Десислава Ахладова, министър на правосъдието:

Качеството на юристите в съдебната система е гарантирано благодарение на законодателните изменения в последните години

Качеството на юристите в съдебната система е гарантирано благодарение на законодателните изменения в последните години
Десислава Ахладова, министър на правосъдието; снимка: МП

Министър Ахладова, как оценявате публикувания доклад на Европейската комисия (ЕК) за върховенство на правото в държавите членки?

В първия си доклад за върховенство на правото в Съюза Комисията отчита положително и обективно действията на българското правителство. Тя акцентира върху сфери, в които държавите членки (и конкретно България) приоритетно да насочат своите действия, за да гарантират спазването на върховенството на правото в Европейския съюз. Тези области съвпадат и с набелязаните приоритети на правителството. Използвам случая да заявя, че правителството поема пред Европейската комисия ангажимент да инициира процедура за изискване на експертно становище от Венецианската комисия по предложените изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт в съответствие с конституционната рамка, отнасящи се до отчетността на главния прокурор. България вече официално поиска становище от Венецианската комисия и по предложения проект на нова Конституция. Целта е да постигнем съответствие с принципите и общите стандарти на Съвета на Европа, както и изпълнение на конкретните отправени препоръки. В оповестения днес доклад e констатирано, че българското законодателство предоставя основните правни гаранции за защита и дейност на журналистите и медиите. Комисията подчертава факта, че Законът за достъп до обществена информация се е доказал като силен инструмент за разследващите журналисти и гражданите. Поставен е акцент върху напредъка в правосъдната система. Европейската комисия положително оценява работата на административните съдилища като подчертава, че през последните години намалява времето за решаване на административни дела на всички инстанции. Докладът посочва, че по отношение на дължината на производствата пред Върховния касационен съд, България е на едно от челните места между държавите членки. Оценяват се и усилията в борбата с корупцията, като е посочено, че консолидираната законодателна рамка и дейността на специализираните структури в изпълнителната и съдебната власт свидетелстват за решимостта на българските институции за справяне с този световен проблем. Изрично е посочено, че в началото на годината бяха инициирани серия от разследвания за корупция по високите етажи на властта, като в някои от случаите бяха повдигнати и обвинения. Комисията констатира, че новите реформи осигуряват публичен достъп до декларациите за собственост и интереси на висши държавни служители и посочва, че това може да се счита за добра практика.

Вие поехте Министерство на правосъдието като титуляр в един доста емоционален за държавата момент. Трудно ли се решихте да приемете предложението за поста?

Традиционно очакванията на обществото към министъра на правосъдието са високи. Още повече, че министерството осъществява взаимодействието със съдебната власт, както и контрол върху отговорни ресори, като затворното дело, Агенцията по вписванията, Дирекция българско гражданство, международните осиновявания, процесуалното представителство на България пред Европейския съд по правата на човека и т.н. Действително поех поста в труден момент, но от 2017 г., с началото на мандата на настоящото правителство, бяха предприети много реформи в областта на правосъдието и считам, че е задължение на сегашния екип на министерството да довърши поетите ангажименти.

Какво да очакваме от политиката Ви като министър в тези бурни времена, в които правосъдното ведомство често е във фокуса на внимание от страна на обществото?

Акцент поставям върху въвеждането на електронното правосъдие, където безспорно има още много работа, но основата, върху която вече сме стъпили, е добра. До края на тази година трябва да сме приключили работата и да внесем за разглеждане в Министерски съвет пакета законодателни предложения за изменения на Гражданско-процесуалния кодекс, Административно-процесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс във връзка с въвеждането на електронното правосъдие. Ежедневно се информирам за дейността на работната група, която отстранява затрудненията, констатирани при пилотното въвеждане на Единната информационна система на съдилища (ЕИСС). За проблема бях информирана преди месец с писмени становища от съдии от Софийския районен съд, след което проведох среща както с представители на Висшия съдебен съвет ВСС, така и с изпълнителя по проекта – „Информационно обслужване“ АД. Както знаете, на последния си Пленум Висшият съдебен съвет (ВСС) взе решение до 10 декември т.г. в софтуера на системата да се извършват необходимите доработки, за да може тя да се ползва ефективно. Работи се активно и в посока за интегриране на ЕИСС с Единната информационна система за правна помощ на Националното бюро за правна помощ към Министерството на правосъдието. Така съдиите ще могат да отправят исканията си за назначаване на служебни защитници по електронен път. В момента екип на бюрото обучава служители на съдилищата за работа с електронната системата за правна помощ. В началото на следващата година трябва да бъде активна и Информационната система, обслужваща Национален регистър на запорите, включваща модул за електронна публична продан. Тази система предвижда електронни услуги, като първо уведомяваме за наложен запор, удостоверение за наличие на запор върху имущество и уведомяване при последваща промяна на състоянието на наложения запор върху имущество. Съществено облекчение за бизнеса ще доведе въвеждането на „Единна входна точка" към Агенцията по вписванията за подаване на годишни финансови отчети и годишните доклади за дейността на юридическите и физическите лица.  С „Единна входна точка“ ще се осигури интеграция на информационните системи и комплексно използване на данните от Националния статистически институт, Националната агенция за приходите и Агенцията по вписванията. По този начин заявителите ще се разтоварят от задължението да подават отчетите си на три различни места. Приетите от Народното събрание законови промени предвиждат от началото на 2022 г. отчетите да се подават по електронен път и без държавна такса. Министерството на правосъдието води последователна политика в последните три години и по отношение на обявяването на конкурси за вакантните места за нотариуси, съдии по вписванията и държавни съдебни изпълнители (ДСИ), както и провеждане на изпити за синдици и помощник-нотариуси по заместване. Работи се активно по амбициозни инфраструктурни проекти в местата за лишаване от свобода, в които ще се подобрят условията както за лишените от свобода, така и за нашите служители. Като пример ще посоча изграждането по Норвежкия финансов механизъм на обучителен център с пилотен затвор в с. Самораново. По отношение на затворното дело в мандата на това правителство бяха решени много натрупани проблеми назад в годините. Смятам, че служителите в двете специализирани дирекции ГДИН и ГДО вече получават възнаграждения, които са релевантни на високо отговорния полаган от тях труд. Само в последните 3 години възнагражденията им бяха увеличени с 50 %. През изминалия месец беше увеличен и щата на надзирателите и съдебната охрана с нови 200 бройки, като целта е да се гарантира надежда охрана в местата за лишаване от свобода и на сградите на съдебната власт.

Налице е проект за нова Конституция. Чуха се много мнения, че нов основен закон не ни е необходим, кабинетът беше обвинен, че печели време, недоволство имаше и към идеите, заложени в проекта. Какво е Вашето мнение, трябва ли нова Конституция?

Проектът за изменение на основния закон, които вече се разглежда в Народното събрание е отговор на поетите от България ангажименти към утвърдените международни институции – Европейската комисия за демокрация чрез право (известна като Венецианската комисия) и Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (GRECO) по отношение изпълнение на техните препоръки в областта на съдебните реформи у нас. 

Макар и с много корекции, поправки и добавки в него, преминахме към следваща стъпка в търсене на подкрепа за свикването на Велико народно събрание. Какви са Вашите очаквания от развитието на този процес?

Очаквам намиране на консенсус в обществото и между политическите партии по този толкова важен въпрос. По реакциите досега, можем да направим заключение, че обществото ни е узряло за една такава стъпка.

Предполагам вече сте запознали с поправките в първоначалния проект за нов основен закон. Достатъчни ли са те? Председателят на НС Цвета Караянчева също изрази несъгласие с някои детайли в текстовете. Има ли нужда от още корекции, ще се направят ли?

Моето мнение е, че отпадането на предложението Съдебния съвет на съдиите и Съдебния съвет на прокурорите да имат законодателната инициатива, е правилна стъпка. Обратното би означавало отварянето на възможността съдебната власт да навлезе в полето на действие на законодателната, което е неприемливо. Предложените изменения на Конституцията ще бъдат подложени на дебат във Великото народно събрание, по време на който могат да бъдат направени и други добри предложения. Всичко това следва да бъде внимателно обсъдено от народните представители и да бъдат приети с консенсус.

Как ще се отразят реформите в съдебната система, заложени в новата Конституция, предвид идеята за премахване на ВСС и създаването на две нови структури, макар и със сходни функции на сегашните съдебни органи?

С тази промяна се изпълнява една от основните препоръки на Венецианската комисия за осигуряване на пълно зачитане на принципа на независимост на различните професии от съдебната власт една от друга. Идеята е Висшият съдебен съвет (ВСС) да се раздели окончателно на Съдебен съвет на съдиите и Съдебен съвет на прокурорите, разполагащи с правомощията да назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност съдиите, съответно прокурорите и следователите. Съдебният съвет на съдиите ще избира председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, а Съдебният съвет на прокурорите – главния прокурор.

Заложено е обаче и ограничаване на права на министъра на правосъдието, каквато е Вашата позиция в момента. Трябва ли да се бранят правомощията на позицията?

Тази мярка също е в отговор на една от препоръките на Венецианската комисия - да се преразгледа ролята на министъра на правосъдието по отношение на ВСС в светлината на риска от неправомерна намеса в независимостта на съдиите, прокурорите и следователите и по-конкретно да се премахне ролята на министъра като председател на Пленума и правомощията му във връзка с индивидуални кариерни въпроси. Отпадат правомощията на министъра да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи и да председателства заседанията на Пленума на ВСС. Правомощията му се ограничават до тези да предлага проекти на бюджети на съответните органи на съдебната власт и да ги внася в съдебните съвети на съдиите и прокурорите; да управлява недвижимите имоти на съдебната власт и да участва в организирането на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите.

Кариерата Ви до момента е изцяло свързана със съдебната система. Били сте младши съдия, съдия, след това административен ръководител на съда в Перник. Каква е оценката Ви за системата отвътре?

В съдебната система работят много добри и изключително подготвени юристи. Законодателните изменения в последните години въведоха много и високи изисквания за влизане в съдебната система, което гарантира качеството на юристите там. Допълнителна гаранция за това са и въведените задължителните първоначални обучения на кандидатите за младши магистрати, задължителните въвеждащи обучения за магистрати при първоначално назначаване в органите на съдебната власт, като и периодични обучения за повишаване на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите. Всички тези обучения се провеждат в Националния институт по правосъдие, където като преподаватели са привлечени едни от най-добрите ни юристи - практици.

Десислава Ахладова е министър на правосъдието от началото на септември 2020 година, когато зае поста от подалия оставка Данаил Кирилов. До този момента тя бе зам.-министър в същото ведомство. Ахладова е бивш съдия, а в политиката влезе, докато беше председател на Административния съд в Перник. Преди това години наред е била ръководител на Районния съд в миньорския град. Като зам.-министър отговаряше за дирекциите “Българско гражданство“, "Взаимодействие със съдебната власт“, Агенция по вписванията, Централния регистър на особените залози и др. В министерството Ахладова влезе с екипа на Цецка Цачева и беше неин заместник, а след това остана зам.-министър и при Данаил Кирилов.

Още по темата

Министерски съвет определи Наталия Илиева за председател на Националното бюро за правна помощ

Предишна новина

Докладът за върховенството на закона: Европейската комисия поощри антикорупционната политика на България

Следваща новина

Коментари

34 Коментара

 1. 4
  666 | нерегистриран
  15
  -20

  Ти имаш ли въобще връзка с реалността?

 2. 3
  заинтерсован | нерегистриран
  5
  -19

  Дано скоро пусне конкурса за ЧСИ! вярваме в нея!

 3. 2
  ?!? | нерегистриран
  29
  -6

  Не знам за "качеството на юристите", но качеството на министрите на правосъдието е марка "Гарантирано от ГЕРБ"

 4. 1
  Смешен свят | нерегистриран
  23
  -9

  Докладът за България беше публикуван преди минути, а вече е взето интервюто с министърката. Сигурно затова и няма дума за това, че остава мониторинга и че освен "поети ангажименти" нищо друго положително не е отчетено

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.