5 Коментара

 1. 5
  мнение | нерегистриран
  0
  0

  Правилнаjd политика е снишаване. Тоест бездействие. Точно защото давността за глобите е кратка. А догодина си подай декларация за липса на дейност.

 2. 4
  Несъстоятелност | нерегистриран
  0
  0

  Очевидно заявяването на ГФО в ТР е свързано с търговската дейност на дружеството, дори и когато такава не я осъществявана.

  Чр.608, ал.2 ТЗ: Предполага се, че търговецът не е в състояние да изпълни изискуемо задължение по ал. 1, ако преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години.

 3. 3
  пишман фирмаджия | нерегистриран
  0
  -1

  До коментар [#2 #undefined] от "Несъстоятелност":

  В чл. 625 е казано, " публичноправно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника". Забележете изразът -"свързано с търговската дейност". Въпросните глоби не се свързани с търговската дейност-такава не е извършвана.

 4. 2
  Несъстоятелност | нерегистриран
  0
  0

  Глобите и имуществените саткции са публични задължения и поради това може да се открие производство по несъстоятелност. Вижте чл. 162 ДОПК и чл. 625 ТЗ.

 5. 1
  пишман фирмаджоия | нерегистриран
  0
  0

  Отговорът на зададения въпрос номер 1 не е ли в чл 607а ал 2 от ТЗ?

  Ето текста:  Чл. 607а.

  (2) Освен при неплатежоспособност, производство по несъстоятелност се открива и при свръхзадълженост на дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции.

  Ако това е приложимия текст-може ли НАП да инициират това производство- с оглед текста на чл 625?  Чл. 625. (Доп. - ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 31.03.2018 г.) Производство по несъстоятелност се открива по подадена до съда писмена молба от длъжника, съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника по търговска сделка, от Националната агенция за приходите за публичноправно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно държавно вземане, както и от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" при изискуеми и неизпълнени за повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите на търговеца.  Защото лично аз не виждам оснавание по чл 625 НАП да действат-задължението не е свързано с търговската дейност .

  При това положение-как е най-добре да се действа-бездействие на длъжника, с цел отпадане по давност на задължението(а както вече казахме, давността е кратка при глобите-не е проблем да се изчака), или длъжника да подаде молба за несъстоятелност, и да се мине през изчакване на срока от 1 година по чл 632, и фирмата да бъде директно заличена-632 ал 4. Не е ли най-лесния вариант-просто да се изчака да мине давността, като се има предвид,че вероятно НАП няма да преприемат нищо, а и вероятно нямат право те да предизвикат производство по несъстоятелност при натрупани имущеуствени санкции(така ли е ,или не е така, с оглед чл 625)?

 6. 0
  пишман фирмаджия | нерегистриран
  0
  0

  Казусът накратко:  ЕООД се оказва ,че е натрупало четирицифрени суми за глоби(а може и да е повече с лихви)-в общ размер, от няколко поредни наложени ежегодни глоби(разбирай имуществени санкции за ТД), за неподаване на ежегодна ГДД. ЕООД-то не извършва никаква търговска дейност, с капитал от 2 лева е, налагани са глоби ежегодно , заради неподаване на ГДД с нулеви отчети, не е използвана новата възможност за подаване на декларация за липса на дейност, и съответно пак е наложена поредната глоба за неподаване на ГДД.

  Към момента НАП бездейства и не са започнали никакви действия да опитат да съберат принудително сумите за имуществените санкции.  ЕООД-то не е обжалвало наложените глоби(разбирай-имуществени санкции), те са влезли в сила.  ЕООД–-то е в невъзможност да плати глобите-няма имущество, не развива никаква дейност, капиталът му е 2 лева. ЕООД-то няма никакви други задължения към никой-не развива търговска дейност, и никога не е развилао, а и няма и да развива такава никога, няма работници и тн-типичен пример за неработеща фирма, никога неразвивала какъвто и да е бизнес.  Обръщам и внимание,че за санкциите по ДОПК, ако НАП бездействат, ще настъпи и съотвената давност, която за глоби и имуществени санкции е по-кратка, в сравнение с др публични вземания(има ТР на ВАС по въпроса за давноста на глобите). А ако НАП действат-няма какво да съберат-имущество-няма.  За улеснение-ето текста на ТЗ

  НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ  Чл. 608. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.) Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо:

  1. парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването и, или

  2. публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или

  3. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 31.03.2018 г.) задължение по частно държавно вземане, или

  4. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 31.03.2018 г.) задължение за изплащане на трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите, което не е изпълнено повече от два месеца.

  (2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Предполага се, че търговецът не е в състояние да изпълни изискуемо задължение по ал. 1, ако преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години.

  (3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията. Спиране на плащанията е налице и когато длъжникът е платил изцяло или частично вземания на определени кредитори.

  (4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Неплатежоспособността се предполага, ако по изпълнително производство, образувано за изпълнение на влязъл в сила акт на кредитора, подал молба по чл. 625, вземането е останало изцяло или частично неудовлетворено в рамките на 6 месеца след получаване на поканата или на съобщението за доброволно изпълнение.  Въпрос-следва ли собственикът и управител на ЕООД-то да поиска процедура по несъстоятелност, и на какво точно основание-глобите не са записани в посочения текст на чл 608, като основание за производство по несъстоятелност.

  НАП могат ли да инициират такова производство, ако се убедят,че не могат да съберат глобите-и където го пише. Повтарям-говорим за задължения не за данъци, а само и единствено за глоби(при ЮЛ-глобите ги наричат имуществени санкции).

  Само давността ли е начинът за отърваване от тези глоби, или може все пак да се действа с прозводство по несъстоятелност, и евентуално да се мине по чл.632 ТЗ-да се изчака срокът от 1 година-защото да потретим фирмата няма никакво имущество.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.