Как да се възползваме от данъчни облекчения за направено дарение?

Как да се възползваме от данъчни облекчения за направено дарение?

Съгласно чл. 22 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) сумата от данъчните основи по чл. 17 се намалява с определен процент с направените през данъчната година дарения. Но за да се разбере по-добре тази възможност, следва да изясним какво представлява дарението.

По силата на чл. 225 от Закона за  задълженията и договорите (ЗЗД) дарението е договор, с който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно собствеността върху една вещ или вещно право на дарения, който го приема. Така формулиран договорът за дарение представлява едностранен, престационен, но безвъзмезден и по правило формален договор. Едностранен, защото една от страните по него има само права, а другата задължения (от това правило има изключения, когато дарението е направено под условие или с тежест). Престационен, защото във възникналото по силата на неговото сключване правоотношение е налице предоставяне на една вещна облага. Безвъзмезден е поради това, че няма еквивалентно разместване на имущество между страните, т.е дареният получава веднага собствеността върху вещта или вещното право без да дължи на дарителя някаква насрещна престация. Договорът за дарение е и формален защото е необходимо той да бъде сключен в същата форма, изискуема за прехвърляне на съответната вещ или вещно право. При движимите вещи законът допуска договорът за дарение да се счита за сключен с предаването на вещта. За да се ползва от предвиденото в ЗДДФЛ данъчно облекчение обаче данъчно задълженото лице е необходимо да сключи с дареното лице договор с нотариална заверка на подписите, а когато предмет на дарението са недвижими вещи или вещни права, договорът следва да бъде сключен под формата на нотариален акт.

Тук е моментът да кажем, че договорът за дарение по своята същност винаги е окончателен. По силата на изричната разпоредба на чл. 226, изр. първо от ЗЗД обещанието за дарение не произвежда действие. Ето защо сключването на всякакви предварителни договори по смисъла на чл. 19 от ЗЗД, с които дарителят обещава на дарения, че ще му прехвърли безвъзмездно (ще го надари) след време са недействителни. Нещо повече, последните ще страдат от най-тежкия порок (противоречие със закона по смисъла на чл. 26 от ЗЗД) и поради това ще бъдат нищожни. Те няма да обвържат по никакъв начин страните и от тях няма да произтекат никакви правни последици.

Нищожно ще бъде и дарението, когато то се отнася за бъдещо имущество (чл. 226, изр. второ от ЗЗД). С други думи за действителността на договора за дарение е необходимо към момента на неговото сключване дарителят да притежава собствеността върху съответната вещ или вещно право. Това е и основната разлика на безвъзмездния договор за дарение с останалите възмездни прехвърлителни сделки. И ако за последните притежаването на собствеността от прехвърлителя върху вещта или вещното право, предмет на съответния договор, е от значение за това дали приобретателят ще получи и в какъв обем същата, то за сключване на договор за дарение притежаването на собствеността от страна на дарителя е условие без което възникването на правоотношението не може.

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с определен процент в зависимост от конкретния избран бенефициер по договор за дарение, като общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от тази сума (чл. 22, ал. 2 от ЗДДФЛ).

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с до 5 на сто, когато дарението е в полза на следните звена и институции:

На първо място са посочени здравните заведения по смисъла чл. 21, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за здравето (ЗЗ). Такива са националните центрове по проблемите на общественото здраве (НЦПОЗ), Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и здравните кабинети, създадени в детските градини, училищата, социалните и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за повече от 20 потребители и в социалните услуги за осигуряване на подслон. НЦПОЗ са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването, които осъществяват дейности по провеждане на проучвания, оценки, експертизи, анализи и прогнози в областта на опазване на общественото здраве.

Второ, лечебни заведения – съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, това са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от дейностите по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, мерки за укрепване и опазване на здравето и трансплантация на органи, тъкани и клетки и др.

Трето, социални услуги за резидентна грижа съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ), както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика.  Резидентната грижа представлява дейност за осигуряване на място за настаняване на деца и младежи до 25-годишна възраст, лица с трайни увреждания и лица в пенсионна възраст. В зависимост от индивидуалните потребности грижите могат да са за осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.

Сред възможните бенефициери са детските ясли, детските градини, училищата, висшите училища или академии.  Детските градини и училищата са част от националната образователна система (чл. 2 от Закона за народната просвета). В този кръг влизат и обслужващите ги звена, но при тези институции дарителите не могат да ползват данъчно облекчение по смисъла на ЗДДФЛ за извършено от тях дарение. От данъчно облекчение ще се ползват лицата за извършените дарения, както в полза на държавни, така и на общински и частни детски градини и училища. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Те биват постоянни и сезонни, общински и частни. Висшето училище е юридическо лице, чиято дейност се изразява в подготовка на специалисти, способни да развиват и прилагат научни знания в различните области на човешката дейност, в повишаване квалификацията на специалисти, в развитие на науката, културата и иновационната дейност. Висшите училища са държавни и частни, като могат да бъдат  университети, изследователски университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи (чл. 17, ал. 1 от ЗВО).

Следвaт бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч). Съгласно легалната дефиниция от ЗСч бюджетни предприятия са всички лица, прилагащи бюджети, сметки за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства съгласно Закона за публичните финанси, като в това число: Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса,  държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция и др.

Бенефициер могат да са регистрирани в страната вероизповедания. Съгласно чл. 2 от Закона за вероизповеданията (ЗВ) правото на вероизповедание е основно, абсолютно, субективно, лично и ненакърнимо. Последното включва правото на всеки свободно да формира, избира, променя и изповядва - съответно практикува религиозните си убеждения, индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, обреди и ритуали. Това право се осъществява освен чрез формиране на верско убеждение, но и чрез създаване или участие в религиозна общност и организиране на нейните институции. Именно последните, които всъщност представляват организирани общности на физически лица с еднакви верски убеждения, подлежат на регистрация по смисъла на ЗВ. Регистрираните религиозни общности придобиват статут на юридически лица, като за едно вероизповедание може да има регистрирано само едно юридическо лице с едно и също наименование и седалище (чл. 15, ал. 2 от ЗВ). Регистрацията се осъществява по реда на Гражданския процесуален кодекс от Софийски градски съд (СГС), като за регистрираните като юридически лица вероизповедания СГС води публичен регистър.

Друга възможност е за специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), както и в полза на Агенцията за хората с увреждания (АХУ).  Регистърът по чл. 83 е публичен и се поддържа в електронен вид от АХУ. Съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗХУ специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания представляват регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите юридически лица, които произвеждат стоки или услуги и имат определен в зависимост от конкретното увреждане в същия относителен дял на хората с увреждания.

Следва продължение.

 

Още по темата

Българите продължават да не вярват на съда

Предишна новина

Кристално чист съм, връщам се в Специализираната прокуратура

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.