Извънредното положение свърши – какво се променя за Вас, Вашите близки и Вашия бизнес

Извънредното положение свърши – какво се променя за Вас, Вашите близки и Вашия бизнес

Този бюлетин е изготвен от експертен екип на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ и е предназначен да бъде ползван единствено с информативна цел. Никоя част от този документ не представлява правен съвет/становище и няма да се счита за професионално-обвързващ по отношение на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“. Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ не носи отговорност за резултатите от каквито и да е действия, предприети въз основа на информацията, предоставена в този бюлетини всички мълчаливи гаранции, включващи, но не ограничавайки се до (мълчаливи) гаранции за задоволително качество и годност за конкретни цели, различни от информативни такива.

Съответно, Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ не поема отговорност по никакъв начин и под никоя юрисдикция във връзка с трети лица, независимо от основанието, на което може да носи отговорност - договор, договор в полза на трето лице, небрежност, некомпетентност и др.Този бюлетин или части от него не могат да бъдат разпространявани, копирани, възпроизвеждани и/или публикувани при никакви обстоятелства, без изричното писмено съгласие на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“.

ВЪВЕДЕНИЕ

С приетите изменения на Закона за здравето, обнародвани в Държавен вестник, брой 44, от 13.05.2020 г., се уреждат мерките за преодоляването на последиците от пандемията COVID-19, които следва да се прилагат на територията на Република България след отмяната на извънредното положение. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение („Закона“) са предвидени и набор от промени в други нормативни актове, които са предмет на настоящия информационен бюлетин.

Разпоредбите на Закона влизат в сила считано от 14.05.2020г., като следва да се отбележи, че в деня на влизане в сила Президентът на Република България оспори част от въведените изменение пред Конституционния съд. Въпреки това промените следва да се прилагат до евентуалното им обявяване за противоконституционни. По-долу представяме на Вашето внимание обобщение на ключовите промени, въведени със Закона.

КЛЮЧОВИ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС РАЗЛИЧНИ СРОКОВЕ

Сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на Закона(21.05.2020 г.).1.Изменения, засягащи висящи изпълнителни производства:

•По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна не се налагат запори на банкови сметки на физически лица, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

•До два месеца след отмяната на извънредното положение срещу физически лица се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, след което се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски.

Изменения, засягащи социалния сектор:

•Изискванията за получаване на месечни социални помощи, обвързани с полагане на обществено полезен труд от безработни лица / редовно посещаване на учебно заведение от дете, както и месечните семейнипомощи за дете до завършване на средно образование / за отглеждане на дете до една година във връзка със задължителни имунизации и редовно посещение на учебни заведения не се прилагат до 30 септември 2020г.

•За срок до 6 месеца след отмяната на извънредното положение Агенцията по заетостта превежда компенсация в размер 290,00 лв. за определени категории лица, подлежащи на осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване.

Изменения, засягащи енергийния сектор:

За гарантиране на енергийната сигурност ценовият/ регулаторният период, който приключва на 30 юни 2020г.за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика“, може да се удължи със срок до два месеца, считано от датата на изтичане на периода.

КЛЮЧОВИ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПУБЛИЧНО И ЧАСТНО ФИНАНСИРАНЕ

До два месеца след отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от финансови институции, не се начисляват лихви за забава и неустойки. Задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение. По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна Ръководителите на Управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове имат право с мотивирано решение да прекратят процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки за преодоляване на настъпилите последици от пандемията. Средствата в общинските гаранционни фондове за малки и средни предприятия следва да се използват за покриване на част от кредитния риск в размер до 80 на сто от стойността на предоставени кредити.

КЛЮЧОВИ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАЕМ НА ИМОТИ ДЪРЖАВНА/ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна министрите, областните управители и общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти държавна/общинска собственост, могат да намалят размера на вноските за наем или да освободят от заплащането им изцяло или частично лица, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

КЛЮЧОВИ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОБРАЗОВАНИЕТО

1.Изменения, засягащи присъствието в учебните заведения:•До края на втория учебен срок на учебната 2019 – 2020г.обучението на учениците следва да се осъществява в електронна среда.

•След отмяната на извънредното положение присъствието на деца и ученици на територията на учебни институции се допуска единствено за осъществяване на неотложни дейности по приключването на учебната година и за подготовката на учебната 2020 – 2021г.

2.Изменения, засягащи приключването на учебната година и кандидатстването:

•През настоящата учебна година в края на ІV и Х клас не следва да се провежда национално външно оценяване. По решение на министъра на образованието и науката установяването на Степента на постигане на компетентностите за съответния етап може да се проведе в началото на следващата учебна година.

•Приемането на ученици в XI клас за учебната 2020 – 2021г.се извършва само въз основа на окончателните оценки по учебни предмети от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование.

КЛЮЧОВИ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Удължава се действието на първоначално приетите промени за освобождаване на възложителите на обществени поръчки от задължението да провеждат процедура по Закон за обществени поръчки (ЗОП) при някои специфични поръчки, а именно - до 2 месеца след отмяната на извънредното положение.С новия закон към изключенията за неприлагане на разпоредбите по ЗОП се прибавят и транспортните услуги в специфично изброените в закона случаи.

Срокът, в който изпълнителите на обществени поръчки могат да искат изменение на срока за изпълнение, също се удължава, а именно – до 2 месеца след отмяната на извънредното положение.

КЛЮЧОВИ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1.Изменения, засягащи работници и служители:

•Възможността за сключване на трудов договор по чл. 114а Кодекс на труда (КТ) за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за повече от 1 ден се удължава до 31.10.2020г.

•Въвеждат се нова възможност за трудоспособни лица, които получават месечни помощи по смисъла на Закон за социално подпомагане (ЗСП) и не са включени към програми за заетост отново по смисъла на същия закон, до 31.10.2020г.имат право да сключват договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок не повече от 120 дни. Важно е да се има предвид, че това време не се зачита за трудов страж. За тези договори е предвидено да се изготвят образци, които ще се публикуват на електронната страница на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Лицата ще запазят правото си да получават месечна помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗСП за времето на действие на договора.

•Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ до 60 дни ще се счита за трудов стаж ако е бил ползван през 2020г.Заедно с това отново за през 2020г. времето на неплатения отпуск до60 работни дни ще се зачита и за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекс за социално осигуряване (КСО).

2.Изменения засягащи работодатели:

•Периодът за плащане на компенсации по мерките „60/40“ вече е конкретизиран от 13.03.2020г. – 30.06.2020г.,но отново за не повече от 3 месеца.

•Правото на работодателите без съгласието на работниците и служителите да налагат работа от разстояние или надомна работа и да предоставят до една втора от платения им годишен отпуск, се удължава за два месеца след отмяната на извънредното положение.Заедно с тези, всички останали права, предоставени на работодателите за срока на извънредното положение, се запазват и за срока на обявената от Министерския съвет с Решение извънредна епидемична обстановка, а именно:правото да преустановяват работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители;правото да въвеждат непълно работно време;

ДРУГИ КЛЮЧОВИ ИЗМЕНЕНИЯ

•До 31.10.2020г.дейността „Растениевъдство“ – прибиране на реколтата“ ще се счита за „дейност от обществен интерес“ или за „общественополезна дейност“ по смисъла на на § 1, т. 5 от ДР на ЗНЗ.

•За 2 месеца след отмяната на извънредното положение се удължава и действието на вече предприетите промени във връзка с полагането на труда на лицата, оказващи медицинска помощ, които полагат извънреден труд или работят на намалено работно време, както и на командироването на служители към РЗОК и здравни инспектори.

КЛЮЧОВИ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЧУЖДЕНЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Удължава се срокът, в който чужденци с изтичащ срок за разрешено продължително пребиваване на територията на България могат да подадат заявление за продължаването му. Сега ако срокът изтича до 3 месеца след отмяната на извънредното положение, то съответното лице може да подаде заявление в същия този тримесечен срок.

В допълнение продължително пребиваващ чужденец, чието разрешение изтича до 3 месеца след отмяната на извънредното положение, ще може да влезе на територията на Република България без наличие на виза до 3 месеца след отмяната.

КЛЮЧОВИ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТУРИЗМА

1.Изменения, засягащи срокове в туристическия сектор:

•Срокът на действие на удостоверенията за категоризиране на места за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, както и туристически хижи, чиято категоризация изтича след 1 септември 2019г., се удължава до 31 декември 2020г.

•Срокът на действие на удостоверенията за сертифициране на балнеолечебни, СПА и уелнес центрове, чиято сертификация изтича след 1 септември 2019г., се удължава до 31 декември 2020г.

•През 2020г.забраната за извършване на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие следва да бъде във времевия отрязък от 15 юни до 1 октомври.

2.Изменения засягащи туроператорите:

•Срокът за възстановяване на получени суми от пътуващи във връзка с отменени пътувания се увеличава до 12 месеца от датата на отмяната на извънредното положение.

•Приета е нова възможност за туроператори, които използват услуги на въздушни превозвачи с български или чуждестранен лиценз, да получават държавна субсидия. Редът за предоставяне на субсидията ще се определи с акт на министъра на туризма.

3.Изменения засягащи концесиите на морските плажове:

•За летния сезон за 2020г. (считано от 01.06.2020г.) се предвижда концесионери и наематели по договори за концесия на морски плажове да предоставят чадъри и шезлонги на посетители на плажа на цени, които да са намалени с не по-малко от 50 на сто от цените за сезон 2019г. или от максималните по съответния договор. За неспазването на това задължение са предвидени имуществени санкции в размер на 50000 лв., а при повторност – 100 000 лв.

•Концесионерите и наемателите са задължени да уведомят министъра на туризма за цените на плажните принадлежности до 25.05.2020г. Министърът от своя страна следва да уведоми за съответното намаление на дължимото концесионното възнаграждение или наемната цена до 30.05.2020г. Намаляването следва да се определят с методика, която следва да се приеме до 23.05.2020г. от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма.

•Предвидена е възможност за удължаване на срока за концесията или наема за срок не повече от 1 година, независимо дали се надвишава максималния нормативноустановен срок. Удължаването също се определя с методиката, спомената в горната точка.

•За летния сезон за 2020г. е предвидена и възможност за ползване на допълнителна търговска площ от морския плаж към търговските обекти за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване. Общата площ обаче не следва да надхвърля 4 на сто от площта на морския плаж. За нарушението на тази провизия отново са предвидени глоби и имуществени санкции.

•Предвидена е възможност за обособяване на зони за контролиране на потока от посетители на плажа от страна на концесионерите и наемателите. За тази цел се изисква одобрението на съответните схеми от министъра на туризма.

•За 2020г. се разрешава и свеждането на личния състав на спасителите на охраняемите плажове до един на всеки пост.

Виктор Гугушев – Партньор, Антония Маркова – Старши консултант, Елица Толева – Адвокатски сътрудник, КирилГьорев – Адвокатски сътрудник

Лозан Панов не дава оставка, ще пише отчет за дейността си от 2015 година до днес

Предишна новина

Подпийнала следователка, дърпала и удряла полицай, е обвинена в хулиганство

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.