КС ще решава за съответствието с основния закон на "обратната сила" на 10-годишната давност

КС ще решава за съответствието с основния закон на "обратната сила" на 10-годишната давност

Конституционният съд разгледа к. д. № 1/2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) за установяване на противоконституционност  на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г.).

Делото е допуснато за разглеждане по същество с 11 на 1 гласа.

В началото на февруари, ВАдвС оспори в КС разпоредби от новоприетите промени в ЗЗД, с които бе регламентирана 10-годишната давност за дълговете на физически лица.

Адвокатурата по-конкретно оспорва разпоредбата на § 2 ПЗР на закона, който урежда момента на влизане в сила на давността.

Според ВАдвС, независимо от относително дългия vacatio legis на допълващия закон, влизащ в сила на 02 юни 2021 г., с оспорвания текст на § 2 ПЗР на ЗДЗЗД се придава обратно действие на института на т. нар. „абсолютна давност“, така щото 10 годишният срок на абсолютната давност да започва да тече не от деня на влизане в сила на допълнението, а от дата предхождаща този ден, при което вземания, които са изискуеми днес, ще се окажат вече погасени по давност към минал момент или за погасяването им ще е достатъчен минимален срок. „Така е постигнат ефект на „мигновена“ давност, който е нетърпим и противоречи на идеята, че давността е период от време“, смятат от адвокатурата.

Още по темата

ВКС потвърди присъдата от 26 години затвор за убийството на Миджурина

Предишна новина

Въпросът за допълнителните възнаграждения в натоварените съдилища остава висящ

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    | нерегистриран
    0
    0

    В практиката си Конституционният съд последователно е приемал, че правовата държава в „материален смисъл” е държава на справедливостта. 10-годишната давност за дълговете на физически лица има за задача да възстанови нарушената справедливост в обществото чрез придаването на обратно действие на закона. Резултата е възстановяването на справедливостта в обществото. В конкретния случай е налице ценност, чиято защита да изисква обратно действие за закона. КС се ръководи от разбирането за правова държава като баланс между правна сигурност и правна справедливост в обществото, а не само като сигурност, на която се даваше превес от предишни състави на Конституционния съд.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.