Александър Николов, председател на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт:

На съдебните и прокурорските помощници трябва да бъде възложена част от правораздавателната дейност на магистратите

На съдебните и прокурорските помощници трябва да бъде възложена част от правораздавателната дейност на магистратите
Александър Николов, председател на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт

Г-н Николов, малко преди Народното събрание да обяви извънредно положение стана ясно, че са на път законови изменения, с които да бъде променен статутът на съдебните помощници. Само при администрирането на дела ли ще помагат те на съдиите?

Съдебната система безспорно има нужда от промяна на статута на съдебните и прокурорските помощници, но към настоящия момент не ми е известно да има готов законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, в който да са обективирани конкретни предложения. В тази връзка продължават разискванията и дебатите относно вида и характера на предстоящите промени в статута на съдебните и прокурорските помощници. Аз съм един от поддръжниците на идеята, че на съдебните и прокурорски помощници трябва да бъде законово възложено да осъществяват самостоятелно част от правораздавателната дейност на магистратите. Подобно делегиране на магистратски правомощия не е чуждо на европейските правни системи и отдавна е въведено в редица държави членки на ЕС, като резултатите са изключително положителни. Разбира се, при определянето на обема от правомощия, които да бъдат възложени на съдебните и прокурорските помощници, трябва да се подходи внимателно и промените да бъдат въвеждани поетапно. Като начало на съдебните и прокурорските помощници следва да бъдат законово делегирани правомощия по осъществяването на част от действията по администриране на делата и преписките (проверка за редовност; размяна на книжа и т.н.), като им бъде възложено и изготвянето и на самостоятелни и независими от магистратите актове във връзка с осъществяването на тези действия (даване на указания, издаване на разпореждания, резолюции и т.н актове по администрирането в зависимост от спецификата на съответния процес.) След като тези изменения в ГПК, НПК и АПК бъдат въведени и започне реалното им изпълнение, следва да бъде направен последващ анализ относно необходимостта от разширяване на делегираните магистратски правомощия на съдебните и прокурорски помощници (разглеждане на заповедни и охранителни производства, самостоятелно изготвяне на доклади по делото и т.н). Тук е мястото да кажем, че възлагането на част от правораздавателната дейност на магистратите върху съдебните и прокурорските помощници, не може да бъде осъществено без промяна на техния статут в Закона за съдебната власт. В този смисъл следва да бъде направена и промяна в устройствения закон на съдебната власт, като бъде предвиден квазимагистратски статут за съдебните и прокурорски помощници, подобно на Rechtspfleger в Австрия.

Считате ли, че системата има капацитет да възложи тези правомощия на съдебните и прокурорските помощници?

Категорично! В последните 10 години съдебните и прокурорските помощници се утвърдиха, като незаменим актив за съдебната система, за което ясно говори и непрекъснатият ръст на разкритите бройки за тази категория служители в органите на съдебната власт. За тези 10 години назначените (след спечелване на конкурс) съдебни и прокурорски помощници успяха да натрупат нужния опит, експертиза и капацитет, който да им позволи да изпълняват прецизно новите си задължения. Нека не забравяме, че съгласно действащата редакция на чл. 246а от ЗСВ, основното задължение на съдебните и прокурорски помощници е да изготвят проекти на съдебни, съответно прокурорски актове, което стои в основата на високия процент съдебни и прокурорски помощници, които печелят конкурси за магистратски длъжности.

Ще се наложи ли някакво допълнително обучение на помощник магистратите, вследствие на промяната на техния статут от съдебен/прокурорски помощник? 

Разбира се! Всеки помощник магистрат ще следва да премине задължително обучение в Националния институт на правосъдието, по модела, предвиден за младшите съдии и младшите прокурори.

Очаквате ли една такава промяна да намали натовареността на магистратите, но за сметка на това неимоверно да увеличи тази на помощниците?

Подобна промяна неминуемо ще намали натовареността на магистратите за сметка на помощник магистратите, но именно това в крайна сметка е и основната цел на промените. Тук обаче дебело следва да бъде подчертано, че изготвянето на самостоятелни актове от помощник съдиите и помощник прокурорите се отнася само за администрирането на делата и преписките и изготвянето на актовете във връзка с движението. Що се отнася до възлагането от страна на магистратите на дела за проучване и изготвяне на проекти на съдебни актове, във всеки орган на съдебна власт ще следва да бъде създадена организация на работа, която да предвижда баланс между законовите задължения на помощник магистратите по администрирането и движението на делото и възлагането на работа от страна на магистратите. В този смисъл и при сега действащата нормативна уредба на съдебните и прокурорски помощници се възлага работа по правила утвърдени за съответния орган на съдебна власт.

Вероятно такова законодателно решение би довело и до увеличаване на щатовете за помощник магистрати по места. И сега кадровият орган казва, че пари за увеличаване на бройките в съдебната система реално няма. Откъде очаквате да се вземат тези средства?

Осигуряването на срочно и качествено правосъдие винаги е било и винаги ще бъде една от основните цели на всяка правова държава. За обезпечаването на тази основна цел не трябва да бъдат правени компромиси - нито финансови, нито управленски. В този смисъл, ако разгледаме внимателно икономическата страна на обезпечаването на евентуалните нови щатове за помощник магистратите, ще видим, че необходимото финансиране е напълно постижимо. Ще ви дам елементарен пример - за разкриването на нови 250 щата за помощник магистрати ще са необходими средства, равняващи се на по - малко от 1 % от бюджета на съдебната власт.

Господин Николов, вие сте участвал като кандидат в процедурата за избор на главен секретар на кадровия орган. Как ще коментирате думите на представляващия ВСС, че няма желаещи хора да заемат длъжността главен секретар на ВСС? Какъв е проблемът според вас?

Като започнем от самата процедура за избор на главен секретар и приключим с проблемите свързани с вътрешната организация. Това не е конкурс, в който се оценява най-можещият, знаещият и активният, а този с по-силно лоби. Затова и никоя концепция или стратегия не може да бъде успешна, ако съответната администрацията не притежава кадърни, почтени, отговорни и смели личности, които с общи усилия да я изведат на качествено ново организационно ниво. Индивидуалният подход, уважението и доверието са определящият фактор за качествен организационен климат. На следващо място, разработването на ясна структура, оценка на умения и компетенциите при подбора на кадрите, адекватна процедура за проследяване на изпълнението на служителите и разработването на реална атестационна процедура, ще поставят едно добро начало за подобряването в работата на АВСС.

Необходимо е внедряването на адекватна деловодна система, която да осигурява документооборот с ясни организационни връзки и процедури между отделните звена. Една малка и козметична промяна в правилата за документооборот с цел да се осигури проследимост и възможност за ясно и точно проследяване входящата и изходяща кореспонденция и отчитане на поставените цели и задачи от страна на главния секретар към служителите ще подобри много средата.Администрацията трябва да е по-удовлетворяваща и осмисляща работещите в нея, при повече делегиране на права, отговорности и възможности. Необходимостта от такава промяна е безсъмнена и желана от всеки. Но тя изисква смяна на условията. Горните функционалности са лесни и почти безпроблемни за постигане, още повече, че не изискват финансови средства, а само разумен, категоричен, систематичен и последователен подход. Само добронамерени и осъзнати хора могат да изградят ефективна, устойчива администрация.С оглед гореизложеното е изключително важно съответния кандидат да разполага с пълната подкрепа на членовете на ВСС и авторитета на ръководител които има самостоятелно мислене и смелост да отстоява собственото си мнение,притежаващ необходимата визия за развитие и силен характер, за да успее да се справи с решаването на въпросите, свързани с нарушаване на йерархичната структура и подчиненост. Тези проблеми най-вече възникват от възлагането на задачи към служителите директно от няколко членове на ВСС с различен краен резултат. Представете си как се чувства един служител и на кого първи трябва да изпълни разпореждането? Това е една от причините за текучеството на кадри и големия брой напуснали служители в последните години в АВСС. Успехът зависи от всички участващи в процеса начело с главния секретар, в т.ч. и членовете на ВСС, които дават примера за поведение, отчитащо йерархията и подчинеността в администрацията и този пример се предава надолу по организационната структура. Администрациите, които успеят да "надскочат" бюрокрацията, ще бъдат нужни, ценени и развивани.

Г-н Николов изготвихте ли функционалния анализ за работата на администрацията. Имате ли надежда, че такъв ще се приеме и  реализира и какъв ефект от това очаквате?

За нас като сдружение е необходима цялостна модернизация на съдебната администрация. В момента сме в процес на разработване на такъв стратегически документ, описващ целите за развитие на администрацията на съдебната власт, който да е съобразен с обществените ѝ функции и нормативно определени правомощия. Въпреки, че като такъв документ се припознава Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета на 17.12.2014 г. от Министерския съвет, впоследствие одобрена от Народното събрание, то тя не може да изпълни напълно ролята на стратегически документ за администрацията на органите на съдебната власт, тъй като не е разработена от прекия ръководен орган на съдебната власт, какъвто е Висшия съдебен съвет. Ако поставянето на общи цели за постигане и очаквани резултати по отношение на правораздаването би нарушило конституционния принцип на независимост на магистратите, то по отношение на работата на администрацията, на административно-управленската дейност и по отношение на разходването и отчитането на бюджетните средства в органите на съдебната власт такъв проблем не съществува. Още повече, че такова изискване е законово регламентирано в Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. Ние като сдружение считаме, че е удачно също така да се взаимстват добрите практики, прилагани при държавните служители, като единен класификатор на длъжностите в администрацията, които са около 100 000 хиляди държавни служители и успяват да се справят с един, а в съдебната система с обща численост около 9000 хиляди съдебни служители сме със три класификатора. Ако успеем да се обединим  да върнем старата уредба в която и ние бяхме с един това ще даде възможност да въведем единни критерии при конкурсите и атестирането, мобилност в отделните органи, която ще разреши много проблеми в системата, допълнително стимулиране на служителите, които постигат високи резултати и.т.н.

Запознат ли сте с евентуални предложения в работата на работната група към ВСС за изграждането на нов механизъм за изчисляване на заплатите на магистратите и служителите?

Нямам информация какво предвижда работната група. Принципното ми становище е да се използва направеното до момента и да се вземат становищата на всички заинтересовани страни. С оглед направеното до момента чрез проект "Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система" е изготвен анализ свързан с метода за усъвършенстване на механизма за формиране на възнагражденията на магистратите. Чрез проект "Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране изпълнение на бюджета на съдебната власт" е изготвен доклад свързан с промяна на модела за въвеждане на подхода за изготвянето на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт. Един от тези три органа беше Върховен административен съд, което и ми позволи да участвам в него. В тази връзка моето мнение е, че е необходима цялостна промяна на модела за финансиране и функциониране на съдебната власт. В ресурсното бюджетиране единственото, което се гледа, е ресурсът, който влиза в системата, т.е. размерът на средствата за отделните сектори като правосъдие, здравеопазване и образование. Какво става с тези пари, за какво се харчат, каква услуга получават данъкоплатците, можело ли е да се изхарчат така, че да се постигне по-добър краен резултат - не е ясно. Дискусията при него се върти в това кой какви пари ще получи и с това, общо взето, въпросите се изчерпват. Естествено всички са поискали много повече пари, отколкото са получили, което е перфектното и вечно оправдание за несвършената работа. Бюджетът за следващата година се гледа на база предходния, като се нанасят корекции заради инфлацията и икономическия растеж и всичко се повтаря. При сегашните класификации на разходите напълно липсва възможността да се измери ефикасността (изразходване на средствата за дейности и проекти, носещи най-голяма полза за обществото) и ефективността (изпълняването на дейностите и проектите по възможно най-евтиния начин) на публичните разходи. Когато вече се задават въпросите къде сме сега, къде искаме да бъдем, как да стигнем там и как да измерим нашия прогрес, вече става дума за бюджетиране, ориентирано към резултата. При него важно е не само какво влиза, но и какво излиза от системата и какъв е резултатът. С развитието на този метод на бюджетиране се усъвършенстват и показателите за измерване на резултата. В момента най-напредналите държави търсят крайния резултат, който показва връзката между желаната цел и постигнатия резултат. Програмното бюджетиране само по себе си е един от елементите на резултатното бюджетиране. Това означава, че бюджетът за определена година е представен по програми. Резултатното бюджетиране включва стратегическото планиране и измерването на резултата. Стратегическото планиране от своя страна обикновено съдържа мисия, визия, приоритети, дейности, различни анализи (например анализ на силни и слаби страни), средносрочни и краткосрочни цели. Стратегическото планиране е особено важно, тъй като, както се казва, "ако не знаеш къде си тръгнал, непременно ще стигнеш там".Пример в тази насока именно в администрацията е съставянето на стандарти за изпълнение, ориентирани към резултата за всяка длъжност в администрацията. От една страна, индивидуалните стандарти за изпълнение трябва да са обвързани с очакваните резултати от дейността на цялата администрация, като същевременно са ориентирани към задълженията на конкретния служител. Въвеждането на показатели, отчитащи количеството извършена работа, ще позволи измерването и отчитането на вложените средства. По сега действащия модел такава съпоставка не може да бъде направена. Подобна промяна изисква воля и смелост от страна на ВСС за въвеждането и ефективно в системата. Това ще даде нова посока в управлението на съдебната система. Такава промяна  разбира се трябва да бъде съпроводена и от сериозна законодателна реформа. Оставам на експертите в областта кое ще е най добре за съдебната система.

Оптимист ли сте за реформа в администрацията?

Работата тепърва предстои и ние сме готови да продължим борбата си и да положим необходимите усилия като разчитаме на подкрепата на съдебните служителите и ВСС. През изминалата година най-важното постижение за нас като организация беше положената основа за съвместна работа и диалог с Висшия съдебен съвет по проблемите на съдебните служители. Това е огромен успех, защото именно това е начинът, по който ще успеем да постигнем онази положителна промяна в работата на съдебните служители, за която говорим от основаването си. Това беше постигнато след доста усилена кореспонденция, проведени срещи и постоянство от наша страна и разбиране от страна на ВСС. Предстои сформирането на работна група, чиято цел ще бъде изграждането на единна нормативна рамка и уеднаквяване на работата на администрацията в различните ОСВ, подобряване на условията, опростяване на процедурите и повишаване на ефективността и качеството на работата.

Александър Николов е председател на Управителния съвет на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт. САОСВ е независима, доброволна, професионална организация, обединяваща служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт. Сдружението е създадено с цел защита на професионални, социални, материални и интелектуални интереси на съдебните служители.

Съд в Кюстендил разгледа мярка за неотклонение чрез онлайн видеовръзка

Предишна новина

Финалният вариант на Закона за мерките в извънредно положение излезе в Държавен вестник

Следваща новина

Коментари

52 Коментара

 1. 53
  | нерегистриран
  3
  -1

  Разумен и интелигентен човек!Дано има повече такива хора.

 2. 52
  | нерегистриран
  2
  0

  Харесва ми мисленето на това момче.Притежава визия.Пожелавам му успех!

 3. 51
  Нина Митова | нерегистриран
  2
  0

  Администрацията има нужда от спешна реформа.Успех г-н Николов

 4. 50
  Иван Тодоров | нерегистриран
  2
  0

  С вашите войни не ме занимавайте...За всеки сайт си има читатели.

 5. 49
  До Иван,Стрелки,помощници и съдии | нерегистриран
  1
  0

  Искам да се обърна към вас с няколко думи.Очевидно е ,че в този форум има трикове които се стремят да дискредитират оплюят всичко написано и да отхвърлят всяка добра идея.статия или интервю.Има и други които защитават пък всичко независимо дали е добре или лошо.Убедена съм,че има хора не попадащи в двете групи и изказващи мнения.На поради заяждания,хвалби и други глупости те се губят.Да знаем,че това е целта.Лишаването на хората от прозрачност би ги направило уязвими към тълкуванията на другите и би ги лишило от възможността сами да преценяват нещата.Браво на автора на интервюто.

 6. 48
  Ванка, | нерегистриран
  1
  0

  Разбира се, че отговорите към теб ще са едни и същи, след като самият ти пишеш едно и също. Че дори до копираш в няколко поста по ред.

 7. 47
  | нерегистриран
  1
  -1

  Кое от собствен опит да е? Ами собствен е, разбира се, нали виждам какво се пише и как се трие. Иначе моят отговор, който цитирате, не е на този, когото цитирам аз. Но аз го цитирам, понеже мислим по подобен начин.

  Като гледам посещаемостта, четенето и писането в сайта ви е доста намаляло през последните години.

  Причината ви я писах, а са ви я писали и други.

  Ако искате отново да сте правен сайт, уважаван и ползван от юристи, намалете политиката.

  Защото така изгубихте много хора.

  /И не се подписвайте като Иван и още няколко под едни и същи постове./

 8. 46
  Сталкер | нерегистриран
  1
  -1
  До коментар #44 от "! | нерегистриран":
  А, ще трият!

  Че нали сами си пишат едно и също и се кръщават с различни имена. Не стига това, ами и едно и също пускат по няколко пъти. Този сайт без друго от юристи рядко се чете. Тук-там от любопитство ще влезе някой да види докъде стига полическото нахалство на управляващите го. Понеже това е политически, а не правен сайт от доста време.

  Тук списват и четат основно администратори, съдебни помощници и други хора, които не се занимават пряко с юридическа дейност изобщо или просто подпомагат тези, които я вършат.

  Затова и нивото е подобно.

  Вие от собствен опит ли говорите?Очевидна е приликата в коментарите ви.Относно това какво се чете и от кого не ви се получава.

 9. 45
  Иван | нерегистриран
  1
  -1
  До коментар #43 от "Ванка, | нерегистриран":
  като не четеш - така е. Аргументите бяха вече написани. За слабите ученици няма да се повтаря. Не всеки пише като теб по няколко пъти едно и също.

  Идеята е неадекватна. Защо - вече е написано.

  За щастие не го преценяваш ти.Мисля,че се преповтаряш и с нищо не може да впечатлиш аудиторията.Тази идея ще се развие,защото има мислещи хора.

 10. 44
  ! | нерегистриран
  2
  -1
  До коментар #31 от "Сталкер | нерегистриран":
  Първо, квесторите вземете да изтриете всички копирани коментари, да не имитират голям форум. Може, щом може да ги няма 1-4 и много други по останалите теми. А по темата - ще я втасаме! С извинение към малцинството кадърни, ако ще и връзката.

  А, ще трият!

  Че нали сами си пишат едно и също и се кръщават с различни имена. Не стига това, ами и едно и също пускат по няколко пъти. Този сайт без друго от юристи рядко се чете. Тук-там от любопитство ще влезе някой да види докъде стига полическото нахалство на управляващите го. Понеже това е политически, а не правен сайт от доста време.

  Тук списват и четат основно администратори, съдебни помощници и други хора, които не се занимават пряко с юридическа дейност изобщо или просто подпомагат тези, които я вършат.

  Затова и нивото е подобно.

 11. 43
  Ванка, | нерегистриран
  2
  0

  като не четеш - така е. Аргументите бяха вече написани. За слабите ученици няма да се повтаря. Не всеки пише като теб по няколко пъти едно и също.

  Идеята е неадекватна. Защо - вече е написано.

 12. 42
  съдии | нерегистриран
  1
  -2

  Идеята е много добра.Противниците са много.Рисковете за магистратите са големи.Няма да мине.Поне не така,както е описана.

 13. 41
  Мария Костова | нерегистриран
  0
  -2

  За помощниците съм скчептична,но за другите предложения ги подкрепям напълно.Особенно за финансирането на съдебната система.

 14. 40
  помощник | нерегистриран
  0
  -2

  Страхотна идея.Успех!

 15. 39
  Иван | нерегистриран
  0
  -2
  До коментар #33 от "Иване, | нерегистриран":
  И десет пъти да напишеш едно и също е без значение. Генерираш само вятър. Нечетящият си ти. С две приказки - обсъждаме цитираното. Кое е то - и децата знаят - това е поставеното в кавички.

  Бягай сега да спрягаш лозунги на друго място. Очевидно със същността на правораздавателната дейност не си наясно и едва ли ще станеш. Пропуснал си този урок, както и други.

  По нищо не си личи да обсъждаш конкретната идея,поне не с разумни аргументи.Много ясно е обясненено за какво става дума.Ако вие се хващате за заглавието"На съдебните и прокурорските помощници трябва да бъде възложена част от правораздавателната дейност на магистратите" и не сте прочели нищо повече показва колко сте ограничен.Хубаво е да започнете да четете.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.