличието на ясна и предвидима процедура за разрешаване и контрол. Цитирана е дефиницията за полицейска провокация по делото Ramanauskas v. Lithuania и делото Bannikova v. Russia:

„Полицейска провокация е налице, когато служителите - от специалните служби или лица, действащи под техни инструкции, не се ограничават да разследват криминалната дейност по пасивен по същността си начин, а прилагат такова въздействие върху субекта, че го предизвикват/склоняват да извърши престъпление, което той не би извършил, за да стане възможно събирането на доказателства за извършването му и да бъде повдигнато обвинение.”.

Според ВКС полицейска постановка или провокация е налице, когато операцията е предприета и проведена с цел уличаване на конкретно лице в извършването на престъпление, което то не би извършило без намесата на участвалите в нея държавни служители, обичайно от състава на полицейските служби за сигурност или лица, действащи под техни инструкции и контрол.

„В такива случаи е налице нарушение по чл. 6 (1) от ЕКПЧ, при това от самото начало на разследването, което не може да бъде оправдано с обществения интерес в борбата срещу престъпността. Задачата на държавните органи, респ. на полицейските служители, е да предотвратяват и разследват престъпления, а не да ги предизвикват. Затова, когато се установят данни за такова поведение, е необходимо вътрешното право и съдебна практика, в изпълнение на задълженията си по чл. 13 от ЕКПЧ, да приложат такъв механизъм за защита, който да послужи за преодоляване на нарушението и елиминиране на неговите негативни последици”, се казва още в решението.

За разграничаване между нелегалната и легалната техника, от значение според съда е преценката за това дали е настъпило отклонение от пасивното разследване. За да се направи преценка, ВКС посочва, че трябва да има проверима информация за причините и целите на операцията, за разумни подозрения за участие на лицето в престъпна дейност или за намерение, или нагласа към извършване на престъпления и в какво се е изразявало това, като се посочва, че предишно осъждане не е достатъчна индикация.

На следващо място се казва, че трябва да има ясна и предвидима процедура за независим съдебен контрол върху разрешаване и провеждане на операцията, както и данни за времето и начина на извършване на операцията, както и за характера и степента на полицейското участие.

„Всички те са необходими за формиране на преценката дали агентът се е присъединил към вече започналото престъпление или го е предизвикал. От значение е по чия инициатива е установен контактът и оказано ли е било въздействие за извършване на престъплението, има ли проявена от агента настоятелност или друга форма на натиск (като в тази връзка не без значение е естеството на престъплението и уязвимостта на лицето, спрямо което е проявено въздействие)”, посочва още съдът.

Още по темата

Дирекция ще отговаря за връзките на министъра със съдебната власт

Предишна новина

Особености на правораздаването в Софийския съдебен район

Следваща новина

Коментари

75 Коментара

 1. 30
  ? | нерегистриран
  7
  0

  Какво се случва с делото за СТранджа 2?

 2. 29
  | нерегистриран
  9
  -3

  Тоя по средата визуално е направо олицетворение на невинността , милия!

 3. 28
  до прокурора | нерегистриран
  25
  0

  Гледайте да не изтече давността за преследване срещу ПП - тя е 5 годишна

 4. 27
  Вирехайнен | нерегистриран
  23
  -1

  А, сега след като се установи, че не друг, а Петър Петров-Евров е АБСОЛЮТНИЯТ ПРЕСТЪПНИК, КАКВО ОЩЕ ЧАКА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО МУ ОТ РЪКОВОДНА АДМИНИСТРАТИВНА ДЛЪЖНОСТ?

 5. 26
  напълно си прав | нерегистриран
  20
  -1

  До коментар [#20] от "":  Само че, не че Пепи Еврото им се е видял дребна риба, а на Цветанов му трлябваше непременно съдия. Към онзи момент корумпиран прокурор или следовател не му вършеше работа. Спомнете си, че при първата среща на Пепи със Сантиров, която става по инициатива на Пепи, Сантиров пита "За кое дело става въпрос". Ако е автор на идеята за подкупа не може да не знае за кое дело става въпрос.

 6. 25
  Янко | нерегистриран
  2
  -11

  Интересно, ако подкупа е бил провокиран, тогава се пита в задачата защо не са подали сигнал към съответните служби, ами са платили?? При това става въпрос не за кой да е обикновен гражданин, ами точно за люде от правораздавателната, управленската и финансовата система, които са абсолютно наясно за всички аспекти на подобни казуси.

  Като как така съдия платил откуп, защото бил..провокиран?!

  Кой е идиот тука? Тези дето са го написали или онези дето са правят, че вярват на написаното?

  И какво следва на провокатора? Какво??

  Нищичко ли??? Абсолютно нищо?!

  Евалла, машалла, ашколсун- по Догановски.

  Ама Вие и него оправдахте.

 7. 24
  | нерегистриран
  6
  -5

  Поведението на Сантиров не е ли поне морално укоримо и на тази база не е ли налице основание за дисциплинарна отговорност?

 8. 23
  АРШИН | нерегистриран
  7
  -9

  Естествено, че 20 хилки евро са провокация на подкуп! Ако бяха - 200 хиляди, щеше да е за почерпка, а - 2 милиона... е, тогава, можеше и да се замисли съдебния състав, как да класифицира въпросното деяние! И при малък процент /комисион/ - "истината" щеше да "изплува" и провокиращият подкупа да бъде вече техен - почтен колега!

 9. 22
  впрочем.. | нерегистриран
  6
  -6

  ..какъв е проблемът да се носи наказателна отговорност и при провокация? Би следвало да се направи промяна в НК и това да е така. Защото провокация към подкуп означава, че е предложен ПОДКУП или идеята за такъв и тази идея е ВЪЗПРИЕТА от извършителя. Ако човекът не е корумпиран би ли се съгласил?

 10. 21
  истината | нерегистриран
  20
  -3

  Ето какво в действителност е станало: Пепи Еврото е засечен от ченгетата да си иска подкуп от Цонев. На ченгетата , обаче, разбирай на Цвъко, той се е сторил много дребна риба. Затова го притискат, за да изпържи тримата. И така истинския престъпник става свидетел. Затова делото е "в калта".

 11. 20
  | нерегистриран
  20
  -3

  Съдът бил корумпиран. А бе господа прокурори - ако не го хванете вие тоя корумпиран съд и му сложите белезниците, кой ще го направи?  Нали Ясен Тодоров е читав човек - защо не си направи проверките?  Обратното би означавало, че само си търсим оправдания за провалите...

 12. 19
  | нерегистриран
  3
  -19

  Естесвенно , че себеподобните са невинни Ей , затова ще си тънем в корупция и ще се пишат стартегии , и пак стратегии Подкупа бил провокиран :)))))) Справедливост по реформаторски :))))) Браво!!! Щефа на митницата в Свиленград и той горкият по същият ред Много провокатори в тази държава

 13. 18
  ХА ХА ХА ХА ХА ХА - от Контраразузнаването | нерегистриран
  18
  -1

  Отсега нататък понеделнишката седмична оперативка в Столичното следствие, ще се нарича молитвена закуска по Цветановски!

 14. 17
  | нерегистриран
  29
  -3

  Оставката на Петьо Еврото е готова още преди няколко месеца и е договорена с Бойко Борисов. Той ще е първият бушон.  След това да се готви Боби Сарафов. Даже на него може и дело да му спретнат по онзи сигнал за контактите му със Станчо Владов.  И помнете - Цацаров приятели няма. Има само джоб. И важното той да е целият в бяло.

 15. 16
  до 13 | нерегистриран
  10
  -2

  Да, в Европа има международни съдийски организации - Европейската съдийска асоциация и МЕДЕЛ. ССБ е член и на двете.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.