Контролирана доставка – реалност и възможности

Контролирана доставка – реалност и възможности
Проф. Николай Радулов, експерт по национална сигурност; снимка: БГНЕС

Често в публичното пространство се говори за заловени количества наркотици, които в по-ранен период са били умишлено оставени да бъдат транспортирани от едно място на друго. Темата понякога се свързва с възможностите за „разпъване на чадър“ от страна на специалните служби по отношение дейността на престъпни организации, така че да се обезпечи безопасен наркотрафик. Несъмнено това е интересно за българските граждани, особено в контекста на открити плуващи край нос Калиакра товари с наркотици, както и заловените огромни количества в Студентски град, затова в този материал ще разгледам един от ефективните инструменти за противодействие, насочен към разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпна дейност.

Нека първо изясним какво е съдържанието на термина „Контролирана доставка“

Както си личи от самото наименование, това е доставка на някаква ценност от място, където се намира, до място, където следва да се намира. Самият процес протича под мониторинг, за да се изпълни целта на транспорта – да се достави ценността от едно място на друго при определени условия.

Когато излезем извън обсега на смисловия анализ и навлезем в полето на разузнаването[1] то очевидно става дума за специална операция, при която се извършва таен мониторинг и има готовност за обезпечаване на ненамеса от външни за въвлечените организации фактори, така че доставката да бъде осъществена. Причините за този таен мониторинг и ненамеса могат да бъдат най-различни: изясняване на доставчик, производител, съхраняващ; транспортна организация, участници, методи и прийоми, депа, контрамерки при транспорта; получател, използване на товара, организация, участници. Гарантираната ненамеса обезпечава възможността за детайлен мониторинг на всеки един от елементите и самата логистична схема. Трябва да отбележим че е възможно контролирана доставка да бъде извършена извън престъпен контекст и да касае обезпечаване сигурността на самата логистика и търсене на слаби места и недостатъци.

Когато става дума за специални разузнавателни средства, то „Контролираната доставка“ (КД) е един от способите за реализацията им и вече целта и задачите са конкретни и насочени срещу организирана престъпна дейност.

Тук по същество се извършва особено разкриване, предотвратяване и пресичане на тежко престъпление, насочено към изясняване и събиране на доказателства по отношение на това: кой е производителят, доставчикът или съдържателят на депо за криминализиран продукт; каква е логистичната схема, кои са участниците, какви са практическите начини за транспортиране и запазване на стоката; съществува ли организация за обезпечаване на безопасността на продукта и каква е методиката на конкретната организирана престъпна група, съществува ли контранаблюдение и от кого се осъществява; кой е получателят, какво ще прави с получения продукт, как ще осъществи преработка, опаковка, пласиране, чрез кого, къде, кога.

Цялата транспортно-логистична операция е организирана престъпна дейност, извършваща се конспиративно, целяща получаване на големи финансови облаги от незаконна дейност. Естествено предметът на транспортиране е забранена стока или съоръжения, или подлежащи на специален режим за съхранение, придвижване и продажба предмети.

Същността на КД е разширяване на начална информация за престъпната дейност, установяване на участниците и методиката на осъществяване на криминалната логистика, предхождащи и последващи криминални действия и събиране на доказателства за организирана престъпна дейност. Принципно е ясно, че ще се извърши доставка на инкриминиран предмет, но не са ясни детайлите на тази операция. Тези детайли са важни, защото осъществяват отделни престъпления и изясняват конкретното дялово участие в престъпната дейност на лице или група от лица в логистичната престъпна дейност. Мястото на всеки, престъпната йерархия, споразумения между няколко организирани престъпни групи са обект на разследването чрез способа.

Всяко преждевременно или случайно прекъсване на операцията ще стесни възможностите за разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпната дейност, ще остави извън обсега на разследването лица или група, както и последващи престъпни дейности, свързани с доставката, затова специалната служба, освен осъществяване на таен мониторинг и документиране на всички елементи от престъпната дейност, осъществява зелен коридор за престъпната операция и едновременно с това предотвратява всяка външна намеса от страна на държавни структури.

Обикновено след достигане на целите на операцията се извършва задържане на участниците и обекта на транспортиране, освен ако самата операция не е част от по-голяма оперативна комбинация с по-глобални и важни цели. Тук трябва да се отбележи, че способът е ставал (и става) предмет на злоупотреби и тогава КД се превръща в сложно конструиран чадър за покровителстване на тежка организирана престъпна дейност.

Много интересен е опитът за създаване на правни основания за провеждане на способа от чужди специални служби на наша територия.[2] Всеки, който притежава чувство за логика веднага разбира, че няма как чуждата специална служба да изпрати свои секретни екипи, които да извършват тайното наблюдение и едновременно с това могат да докажат еднозначно принадлежността си към тази служба, да могат да предоставят при проверка разрешението за работа на нашата територия и пр. По същество изискването за тайно провеждане на операцията се сблъсква с изисквания, разконспириращи участниците. Това може само да бъде разглеждано като правен куриоз и неразбиране от страна на законодателя на същността и съдържанието на такава операция. В реалния живот това може да се осъществи и се осъществява като съвместна операция на няколко партньорски служби, всяка от които действа по местния закон и споделя информация и доказателства.

От гледна точка на използването на способа, той се явява синергичен по отношение на всички останали способи – те имат своето особено място и значение на всеки един етап от операцията и тяхното координирано, съвместно използване води до по-високо ефективна дейност на противодействие на престъпността и събиране на качествени доказателства.

Важно е да се разбере, че и нелегалният трансфер, и контролираната доставка могат да бъдат проведени както при пресичане на няколко граници – т.е. осъществяване на нелегална трансгранична логистика, така и в рамките на една държава, без пресичане на граници. Обикновено се допуска грешката, че способът и престъплението могат да бъдат реализирани само като трансгранична операция[3], но разбира се това не е вярно. Трафикът на наркотик може да е транзитен за България – от Афганистан за Западна Европа, но може и да е вътрешен – от Варна до София. Това неразбиране се дължи на непознаване на оперативната дейност и работата по получени сигнали. Възможно е началната информация да касае престъпна дейност, осъществявана само на територията на страната и тогава КД се съсредоточава върху конкретната логистична операция. Друг въпрос е, че голяма част от наркотиците по един или друг начин са внесени в страната и тогава способът има за цел при възможност да разкрие източника и пътищата за доставка.

Цялостната работа по осъществяване на контролираната доставка като способ за реализация на СРС е доста сложна операция, тъй като предполага използване на комплекс от други способи, ако трябва да сме точни – всички останали способи.

Подслушването на телефони, радиостанции, разговори в помещения и автомобили – транспортни средства, както и на открито, обхваща целия диапазон на способа. Невъзможно е провеждането на сложна конспиративна операция без непрекъсната комуникация между участниците. Това дава възможност на специалните служби да контролират целия процес през разговори, постигащи координация на всички участници. За да бъде реализиран способът, е необходима предварителна информация за възможни телефонни номера на участниците, за възможни пунктове за товарене, разтоварване, претоварване. Такава информация е резултат от прилагане, на останалите способи. Разбира се съвременните технологии разполагат с възможности целенасочено да се осъществява мониторинг върху ефира около конкретни стационарни или движими обекти и да правят анализ на базата на натовареност на трафика, при което заподозрени в принадлежност към конкретната престъпна операция да бъдат идентифицирани първо чрез разпознаване на обвързани с операцията телефони – чрез анализ на повтарящо се съпътстващи сигнали, последвало гласово разпознаване и проучване на цялата съществуваща електронна информация за заподозрените, сравняване на получената информация със съществуваща за предполагаемата престъпна организация и бази данни на специалните служби. Трябва да отбележа че в момента по такъв начин работят само най-високо развитите специални служби – тези на САЩ, Франция, Русия, Китай. В основата на такъв подход лежи анализът на големи данни – един от най-модерните и софистицирани инструменти, използвани и за противодействие на престъпността, който придобива особена популярност в САЩ, като разузнавателната общност стимулира и подържа специфични университетски програми – осемдесет и три програми в тридесет и шест университета[4].

Местните закони в отделните държави включват разпоредби, които разрешават такъв мониторинг. Българският Закон за СРС също представя такава възможност, независимо от липсата на технологични възможности и познания[5] за прилагане на такъв анализ. Много е важно специалните служби да използват иновативни технологии, защото в съществуващата Екосистема на Сигурност 4.0 противникът, който обикновено разполага с достатъчно финансови средства, се стреми да овладява най-нови инструменти за реализиране на по-големи печалби при възможно най-ниска опасност, а съвременните технологии му предоставят многобройни възможности.

Използването на служител под прикритие – тъй като става дума за организирана престъпна дейност, то качествената работа за изпълнение на задачите и постигането на целите на КД най-пълно се постига когато в ОПГ[6] е внедрен служител с подходяща легендировка. Той може да е внедрен в групата, която произвежда и доставя инкриминираната вещ, а може да е част от групата, която я транспортира. С негова помощ се насочва използването на подслушването и конкретното акустично и видео наблюдение, така че с максимален ресурс да се получи максимален ефект, всъщност качественото използване на всички други способи е затруднено без начална навеждаща информация за мястото, дейността, действията и участниците, както и за необходимото време на опериране на всеки способ. Служителят под прикритие е този, който дава възможност за контрол над реакцията на противника и промяна на сценария за противодействие или вземане на креативно управленско решение в нестандартна ситуация. В съвременното разузнаване използването на високотехнологични решения за трекинг се използват освен за проследяване на криминализирания продукт и операторите с него и на служителя под прикритие, за да може във всеки един момент да му бъде оказана информационна и логистична подкрепа, а ако се наложи защита и евакуиране.

Проследяване/външно наблюдение – всъщност установяването на участниците и техните връзки трудно би могло да се извърши без стационарно (за началната и крайната точка на транспортиране) и мобилно, съпровождащо наблюдение по време на самата транспортна операция. Съвременното външно наблюдение е изключително технологизирано – от използване на системи за непрекъснато видеонаблюдение и идентификация на всеки от участниците, до използване на специална екипировка – „умни очила“, „умни дрехи“, специализирани автомобили и електронизирани центрове за управление на операциите. Центровете за управление притежават възможности да използват външни видеомрежи, изградени от държавни, общински и частни организации, което позволява незабележимо проследяване, документиране на всяка активност, възможности за създаване впоследствие на доказателства. Големите градове вече ичат изключително всеобхватни системи за видеонаблюдение, свързани с бази данни за престъпници и терористи – напр., видеомрежата на гр. Москва, на системата за сигурност в Сочи, изградена специално за обезпечаване безопасност на олимпиадата, видеомрежи в Лондон, Париж, Вашингтон. Тези системи могат да бъдат използвани онлайн и впоследствие от специалните служби, така че става все по-трудно престъпниците да действат конспиративно. За съжаление в София и други населени места в България системите са по-скоро локални, няма центрове за наблюдение и реакция и използването им е ограничено и постфактум.

Проверка на кореспонденцията и компютърната информация – без нея не е пълен комплексът от контролиращи комуникацията мероприятия. Обикновено в началния етап на подготовка и планиране членовете на ОПГ си разменят планове, сценарии, спецификации на инкриминиране продукти чрез електронна поща, криптирани чатове, стеганографски[7] начини на предаване на информация чрез обменяне на образи – снимки и картини в сайтове и социални мрежи.

Някои от необходимите на специалната служба материали са достъпни чрез мрежата, ако е налице компетентен екип за кибер-разузнаване, а някои са разположени в локални мрежи или на независими и несвързани в мрежата компютри – което изисква физическо проникване (виж следващия способ). На някои от читателите ще им се стори, че това, което е възможно и следва да се направи, заема твърде сериозен ресурс, но на практика модерните специални служби са превърнали такива операции в изпълнение на привични многопосочни сценарии с тренирани екипи, извършващи рутинни дейности и действия. Управлението на такива операции се извършва в рамките на съществуващи алгоритми, само при нестандартна реакция на противника се взимат индивидуални управленски решения. Тук е мястото да се отбележи, че бъдещето на специалните операции, поради тяхната сложност и използване на високи технологии е невъзможно без мулти сценарийност, компютърно моделиране и тренинг и управление с помощта на изкуствен интелект.[8]

Секретно проникване и претърсване. Извършва се, стига да е наличен човешки и материален ресурс, на депата за предаване, приемане и претоварване на инкриминирания товар – това дава информация за участниците, методите, връзките, превозните средства, контраразузнавателните мерки, използвани от ОПГ, т.е. без този способ не може да се постигне напълно целта на КД. Прилагането на способа изисква планиране и провеждане на отделна операция – в случая операция в операцията. Предполага сложно планиране и мероприятия по опазване на участниците и конспиративноста. Съвременните технологии позволяват улесняване на някои етапи от реализацията на способа[9] – например адитивните технологии – 3D печатът позволява отпечатване на отключващи средства по тайно придобит цифров модел.

Белязване – способът предполага създаване на идентификатори, позволяващи проследяване чрез технически средства на лица или обекти. Както инкриминираният товар, така отделните превозни средства, участниците в транспортната операция могат да бъдат поставени в условията на непрекъснат мониторинг, да се следи реакцията на противника и да се извършват необходимите корекции. Информацията е обемна и многостранна и комбинирана с онлайн мониторинг на собствените сили, може да служи за управление на операцията по КД само използвайки съвременни технологични възможности на Интернет на нещата, виртуална и смесена реалност и изкуствен интелект. Този тип управление изисква нови и специфични ръководни умения.

Както става ясно от прегледа на приложението на всеки от способите в рамките на единна операция по КД, само съвместното използване дава пълна, своевременна и достоверна информация за логистиката на инкриминирани товари, участниците в нея и използваните от престъпниците методи за управление, планиране, организиране и провеждане на нелегалната транспортна операция.

Когато си представим целия обем от дейности и необходимата координация между отделните участници, става ясно че способът може да се реализира пълноценно, само ако е налице модерен център за управление, в който работи компетентен управленски екип – непрекъснато събиране и проверка на допълнителна информация, аналитична и прогнозна дейност на непосредствено следващи действия и реакции, управляване на отделни екипи от хора със свои самостоятелни задачи, управление на екипите на ВН, така че да не се компрометира операцията, анализ на новопостъпилата информация и гъвкаво адаптиране на създадени вече сценарии за действие, към актуални промени на оперативната обстановка.

Спокойно можем да заключим, че сърцевината на този способ е качественото и компетентно управление на всички налични ресурси на специалната служба, отделени за провеждането на конкретната операция за контролирана доставка. Многообразността на едновременно провеждани секретни дейности в съвременния свят на екосистема Сигурност 4.0 представя пред модерните специалните служби изисквания да са на нивото на технологичните и престъпни предизвикателства. Трябва да сме наясно, че огромният обем информация, стотиците възможни сценарии при осъществяване на способа КД не могат да бъдат ефективно управлявани и използвани без намесата на изкуствен интелект. Това не трябва да заменя необходимостта от нов тип ръководители в сферата на сигурността – креативни, със знания, навици и умения за прилагане на високите технологии.

[1] Терминът „разузнаване“ се използва в по-общия смисъл на разузнаване, контраразузнаване, полицейско разузнаване.

[2] ЗСРС, гл. ІV б

[3] ЗСРС, чл.10а, в който се посочва съдържанието и крайната цел на способа: „и се изразява във внасяне, изнасяне, пренасяне или транзитно превозване през територията на Република  България от контролираното лице на вещ – предмет на престъпление, за да се разкрият участниците в трансгранично престъпление“.

[5] ЗСРС, чл. 12, т.4

[6] ОПГ – организирна престъпна група

[7] Стеганографията е изкуство и наука за писане на скрити съобщения по такъв начин, че никой освен получателя да не разбере за съществуването на съобщението, https://bg.wikipedia.org/wiki/Стеганография

[8] Радулов, Н, „Сигурност 4.0“, София, 2019 г., изд. НТС по машиностроене „Индустрия 4-0“

[9] Радулов, Н, „Сигурност 4.0“, София, 2019 г., изд. НТС по машиностроене „Индустрия 4-0“ стр.164

Още по темата

Българските съдилища са осъдили с 2.4% по-малко престъпници през 2019 година отколкото през предходната година

Предишна новина

Нападение над полицаи в Кюстендил, трима са ранени

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.