Мотивират магистратите да влизат в помощните атестационни комисии с допълнително заплащане

Мотивират магистратите да влизат в помощните атестационни комисии с допълнително заплащане
снимка:БГНЕС

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие промени в наредбата за атестирането на съдии, председатели и зам.-председатели на съдилища.

Предложените в проекта текстове касаят изменения в действащата уредба на атестирането по няколко направления - по отношение субектите, подлежащи на атестиране, правомощията и дейността на компетентните за атестирането органи, методиката за атестиране и формирането на крайната комплексна оценка.

Промените в чл.9 са синхронизирани с последните промени в ЗСВ от месец февруари 2020 г., съгласно които бяха редуцирани честотата на периодичното атестиране, а именно само за 5-годишен период от атестирането за несменяемост, както и тази на предварителното атестиране, за което бе предвидено да се извършва за 3-годишен период от назначаването и само в определени случаи - при участие в конкурс или по предложение за повишаване в ранг.

По отношение на показателите за атестиране се прецизира разпоредбата на чл.ЗЗ, т.4, регламентираща един от показателите, относим към общия критерий “експедитивност и дисциплинираност“. Предвижда се случаите на поощрения, наложени дисциплинарни наказания или обръщане на внимание по чл.327 ЗСВ да бъдат отчитани само когато са влезли в сила в периода на атестиране, както и да се вземат предвид по този критерий, освен ако фактическите основания за тях не са били основание за намаляване на оценката по друг критерий. Предложените изменения целят съобразяване с принципите на АПК за съразмерност и справедливост. В чл.45 и чл.46 и чл.48 се прецизира методиката за атестиране, начинът на събиране и отчитане на статистическите данни, необходими за целите на атестирането в количествен и качествен аспект. В чл. 45, т.1 е предвидено общият брой и вид на делата за разглеждане да включват висящи от предходен период, новообразувани и върнати за ново разглеждане.

Създадената нова т.2.1.в чл. 45 „Обявени за решаване от делата по т.2.“ извежда като самостоятелен статистически показател броя на обявените за решаване дела от общия брой и вид неприключили дела, като за същите също е въведена диференциация, аналогична на разделението в т.2, а именно: до три месеца: от три до шест месеца: от шест месеца до една година и над една година. С Промяната в т. З на чл.45 се предвижда сроковете за разглеждане на делото да се отчитат от образуването до постановяване на съдебния акт, с който приключва производството, предвид принципа за спазване на разумните срокове за разглеждане на делата.

Съществуващата разпоредба на чл.45 т.4, касаеща статистическите данни относно срочността при изготвяне на съдебните актове, се прецизира като се въвеждат правила отчитането на тази срочност (от обявяването за решаване до изготвянето на съдебния акт) да бъде диференцирано съответно до един месец, до два месеца (само за наказателни дела с фактическа и правна сложност в хипотезите на чл.308, ал.2 от НПК и чл.340, ал.1, пр. второ от НПК), до три месеца, до една година, над една година, като по този начин се постигне синхрон с процесуалните закони и сроковете по тях.

С промяната в чл. 46 т. 2 се въвежда нов подход при качественото оценяване по отношение анализа на данните на върнатите от инстанционен контрол актове. Предлаганата промяна предвижда върнатите от инстанционен контрол актове по групи за периода на атестиране (потвърдени, обезсилени, изцяло или частично отменени съдебни актове, прекратени, възобновени и недопуснати до касационно обжалване) да бъдат съотнасяни спрямо общия брой на всички върнати за същия период, а не спрямо обжалваните, с което се цели обективност и избягване на възможни диспропорции, особено видими в случаите, в които броят на обжалваните актове е по-малък от броя на върнатите, част от които от своя страна се явяват и обжалвани в предходен период.

В съответствие с тези изменения се предлага и изменение на табличното представяне на статистическите данни в ЕФА. Промените в чл.52 целят постигането на по-голяма яснота при определяне на атестационния период в различните законово предвидени хипотези на атестиране. Изведена е нова ал.9, с която се регламентира и период на извънредното атестиране, а именно за последните 5 (пет) години от дейността на атестирания, преди решението на Комисията за атестирането и конкурсите за откриване на процедура за атестиране. Предложението за въвеждането на точно определен период за извънредно атестиране и начина на определянето му се явява в съответствие със законовия регламент на института на атестирането, при което за всеки от видовете е посочен определен период. Липсата на такъв период и атестиране за различни статистически периоди би поставило въпроса за относителната тежест на самата оценка или би довело до невъзможност за поставянето на обективна такава, а въвеждането на обективен критерий какъвто е „периодът на атестиране“ се явява в съответствие с принципите на съразмерност и равенство.

Чл.53 - чл.57 целят синхронизиране с разпоредбите в ЗСВ относно помощните атестационни комисии (ПАК), въведени с промените в ЗСВ от месец февруари 2020 г. като органи, участващи в атестационния процес. Дава се детайлна регламентация за начина на сформирането им, за правомощията и правилата за дейността им.

Предвидено е изборът на членовете на ПАК да става чрез софтуер, предоставен от ВСС, съобразно материята, разглеждани дела от атестирания магистрат през атестационния период, с оглед адекватно оценяване на атестирания. Разписани са и правила, относно случаите, при които е налице невъзможност да бъде сформира комисия от съдии, разглеждащи материя дела като на атестирания.

Създадената ал. 7 на чл. 53 регламентира правото всеки член на помощна атестационна комисия, участвал в изготвянето на атестация, да получава възнаграждение в размер, определян ежегодно от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с оглед повишаване на мотивацията и качеството на атестациите и доколкото атестационната дейност се явява извън преките служебни задължения на съдиите и изисква не малко усилия и времеви ресурс.

За гарантиране безпристрастност на атестационната процедура, в чл. 54 са предвидени и хипотезите, в които съдия не може да участва като член на ПАК, а именно: когато атестирането се провежда по отношение лично на него, на негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен включително, по отношение на който поради други обстоятелства може да се предполага, че е предубеден или заинтересован от вземането на определено решение; както и в случаите, когато е член на комисията по професионална етика, която следва да изрази становище за притежаваните от атестирания магистрат нравствени качества.

С предвидените в чл. 59 правила се дава детайлна уредба на правомощията на помощните атестационни комисии, сроковете за изготвяне на формулярите за атестиране и съдържанието им. Акцентирано е върху изискването за излагане на подробни, мотивирани съображения и изводи за поставените оценки с цел избягване на формализма и постигане на обективност, аналитичност и обоснованост. Промените в чл. 63, 64 и 65 целят синхронизиране с измененията в разпоредбите на ЗСВ относно правомощията на съдийската колегия в хипотезите на постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка, както и реда за обжалване на актовете на колегията по съдебен ред.

Измененията, касаещи механизма на оценяване, включват няколко съществени промени. С новата ал. 3 на чл. 66 оценяването вече ще обхваща и случаите, в които магистрат е заемал ръководна длъжност за период по-малък от предвидения 5 годишен, но към момента на откриване на процедурата вече не заема такава. За тези хипотези проектът на изменение предвижда словесна оценка по допълнителните критерии да бъде изготвена, когато съдията е заемал ръководна длъжност не по-малко от 1 година.

С допълването на чл. 66 и създаването на новата ал.4, за първи път се разписва подробна методика за формиране на крайната комплексна оценка в случаите, когато съдията е работил и на длъжност прокурор или следовател, като по този начин се регламентират и тези специфични хипотези. Предлага се въвеждането на алгоритъм, с който се определя цифров точков израз на словесната оценка в ЕФА, изготвен от КАК към ПК, както и алгоритъм за определяне на крайната претеглена оценка, формирана от точковите оценки в ЕФА за работата на магистрата през периодите като съдия и съответно като прокурор или следовател.

Прецизирана е разпоредбата на чл. 67, съгласно която не се допуска едни и същи фактически констатации да се отчитат по повече от един критерий, а само по този, към чиито показатели са относими.

Още по темата

ВСС обмисля създаването на пенсионен фонд за съдебната система

Предишна новина

Judge Shtereva regrets Boyko's blood pressure as well as this of the US wanted Zharko, who she released

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 4
  | нерегистриран
  3
  0

  Тогава да се закрият Атестационните комисии, а на участващите в атестиране магистрати, да не се разпределят дела. Работата е изключително трудоемка, отклонява от личните трудови задължения. Сроковете за изписване на собствените дела текат. Щом се обмисля допъ лнително възнаграждение, в комисиите да влизат само съдии, пожелали да участват в атестационна комисия. Ще има такива.

 2. 3
  ПАК | нерегистриран
  4
  -1

  Терминът мотивират е неточен ! Съдиите са задължени да участват в ПАК и нямат право да откажат участие, освен при основания за отвод. И до момента са вършили тази работа без заплащане и без да са искали такова, а в крайна сметка това е допълнително и сериозно натоварване извън пряката съдийска работа. Та тук и за желание не става дума , а за проява на съвест и отговорност. Защото колегите, които подлежат на атестация, имат право да бъдат атестирани в установения от закона срок.

 3. 2
  Tinker Bell | нерегистриран
  19
  0

  Предлагам и да си вземат парите за мотивация и да си ги сложат .... по чекмеджетата. Първо, ние по принуда вече ги написахме атестациите , сега чакаме да видим какво няма да им хареса, та да ни го върнат, пак да си позагубим няколко дни за да отговорим на претенциите им. Второ, безсмислено е да предлагат пари, не че това не е трудоемко и не заслужава възнаграждение, а защото никой освен посочените в първия коментар службогонци и дупелизци, няма желание да се занимава с атестации. Особено се обостри отвращението ни след като ни изсипаха десетки атестации, които КАК бяха държали около година без нищо да направят, за да могат да ги тръснат на нашите работещи на пълно натоварване глави. За да се чудим кое първо да свършим, докато членовете на КАК клатеха крака и се върнаха отпочинали и ободрени от "тежкия" труд - да се наслаждават на свободното си време и заслуженото си възнаграждение. Като гледам измененията в правилата , предвиждам по още две дена минимум работа - писане и броене на атестация и то при условие, че според правилата за повишаване ще се издигнат любимците на началниците и колегите "съвършени" от горната инстанция. Да не говорим, че в КАК, Инспектората и ВСС се въртят едни и същи хора ad nauseam

 4. 1
  RRR | нерегистриран
  18
  0

  С тази дейност по атестиране, желание за се занимават имат само кариеристи и хора, на които не им се работи.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.