Изпитват за шофьорска книжка и на магистралата

Изпитват за шофьорска книжка и на магистралата
снимка:БГНЕС

Проект за промени в Наредбата за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение внесе Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за обществено обсъждане.

С проекта на наредба се предлагат следните изменения и допълнения:

В § 12 от предложения проект са разписани подробно необходимите знания и умения, които кандидатите трябва да придобият по време на теоретичното и практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства. Предвижда се практическото обучение да се извършва на учебна площадка, на пътища извън населени места и/или магистрали, както и по улици в населени места с цел кандидатът да придобие умения за по-добро възприемане на пътната обстановка.

Тъй като понастоящем взаимоотношенията между учебния център и преподавателите не са регулирани, с § 2 и § 10 от проекта се въвежда изискване преподавателите да са назначени на трудов договор в учебния център аналогично на изискванията към ръководителя на учебната дейност и техническия сътрудник.

С § 4 се предвижда да отпадне изискването в офиса на учебния център да бъде поставен на видимо място списък с преподавателите и категориите, за които се извършва обучението, списък на учебните пътни превозни средства, тъй като тази информация с § 23 се предвижда да е достъпна на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

С § 5, т. 1, б. „б“ се предвижда учебните пътни превозни средства, с изключение на тролейбусите, да бъдат собственост на учебния център или да са му отдадени на лизинг. С посоченото предложение се цели преустановяване на някои нелоялни практики.

С § 5, т. 1, б. „в“ от проекта се предвижда въвеждането на забрана за ограничаване на видимостта през задното стъкло на учебното превозно средство. Въвеждането на подобна забрана, като изискване за годността на учебните автомобили, ще предостави възможност на контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да следят за неговото спазване, тъй като за установяване на нарушенията по чл. 105, ал. 1  от Закона за движението по пътищата (където е въведена обща забрана за ограничаване на видимостта през челното, задното и страничните стъкла на автомобилите) понастоящем компетентност имат органите за контрол на Министерството на вътрешните работи.

С § 5, т. 3 от проекта се отменя изискването тролейбусите, с които се обучават кандидатите, да имат осигурен достъп на преподавателя до кормилното колело. До обучение за придобиване на правоспособност за управление на тролейбус се допускат кандидати, които притежават правоспособност за управление на моторни превозни средства, съответно са придобили знания и умения, поради което не е необходимо преподавателят да има възможност непрекъснато да контролира обучавания.

С § 10, т. 1 относно чл. 13, ал. 1, т. 6, са въведени допълни изисквания към преподавателите, доколкото преподавателите трябва да обучават кандидатите да спазват правилата за движение и не следва самите те да ги нарушават.

Преподавателите ще трябва да гарантират, че през последните две години преди датата на подаване на заявление за признаването им за такива не са извършили нарушение на Закона за движението по пътищата, за което да им е наложено наказание с влязло в сила наказателно постановление, за което се предвижда отнемане на контролни точки или лишаване от право да управлява МПС.

С § 2 относно чл. 5, ал. 1 е въведено изискване учебният център да е регистриран като търговски обект, тъй като в него се извършва търговска дейност. Изискването е въведено с цел недопускане на нелоялна конкуренция и осъществяване на по-ефективен контрол от страна на службите, контролиращи дейността.

В проекта на наредба се предвижда въвеждане на електронно обслужване на учебните центрове и преминаване към електронна документация в учебните центрове при провеждането на обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. За целта на учебните центрове ще бъде предоставен достъп до информационната система относно обучението на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Предвидено е информационната система да осигурява възможност на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които осъществяват контрол на дейността на учебните центрове, да разполагат с информацията за датите и часовете за провеждане на обучението и достъп до електронните учебен дневник, учебен картон, контролна карта, което ще допринесе за повишаване на качеството на контрола на теоретичното и практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

С надграждането на информационната система относно обучението се очаква да бъде постигнато следното:

- ще отпадне необходимостта да се водят и издават на хартиен носител документи във връзка с обучението (учебни дневници, графици, контролни карти от положени вътрешни изпити);

- облекчаване на комуникацията на учебните центрове и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация - ще отпадне ангажимента на представителите на учебните центрове да посещават областните отдели, за да представят необходимата за провеждане на индивидуалното обучение информация;

- повишаване на ефективността от контролната дейност при провеждане на обучението – ще бъде осигурен достъп на областните отдели „Автомобилна администрация“ до необходимата за контрола информация;

В предложения проект се предвижда възможност заявленията за издаване на разрешение за извършване на обучение, удължаване срока на валидност на разрешението или промяна в списъка към разрешението, както и документите, приложени към тях, да се подават по електронен път чрез информационна система.

Още по темата

ВАС остави без разглеждане жалбата срещу участието на Българска банка за развитие в увеличението на капитала на ПИБ

Предишна новина

Цацаров отговори на поредни медийни атаки: Не аз, а МВР на Румяна Бъчварова предаде Мустафа Буюк на турските власти

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.