3 Коментара

 1. 3
  ? | нерегистриран
  0
  0

  А как доказвате отказа?

 2. 2
  | нерегистриран
  0
  0

  Другарки и другари,
  защита по реда на АПК, при отказ за приемане на документ от деловодителка е възможен вариант(непрепоръчителен-избягвайте да влизате в съдебни спорове, ако е възможно), и ще дадам пример. Само,че се позовавате на 256, а не на 250 апека. Уточнение: делото ,както ще видите от примера не е за откази по вече подадени документи, а заради отказ деловодителка физически да приеме и деловодно регистрира искания-точно за каквото е питането. Публикувам решението, за да се ползват хората-като много краен вариант(ако не се получи след разговор с шефа на съответната администрацията-както беше даден точен съвет отдолу),защото наистина се оказва проблем понякога да входираш документ в администрация.

  -------------------------------------------------

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Административен съд Пловдив

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 2306

  гр.Пловдив, 24 . 10 . 2013г.  Административен съд – Пловдив , VI състав , в закрито заседание на седми октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

  Административен съдия: Здравка Диева  С участието на секретаря Гергана Георгиева, като разгледа докладваното от съдията адм.д.№ 2095/2010г., за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производство по реда на чл.256 от Административнопроцесуалния кодекс.

  Г.И.Л. в качеството на ЕТ “Г.Л. ***, представлявана от адв.Х. обжалва отказ за приемане на заявления до Община Кричим, с които е поискала издаване на удостоверения от Кмета на общината и от главния архитект. В съдебно заседание, проведено на 07.10.2013г. бе уточнено, че не се обжалват откази на двата самостоятелни административни органа да издадат поисканите документи и удостоверения, а самия отказ на съответното техническо лице в общинската администрация да приеме заявленията на жалбоподателката.

  Оспорващото лице твърди, че отказът да бъдат приети заявления в деловодството на общинската администрация е по причина – задължения към Община Кричим в качеството на ЕТ Г.Л. – Медиана. Счита, че незаконосъобразно и неправомерно се прилагат разпоредби и вътрешни правила на Община Кричим, регламентиращи административното обслужване и извършваните услуги от общината.

  Не е спорен факта на съществуващи задължения в резултат на облигационни отношения между едноличния търговец и общината /договор № 22 от 20.02.2009г. за наем на част от имот – публична общинска собственост/, които задължения според Л. не представляват такса по смисъла на законодателството и поради това претенцията спрямо тях се осъществява по определен ред, а рестрикцията на една от страните по облигационното отношение към другата е незаконна.

  Към жалбата е приложен договор от 12.02.2009г. за предоставена площ на ЕТ Медиана-Г.Л. от 101.67 кв.м. за поставяне на кафе-аперитив, фризьорско – козметичен салон и соларно студио в УПИ III-за парк, кв.75 – публична общинска собственост, срещу заплащане на посочените в договора такси. Договорът е за срок от 6 месеца, а на 15.02.2009г. е сключено допълнително споразумение към същия, с което е коригиран срока на действие – до реализиране на строежите в действащият ПУП, но не по-дълъг от предприемане на разпоредителни сделки с имота или неотложни нужди на общината от ползване на имота, л.6.

  Видно от приложеното към жалбата уведомление до Л. по заявление от 29.03.2013г, кметът е съобщил на лицето за задължения – такса в общ размер на 904.88 лв. /за ползвания общински терен/. Заявлението от м.03.2013г. /л.8/ е молба за прекратяване на наемното правоотношение по договора от 12.02.2009г. поради новата наемна цена, определена с РОС № 103 от 27.12.2012г. и е поискано договорът да бъде прекратен, считано от 01.04.2013г.

  Според справка от сектор МДТ при община Кричим, към 10.07.2013г. едноличния търговец има задължения към община Кричим в размер на 980 лв.

  В приложените към жалбата две заявления до кмета на общината и до главния архитект не е поставен входен регистрационен печат с дата и номер от деловодството на общината. На същите е вписана дата 08.07.2013г., а справката за задължения към общината е от 10.07.2013г.

  Поддържа се незаконосъобразност на отказът, обоснован с наличие на публични задължения и разлика между действието на приемане на заявление и административното обслужване на поставени в заявлението искания.

  При устен отказ и изпратено заявление на електронния адрес на общината гражданинът няма задължение при устен отказ при лично явяване в общината, след това да изпраща заявлението си до същата община по друг начин с цел да бъде прието.

  По същество във вр. с уточнения предмет на жалбата е поискано Кметът на община Кричим да бъде осъден да приеме заявленията от м.07.2013г., което е отказано да бъде направено от представител на общинската администрация. Претендират се разноски.

  Ответникът Кмет на Община Кричим се представлява от адв.С.. Счита жалбата за неоснователна поради липса на доказателства за направено искане до администрацията – налице е само твърдение за отказ да бъде заведена молбата / заявлението, но липсват доказателства за подаване на молбата посредством други способи /с известие за доставяне с обратна разписка, по куриер и др./.

  Процесуалният представител на ответника потвърди, че според наредбата на общината не следва да бъдат обслужвани граждани със задължения, а не да не бъдат завеждани заявления, като отделно стои въпросът дали ще бъдат удовлетворени поставените в заявленията искания.

  По същество се поддържа липса на доказателства /писмени или гласни/, които да удостоверяват изявление до общинската администрация с искане за завеждане на заявления. Поискано е присъждане на направените съдебни разноски.

  Приети по делото са договори с допълнителни споразумения, разрешение за поставяне, удостоверяващи административни отношения между страните по делото и кореспонденция между жалбоподателката и кмета на общината; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Кричим; Инструкция за деловодната дейност в Община Кричим, утвърдена със Заповед на кмета от 26.10.2012г. и заповедта.

  1. Приложените към жалбата заявления до кмета и до гл.архитект на общината са датирани на 08.07.2013г. Справката за наличие или липса на задължения е към 10.07.2013г.

  Съгласно чл.3 ал.3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим – “Едноличните търговци, юридически и физически лица, които имат неизплатени такси битови отпадъци и/или данъчни задължения, не се обслужват административно от общинска администрация, в това число не им се издават удостоверения, разрешителни и други документи, докато не погасят задълженията си или същите не бъдат разсрочени” /л.31 – редакция към 14.03.2013г./.

  На основание чл.3 ал.3 от цитираната Наредба е издадена Заповед № 158 от 30.04.2009г. /л.30/, съгласно т.1 от която – “Служителите в общинската администрация – гр.Кричим да предоставят административни, технически, стопански услуги и разглеждат подадените молби на заявителите след справка за наличие на изискуеми задължения към Община Кричим в сектор “Местни данъци и такси”.

  Няма данни тази заповед да е изменена или отменена, като “разглеждане на подадените молби на заявителите” не е идентично с “приемане на молбите, посредством завеждането им в деловодството на общината”. Молбата може да бъде разгледана след приемането й, респект. деловодното й регистриране.

  Съдържанието на т.1 от заповедта се обсъжда в контекста на чл.3 ал.3 от Наредбата, поради което се отбелязва разлика в действието – административно обслужване и деловодно завеждане на заявление / молба. Първопосоченото има за последица отказ от издаване на поискан документ, удостоверение или издаване на административен акт, основани на неизплатени задължения /публични - такса смет, данъчни/. Второпосоченото – неприемане въобще на молба или заявление, изразяващо се в незавеждане в деловодството с входящ номер и дата – не е предвидено в наредбата и заповедта.

  Случаят касае неизвършване на действието – деловодно завеждане на двете заявления.

  1.1. По отношение обстоятелството със значение за допустимост на жалбата – представяне на заявленията за приемане в деловодството на общината, са налице следните данни : в жалбата /л.3, последен абзац/ е посочено, че файл със сканирани копие от жалба и приложения към същата – сред които двете заявления, са изпратени на електронния адрес на Община Кричим “с надежда да бъдат приети”. Това твърдение не е оспорено от представителя на ответника.

  На следващо място – приложената към жалбата със заявленията Справка за наличие или липса на задължения е изготвена от конкретно длъжностно лице към дата 10.07.2013г. По делото не са представени данни за длъжностните лица, адресати на заповедта от 30.04.2009г., поради което и в съответствие с приетата забрана от ОбС-Кричим, материализирана в чл.3 ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим, следва, че справката от 10.07.2013г. /л.12/ потвърждава факта на подаване на двете заявления от 08.07.2013г.

  Справката е документ, изходящ от общинската администрация и обективно доказва факта на подаване на заявленията. Същите са частни документи, но не е заявено оспорване достоверност на посочената в тях дата – 08.07.2013г. Съпоставката на двете дати /08.07.2013г. – понеделник и 10.07.2013г. – сряда/ в хронология отразява написани и подписани заявления, а подаването им се потвърждава от издадената справка, която е била в държане на жалбоподателката, след като я е приложила към жалбата. Справка не би била издадена, ако не бяха подадени заявленията – тоест, спазен е установеният ред за административно обслужване, регламентиран от наредбата и заповедта в тази им част. Твърденията на жалбоподателката практически съответстват на посочения в наредбата ред за подаване и разглеждане на заявления, който не е предвидил да не се приемат заявления.

  Тук следва да бъде отбелязано, че за заявителят – физическо, ЮЛ или организация не съществува задължение за подаване на заявление по друг способ, алтернативен на прякото подаване в деловодството на общината. Подаване на молба на имейл на общината, с известие за доставка и обр.разписка, пощенски куриер - са само възможности, но не и задължения.

  Упражненото субективно право на жалба потвърждава факта на подадени двете заявления и е последица от неприемането им /при приети заявления, заявителя разполага с възможност при отказ от издаване на документи или удостоверение, или административен акт - да оспори същите по реда на АПК ; административна услуга или отказ от издаване на индивидуален административен акт, когато административното производство не е служебно/.

  Изложеното не е против, а в полза на поддържаното от жалбоподателката подаване на двете заявления и неприемането им въобще в деловодството на общинската администрация. Общинските служители са изпълнили вменените им задължения с наредбата и заповедта /относно изготвяне на справка за наличие или липса на задължения/, но съобразно същите актове – те нямат право да откажат да приемат заявленията в деловодството.

  Дори да бъде възприето, че административното обслужване е приравнено или идентично като дейност със самото деловодно завеждане на искане, молба или заявление – това като пряко противоречащо на принципите на АПК и конкретно на чл.29 от Кодекса, води до извод за неприлагане на цитираните заповед и чл.3 ал.3 от наредбата.

  В тази насока се разглежда и приложената Инструкция за деловодната дейност в Община Кричим /л.92 и сл./, утвърдена от Кмета със Заповед № РД 15-00-351 от 26.10.2012г. /л.91/ и приета на основание чл.41 ал.1 от Закона за Националния архивен фонд. Като се съобразят целите на Инструкцията и предмета, включващ на първо място в хронологичен ред – регистрация на първоначалния /инициативен/ документ в автоматизираната Деловодна система “ДЕЛО”, за входяща и изходяща информация, се потвърждава разликата в понятията за административното обслужване и деловодното регистриране на първоначалния документ, изходящ от заявителя.

  В тази вр. се отбелязва, че ответникът в изпълнение задълженията по тази Инструкция /в частност чл.2 ал.1 т.6 във вр. с чл.2 ал.2 т.2 – “На деловодно регистриране подлежат следните видове документи – т.2 – документи по АПК – заявления, жалби, молби, сигнали, предложения, писма по подавани жалби и др.”/, не представи данни от електронен архив за относимия период /08.07.; 10.07.; 11.07. – дата на подаване на жалбата/, които да опровергаят твърденията в жалбата за изпращането й на имейла на община Кричим ведно с двете заявления.

  Показателно за начина на организация на деловодната дейност е цитираната разпоредба от Инструкцията : чл.2 ал.1 т.6 във вр. с чл.2 ал.2 т.2 – “На деловодно регистриране подлежат следните видове документи – т.2 – документи по АПК – заявления, жалби, молби, сигнали, предложения, писма по подавани жарлби и др.”/ във вр. с отречените на деловодна регистрация документи - чл.2 ал.3 от Инструкцията /л.93/ : периодични печатни издания, пощенски пратки с надпис “лично”, и останалите в обхвата на 9-те точки от чл.2 ал.3.

  Инструкцията е разписала задължения за всички длъжностни лица с ръководни и изпълнителски функции и пряко изпълнение на информационно-деловодната дейност в общината – от деловодството.

  В реда на изложеното се съобразява характера на искането към съда, за което ще бъдат изложени допълнително съображения.

  Отново в Инструкцията се откриват текстове, потвърждаващи липсата на задължение на заявител да подаде искане не пряко в деловодството, а по алтернативни способи, посочени по-горе. В чл.7 ал.2 от Инструкцията е посочено, че “всички документи и искания /заявления, молби на граждани/ се приемат и предават само чрез деловодството”, л.94. Според чл.7 ал.3 – “Служителите от деловодството обработват материалите веднага след получаването им”.

  Сред основните функции на служителите, осъществяващи деловодното обслужване е - приемане на всички входящи документи и регистрация … /чл.16 т.1, т.3 от Инструкцията/. Според текста на чл.17 от Инструкцията, който не противоречи на цитираните до момента – “при приемане на заявления, молби , искания, декларации за МДТ и за извършване на нотариални заверки на документи се изисква лицето да представи справка за наличие или липса на задължение към Община Кричим, издадена от ст.специалист – касиер МДТ или инспектор МДТ. При липса на задължения исканата услуга се извършва в установения срок. При наличие на задължения се изпраща писмо за невъзможност за извършване на дадения вид услуга поради налични задължения”.

  В конкретния случай, ако заявленията бяха деловодно регистрирани по реда на действащата инструкция, според съдържанието на издадената справка – би следвало заявителката да получи “писмото за невъзможност за извършване на дадения вид услуга”. Не на последно място се отбелязва и текста на чл.29 от Инструкцията /л.98/, за получаване и обработване на входяща кореспонденция в деловодството на Община Кричим и изходящата кореспонденция за адресата – страна по административно правно отношение с Общината.

  По отношение посоченото за входящ номер и дата е налице специален регламент в Инструкцията, чл.30, 31 /л.99/, като инструкцията в чл.30 ал.4 не изключва възможност за получаване на искания /входящи документи/ по факс, електронна поща, които се регистриран по официален ред, а готовите документи – удостоверения, разрешителни и др. – се предават на конкретния заявител лично срещу подпис – чл.35 ал.3.

  1.2. Дефиниция за административна услуга към момента се съдържа в §1 т.2 от ДР на Закона за администрацията /ЗАдм./, съобразно § 19 от ПЗР на АПК, като съгласно §8 от същите ПЗР, уредените в Кодекса производства по издаване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване по административен и по съдебен ред се прилагат и при извършването на административни услуги, както и при обжалване на отказите за извършването им.

  "Административно обслужване" е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги /§1 т.1 ДР ЗАдм./.

  Кметът на общината организира и ръководи в цялост административната дейност, вкл. изпълнение на законите /АПК – чл.29 и сл./, както и организира изпълнение на актове на ОбС, представлявайки Общината пред физически и юридически лица и пред съда /чл.44 ЗМСМА/. Искането към съда е по отношение Кмета на община Кричим съобразно общите компетенции на този орган.

  2. Поисканата съдебна защита не е ясно правно обоснована, но това не води до недопустимост на жалбата предвид ясно заявените фактически отношения, последица от които е подаването на жалба.

  Приложената документация от страна на общината и тази към жалбата не си противоречат и взаимно отразяват наличие на договорни отношения между жалбоподателката и община Кричим, в резултат на които са били налице и други правоотношения в обхвата на ЗУТ, ЗМДТ и др.

  Тоест, подадените заявления са при наличие на правен интерес от страна по административно отношение с общината.

  Без да стои в предмета на спора се отбелязва, че задълженията за наем по граждански правоотношения и публичните задължения /местни такси и данъци/ са регулирани от отделни закони и е налице ред за събиране както на частните, така и на публичните вземания от страна на общината. Неизпълнението на тези задължения има установени със закон последици, но не представлява само по себе си – отрицание за административно обслужване, още по малко - за отказ да се приемат заявления на длъжници.

  Действително, предмет на спора не е нито Наредбата, нито Инструкцията /които актове подлежат на самостоятелно оспорване/, но текстове от тях бяха цитирани във вр. с установяване допустимостта на жалбата – твърденията на жалбоподателката за подадени заявления практически съответстват на регламента, приет от Общината при обработване на молби и заявления /основен аргумент са приложената справка и неоспорената дата върху заявленията/.

  Според съдебния състав, Наредбата, Инструкцията и заповедите не отричат пряко приемане на заявления на ФЛ, ЮЛ или организация и касаят административното им обслужване, което се проявява като дейност в издаване на поискани удостоверения, разрешения и др.

  В хипотеза на друг вложен смисъл в конкретно цитираните текстове от наредбата и инструкцията – те като противоречащи на чл.29 АПК и съгласно чл. 15 ал. 3 ЗНА не следва да се прилагат в тази им част /разширява се установената с АПК компетентност на общинската администрация в ограничаваща заявителите насока/.

  3. По изложените факти се приема подаване на заявленията от страна на жалбоподателката, от което се определя и приложимият ред на търсената защита. Съдът е обвързан от предмета на жалбата, който е израз на волята на оспорващия.

  Жалбата е подадена на 11.07.2013г. в 14 дн.срок, считано от 08.07.2013г. или от 10.07.2014г. – в хипотезата на чл.256 АПК /макар преди изтичането на срока, но в срок с поддържане на оспорването в съдебно заседание/ или при условия на безсрочност по см. на чл.257 АПК.

  В хипотезата на чл. 256 АПК, административният орган следва да е сезиран с искане да извърши фактически действия, които е длъжен да предприеме по силата на закон, но в продължение на 14 дни бездейства. Съставомерна в този случай е липсата на активно поведение /бездействие/ на компетентен орган по надлежно отправено и законово обосновано искане за извършване на конкретни фактически действия.

  В конкретиката на фактите и предвид съдържанието на инструкцията за деловодната дейност, може да се приеме, че не е извършено фактическо действие – регистрация на двете заявления в деловодната система посредством съответните реквизити /поставяне на регистрационен индекс, час и дата и т.н./ от страна на съответното длъжностно лице, упражняващо дейност в деловодството на Община Кричим.

  Жалбата се поддържа в съдебно заседание, ответникът не представи доказателства за приемане на заявленията в деловодството и с прилагането им към жалбата, поради което при разглеждане на искането по същество – срокът по чл.256 АПК е спазен.

  Вярно е, че заявленията целят разрешаване на поставените в тях искания и издаване на посочени документи с удостоверителен характер, но същевременно с това, при подаване на заявление първото изискващо се действие е фактическо – приемане на заявлението по установеният начин в деловодната система на администрацията.

  В случаите по чл. 257 АПК административният орган изпълнява задължение, произтичащо пряко от нормативен акт и бездействието му може да се оспори безсрочно, като се прилагат съответно разпоредбите за оспорване на индивидуалните административни актове. Правният способ се идентифицира с осъдителен иск при предявяването с посочване на надлежният ответник и конкретизиране видът на претендираните фактически действия.

  Общото изискване и в двете хипотези е наличието на правен интерес от търсената съдебна защита, като изискване за нарушени или застрашени права, свободи и интереси на съответния субект. Разликата - при първата хипотеза административният орган следва да бъде сезиран с искане да извърши фактически действия, което е процесуална предпоставка за предявяването му ; а при втората - задължението произтича пряко от нормативен акт, който жалбоподателят е длъжен да цитира, като в негова тежест е и установяване на всички факти, от които произтича твърдяното задължение.

  Или - предмет на защитата по чл. 256 и чл. 257 АПК е задължението на административния орган да извърши дължими по закон действия, т. е. действия по изпълнение на свои законни правомощия. В производството по чл. 257 ал. 1 АПК на задължението на административния орган, произтичащо пряко от закона, следва да съответства регламентирано от същия нормативен акт субективно право на гражданин или организация, като двата елемента съставят регламентирано от този нормативен акт административно правоотношение. Спорът съдържа белези на двете производства, но предвид уточнението на жалбата – против отказ да бъдат приети двете заявления в деловодството на общината, следва да се приеме за приложима разпоредбата на чл.256 АПК.

  Не е необходимо издаване на индивидуален административен акт или опосреднено волеизявление, за да бъдат изпълнени задълженията по приемане на заявленията. Текстът на чл.29 АПК е приложим и при подаване на заявления за издаване на удостоверения или други документи – извън обхвата на индивидуален административен акт, поради което не следва да има съмнение в задължението на съответния деловодител да приеме заявлението по съответния деловоден способ, а дали исканията ще бъдат удовлетворени и ако не, по какви причини – са въпроси, стоящи за разрешаване самостоятелно.

  Разпоредбата на чл.29 АПК е установила широк обхват на възможности при подаване на искането с цел – гарантиране правата на заявителите пред съответната администрация, която дължи приемане на искането, заявлението. Разписаните възможности в 6-те алинеи на чл.29 АПК осигуряват прилагане на принципите на АПК – законност, равенство; достъпност, публичност и прозрачност, като принципа на последователност и предвидимост /чл.13 АПК : Административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му/ - не следва да противоречи на останалите принципи, а да гарантира прилагането им в административната дейност.

  Случаят не попада в обхвата на неизвършване на действия или бездействия от правен характер, изключени от хипотезата на чл. 256 и чл. 257 АПК. Предмет на осъдителния иск по чл. 256 и чл. 257 АПК е правото на лице или организация на конкретни фактически действия от административен орган, за които органът е задължен пряко от закона.

  Данните по делото водят до извод, че не е извършено фактическо действие по смисъла на чл.256 АПК. Задължението за приемане на молба или заявление, подадени от физическо лице, ЮЛ или организация е задължение на административен орган за фактическо действие, и не е задължение за волеизявление, за издаване на административен акт.

  Мотивиран от изложеното, Съдът  Р Е Ш И :  Отменя отказ за приемане на заявления от Г.И.Л. в качеството на ЕТ “Г.Л. ***13г.

  Изпраща двете заявления на Г.И.Л. в качеството на ЕТ “Г.Л. ***13г. - на Община Кричим, с осъждане да бъдат приети в деловодството с регистрация в деловодната система по реда, установен в Инструкцията за деловодната дейност в Община Кричим, утвърдена от Кмета със Заповед № РД 15-00-351 от 26.10.2012г.

  Осъжда Община Кричим да заплати на Г.И.Л.,*** съдебни разноски общо в размер на 200 лв. /50 лв. – д.т. и 150 лв. адвокатско възнаграждение/.

  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

  Административен съдия:

 3. 1
  Скорбут | нерегистриран
  4
  0

  Виждате ли, много сте прав/а. Деловодителката няма право да ви отказва да приеме какъвто и било документ, дори и да не е за нея. Разбира се, практически нещата не стоят така. Хората работещи зад бюро в администрацията, особено дългогодишните, имат изградено отношение, че те са начело на администрацията. Разбира се търсенето на отговорността им по съдебен ред би била загуба на време. По-скоро се свържете с административния ръководител.

 4. 0
  питане | нерегистриран
  0
  0

  При отказ деловодителка от местна администрация да приеме и даде входящ номер на документ, може ли да се търси защита по реда на чл 250 АПК?
  Има ли съдебна практика по такъв елементарен проблем?
  Известно ми е,че може искането да се прати по пощата, не ,не искам през задния вход да подам заявлението заявлението.
  Деловодителката категорично няма право на предварителна пресявка кое искане е основателно, и кое не,според мен тя следва да рпегистрира всеки подаден докувент, а последващата резолюция по документа не е нейн проблем и задължение. И да е неоснователно искането ми-заявлението следва да се регистрира деловодно,, а отговорът по заявлението е друг въпрос.
  Може ли по чл 250 АПК да поискам от съда да се прекрати неоснователното фактическо действие -нерегистриране на документ?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.