ИВСС призова магистратите да подадат имуществените си декларации до 17 май

ИВСС призова магистратите да подадат имуществените си декларации до 17 май
снимка:БГНЕС

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) призова магистратите да подадат имуществените си декларации до 17 май.

Съгласно чл. 175в, ал. 1, т. 2, вр. чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) съдиите, прокурорите и следователите подават пред Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) декларации за имущество и интереси ежегодно до 15 май - за предходната календарна година. Срокът за подаването на декларациите за 2020 г. е до 17 май 2021 г. (първият присъствен ден след 15 май 2021 г., който е неприсъствен).

Имуществените декларации се подават пред ИВСС:

- на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител (CD или USB флаш памет), чрез използването на един от следните способи: лично в служба „Регистратура“ на ИВСС - всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., по пощата или чрез пощенската кутия на ИВСС, монтирана до входната врата на сградата на Инспектората, находяща се в гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 17, или

- по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, създаден съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, чрез изпращане на e-mail: ivss@inspectoratvss.bg.

Декларациите се подават по образец, утвърден от главния инспектор на ИВСС. Едновременно с имуществената декларация може да се подадат и декларации-съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) за разкриване на банкова тайна от лицата, чието имущество се декларира, а именно: от магистратите, от техните съпрузи или от лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и от ненавършилите пълнолетие деца.

Декларациите-съгласие се подават по утвърдени от главния инспектор образци, без да е необходима нотариална заверка на подписа на декларатора.

Предвид настоящата епидемична обстановка в страната ИВСС призовава задължените лица да подават декларациите си по пощата, чрез пощенската кутия на ИВСС или по електронен път.

Още по темата

ЦИК и КЗЛД обжалваха: Решението на АССГ за видеонаблюдението на изборите е недопустимо и в нарушение на материалния закон

Предишна новина

Резидентът се отказа да претендира за свобода пред въззивния съд

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.