Лаура Кьовеши и Иван Гешев участваха в дискусия в Брюксел

Лаура Кьовеши и Иван Гешев участваха в дискусия в Брюксел
Новоизбраният български главен прокурор Иван Гешев и Лаура Кьовеши, първи европейски главен прокурор, преди началото на дискусия за борбата с корупцията в ЕС, която се проведе в ЕП в Брюксел, снимка: в-к "24 часа"

Първият европейски главен прокурор Лаура Кьовеши и новоизбраният главен прокурор Иван Гешев бяха сред участниците в дискусия за борбата с корупцията в ЕС, която се проведе в Брюксел. Изслушването бе в рамките на ресорната комисия на Европейския парламент за граждански свободи и правосъдие. Това бе и първото международно събитие на румънката в новата й роля. Именно Европейската прокуратура се очаква да помогне за ограничаване на злоупотребите с евросредства, както и за борбата с корупцията.
 
"Приемането на регламента за създаването на Европейска прокуратура е историческо достижение. За мен е огромна чест да бъда първият главен прокурор на Европейския съюз, знам, че и очакванията на гражданите са много високи", каза Кьовеши. "На базата на предходния ми опит считам, че за да бъдем ефективни в борбата с корупцията, има едни основни общи изисквания - да е независима съдебната система, да има специална структура за разследване на корупцията, да има законодателство със съответните ефективни инструменти, да се изземват печалбите от престъпна дейност, да има превантивна дейност, образование, да се сменя манталитета и да се увеличава доверието в институциите, които работят в областта на борбата с корупцията. Когато европейската прокуратура започне да действа, тя трябва да разследва ефективно измами и да търси възстановяване на щетите. Но няма да можем да намалим измамите само с разследване и присъди, трябва да има и превантивна дейност. Трябва да се даде възможност да се разработят процедури за избягване на престъпления", заяви още в изказването си румънката. 
 
"Трябва да се запитаме дали искаме прокуратура само, за да кажем, че има прокуратура, или искаме тя да работи ефективно. Ефективната работа можем да постигнем само като работим като екип", коментира Кьовеши. "Знаем, че ще се сблъскаме с много силни и опасни хора, затова Европейската прокуратура трябва да бъде независима и силна. Ще защитаваме европейските ценности и европейските интереси", изрази очакванията си Лаура Кьовеши.
 
Създаването на обща европейска стратегия за борба с корупцията и организираната престъпност е с особена важност и с актуално значение с оглед на засилените темпове на миграция, заяви в изказването си и Иван Гешев. "Улесняването чрез тези процеси на транснационалната престъпност изправя пред сериозно изпитание не само службите за сигурност, но и правоприлагащите органи", добави новоизбраният главен прокурор на България.
 
"Правен свят" публикува цялото изказване на Иван Гешев в ЕП:
 
Позволете ми най-напред да благодаря за поканата да участвам в днешното изслушване на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент на тема: "Към обща стратегия на ЕС за борбата с корупцията и организираната престъпност – укрепване на инструментите и засилване на сътрудничеството между съответните участници".
 
Не мога да скрия пред вас, че приемам тази покана и като оценка за положените усилия и постигнатите от България устойчиви резултати при изпълнение на шестте показателя по Механизма за сътрудничество и проверка в областта на съдебната реформа и противодействието на организираната престъпност и корупцията, и пълното изпълнение на 17 ключови препоръки, формулирани от ЕК през януари 2017 г. , намерили обективен израз и в последния доклад на Комисията от м. октомври 2019 г.
 
Създаването на Обща стратегия за противодействие на корупцията и организираната престъпност е от особена важност и с актуално звучене на фона на бързите темпове на глобализация, миграционните процеси и развитието на международните търговски взаимоотношения, както и на предизвикателствата, пред които е изправена Европейската прокуратура.
 
Напредъкът на ЕС в постигането на общата цел за свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали има своето отражение в наказателно правен аспект. Улесняването чрез тези процеси на транснационалната престъпност, която контролира наркотрафика, контрабандата на стоки, трафика на хора и оръжия, прането на пари, поставя пред сериозно изпитание не само службите за сигурност и полицията, но и правоприлагащите органи.
 
Преодоляването на пречките пред практическото сътрудничество между държавите – членки и повишаването на ефективността в противодействието на престъпленията с транснационален характер е възможно само чрез:
 
- ускоряване и разширяване на обмена на споделена информация,
- взаимно признаване на резултатите от процесуалните действия, извършени в рамките на предприето разследване, 
- използване на събраните доказателства.
 
Приемането на общи решения в областта на наказателното законодателство е гаранция за правната сигурност и равенството на гражданите пред закона. То трябва да е насочено към съгласувано функциониране на наказателноправните системи, така че да не позволи на извършители на престъпления да се възползват от свободното движение в рамките на Съюза, за да избегнат адекватни санкции, както и да се гарантира еднаква защита на жертвите на престъпления.
 
Република България е една от седемте държави – членки на ЕС инициирали приемане на директивата на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската заповед за разследване по дела от наказателен характер. Новият подход е основан на принципа на взаимно признаване, при зачитане на традиционната система за международна правна помощ и обхваща всички видове доказателства. Регламентирани са срокове за изпълнение, ограничени са основанията за отлагане и отказ за признаване, което значително улеснява разследванията на престъпления с международен елемент.
 
Изключително активно от ръководството на Прокуратурата бе подкрепен и предложеният от Европейската комисия пакет от законодателни мерки, включващ регламента за създаване на Европейска прокуратура (EPPO – European Public Prosecutors Office) и регламента за създаване на Европейска агенция за сътрудничество в наказателното правосъдие (Eurojust).
 
Ефективен инструмент за сътрудничество в трансграничните казуси са координираните от представителите на Евроюст съвместни екипи за разследване. В доклада на Евроюст за 2017 г. като положителна практика за координиращи съвместни екипи за разследване на организирани престъпни групи, свързани с трафика на хора и изпирането на пари, са посочени две международни операции "Палма" и "Леедарм" с участието на Холандия, Белгия и България.
 
Успешното международно сътрудничество с Европол и активната координационна подкрепа на представителите на Евроюст са в основата на повече от 10 съвместни международни операции, проведени под ръководството на прокурори от Специализираната прокуратура през настоящата 2019 г., с компетентните органи на Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия, Република Франция, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия,  между които първата операция в ЕС под названието "Браун" срещу нерегламентирани парични преводи в особено големи размери по т.нар. метод "ХАВАЛА", целящ финансирането на тероризъм. Изключително добър резултат бе постигнат и при най-мащабната операция на полицейски и съдебни служби за 2017 година под названието "Халифакс" насочена към неутрализирането на международна мрежа за трафик на хора. Той стана възможен като следствие от работата на съвместен екип за разследване от България, Белгия, Великобритания, Франция и Холандия чиято работа бе подкрепена от Евроюст и Европол, както и от германските полицейски и съдебни служби.
 
Споделянето на професионален опит и добри практики, обсъждането на законодателни инициативи и оценката на въздействието на вече приети законодателни решения в областта на трансграничното сътрудничество в рамките на Консултативния форум на главните прокурори на ЕС е възможност, която успешно се ползва и от българската прокуратура за повишаване на ефективността при координацията и съвместното сътрудничество с компетентните органи не само на държавите членки на ЕС, участващи при разследвания на тежката организирана престъпност и корупцията.
 
Най-ефективен сред използваните инструменти за съдебно сътрудничество за улесняване на разследванията и наказателните производства при събирането и предаването на доказателства е директният контакт между правоприлагащите, правоохранителните и правораздавателните органи, / както в, така и извън ЕС / подобряващ ефективността и ефикасността на трансграничното сътрудничество за противодействие на престъпността. Затова и Прокуратурата на Република България е страна по двустранни споразумения за сътрудничество и с прокуратури на страни извън ЕС като Турция, Сърбия, Северна Македония, Черна гора.Това е практика, която Прокуратурата на Република България смята да доразвива в следващите години.
 
Възможностите за трансгранично сътрудничество при обмена на информация, съхранявана в централизираните регистри на банковите институции, ще се разширят значително с предвидените в Директивата на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета и ще позволят навременното идентифициране, проследяване и обезпечаване /замразяване/ на свързани с престъпната дейност активи, с оглед последващото им конфискуване.
 
Като благодаря още веднъж за предоставената ми възможност да изложа пред вас позицията на Прокуратурата на Република България за необходимостта от разширяване инструментите на трансгранично сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, чрез приемане на обща стратегия, която да обедини всички мерки за превенция и контрол на европейско равнище, изразявам надежда, че дискусиите в професионалната общност при уеднаквяване на правилата ще имат съществена добавена стойност към националните позиции.

 

62-годишна бивша държавна служителка от Пловдив източила 3 млн. лева от НОИ

Предишна новина

С грешка в закона ЧСИ-тата станали брокери

Следваща новина

Коментари

9 Коментара

 1. 9
  резил | нерегистриран
  4
  -3

  Кой пусна Гешев там? Срам, срам...............

 2. 8
  Никола Гешев | нерегистриран
  10
  -3

  Абсолютно менте.

 3. 7
  Блеевски, Млян. | нерегистриран
  28
  -2

  Аз съм огорчен.... Време е за кално словословие по отношение на тая Кьовеши! Чакам!!! Как не я е срам да избяга след речта си, вместо да остане и слуша нашия титан на наказателно - правната мисъл, избран от мен и чрез мен в такава безпрецедентна и публична про..кура... процедура?!?!

 4. 6
  Борнео | нерегистриран
  25
  -3

  "Πpeдcтaвeният oт пpeдceдaтeля нa Koмиcиятa ЛИБE ĸaтo нoвият гeнepaлeн пpoĸypop нa Бългapия Ивaн Гeшeв нe бe cpeщнaт paдyшнo oт eвpoдeпyтaтитe. Oбpaтнoтo – бe aтaĸyвaн пo „гopeщитe“ тeми, пo ĸoитo нeвeднъж бe питaн y нac и ĸoитo пpoвoĸиpaxa cepиoзни пpoтecти." 5. 5
  Гешо Иванов | нерегистриран
  29
  -3

  Баце и Кешев не знаят и думичка чужд език, но слугинските медии си умират да им се подмазват,като им пускат ей таквиз снимчици с отворени усти, все едно са ги хванали насред дълъг и увлекателен разговор с чужденеца събеседник. Всъщност на снимката Кешев явно полага усилия да изсумти едно "хелоу", а Кьовеши се е усмихнала снизходително на титаничните му усилия, завършили в издаването на някакъв неопределен маймунски звук.

 6. 4
  | нерегистриран
  25
  -2

  Думи, думи, думи, ... загубили смисъла.

 7. 3
  ? | нерегистриран
  30
  -4

  Доколкото разбрах, имало е някакви въпроси от членове на ЕП към Гешев. Нещо в дописката това е премълчано. Защо ли?

 8. 2
  лоши съветници | нерегистриран
  32
  -3

  Прочел е същите листя, които прочете вчера и все така с видимо затруднение. Отговорите на зададените му въпроси бяха повече от неубедителни още повече, че ги е имал от вчера. Не знам кой го съветва, но така засилва съмнението. Сега ще почнат да ровят и ще видят, че нещата далеч не са както ги твърди в отговорите. Само се набута с това поведение...

 9. 1
  ПС | нерегистриран
  38
  -3

  Прокурорски свят стана ли и официално част от пресцентъра на ПРБ?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.