1 Коментара

 1. 1
  ХХХХХ | нерегистриран
  1
  0

  Господа законотворците надробиха такава манджа с разноските в ЗАНН, че не ТР, а изцяло ново законодателно решение е необходимо, и то спешно.

 2. 0
  | нерегистриран
  0
  0

  Новото правило по ЗАНН,че се дължат разноски вече се прилага. Но ,съжаление практиката е крайно противоречива и субективна-в частта за разноските, и ще дам примери.

  Ако глобата по закон, е от 50 до 200 лв., АНО е наложил глоба от 200 лв, съдът е намалил на 50 лв е неясно кой ще плати разноските.

  Възможни варианти:
  -. Гражданинът ще плати разноските, защото е нарушител
  - Административно наказващия орган ще плати разноските, защото е наложил глоба в неправилен размер, тоест гражданинът е правият при съдебния спор, макар и само с редукция на глобата. Като тук са възможни варианти-пълно възстановяване на разноските, или пропорционално на база процентът, с който е редуцирана санкцията. Вероятно има и други начини за изчисляване.
  -Разноските ще се определят съразмерно.


  Ще дам примери от съдебната практика, от която е видно,че няма никаква яснота как се определя разноските, в случай на редукция на глобата, а не пълната и отмяна. Възможни са, и са прилагани и трите варианта-по преценка на съдията, а защо не-и някъде да има и други варианти как се определят разноските.

  1. И двете страни дължат разноски:

  АНД 7967/2019 - Решение - 31-01-2020 РС -Пловдив
  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № AO-0708-64#1/18.11.2019г. на Кмета на Община Кричим, с което на А.И.Р. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, за нарушение на чл. 232, ал.5, т.1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.232, ал.5, т.1 от ЗУТ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, като намалява размера на наложената имуществена глоба на 1 000/хиляда/ лева.

  ОСЪЖДА Община Кричим да заплати на А.И.Р. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски до размер на 210лв./двеста и десет/лева.

  ОСЪЖДА А.И.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на община Кричим направените по делото разноски до размер на 150/сто и петдесет/лева.
  ------
  Мотивирано по следния начин, в частта за разноските: ""Искания за разноски са направени от страните и са представени списъци с разноски.Според съда с оглед изхода на делото следва да се присъдят разноски на двете страни по съразмерност.В случая жалбоподателя е направил разходи за защитник в размер на 420лв. което е почти на минимума определен в Наредбата за размера на адвокатските възнаграждения (съгласно чл.7, ал.2, т.2 с оглед размера на интереса от 2000лв. минималното възнаграждение е 370лв.).Тъй като санкцията наложена на жалбоподателя се намалява наполовина следва и частично да се уважи искането на разноски за защитник, също в половин размер, а именно 210лв.

  Същевременно въззиваемата страна Община Кричим също е направила разноски за адвокат в размер дори по-нисък от минималния в размер от 300лв.Тъй като наказателното постановление се изменя досежно санкцията като се намалява наполовина следва и възнаграждението на защитник платено по настоящото дело да бъде уважено в половин размер, а именно 150лв.

  Предвид така изложената фактическа обстановка, съдът намира, че наказателното постановление е правилно и законосъобразно досежно наличието на извършено нарушение, но следва да бъде изменено относно размера на наложената санкция.Ще следва община Кричим да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя Р. разноски в размер на 210лв., а жалбоподателя Р. *** разноски в размер на 150лв.  2. Дължи разноски само административно-наказващия орган - АНД 7733/2019 - Решение - 20-12-2019 РС-Пловдив
  Р Е Ш И :  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1030-005537, издадено от Началник Група към ОДМВР-Пловдив, сектор Пътна полиция, В ЧАСТТА, с която на Т.Р.Б. е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца за нарушение на чл. 103 ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 50 лева и размера на наказанието лишаване от правоуправление на 1 месец

  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-1030-005537, издадено от Началник Група към ОДМВР-Пловдив, сектор Пътна полиция, В ЧАСТТА с която на Т.Р.Б. е наложена глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 70 ал. 3 от ЗДвП.

  ОСЪЖДА ОДМВР -Пловдив да заплати на Т.Р.Б., ЕГН ********** сумата от 115 лева, представляващи разноски по делото.
  -----
  Мотивирано по следния начин ,в частта за разноските "Въпроса за възлагането на разноските в административно наказателния процес обаче е изрично уреден в чл. 63, ал.3 ЗАНН, а именно по реда на АПК, което изключва приложението на принципа на чл. 189, ал.3 НПК.

  В АПК въпросът за възлагането на разноските е уреден в чл. 143, в който е посочено, че когато съдът отмени обжалвания административен акт или отказа да бъде издаден административен акт, държавните такси, разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановяват от бюджета на органа, издал отменения акт или отказ. Подателят на жалбата има право на разноски по ал. 1 и при прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения от него административен акт. Когато съдът отхвърли оспорването или подателят на жалбата оттегли жалбата, страната, за която административният акт е благоприятен, има право на разноски. Когато съдът отхвърли оспорването или оспорващият оттегли жалбата, подателят на жалбата заплаща всички направени по делото разноски, включително минималното възнаграждение за един адвокат, определено съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, ако другата страна е ползвала такъв.

  Липсва обаче изрична уредба как следва да се процедира, ако искането за отмяна на административен акт е частично уважено и частично отхвърлено. По този въпрос съгласно препращащата норма на чл. 144 АПК приложение намират общите правила на чл. 78 ГПК, в който е проведен принципът, че страните имат право на разноски съразмерно с уважената, респективно отхвърлената част от искането.


  Свидетелство, че именно това е законовата идея е и нормата на чл. 136 АПК, съгласно която разноските за общия представител се понасят от административния орган съобразно уважената част от оспорването.

  При приложение на този принцип и двете страни в настоящото производство биха имали право на разноски по съразмерност, пропорционално на уважената/отхвърлената чат от жалбата.

  Административно -наказващия орган обаче не е бил представляван от юрисконсулт, не е доказал сторването на разноски за адвокатско представителство, поради което и по аргумент от чл. 63, ал.5 ЗАНН разноски не следва да му се присъждат.

  Жалбоподателят е доказал заплащане на 150 лева за адвокатски хонорар. По съразмерност на основание чл. 63, ал.3 ЗАНН, вр. чл. 144 АПК, вр. чл. 78, ал.1 ГПК по съразмерност следва да му се присъдят 115 лева. "
  3. Разноски дължи само гражданинът(или юридическото лице) при редукия на санкцията АНД 7456/2019 - Решение - 08-01-2020 РС-Пловдив:

  Р Е Ш И:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 472316-F499897 от 23.10.2019 г. на Ж.Н.М.– Началник Отдел „Оперативни дейности” Пловдив в Централно Управление на НАП, с което на "-------" ЕООД, ЕИК -----, представлявано от Б.Ж.П. на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 600 лв. /шестстотин лева/ за извършено административно нарушение по чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ, вр. с чл. 118, ал.4, т.4 от ЗДДС, като намалява размера на наложената имуществена санкция на 500 /петстотин/ лева.

  ОСЪЖДА "-----" ЕООД, ЕИК --------, представлявано от Б.Ж.П. да заплати на въззиваемата страна Централно Управление на НАП направените в производството разноски в размер на 100 лева

  Съдът се е мотивирал по слредния начин, като не еобяснил, защо не присъждса разноски за обжалвалата страна-все пак има редукция на санкцията: "Що се касае до направеното процесуално искане от процесуалния представител на въззиваемата страна за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за участие в делото съдът счита същото за основателно. Съгласно разпоредбата на чл.63, ал.3 от ЗАНН в съдебните производства страните имат право на присъждане на разноски по реда на Административнопроцесуалния кодекс. На основание чл.63, ал.5 от ЗАНН вр. чл.25, ал.1 от Наредбата за заплащане на правната помощ, съдът счита че следва да определи минимално възнаграждение от 100 лева за участието на юрисконсулта на въззиваемата страна, като следва тези разноски с оглед изхода на делото да бъдат възложени на дружеството жалбоподател."
  В обобщение: законодателят следва да изясни как се определят разноските, в случай на редукция на санкцията, ако не се отменя изцяло глобата, или не се потвърждава изцяло глобата. В частност следва да се изясни и как се определят разноските, ако гражданинът само иска намаляване на разноски ,без пълната отмяна-съгласен е ,че е нарушител, но не и с размера на санкцията, а също .-ако гражданинът иска пълна отмяна, но съдът намали глобата, както ако има и двете алтернативни претенции-пълна отмяна, но ако е невъзможно поне редукция. Вариант е това изясняване да се направи с тълкуване. но в момента, видно от примерите е налице пълна неяснота, ако съдът намали санкцията как се определят разноските-гражданинът ли ще плаща, санкциониращият орган ли ще плаща, двете страни ли ще плащат разноските. Правораздаването следва да е предвидимо, а тук няма предвидимост какво се случва-виждате дори един и същ съд -в Пловдив решава по различни начини, и то по вина на законодателя-поради неясен закон.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.