Договорът за организирано туристическо пътуване – положения

Договорът за организирано туристическо пътуване – положения
Снимка: Pixabay

По своята правна природа отмяната на пътуването по чл. 90 от Закона за туризма,  представлява прекратяване изпълнението на договора за организирано туристическо пътуване и е изключение от законовия принцип за задължителната сила на договорите. Отмяната е субективно потестативно право на туроператора едностранно да прекрати договора за организирано туристическо пътуване, което възниква при невъзможност за осъществяване на пътуването, дължаща се или на поведението на самия туроператор, или на причини, за които той не отговаря. В резултат от упражняването на това право съществуващото правоотношение по повод реализиране на пътуването се преустановява и бива заменено с ново между същите страни, но с нов предмет (обективна новация), или договорът се разваля, а платените по него суми и разноски подлежат на възстановяване.

Една от основните туристически дейности, които са правно регламентирани у нас, е предлагането и осъществяването на групови и индивидуални туристически пътувания.

Не са редки случаите, когато в периода между сключването на договора за туристическо пътуване и началото на самото пътуване се стига до неговото отменяне едностранно от организатора (чл.90 от ЗТ), но има и случаи, когато потребителят ги отменя. Те са подробно описани в чл.91 ал.1 и ал. 2 на ЗТ.  

Отношение по темата има и Търговският закон, който е тясно свързан със Закона за туризма и в частност с туроператорската дейност.

Законът за туризма е нормативен документът, който успява да уреди множество възникнали ситуации между потребител и туроператор и правно да гарантира защита на правата, както на едната, така и на другата страна.

Туризмът в България взема все по-сериозно място в обществено-политическия план на страната, макар и в условия на COVID-19.  Поради сложната обстановка, много туроператорски фирми променят датите на организираните пътувания, а клиентите имат правото да прекратяват договора. Законът казва, че той се прекратява заради промяна в съществените характеристики на туристическата услуга, туроператорът възстановява всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи – не по-късно от 14 дни след прекратяване на договора. Когато обаче липсва консенсус между туроператор и клиент, защитата на страните се реализира по съдебен ред.

Наченките на съвременния туризъм могат да се търсят много назад в миналото, когато древният човек е преодолявал огромни за времето си разстояния в търсене на сигурност и храна. В научната литература съществуват 2 основни хипотези за появата и развитието на пътешествията: биологична хипотеза и социално-икономическа хипотеза.

Родоначалникът на съвременния туризъм е англичанинът Томас Кук, който е първият в света регистриран ,,екскурзионен агент” (1842 г.).  Той стига до идеята, че влакът може да се използва за организирането на пътувания, които едновременно да са удобни и приятни за хората, и да носят печалба. За близо 50 г. Т. Кук успява да развие напълно концепцията за комплексното туристическо обслужване.  ,,Явлението Кук” е обективно следствие от редица закономерности. Неслучайно се поражда в Англия и то в първата половина на XIX в.

История на туризма в България

Предисторията на организирания туризъм в България е свързана с пътуванията до Божи гроб и пътуващите търговци, който идват от Беломорието към  Дубровник, Виена и Будапеща. Маршрутът им минава през Разложката котловина, което налага ползването на местни водачи.

На 27 август 1895г. на Черни връх е учреден клуб на българските туристи по покана на видния български юрист, публицист, демократ и общественик Алеко Константинов.

Вестник ''Знаме'' (бр.99 от 23 август , 1895 г.) публикува поканата  с адресат - любителите на българската природа. Отзовават се повече от 300 души, различни по възраст, пол, социална принадлежност. Идеята е, чрез създаването на организирано туристическо движение да се изучава България, нейните дадености и богато културно-историческо наследство.

Поради убийството на Алеко движението заглъхва, за да се възроди отново през 1899 г. в Първо българско туристическо дружество "Алеко Константинов".

Каква е характеристиката на договора за организирано туристическо пътуване?

Глава първа, чл. 3 (1) 1 от Закона за туризма в Република България, гласи че към туристическите дейности спадат туроператорската и туристическата агентска дейност. Чл. 4 пък казва следното: ''Лицата, предоставящи туристически услуги в туристически обекти, са длъжни да обявяват техните цени в еднакъв размер спрямо всички туристи, като не се допуска различно третиране на туристите или поставянето на част от тях в по-неблагоприятно положение, основано на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.''

По обстойно за туроператорската и туристическата агентска дейност може да бъде открито в Глава седма от Закона за туризма, Раздел I, където се изясняват условия и редът за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност.

При организираното туристическо пътуване с обща цена, трябва да е налице комбинация от поне две услуги. Пакетът може да включва само транспорт и нощувка/и или да е комбинация от тях плюс друга услуга.

Например учене в сърф-училища, ски-училища, ползване на медицински и балнеолечебни услуги, бизнес услуги, посещение на културни забележителности и тн.

Има възможност:

•             пакетът, който е комбинацията от туристическите услуги, да се предлага на обща цена, покриваща стойността на всички включени в него услуги.

•             реализирането на пакета да обхваща период по-дълъг от 24 ч. или да включва нощувка.

•             Говори се за организирано пътуване и когато се предлага транспорт, разглеждане на исторически или културни забележителности, нощувка и услугата се реализира в рамките на период до 24 ч.

Според доц. д-р З. Торманов, договорът за организирано туристическо пътуване е самостоятелен вид договор. Той е търговска сделка, двустранен и възмезден договор, консенсуален и формален договор,  потребителски договор.  (т. 14 на § 1 от Закона за туризма)

Страни по договора за организирано туристическо пътуване

В Глава втора от ЗТ се разглеждат страните по договора за организирано туристическо пътуване – едната страна: туроператорът  и втората страна: потребителят.

За да бъде упражнявана законно дейността, дружеството трябва да фигурира в Регистъра на регистрираните туроператори и туристически агенти.

Разпоредба на чл. 30, ал. 3 от Закона за туризма, подробно дава информация, в 15 точки за  задължителното съдържание на договора за организирано туристическо пътуване. Макар да се споделя заложената идея за защита на потребителя, чрез задължението повече важни за пътуването въпроси да бъдат изрично уредени в договора, се поставя под въпрос практическата реализация на тези изисквания . Въпросът за задължителните реквизити на договора при въвеждането им от законодателя не е само въпрос на целесъобразност, но има съществено правно значение. Ще бъде ли недействителен договорът, ако примерно в него не е посочено мястото на сключването му или номерът на контролния талон за техническа изправност на използваното за транспорта превозно средство. Предвид тежките последици при недействителност (нищожност) на договора поради невписване в него на част от посоченото в чл. 30, ал. 3 ЗТ задължително съдържание, повечето автори, писали по темата, застъпват тезата, че нищожност на договора е прекалено тежка санкция.

В ал. 5 на чл. 30 ЗТ е посочено, че туроператорът не може да се позовава на липсата на реквизит на договора. Тоест не може да се позовава на нищожността му. Тъй като туроператорът е изготвил програмата на туристическото пътуване, наясно е с всичките му параметри, той е подготвил и проекта за договора, ако е пропуснал задължителен реквизит (задължителна уговорка), туроператорът не следва да се позовава на липсата му. Тази разпоредба обаче решава само отчасти проблема относно  правните последици при липса на някой/и от задължително изискваните реквизити на договора. Очевидно е, че законодателят е търсил решение на хипотезата, при която липсва задължителен реквизит в договора, но потребителят желае да ползва туристическия пакет.

В тази хипотеза туроператорът не може да се освободи от задълженията си по договора, като се позове на нищожността му поради липсата на съответния реквизит. Посочените задължителни реквизити обаче са от различно естество и при липсата им цитираната разпоредба в ал. 5 на чл. 30 ЗТ не решава цялостно проблема. Например, ако не е посочено местоположението, вида и категорията на туристическите обекти (т. 4). Туроператорът не може да се позовава на липсата на този реквизит, но как да определим какво дължи на потребителя. Нямаме достатъчно конкретен законов критерий, който адекватно да замени липсата на посочения реквизит.

В контекста на разглеждания договор е анализиран въпросът за неравноправните клаузи по смисъла на чл. 143 от Закона за защита на потребителите. Съгласно чл. 31 от Закона за туризма договорът не може да съдържа неравноправни клаузи.

Използвана литература:

Торманов, З. Договорът за организирано туристическо пътуване. С., 2012, с. 136. Бинева, В. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на тема „Договорът за организирано туристическо пътуване с обща цена“, Институт за държавата и правото, 2009, с. 189.

Торманов, З. Договорът за организирано туристическо пътуване. С., 2012, с. 64 и сл. Варадинов, О. Договорът за организирано туристическо пътуване с обща цена.  Съвременно право, 2002, № 5, с. 21. Бинева, В. Отговорност за неимуществени вреди при неизпълнение на договор за организирано туристическо пътуване. - В: Правна мисъл, 2008, № 1, с. 49. На обратното становище е Голева, П. Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена. - В: Пазар и право, 2002, № 9.

Закон за туризма в Република България; Търговски закон; Закон за задълженията и договорите;

Още по темата

Едва 1/4 от работещите в съдебната система искат да се ваксинират срещу COVID-19

Предишна новина

Идея: Нотариуси и ЧСИ да се облагат като еднолични търговци

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.