0 Коментара

 1. 0
  | нерегистриран
  1
  0

  Солидаризирам се с особеното мнение
  Решение №1562 от 07.02.2017 по адм. д. №12908/2015 на ВАС
  http://ex-lege.info/%D0%92%D0%90%D0%A1/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/438162/

  ""ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА С.М.М.:

  Не споделям становището на мнозинството от съдебния състав по следните съображения:

  В Раздел VІ от ЗМВР - Информационна дейност е регламентирано правото на МВР да събира, обработва, систематизира, съхранява, използва и предоставя информация на потребители от МВР, на държавни органи, организации, юридически лица и граждани. За целта се изготвят информационни фондове. В разпоредбата на чл. 25, ал.3 от ЗМВР изрично е посочено, че обработването на лични данни съгласно Раздел VІ от ЗМВР се осъществява при условията и по реда на този закон и ЗЗЛД (ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ). По силата на чл. 26, ал.1, т.3 от ЗМВР при обработването на лични данни,свързани с дейностите по защита на националната сигурност, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и провеждане на наказателно производство, органите на МВР съхраняват данните в срокове, определени от администратора на личните данни. В конкретния случай е налице хипотезата на обработването на лични данни на жалбоподателя, свързано с дейностите за противодействие с престъпността и законодателят е предоставил възможност на МВР, да съхранява тези данни в информационните фондове, но при определен от него срок. Това съхраняване не може да е неограничено във времето. Липсата на "определени от администратора срокове" е по вина на министъра, тъй като той не е изпълнил законовото си задължение. Недопустимо е от това неизпълнение, сам той да черпи права, нарушаващи личните права на гражданите в РБ. В подобни случаи, когато липсва специална норма, следва да се приложат общите такива на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД. Там въведената забрана не позволява допълнителното обработване на лични данни за цели, различни от тези, за които те са първоначално събрани.

  Съгласно чл. 68, ал. 6 от ЗМВР, "полицейската регистрация се снема въз основа на писмена заповед на администратора на лични данни или на оправомощени от него длъжностни лица служебно или след писмено мотивирано искане на регистрирания, когато: 1. регистрацията е извършена в нарушение на закона; 2. наказателното производство е прекратено с изключение на случаите по чл. 24, ал.3 от НПК 3. наказателното производство е приключило с влязла в сила оправдателна присъда; 4. лицето е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание; 5. лицето е починало, като в този случай искането може да бъде направено от неговите наследници. Действително реабилитацията не е изрично посочена в посочената разпоредба, но този законодателен пропуск не следва да бъде тълкуван в посочената в мотивите на решението насока. Не са налице законови основания да се приеме, че личните данни в информационните фондове на МВР и полицейската регистрация са от различно естество.Напротив, оработването на лични данни при полицейска регистрация е част от информационната дейност на МВР, с оглед на което считам, че посочените по-горе разпоредби са относими и спрямо нея.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.