Доверителна сделка – рискове и възможности на специалните разузнавателни средства

Доверителна сделка – рискове и възможности на специалните разузнавателни средства
Проф. Николай Радулов, експерт по национална сигурност; снимка: БГНЕС

Доверителната сделка е един от способите за реализация на СРС. При това този способ е безусловно свързан със служителя под прикритие. От гледна точка на Закона за СРС става дума за отношение между служител под прикритие и член на престъпна организация, което „се изразява в сключването на привидна продажба или друг вид сделка с вещ с цел да се спечели доверието на другата страна, която участва в сделката“[1]. Главната идея тук е служителят под прикритие да направи на лицето, част от престъпната структура, набелязана за проникване, изгодно предложение, което да го сближи с него, да обезпечи възникване на доверие и развитието му.

Законодателят е свързал тези взаимоотношения задължително с опрериране с конкретна вещ, но това не разкрива изцяло смисъла и съдържанието на способа. Всъщност сделката изглежда изгодна за контрагента, но по отношение на цялостната му дейност моментната изгода е незначителна – печалбата е минимална поради ограниченото количество на мострата. Това е чиста проба проверка на възможност за бъдещо изгодно сътрудничество. Противникът трябва да бъде убеден, че човекът срещу него представлява сериозен фактор за едно бъдещо, изгодно криминално сътрудничество, със значима за него и структурата му печалба. Това убеждение го кара да се стреми да привлече служителя под прикритие в орбитата на организацията си и да поддържа близки отношения с него. От страна на служителя под прикритие това е търсен ефект. Неговата задача е да се доближи до управленското ядро, за да е в течение на бизнеса, плановете и намеренията на престъпната организация, да създава възможности на специалните служби да заловят престъпниците in flagrante delicto[2], да информира службата си за мястото, времето и участниците в конкретна престъпна дейност, така че да създава благоприятни възможности за използване на други способи за СРС и събиране на доказателства.

От значение за бързото спечелване на доверието е качественото планиране и провеждане на операцията за реализиране на способа, така че представителят на криминалната структура да счита, че той е открил изгодната възможност, той е инициатор на контакта, той е преодолял редица препятствия, за да стигне до лицето и сделката. Операцията предвижда задължително, разбира се ако е професионално подготвена, създаване на дефицит от конкретната криминална вещ или услуга, необходима на ОПГ, стеснява кръга от възможни контакти и привлича вниманието на ръководителя или отговорен член на групата върху възможностите на служителя под прикритие да реши най-добре проблема. Подставата[3] изисква представянето на кандидатите за решаване на проблема да е в условие на недостиг на време (липсата на време кара отговорния член на ОПГ да избира изпълнител от тези, които са в обхвата му в момента, няма време за допълнителни проучвания и проверки), а служителят под прикритие, въведен в полезрението на престъпната организация, макар и изглеждащ най-подходящ, да демонстрира равнодушие или дори нежелание да се ангажира със сделката.

Сделката в класическия си вид засяга вещ, притежаването или продажбата на която е инкриминирано, а самата тя винаги е неформална. Неформална е, защото е невъзможно криминалните взаимоотношения да се оформят съобразно закона. Гаранция за осъществяването ѝ винаги са ренометата на личностите, които стоят от двете ѝ страни. Когато тя бъде осъществена коректно (от гледна точка на престъпната организация), точно поради това неформално отношение, на интерес, обектът се прониква от доверие към служителя под прикритие, разчитайки на продължително ползотворно сътрудничество. Доверието се пренася по аналогия в бъдещи отношения, което прави служителя ценен „участник“ в престъпната група и му осигурява нужната информационна позиция, както и възможност за въздействие върху обекта, позволяващо на специалната служба да постигне целите си.

Независимо, че в повечето правни документи, регламентиращи СРС,  доверителната сделка е свързана  с някаква инкриминирана вещ – пробно количество наркотик, мостра за продажба на оръжие, принципно е възможно осъществяване на доверителна сделка и без използване на инкриминирана вещ. В реалността обект на доверителната сделка може да е отношение или услуга – някакъв тип обучение (тактически действия по защита и нападение, отключване на ключалки, преодоляване на охранителни системи), проникване в компютърна мрежа, физическа и специална подготовка на „войниците“ на престъпната групировка, стига да не е възможно легално да бъдат получени. Това не изключва и сделки, които се извършват за изпиране на пари от престъпна дейност, както и просто изгодни легални сделки по изсветляване бизнеса на криминалната групировка.

Често доверителната сделка се бърка със сделка с инкриминирана вещ, при която обектът бива заловен при реализацията ѝ. По същество това е оперативна комбинация за залавяне на местопрестъплението. Възможно е тя да е била предшествана от друга сделка, с която е завладяно доверието на обекта и го е мотивирало да поръча голям обем или количество от предмета на сделката. Доверителната сделка е с по далечни – стратегически цели, така че при осъществяването ѝ е невъзможно, нежелано и опасно да бъде предложена фалшива или негодна вещ – фалшив наркотик, обезопасено оръжие, тъй като част от печеленето на доверието се състои в доставяне на качествена „стока“ на по-ниска цена или „по-качествена стока“ на същата или по-ниска цена. Печеленето на доверието предполага проверяване на качеството на стоката или услугата и удостоверяване на изгодата. Опитът да се реализира способът чрез негодна или фалшива вещ или услуга, освен че води до опасност от провал на способа (проверката обикновено се извършва от експерт на ОПГ на място), може да представлява физическа опасност за служителя под прикритие. В случай, че се използва общоопасна вещ, за да не се допринесе чрез нея за извършване на престъпление, тя е подложена на незабележимо маркиране и непрекъснат мониторинг.

Друга интересна възможност на доверителната сделка е евентуална проверка от големите криминални организации за иницииране на кандидата за присъединяване към групата, която по същество води до спечелване или изгубване на доверие – т. нар. „окървявяване“. На кандидата се възлага да ликвидира представител на противникова групировка или дори полицейски служител. Изпълнението води до спечелване на доверието, неизпълнението – до отстраняване на кандидата. Можем да разгледаме казуса като специфична доверителна сделка, при която доверието се печели чрез „тежко криминално действие“ на служителя под прикритие. Престъпните организации считат, че извършването на убийство пред свидетели е най-добро доказателство за ангажираност към организацията и със сигурност доказва липсата на връзка между извършителя и специалните служби. Тук имаме една страна – престъпната организация, другата страна – кандидата за присъединяване към нея (служител под прикритие) и сделката – приемане в организацията или издигане в нея при успешно извършване на услугата (премахване на определено лице). От само себе си се разбира, че няма такава ситуация, при която специалната служба и служителят ѝ да осъществят реално престъпно действие. Тук вече е мястото на  оперативното майсторство – да се създаде ситуация, при която двете страни по сделката изпаднат в „кризисна ситуация“, дирижирана от специалната служба и при самозащита или при защита на контрагента си служителят под прикритие „застрелва“ убедително полицейски или друг държавен служител. Това по същество е класическа дезинформационна операция, при която обектът на интерес е убеден в определен демонстриран „криминален ефект“ без в действителност да е извършено престъпление. Трябва да се обърне внимание, че подобна оперативна комбинация следва да се извърши много прецизно, участниците да са перфектно подготвени, така че да не стане провал и да се получи обратният ефект или нараняване на служители на службите. Прецизността се постига чрез многократно проиграване на ситуацията – възможно и във виртуална среда, със ситуационна промяна на сценариите.

Доверителната сделка е способ, който изисква сериозна предварителна подготовка – изучаване на престъпната организация, използвайки всички съвременни възможности, вкл. анализ на големи данни, опознаване на членовете и участниците в доверителната сделка от страна на противника, създаване на многобройни сценарии и проиграването им (там където има възможност – във виртуална среда и използване на изкуствен интелект), компетентно управление и модерен мониторинг на ситуацията, така че да се постигне успех, а при необходимост да се извърши светкавична корекция в поведението на служителя. Подценяването на възможността на способа, подготовката, управлението на операцията може да доведе не само до провал и компрометиране, но и до физическа заплаха на служителя под прикритие и неговите връзки.

При доверителната сделка може да бъдат използвани за постигане на пълен мониторинг, управление и безопасност и други способи като: подслушване и визуално наблюдение, проследяване, маркиране и пр., но това трябва да бъде извършено изключително внимателно, за да не бъде захранена параноята на представителя на престъпната организация. Тъй като преди успешното осъществяване на сделката липсва доверие и винаги съществува подозрение, че това е подстава на полицейските служби, модерните престъпни организации използват съвременни контраразузнавателни способи и технологични устройства за разкриване на интерес и наблюдение. В такъв случай, ако специалната служба не е напълно сигурна в своята „невидимост“, е по добре да бъдат прилагани само абсолютно необходими инструменти.

Много важно е да се прецени възможността за адекватен предмет на доверителната сделка. Тя трябва да съответства на профила на престъпната група или лицето, което ще е обект на способа. Т.е., ако групата се занимава с нарко-разпространение, вероятно ще е най-добре предметът на сделката да е „доставката“ на по-качествен наркотик или качествен наркотик но на по-изгодни цени и в по-големи количества. Преценката ще трябва да е съобразена с логиката на действие на престъпната структура, за да не бъде по време на един съдебен процес, в който способът е представен, обвинена специалната служба в провокация към престъпна дейност. Алогично и опасно ще е например, когато имаме престъпна група, занимаваща се с разпространение на наркотици, да построим оперативната комбинация за спечелване на доверие чрез предлагане продажбата на оръжие или общоопасни средства, като убеждаваме контрагента във възможността за потенциална голяма печалба. По отношение на доверителната сделка като способ за прилагане на СРС правилно ще е интересът към предмета на сделката да се определя от профила или специализацията на престъпната организация – обект на проникване.

Различаването на способа от чисто оперативната комбинация е от особено значение за дейността по разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпна дейност, когато е необходимо намиране и събиране на доказателства.

Доверителната сделка може да бъде осъществена и извън рамките и инструментариума на СРС. Тогава тя е специализиран инструмент за проникване на разузнавачи в противникова среда, както и тактическа комбинация за внедряване и сближаване на секретен сътрудник (агент) с престъпници и организирани престъпни групи. Всъщност това е оперативна комбинация за дезинформиране на противника във враждебна среда и без необходимост от последващи процесуални действия. Резултатът е проникване в криминална среда, въздействие върху противника и обезпечаване на информационни позиции. Инструментът се използва в рамките на оперативните разработки на разузнаване и контраразузнаване.

[1] Закон за СРС, чл.10 б

[2] На местопрестъплението (лат.)

[3] Оперативно въвеждане на служителя под прикритие в полезрението на противника в изгодна за него светлина.

Стрелба край Белия дом, изведоха внезапно Тръмп от пресконференция

Предишна новина

Пристигащите от Обединените арабски емирства могат да влизат у нас без PCR тест

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

 1. 1
  abdullah ibrahim | нерегистриран
  0
  0

  Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problem regarding Loan is solve between a short period of time with a low interest rate of 2% and duration more than 20 years what are you waiting for apply now and solve your problem or start a business with Loan paying of various bills I think you have come to the right place just contact us We Are Here To Show You A Better Way To Financial Freedom !!!
  Contact Us At : abdullahibrahimlender@gmail.com
  whatspp Number +918929490461
  Mr Abdullah Ibrahim

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.