923 Коментара

 1. 915
  Ние | нерегистриран
  3
  -11
  До коментар #914 от "бичо | нерегистриран":
  пенсиите ще затворят дирекцията. последният да спре тока.

  ГДО-НОЙ :Докога ще търпим

 2. 914
  бичо | нерегистриран
  7
  -22
  До коментар #913 от " | нерегистриран":
  И кво стана с пенсионерите - пет години вече ги махат и още си служат ( спят следобед) , а младите напускат. А проекта "Съдебна полиция " сигурно умря безвъзвратно.

  пенсиите ще затворят дирекцията. последният да спре тока.

 3. 913
  | нерегистриран
  8
  -17
  До коментар #912 от "по полека | нерегистриран":
  не само пръсчета и ръчичките в дупето

  И кво стана с пенсионерите - пет години вече ги махат и още си служат ( спят следобед) , а младите напускат. А проекта "Съдебна полиция " сигурно умря безвъзвратно.

 4. 912
  по полека | нерегистриран
  6
  -18
  До коментар #911 от "Брей брей | нерегистриран":
  Много обърнати пръсчета за явната истина бе не остава нищо друго освен да си ги наврете в "ЗЪГЪ"

  не само пръсчета и ръчичките в дупето

 5. 911
  Брей брей | нерегистриран
  9
  -22

  Много обърнати пръсчета за явната истина бе не остава нищо друго освен да си ги наврете в "ЗЪГЪ"

 6. 910
  по старому | нерегистриран
  10
  -17
  До коментар #909 от "Нерегистриран | нерегистриран":
  Ммммм, дааа... пак нови началници търсим, а старите къде отиват...нали уж места нови работни, а те май само за администрацията били...

  напълнихме се с лентяи. индиянци трябват не вождове.

 7. 909
  Нерегистриран | нерегистриран
  11
  -14
  До коментар #907 от "Брей брей | нерегистриран":
  Много комисари много инспектори "чантаджий" бе .

  Ммммм, дааа... пак нови началници търсим, а старите къде отиват...нали уж места нови работни, а те май само за администрацията били...

 8. 908
  | нерегистриран
  7
  -15
  До коментар #907 от "Брей брей | нерегистриран":
  Много комисари много инспектори "чантаджий" бе .

  В ГДИН е същото

 9. 907
  Брей брей | нерегистриран
  8
  -14

  Много комисари много инспектори "чантаджий" бе .

 10. 906
  конкурс та дрънка | нерегистриран
  1
  -14
  До коментар #905 от " | нерегистриран":
  32 човека от НСО се преназначават в Бюрото по охрана! Те се разширяват, а в ГДО правят конкурси за израстване по ЗМВР за счетоводител- офицер и програмист офицер?!?!?? На къде върви ГДО?

  М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О

  З А П О В Е Д

  № ЧР-06-26/26.05.2020 г.

  На основание чл. 393, ал. 2 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 156, ал. 1 и ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Правилата за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-1540/01.12.2017 г. на министъра на правосъдието, изменени и допълнени със заповед № ЛС-04-189/19.03.2018 г. на министъра на правосъдието, и във връзка с раздел II от заповед № ЛС-04-1055/22.06.2017 г. на министъра на правосъдието,

  ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

  за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Охрана“ на вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
  - „Инспектор I-V степен – охрана на сгради и контрол на охранителната техника” в сектор „Охрана на сгради” на Регионална дирекция „Охрана – Велико Търново” - 1 (една) вакантна длъжност.

  1.Основна цел на длъжността:
  Да участва в дейностите по осъществяване на охранителния процес като организира, внедрява, поддържа и контролира намиращите се в експлоатация охранителни и инспекционни системи, мрежи и техника в Главна дирекция „Охрана”.
  2.Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:
  2.1. да имат само българско гражданство;
  2.2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  2.3. да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.
  3. Специфични изисквания към кандидатите за постъпване на държавна служба:
  3.1. да не са по-възрастни от 45 години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши или настоящи държавни служители, заемали длъжности по ЗМВР, настоящи служители на ГДИН и ГДО, бивши или настоящи военнослужещи изпълнявали военна служба по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ);
  3.2. да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование „Бакалавър” съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;
  3.3. да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и Главна дирекция „Охрана“ (ГДО), съгласно приложение № 1 от Правилата за назначаване на държавна служба в ГДИН и ГДО към министъра на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-1540/01.12.2017 г. на министъра на правосъдието, изменени и допълнени със заповед № ЛС-04-189/19.03.2018 г. на министъра на правосъдието (Правилата);
  3.4. да отговарят на минималните изисквания за психологическа пригодност, определени съгласно специализираните методики за изследване на интелектуалните способности и езикова култура на кандидати за назначаване на държавна служба в ГДИН и ГДО и за психологическо изследване на кандидати за назначаване на държавна служба в ГДИН и ГДО, съгласно приложения № 2 и 3 от Правилата;
  3.5. да са годни по медицински показатели за държавна служба в Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието.
  4. В срок от 10 (десет) работни дни, считано от деня, следващ обявяване на конкурса в електронната страница на Главна дирекция „Охрана” и в централен ежедневник, кандидатите могат да подадат лично заявление за участие в конкурса (по образец), като посочат длъжността (в един конкурс се допуска участие само за една длъжност) и структурата, за която кандидатстват, попълват анкетна карта и предоставят следните документи:
  4.1. копие на лична карта, която се представя при подаване на документите;
  4.2. нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
  4.3. декларация, че кандидатът:
  - има само българско гражданство;
  - не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
  - не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
  4.4. искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен” за съответната длъжност в случаите, когато кандидатът е участвал в предходен конкурс в ГДИН или ГДО и медицинското свидетелство е издадено не по късно от 6 месеца преди датата на обявяване на конкурса;
  4.5. документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ);
  4.6. декларация за съгласие за обработване на личните данни (по образец);
  4.7. други документи, имащи отношение към конкурса;
  4.8. в анкетната карта кандидатите посочват и наличието на следното обстоятелство – наличието на заключение „психологически неблагоприятен за длъжността” от психологическо изследване в проведена конкурсна процедура за назначаване на длъжност от същия вид длъжност в период от 6 месеца, предхождащ обявяването на настоящия конкурс;
  4.9. не се приемат документи, подадени след срока по т. 4.
  5. Документите за участие в конкурса се подават лично от всеки кандидат в деловодството на Регионална дирекция „Охрана – Велико Търново” на адрес: град Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” № 40.
  6. В срока за подаване на документи за участие в конкурса, кандидатът се явява пред компетентната експертно – лекарска комисия към Медицински институт – МВР или пред регионалните експертни лекарски комисии към медицинските служби на МИ - МВР, за удостоверяване годността му по медицински показатели за държавна служба в ГДО.
  7. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:
  7.1. Изследване на физическата годност;
  Изследването на физическата годност да се извърши съгласно таблици 1.1 и 1.2 от Приложение № 1 към т. 3.3 от Правилата.

  Таблица 1.1
  Точкова Тестова батерия за кандидати на възраст до 40 години
  система скок бягане гладко бягане сгъване и изправяне
  за дължина от 30 м от 800 м (мин) разгъване на трупа от
  оценка място (см) място (сек) на ръцете тилен лег
  от опора до седеж
  (бр.) (бр.)
  мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени
  8 >= 210 >= 190 - - t <= 3.40 t <= 4.00 - - - -
  7 205 185 t <= 5.00 t <= 5.20 3.41 - 3.45 4.01 - 4.05 >= 40 - - >= 40
  6 200 180 5.05 5.25 3.46 - 3.50 4.06 - 4.10 35 - - 35
  5 195 175 5.10 5.30 3.51 - 3.55 4.11 - 4.15 30 - - 30
  4 190 170 5.15 5.35 3.56 - 4.00 4.16 - 4.20 25 - - 25
  3 185 165 5.20 5.40 4.01 - 4.05 4.21 - 4.25 20 - - 20
  2 180 160 5.25 5.45 4.06 - 4.10 4.26 - 4.30 15 - - 15
  1 175 155 5.30 5.50 4.11 - 4.15 4.31 - 4.35 10 - - 10
  Таблица 1.2
  Точкова Тестова батерия за кандидати на възраст над 40 години
  система скок бягане гладко бягане сгъване и изправяне
  за дължина от 30 м от 800 м (мин) разгъване на трупа от
  оценка място (см) място (сек) на ръцете тилен лег
  от опора до седеж
  (бр.) (бр.)
  мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени
  8 >= 190 >= 170 - - t <= 3.45 t <= 4.05 - - - -
  7 185 165 t <= 6.00 t <= 6.20 3.46 - 3.50 4.06 - 4.10 >= 35 - - >= 35
  6 180 160 6.05 6.25 3.51 - 3.55 4.11 - 4.15 30 - - 30
  5 175 155 6.10 6.30 3.56 - 4.00 4.16 - 4.20 25 - - 25
  4 170 150 6.15 6.35 4.01 - 4.05 4.21 - 4.25 20 - - 20
  3 165 145 6.20 6.40 4.06 - 4.10 4.26 - 4.30 15 - - 15
  2 160 140 6.25 6.45 4.11 - 4.15 4.31 - 4.35 10 - - 10
  1 155 135 6.30 6.50 4.16 - 4.20 4.36 - 4.40 5 - - 5

  7.2. Изследване на интелектуалните способности и езикова култура (съгласно Приложение № 2 към т. 3.4. от Правилата);
  7.3. Психологическо изследване (съгласно Приложение № 3 към т. 3.4. от Правилата);
  7.4. Заключително интервю (съгласно Приложение № 4 към т. 33.1. от Правилата).
  8. Конкурсната процедура да се проведе в срок до 4 (четири) месеца от обявяването на конкурса.
  9. Определям състав на конкурсната комисия:
  председател: старши комисар Васил Иванов – директор на Регионална дирекция „Охрана-Велико Търново“;
  заместник- председател:комисар Стефан Тасков – началник на отдел „Логистика” в Главна дирекция „Охрана”;
  членове:
  1.главен инспектор Светослав Хаджийски – началник на сектор „Охрана на сгради” в Регионална дирекция „Охрана – Велико Търново”;
  2.инспектор Севдалина Иванова – инспектор І степен – човешки ресурси в Регионална дирекция „Охрана – Велико Търново”;
  3.инспектор Калоян Желязков – главен юрисконсулт в сектор ”Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки” в Главна дирекция „Охрана”, в негово отсъствие – главен инспектор Павлина Иванова – началник на сектор „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки” в Главна дирекция „Охрана”;
  4.инспектор Валерия Гюрова Иванова – инспектор–психолог в сектор „Професионална подготовка и психологическо осигуряване“ към отдел „ЧРПППО” в Главна дирекция „Охрана“, в нейно отсъствие - инспектор Десислава Георгиева – инспектор–психолог в сектор „Професионална подготовка и психологическо осигуряване“ към отдел „ЧРПППО” в Главна дирекция „Охрана“;
  5. инспектор Даниел Петров – представител на Сдружение „Синдикат Охрана”;
  6. младши експерт Ясен Тодоров – представител на „Синдикат на служителите в затворите в България”, в негово отсъствие младши инспектор Калоян Божков –– представител на „Синдикат на служителите в затворите в България”.
  Техническите функции по провеждането на конкурса да се изпълняват от члена на комисията - инспектор Севдалина Иванова – инспектор- човешки ресурси в Регионална дирекция „Охрана – Велико Търново“.

  9.1. Определям състав на експертната група за провеждане на етап „Изследване на физическата годност” в състав:
  Ръководител: инспектор Красимир Игнатов – инспектор– охрана на сгради и контрол на охранителната техника в Регионална дирекция „Охрана-Велико Търново“;
  Членове: 1. инспектор Севдалина Иванова – инспектор – човешки ресурси в Регионална дирекция „Охрана – Велико Търново“;
  2. инспектор Ангел Дачев – инспектор –призоваване, принудително довеждане и задържане на лица в Регионална дирекция „Охрана-Велико Търново“.

  9.2. Определям състав на експертната група за провеждане на етап „Изследване на интелектуалните способности и езикова култура” в състав:
  1. инспектор Валерия Гюрова Иванова – инспектор–психолог в сектор „Професионална подготовка и психологическо осигуряване“ към отдел „ЧРПППО” в Главна дирекция „Охрана“;
  2. инспектор Десислава Георгиева – инспектор–психолог в сектор „Професионална подготовка и психологическо осигуряване“ към отдел „ЧРПППО” в Главна дирекция „Охрана“;

  9.3. Определям състав на експертната група за провеждане на етап „Психологическо изследване” в състав:
  1. инспектор Валерия Гюрова Иванова – инспектор–психолог в сектор „Професионална подготовка и психологическо осигуряване“ към отдел „ЧРПППО” в Главна дирекция „Охрана“;
  2. инспектор Десислава Георгиева – инспектор–психолог в сектор „Професионална подготовка и психологическо осигуряване“ към отдел „ЧРПППО” в Главна дирекция „Охрана“;
  10. Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата организация конкурсната процедура да приключи в обявения срок, като кандидатите бъдат своевременно уведомявани за датите, часа и мястото на провеждане на съответните етапи от конкурсната процедура.
  11. На основание чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, обявлението за конкурса да се публикува в един централен или местен ежедневник и на електронната страница на Главна дирекция „Охрана”.
  12. Копие от настоящата заповед, списъците на кандидатите и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявят на електронната страница на Главна дирекция „Охрана“ и на таблата за обяви, поставени на общодостъпни места в съответните структури.
  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция „Охрана”.
  Копие от заповедта да се връчи на главния директор на Главна дирекция „Охрана” и на отдел „Човешки ресурси, професионална подготовка и психологическо осигуряване ” в ГД „Охрана“, за сведение и изпълнение.

  ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО: (П)

  ПРОФ. НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ

 11. 905
  | нерегистриран
  6
  -2
  До коментар #904 от "БАРСА | нерегистриран":
  АДЪТ СЕ ОТПРИЩИ: Испанската прокуратура разпитва Бойко Борисов на 20 юни за „Барселонагейт”

  32 човека от НСО се преназначават в Бюрото по охрана! Те се разширяват, а в ГДО правят конкурси за израстване по ЗМВР за счетоводител- офицер и програмист офицер?!?!?? На къде върви ГДО?

 12. 904
  БАРСА | нерегистриран
  6
  0

  АДЪТ СЕ ОТПРИЩИ: Испанската прокуратура разпитва Бойко Борисов на 20 юни за „Барселонагейт”

 13. 903
  www | нерегистриран
  8
  -4
  До коментар #901 от "бечо | нерегистриран":
  вземи парички и бягай при шефа. падаш на колени и готово

  вече пуснаха и оферта за заем. успех на кандидатите

 14. 902
  Susan Benson | нерегистриран
  2
  -4

  Здравейте, имате ли нужда от бърз заем?
  Аз съм Сюзън Бенсън. Кредитор съм и също финансов консултант.

  С оглед на стагнацията, през която преминава светът в резултат на въздействието на коронавируса (COVID-19) върху бизнеса и икономиката, много хора са изправени пред несвоевременно финансови предизвикателства и с наличието на паричен излишък в моята компания, ние се стремим да ускорим паричното обращение, като финансираме клиенти в и извън Европа със заем.

  Имате ли нужда от спешен заем за стартиране на бизнес, за закупуване на къща или кола или имате нужда от заем по други лични причини? ако отговорът Ви е „ДА“, ще Ви посъветвам да се свържете с моята компания. Ние предоставяме всякакъв вид кредитни услуги, както обезпечени, така и необезпечени заеми. Всичко, което трябва да направите е да ни пишете по имейл: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com или да ни изпратите съобщение директно на WhatsApp чрез: +447903159998 и да получите отговор веднага.

  Ние сме цялостна компания за финансови услуги и сме решени да ви помогнем да подобрите дългосрочните и краткосрочните си финансови цели, защото вашата финансова стабилност е нашата крайна цел.

  Характеристики и предимства;
  * Удобство - можете да кандидатствате за заем по всяко време и навсякъде.
  * Гъвкава сума - Вие решавате колко искате да заемете.
  * Бързо директно финансиране - Получете заема си в рамките на 24 часа след одобрението.
  * Гъвкав лихвен процент от 2,85 до 5,95%.
  * Високи цени за одобрение
  * Вие получавате шанса да изберете датата на изплащане, всяка седмица, месечно или годишно за период от 1 до 30 години.
  * Без скрити такси

  На много хора им е толкова трудно да получат заем от местните си банки или други финансови институти поради някакви причини, тук сме, за да помогнем.

  Ако наистина се нуждаете от решение на финансовите си предизвикателства, вие сте на една крачка, за да станете финансово свободни, любезно ни пишете за повече информация чрез:
  Имейл: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com ИЛИ;
  WhatsApp: +447903159998
  2020 © ️ Всички права запазени

 15. 901
  бечо | нерегистриран
  10
  -6
  До коментар #900 от "Нерегистриран | нерегистриран":
  Дали заеха всички места за ЛРТП? Изпуснах срока за подаване на документи, а имах желание да кандидатствам. В случай, че все още има свободни такива, ще има ли нови обяви?

  вземи парички и бягай при шефа. падаш на колени и готово

 16. 900
  Нерегистриран | нерегистриран
  1
  -7
  До коментар #881 от "д,иванов | нерегистриран":
  До коментар [#880 #undefined] от "Нерегистриран":2 нови отдела с двама комисари И.Дамянов и Р.Жечкова без конкурси назначени по ЗМВР .още 1 мол за вещевото[общо станаха 4 мола] и 2 архиварки 1 при Тасков в деловодството и 1 при Дамянов в човешки ресурси И логистика.Ще има скоро още назнаения в администрацията/финанси , човешки ресурси/.Първо да уредим нашите хора пък след това каквото остане като бройки ще бъдат за изпълнителския състав. А къде е синдиката да реагира на тези бзобразия ?

  Дали заеха всички места за ЛРТП? Изпуснах срока за подаване на документи, а имах желание да кандидатствам. В случай, че все още има свободни такива, ще има ли нови обяви?

 17. 899
  | нерегистриран
  5
  -5
  До коментар #896 от "Човек | нерегистриран":
  Къде са психолозите....О, извинете, то такива вече няма в ГДО. Едната разбира от свирки и пиене, а другата от затворници...и пиене.....Жалко за колегите....

  Абе, селски, мо'а ли така да плюеш женския състав, що не се погледнете Вие "Мъжките" к'ви селски клюкарки и интриганти сте. По цял ден се чешете, където ви сърби и където не ви сърби.
  И с тия.... дето ги слагаш, мо'а сетиме кой си...

 18. 898
  Skype | нерегистриран
  12
  -4
  До коментар #895 от " | нерегистриран":
  В главна дирекция "Охрана" полицаи никога не е имало и няма да има! Има сътрудник-охрана. Спането и чопленето в носа и телефона по цял ден( особено в малките звена, където почти няма никаква работа съда) е много далеч от полицейската работа! Пандемията от КO- VID 19 доказа на практика, че няма нужда от тази дирекция. Мерки се гледат от разстояние, няма конвой, няма излишни разходи!

  Много правилно написано огромен апарат хрантутници и клатикраци. Нищо не правят и само реват и пишат , което още веднъж показва че нямат работа. Спокойно може и без тази служба. От средата на март свършихте ли някаква работа поне за 5ст. та да пишете че все някои ви пречи? Пенсионери било имало,конкурси нямало все причини си намирате. Мързеливи псевдо пазачи.

 19. 897
  браво | нерегистриран
  9
  -3
  До коментар #896 от "Човек | нерегистриран":
  Къде са психолозите....О, извинете, то такива вече няма в ГДО. Едната разбира от свирки и пиене, а другата от затворници...и пиене.....Жалко за колегите....

  какво се жалваш колега. Правете ги при нас в прованса да врътнат по една свирка.Пиене имаме.

 20. 896
  Човек | нерегистриран
  11
  0

  Къде са психолозите....О, извинете, то такива вече няма в ГДО. Едната разбира от свирки и пиене, а другата от затворници...и пиене.....Жалко за колегите....

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.