Държавата трябва да осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата ни природа

Държавата трябва да осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата ни природа

Прикачени файлове

Българската Конституция обявява българската земя "за основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото" (чл. 21, ал. 1  от Конституцията). В съвременният свят въпросите за опазването и съхраняването на околната среда са значимо предизвикателство, което за Република България е и конституционно начало (чл. 15 от Конституцията). Нашата страна трябва да осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата ни природа. Това се посочва в искане на Висшия адвокатски съвет до Конституционния съд, в което се моли за обявяването на противоконституционни на разпоредбите на § 15 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ) (обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г.); чл. 37и, с изключение на ал. 1, посл. изр., ал. 2, ал. 3, ал. 4, посл. изр., ал. 5 и ал. 15; чл. 37м и чл. 42 от ЗСПЗЗ.

С измененията на ЗСПЗЗ, обн. в ДВ, бр. 61 от 2015 г., е създаден § 15, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, който гласи, че: "Ползвателите, сключили договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд преди 24 февруари 2015 г., са длъжни в срок до 1 февруари 2016 г. да приведат договорите в съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 1 и 4", като в ал. 2 е предвидено, че ползватели сключили договори преди същата дата и одобрени по мярка 11, в същия срок трябва да разполагат с животни при спазване съотношение за минимум 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на земята. Алинея 3 от същия параграф гласи, че: "Договорите за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които не са приведени в съответствие в срока по ал. 1 или 2, се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на областната дирекция "Земеделие", като в ал. 4 са предвидени глоби от 5000 до 10 000 лв. за кмет на община, съответно директор на областна дирекция "Земеделие", който не прекрати договорите при условията на ал. 3 /виж също чл. 42 от ЗСПЗЗ/. В чл. 37и, ал. 1, изр. 1 от ЗСПЗЗ /ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г./ е определено, че: "Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.".

От своя страна чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г./  предвижда условията, на които трябва да отговарят договорите за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, сключени преди 24 февруари 2015 г., за да не бъдат прекратени, а именно:  "Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория".

През 2016 г. последната разпоредба е изменена и допълнена /изм. и доп., ДВ бр. 61 от 2016 г., като е увеличена предоставяната площ за регистрирани пасищни животни на 15 дка за 1 животинска единица /ЖЕ/ в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 ЖЕ в имоти от осма до десета категория, а на тези, които отглеждат говеда се разпределят до 20 дка за 1 ЖЕ в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 ЖЕ в имоти от осма до десета категория. Определено е също, че на правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 ЖЕ на хектар, независимо от категорията на имотите.

В § 2з от ДР на ЗСПЗЗ е обяснено, какво означава по смисъла на закона термина "Животинска единица", която е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни. Така например една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица. В този смисъл е и разпоредбата на §1, т. 6 от Наредба № 5/2009г., препращаща към Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година.

След горепосочените промени в закона, ако се установи, че не е спазена гъстота на отглежданите животни, предвидена в чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ или § 15, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, или ако ползвателите не са животновъди с регистрирани пасищни селскостопански животни (чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ), кметовете на общините или директорът на областната дирекция "Земеделие", са длъжни да прекратят договорите за ползване на мери, пасища и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, сключени с ползватели преди 24.02.2015 г., дори срокът на договорите да не е изтекъл. Тоест ползвател, който не стане животновъд или не успее да спази гъстотата на животните предвидена в закона /предвиденото увеличение на животните в чл. 37и, ал. 4 от закона може да стигне до почти седем пъти/, рискува да загуби ползваните от него площи, направените инвестиции, цялото си стопанство, както и възможността да кандидатства за помощи по мерки от Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз /ЕС/ и държавния бюджет. Предвидено е и изменение на договорите по силата на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от ЗСПЗЗ.

Целта на разпоредбите на § 15 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, чл. 37и и чл. 37м от ЗСПЗЗ е била да се дадат пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд само на животновъди, тъй като имало недостиг на такива земи и се обработвали от ползватели, които нямат животни. Последствията от приемането на текстовете обаче са различни. В следствие на тях голяма част от общините и държавата са загубили средства, които са получавали от договорите за наем или аренда на ползватели, които не са животновъди или ползват толкова земя, колкото е необходима за изхранването на животните им, което от своя страна е довело до увеличение на броя на пустеещите земи. Ползватели са загубили ползваните от тях площи с всички негативни последствия. Това е така, тъй като на приетите разпоредбите на § 15, ал. 1-3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и на чл. 37м, ал. 4 от ЗСПЗЗ се дава обратна сила съответно за договори сключени преди 24.02.2015 г. и за периода 20.02.2015г. (влизане в сила на чл. 37и от ЗСПЗЗ /ДВ, бр. 14/2015г./) – 11.08.2015г. (влизане в сила на чл. 37м от ЗСПЗЗ /ДВ, бр.  61/2015г./), без да е определено дали са спазени разпоредбите на чл. 14 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ във връзка с Преамбюла и чл. 4, ал. 1, чл. 17 и чл. 19 от Конституцията на Република България.

От своя страна всички оспорени разпоредби не спазват изрични разпоредби на правото на ЕС, както и целите му, като например да няма пустеещи земи. Липсва и спазването на правилата за съгласуваност на различни закони поради въвеждането на двоен стандарт за ползвателите относно гъстотата на отглежданите животни преобразувана в ЖЕ. Не на последно място, различното третиране на сходни положения и еднаквото третиране на различни положения обуславят нарушение на принципа на равно третиране пред закона и забраната за дискриминация, пише още в искането на Висшия адвокатски съвет. 

Предложението за сезиране на Конституционния съд на Република България с искане за обявяване на противоконституционност на оспорените разпоредби от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е прието на заседание на Висшия адвокатски съвет на 28.09.2017 г. с 9 гласа "за", 5 гласа "против" и без "въздържали се" и на заседание на 24.11.2017 г. с с 9 гласа "за", 1 глас "против" и 1 глас "въздържал се".

Пълният текст на искането можете да намерите в прикачения файл. 

 

И Висшият адвокатски съвет атакува пред Конституционния съд промените в НПК

Предишна новина

Пуснаха Ахмед Муса срещу парична гаранция

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    YES! | нерегистриран
    2
    0

    Много за умни. Никога не съм се съмнявал.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.