Как се обезщетяват вредите от неизправни пътища, тротоари и технически съоръжения в градската среда?

Как се обезщетяват вредите от неизправни пътища, тротоари и технически съоръжения в градската среда?
снимка:БГНЕС

Повечето хора знаят, че ако колата им се развали, поради неизправната общинска пътна мрежа, отговорност носи съответната община. В статията ще разгледаме основните положения при ангажиране на тази отговорност, както и някои конкретни случаи на присъдено обезщетение. Целта не е да се увеличат претенциите на гражданите срещу общините, а по-скоро обратното – да се насърчи правилното и отговорното стопанисване на общинско имущество, което да направи заобикалящата ни градска среда по-безопасна. Идеята за написването на този материал дойде от въпрос, който ми зададе моят сътрудник – „Защо не светят лампите в Студентски град?“. И така, в кои случаи и по какъв ред отговаря общината за вреди от разбит тротоар, от дупки на пътя, от необезопасена шахта на канализационната мрежа, от непочистен сняг или неработещо осветление?

Редица закони уреждат режима на собствеността и стопанисването на обектите от градската инфраструктура.

Съгласно чл.11 от Закона за общинската собственост, имотите и вещите - общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Лицата, които стопанисват пътя, имат задължението да го поддържат в изправно състояние, да сигнализират незабавно за препятствията по него и да ги отстраняват във възможно най-кратък срок (аргумент от чл. 167, ал. 1 от Закона за движение по пътищата). Според разпоредбите на чл.31 и чл.30, ал.4 от Закона за пътищата, изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища, на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища, в границите на урбанизираните територии, се организират и осъществяват от съответната община. В чл.191, ал.1, т.1 от Закона за водите е записано, че кметът на общината контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води.

Отговорността на общината за вреди от допуснато неправомерно увреждане на граждани се обосновава и с общия Закон за задълженията и договорите (ЗЗД). Съобразно чл.45 от ЗЗД, всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Съгласно нормата на чл. 50 от ЗЗД, за вреди произлезли, от каквито и да е вещи, отговорност носят собственикът и лицето, под чиито надзор се намират вещите. Съгласно чл.51 от ЗЗД обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Справедливото обезщетяване, каквото изисква чл. 52 от ЗЗД, на всички неимуществени вреди, означава съдът да определи точен паричен еквивалент на болките и страданията, на трайните поражения върху физическата цялост и здраве на пострадалото лице - във всеки отделен случай конкретно, а не по общи критерии. Определената сума пари в най-пълна степен следва да компенсира вредите.

А случаите от живота, които са намерили място в практиката на съда, са много и разнообразни. Някои от тях дори звучат невероятно…

Така, с решение на Пещерски районен съд от 10.06.2013 г. е осъдена Община Батак да заплати на пострадало физическо лице обезщетение за претърпени от него имуществени и неимуществени вреди. Според описаното в исковата молба и събраните доказателства, ищцата, движейки се по тротоара, внезапно е пропаднала, като тялото й е потънало в образувала се в резултат на пропадането дупка (трап) до малко над кръста. Жената е успяла да се подпре на ръцете си, благодарение на което не се е стигнало до пропадане на цялото й тяло. Въпросният участък не е бил сигнализиран, по никакъв начин, за наличието на опасност от евентуалното му пропадане при преминаване през него.

По друг казус е постановено решение на 18.11.2016 г. от Районен съд – гр. Варна. С него е била осъдена Община Варна да заплати на малолетно дете, представлявано по делото от неговата майка, обезщетение за телесно увреждане. То е настъпило в парк „Морска градина” в гр. Варна, където детето е получило изгаряне по дясната предмишница, в резултат от допир до осветително тяло, част от общинско алейно осветление.

Специално за вредите от непочистен натрупан сняг, ВКС е постановил Решение № 124 от 18.07.2019 г. по гр. д. № 3057/2018 г., с което е приел следното: Общината отговаря, както за вреди, настъпили при движение на МПС в условията на непочистено от сняг и/или лед улично платно, така и за вреди, причинени на пешеходец, при придвижването му по непочистен тротоар. Общината отговаря, на основание чл. 49 ЗЗД, и за настъпили за пешеходеца вреди при движението му по пътното платно, когато ползването на тротоара не е било възможно. Съгласно чл. 108, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, пешеходците са длъжни да се движат по тротоара. Обаче чл. 108, ал. 2, т. 1 от същия закон позволява пешеходците да използват за движение пътното платно, когато няма тротоар или е невъзможно той да бъде ползван. При непочистен от сняг и лед тротоар или при заемането му от паркирани коли, отговорността за вреди на пешеходец, настъпили при движението му по пътното платно, е на общината. Тя, като собственик на имота, има задължение за почистване на улиците. В това число – общината е задължена да предприеме мерки за отстраняване на нарушенията, препятстващи движението на пешеходците по тротоарните платна.

Въпросът на кой съд са подсъдни делата за присъждане на обезщетение за вреди, причинени от липсата на изградена инфраструктура – на гражданския или на административния, е решен в Тълкувателно постановление № 2/2014 от 19.05.2015 г. по тълк. дело № 2/2014 г. на ВКС и ВАС. В него е прието, че исковете за вреди, произтичащи от пътно-комуникационни мрежи и съоръжения, собственост на общината, са подсъдни на гражданските съдилища. В същото постановление е записано, че дейността по изграждане, ремонт и поддържане на общински пътища не е административна и неизпълнението на това задължение не е свързано с осъществяване на властнически функции. Поради това не е налице специално основание, което да дерогира общия ред за осъществяване на защита на засегнатото право.

Източници:

https://legalworld.bg/normativni-aktove/doc/850

https://legalworld.bg/normativni-aktove/doc/986

https://legalworld.bg/normativni-aktove/doc/776

https://legalworld.bg/normativni-aktove/doc/967

https://legalworld.bg/normativni-aktove/doc/258

http://www.vks.bg/pregled-akt?type=ot-delo&id=DA62B09A4FF31995C2258438004B2E23

 http://www.vks.bg/talkuvatelni-dela-vks-vas/vks-vas-tdelo-2014-2-talkuvatelno-postanovlenie.pdf

https://www.rclom.org/2017/decIII/GD/00634516/91720917.htm

http://46.10.101.63/upload/SAD_AKT/2020/02/27022020/0063d820/08720520.htm

http://www.court-pz.info/2013_2/0063d813_858b1913.htm

http://46.10.101.63/upload/SAD_AKT/2017/03/29032017/0063d817/28632017.htm

Още по темата

Балотаж попълни новия състав на Висшия адвокатски съвет

Предишна новина

Главният прокурор обсъди отстояването на независимостта на прокуратурата с магистрати от Враца и Монтана

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.