Кандидатите за преместване в районните прокуратури могат да подават документи до 19 март

Кандидатите за преместване в районните прокуратури могат да подават документи до 19 март
снимка:БГНЕС

Решението на Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на конкурс за преместване и заемане на 9 длъжности прокурор в районните прокуратури е обнародвано в „Държавен вестник“.

В срок от 08 март 2021 г. до 19 март 2021 г., включително, кандидатите подават писмено заявление (по образец) за участие в конкурса лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12.

С оглед спазване на въведените към момента противоепидемични мерки в страната е препоръчително заявления за участие да се подават по електронен път, с квалифициран електронен подпис на имейл адрес – konkursi@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка), в деловодството на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12).

Заявления, подадени след срока, не се разглеждат. При подаване на заявление по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Чрез известието за доставяне (обратната разписка) кандидатите ще получат информация, че документите им са входирани в деловодството на Висшия съдебен съвет. Участниците ще бъдат уведомени за входящия си номер в конкурса при публикуване на списъците за допустимостта, по реда на чл. 190, ал. 4 от ЗСВ.

Към заявлението се прилагат следните документи: служебна бележка (по образец), издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник, общия юридически стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажът в съответната система на органите на съдебната власт; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет; справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му; копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

Още по темата

Ще можем да коригираме технически грешки при издаването на електронна винетка

Предишна новина

Край на 44-тото Народно събрание, чакаме новото през май

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.