2 Коментара

 1. 2
  Строителен надзор | нерегистриран
  0
  0

  До коментар [#1 #undefined] от "ами не знам": Да, така е. Общините, данъчното и други държавни структури имат правото да са администратори на лични данни. Въпросът е: Защо и откъде накъде строителния надзор или техническия ръководител трябва да го правят, след като тяхната работа по закон се ограничава в рамките на ЗУТ и придружаващите го наредби? Задължението на строителния надзор да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите. Да упражнява строителен надзор, като съставя и изготвя всички необходими актове и протоколи по време на строителството до въвеждане в експлоатация. Само толкова.

 2. 1
  ами не знам | нерегистриран
  1
  0

  Доколкото разбирам от закона, администрацията подава данни за завършени сгради след издаванета на разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация. Тоест задължението за представяне на акт 15 не му противоречи. Относно личните данни, не би трябвало да има проблем с оглед обстоятелството, че данъчната служба администрира лични данни по занятие и без тях не може да обработи данъчните партиди.

 3. 0
  Строителен надзор | нерегистриран
  0
  0

  Моля за мнение по следния казус:

  Съгласно Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)ЗМДТ За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

  (4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.

  (5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.  И ИЗВЕДНЪЖ:

  АЛ.(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1(акт 15) от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.  Тази алинея не е ли в разрез със Закона за личните данни, ЗУТ и може би и други нормативни актове? Да не говорим че в ал. 4 вече е написано и вменено на Общината, АГКК и ДНСК да предоставят данни на данъчното по служебен път. Работата на строителния надзор и на техническия ръководител на строежите, не е да дебне възложителите си, кой не си плаща данъците. ?

  Благодаря предварително.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.