Даниела Машева, говорител на Прокурорската колегия на ВСС:

Наличието само на един кандидат за главен прокурор не означава, че процедурата ще е формална

Наличието само на един кандидат за главен прокурор не означава, че процедурата ще е формална
Даниела Машева, говорител на Прокурорската колегия на ВСС

Динамични месеци за съдебната система предстоят до края на 2019 година. Сериозен оттенък върху работата на прокуратурата и на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще имат две от тях – втората вълна от оптимизацията на държавното обвинение, както и процедурата по избор на нов главен прокурор. Не по-малко актуален както за кадровия орган, така и за цялата съдебна система, се оказва и въпросът за промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), даващи възможност за търсене на отговорност и отстраняване от длъжност на т.нар. "трима големи" в системата. Миналата седмица правосъдният министър Данаил Кирилов представи своите предложения за изменения в съдебния закон, като дискусията по тях тепърва предстои. По всички тези теми разговаряхме с говорителя на Прокурорската колегия на ВСС Даниела Машева.

Госпожо Машева, нова вълна на оптимизация на държавното обвинение е на път да залее районните прокуратури в страната. Оказа се обаче, че част от административните ръководители, които са в списъка на засегнатите, не са съгласни с конкретните измерения на прекрояването. Ще се съобразите ли с коментарите им?

Съгласно предложението на главния прокурор, внесено за разглеждане в Прокурорската колегия към ВСС, се предвижда продължаване на преструктурирането на картата на районните прокуратури в страната, съобразно възприетия унифициран модел. По същество това представлява провеждане на втория етап от реформата, целяща оптимизация на работата в прокуратурата. Както знаете, решението относно първия етап беше взето през миналата година по отношение на 11 районни прокуратури, които считано от 1 януари тази година бяха трансформирани в териториални отделения към съответни районни прокуратури към окръжни градове. Към настоящия момент можем да отчетем позитивен резултат, тъй като вече повече от пет месеца се наблюдава постигане на по-равномерна натовареност и оптимизация на работата.

Сега предстои вземането на решение за окрупняване на 29 районни прокуратури. В тази връзка в края на месец май беше проведена работна среща с участието на административните ръководите на съответните апелтивни, окръжни и районни прокуратури, на която бяха обсъдени всички становища и очаквани проблеми. При тази дискусия бяха изразени разнопосочни мнения и становища - подкрепящи и неподкрепящи в цялост предложението на главния прокурор. Тази среща беше много ползотворна, защото чухме мненията на административните ръководители и разбира се ще ги отчетем при нашето решение.  

Това ли е единственият начин за намаляване броя на прокуратурите у нас и да не се окаже, че всъщност се прекрояват структури, а щатните бройки се запазват? Питам и защото до един административните ръководители на районите прокуратури, който ще бъдат засегнати от окрупняването, изразиха притеснения и за работните места на служителите в администрациите на обвиненията, определени за преструктуриране в териториални отделения?

Целта на реформата е не просто да намалим броя на районните прокуратури, а да оптимизираме тяхната работа, така че да се постигне равномерна натовареност и добро кадрово обезпечаване, което ще повлияе позитивно на бързината, качеството и ефективността на прокурорската дейност. Да, вярно е, че погледнато съвсем  формално се намалява броят на районните прокуратури поради тяхното закриване като такива структури, но фактически те се трансформират в териториални отделения. Това, което трябва да кажем е, че броят на структурите на прокуратурата остава същият, като се променя тяхното наименование от "районни прокуратури" в "териториални отделения към районни прокуратури". Всъщност в резултат на реформирането няма да се стигне до фактическо закриване на прокуратури по места. Трябва да се знае, че реформата има чисто организационен характер и по никакъв начин няма за ограничи достъпа на гражданите до прокуратурата и съответните населени места няма да бъдат лишени от прокурорско присъствие. Единственото, което се цели е да се постигне разширяване на териториалната компетентност на районните прокуратури, към които се включват териториалните отделения и това се прави, за да се осигури възможност за по-голяма оперативност и гъвкавост при разпределяне и решаване на преписките и досъдебните производства. Няма да има никакво съкращаване на заетите прокурорски щатни длъжности. По отношение на това как ще се престуктурира администрацията можем да кажем, че това ще се случи на база на един много задълбочен анализ и тези служители ще бъдат пренасочени към адмидминистративни длъжности в районните прокуратури при спазване на трудовото законодателство. Разбира се, че част от тях ще останат на работа в териториалните отделения с цел тяхното обслужване. Основен фокус на реформата се поставя и върху преструктурирането на администрацията, защото трябва да отчетем, че понастоящем абсолютно неоправдано, нецелесъобразно и излишно се явява поддържането на адмистрация по класификатор единствено поради обстоятелството, че съответната структура на прокуратура е районна прокуратура. Това е неизменно следствие от предвижданата промяна, което ще доведе и до спестяване на бюджетни средства.

При първата вълна на оптимизация, срещу реформата се надигнаха гражданите в Мадан и Чепеларе. Оказа се, че основна причина за недоволството им е недостатъчно добрата им осведоменост относно целите на окрупняването, очаквате ли ново недоволство, още повече, че сме в навечерието на местни избори. Нали разбирате колко кметове ще са "против"?

Така е, при първата вълна имаше граждански протести в Мадан и Чепеларе вероятно породени от недоброто разбиране на същността на реформата. Впоследствие обаче, когато реформата се случи, се оказа, че тези притеснения са абсолютно неоснователни. Вероятно за някои кметове е въпрос на престиж в техните общини да има районни прокуратури, но както вече поясних тези прокуратури няма бъдат закрити, а ще бъдат организационно преобразувани в териториални отделения към съответна районна прокуратура, което е единствено в интерес на по-доброто и ефективно обслужване на гражданското общество.

Как ще убедите гражданите на отделните общини, че няма да бъдат лишени от правосъдие?

Достатъчно показателно е, че в районите на вече реформираните прокуратури не се почувства никаква липса на правосъдие и никаква стресова ситуация. Ако е необходимо по места ще бъдат проведени дискусии и ще бъдат направени необходимите разяснения.

Прави все по-сериозно впечатление, че докато Прокурорската колегия влиза във втори етап от прекрояването на съдебната карта, Съдийската колегия е заседнала в скандали и дори няма ясна визия за оптимизиране на съдилищата. Причината за това разминаване едва ли е само в характера на структурата на обвинението.

Предприети са действия в тази посока. За да изясним визията на Съдийската колегия към ВСС е поискано и насрочено работно заседание в последната седмица на месец юни между членовете на двете колегии – Прокурорската и Съдийската, на което ще бъдат дискутирани въпросите за реформиране на съдебната карта. Трябва да се знае, че към настоящия момент ВСС изпълнява като бенефициент проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата", финансиран от Оперативна програма "Добро управление". Срокът на изпълнение на проекта е 31.12.2020 г., като се предвижда разработване и приемане на модел на оптимизиране на съдебната и пътната карта (план за действие) чрез реформа на броя и начина на работа на съдебните структури на районно, окръжно и апелативно ниво.  

На последното заседание на Пленума на ВСС главният прокурор Сотир Цацаров призова председателя на ВКС Лозан Панов за диалог между Прокурорска и Съдийска колегия по темата за съдебната карта. Възможен ли е изобщо такъв диалог, с оглед отношението и мнението на съдия Панов спрямо държавното обвинение?

Разбира се, че такъв диалог е напълно възможен и както вече споменах разговорът по тези въпроси  ще се случи в края на този месец .

Госпожо Машева, другата тема, която все по-усилено вълнува съдебната власт, а струва ми се и останалите власти, е изборът на нов главен прокурор. Обсъждания по въпроса вече провежда президентът Румен Радев, а във ВСС приехте решение за ранен старт на избора на следващия "обвинител №1", знак за какво е това Ваше решение?

Според решението на Пленума на ВСС от 13.06.2019 г. и приетия времеви график, процедурата за избор на главен прокурор ще стартира на 15.07.2019 г., а изслушването на кандидатите и евентуалният избор е предвиден за датата 24.10.2019 г. Хронограмата е съобразена със законовите изисквания за спазване всички срокове на етапите на процедурата, която се открива във възможто най-ранния момент и гарантира необходимата предвидимост, прозрачност и публичност. Ако на посочената дата имаме успешен избор и впоследствие потвърден от президента, ще бъде осигурена възможност за своевременно встъпване в длъжност на новия главен прокурор.

Председателят на ВАС препоръча следващият обвинител №1 да е от системата на прокуратурата, за да не му се налага да се адаптира към новия пост. Смятате ли този вариант за удачен, още повече, че не е тайна, че всички главни прокурори досега са идвали отвън. Всъщност, това, че трябва да е част от системата, го потвърди и социологическо проучване.

Безспорно е, че ако бъдещият главен прокурор е от системата на прокуратурата, той ще има изградена ясна представа за спецификите на организация на работата в прокуратурата и това ще спомогне за по-бързото му адаптиране. Според мен период на адаптиране винаги има, независимо дали главният прокурор ще е магистрат от системата или както казвате професионалист, който ще дойде отвън. Ако бъде магистрат от системата, той също ще трябва да се адаптира с оглед новата си длъжност и допълнителните отговорности, които ще поеме в тази връзка. Това, което трябва да се преценява по-скоро е свързано с въпроса за продължителността на адаптацията. При тази преценка обаче определящо е не това дали главният прокурор идва от системата или е бил външен за системата, а какъв би бил неговият компетентностен подход за ръководене и администриране на прокуратурата, базиран на притежаваните професионални и организационни качества.

Според Закона за съдебната власт трима от членовете на прокурорската колегия могат да издигат кандидат, както и правосъдният министър. Второто никога не се е случвало, изглежда, че изпълнителната власт поне по този въпрос не иска да се намесва. Какви са настроенията сред кадровиците? Ще станем ли свидетели на номинирането на няколко кандидата, да не се окаже, че накрая ще има "състезание с един кон"?

Издигането на кандидатури предстои и те ще станат ясни в периода между 15 и 29 юли, както е заложено в приетия времеви график. Дори да има само една кандидатура, аз не считам, че това ще е "състезание с един кон", т. е. процедура при липса на каквато и да било състезателност и с предопределен резултат. Евентуалното наличие на един кандидат изобщо не означава, че процедурата ще е формална и гарантираща избора на този кандидат. Трябва да се има предвид, че преценката на професионалните и нравствените качества на всеки конкретен кандидат трябва да се направи с необходимата прецизност съобразно изискванията на ЗСВ, независимо от броя на кандидатите. Няма значение колко на брой ще бъдат кандидатурите, важно е всяка една да бъде много добре мотивирана и задълбочено обсъдена, за да се постигне информиран и правилен избор.

Относно максималният брой на кандидатурите съобразно изискванията на ЗСВ и предвид изявлението на министъра на правосъдието, че няма да прави номинации, аз считам, че кандидатурите не трябва да бъдат повече от три. Това е така, тъй като Прокурорската колегия се състои от 11 членове, а кандидатура за главен прокурор може да се издига от не по-малко от трима членове на Прокурорската колегия. В закона няма ограничение за броя на кандидатите, но нелогично е един и същ член на Прокурорската колегия да издига и да подкрепя няколко кандидатури.   

Най-голямата опозиционна партия – БСП анонсира идеи за конкретни поправки на ЗСВ, свързани с въвеждането на съдебен контрол върху прокурорските актове за отказ за образуване на наказателно производство. Настояват и за ограничаване най-общо казано на правомощията на "обвинител №1". Дали момента на внасянето им е случаен?

Аз не мога да определя дали настоящият момент на коментиране на предложения от страна на БСП по тези въпроси е случаен или свързан с други обстоятелства. Въпросът за въвеждане на съдебен контрол по отношение на прокурорските актове за отказ за образуване на наказателно производство не е нов, този въпрос е бил многократно поставян и дискутиран назад във времето и след съответни анализи законодателно е възприето тези прокурорски актове да не подлежат на съдебен контрол. Аргументи има в полза и на двете тези, но много внимателно трябва да се прецени какъв ще бъде ефектът от въвеждането на подобен съдебен контрол и дали това няма да противоречи на конституционно установените изключителни правомощия на прокуратурата за привличане към наказателна отговорност на лицата, извършили престъпления.

Относно исканията за ограничаване на правомощията на главния прокурор считам, че те могат да се коментират след като се представят под формата на законопроект с конкретно разписани предложения.

БСП имат силен интерес и към това кои са българските представители в бъдещата Европейска прокуратура. Тези, които ще бъдат командировани в Брюксел, както и тези, които ще контактуват с колегите си на наша територия. Гарантиран ли е прозрачен избор на българските обвинители, които ще са част от Европейската прокуратура?

Както е известно в началото на тази година беше проведена националната процедура за избор на трима български магистрати - кандидати за европейски прокурор. Бяха излъчени три кандидатури, които са представени за обсъждане на специализиран Комитет по подбора за избор на европейски прокурори. Към настоящия момент от страна на Комитета относно българските кандидатури предстои изготвяне на обосновано становище и изпращане на предложение до Съвета на ЕС за избор и назначаване на един от кандидатите за европейски прокурор. Ако Комитетът по подбора констатира, че даден кандидат не отговаря на условията, необходими за изпълнение на задълженията на европейски прокурор, се изготвя отрицателно становище, което има обвързващ характер за Съвета и съответният кандидат не може да бъде избран за европейски прокурор. Според Регламента за създаване на Европейската прокуратура процедурата протича на няколко етапа - номиниране на национално ниво и оценка на кандидатурите на ниво ЕС, като по този начин се гарантира прозрачност и обективност.

Процедурата по назначаване на европейските делегирани прокурори следва да стартира след избора на европейски главен прокурор и започване на работата на Европейската прокуратура, тъй като европейските делегирани прокурори се назначават от Колегията по предложение на европейския главен прокурор след посочване от държавите-членки. Така, че предстои разписване на вътрешна, национална процедура за определяне и предлагане на европейски делегирани прокурори от нашата страна.

Не се ли преекспонират очакванията към бъдещата Европейска прокуратура, ще съумее ли да ограничи измамите със средства от ЕС?

Не смятам, че очакванията към Европейската прокуратура са преувеличени. На първо място тази прокуратурата трябва кадрово да се сформира и да започне своята работа през следващата година. Оценка за ефективността на работата й може да бъде дадена след изтичане на определен период на нейното функциониране. С оглед предвидената компетентност за разследване на този вид престъпления, несъмнено така, както е заложена по регламента, разследванията трябва да имат позивен резултат.

Като човек, който е част от системата, като кадровик, който отговаря за кариерното израстване на обвинителите у нас – какво си казвате, когато чуете упреците – българската прокуратура е "Сталинистка"?

Определянето на българската прокуратура като "Сталинистка" за мен е несериозно, звучи лаически и показва недобро познаване на държавното управление и на системата на прокуратурата, като и на професионалните отношения вътре в нея. Това "приравняване" е неприемливо и обикновено се хвърля в публичното пространство без никакви конкретни аргумети.

Правосъдният министър представи промените в ЗСВ относно временното отстраняване от длъжност на "тримата големи", в това число и на главния прокурор при данни за престъпления. Смятате ли, че този механизъм ще е работещ, как ще се гарантира, че обвинителят, който е ангажиран с досъдебното производство срещу главния прокурор, утре няма да стане жертва на системата, все пак единоначалието в прокуратурата е известно?

Всъщност според последния актуален вариант на проекта за законодателни промени в тази връзка се предвижда, че въпросите за даване на разрешение за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу председателите на върховните съдилища и главния прокурор, както и за даване на разрешение за временното им отстраняване от длъжност, се включват в компетентността на Пленума на ВСС с изискване за квалифицирано мнозинство при вземане на решението. Предложения за иницииране на тези процедури могат да правят министърът на правосъдието и не по-малко от трима от членовете на съответната колегия.  

Смятате ли, че промените в ЗСВ, които би трябвало да доведат до по-голяма отговорност на "тримата големи", ще са достатъчни, за да бъде убеден Брюксел, че реформата в правосъдието ни е достигнала своя завършек?

Така предложените законодателни промени ще отговорят на  препоръките на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, но не можем да кажем, че с приемането им ще постигнем завършек на реформата в правосъдието. Реформата на съдебната система е насочена към много по-всеобхватни позитивни аспекти на развитие, свързани с повишаване на ефективността и качеството на правораздаването като въвеждането на електронното правосъдие и осигуряване на необходимото финансово обезпечаване с оглед подобряване на условията на работа и адекватно заплащане на висококвалифицирания труд на българските магистрати.

Сигурна съм, че очаквате Европейската комисия да отмени Мониторинговия механизъм, но дали това ще се случи? Какви са впечатленията Ви от последната мисия на експертите на Брюксел?

Много вероятно е до края на тази година Мониторинговият механизъм да отпадне поради изпълнение на всички препоръки. Както знаем с последния доклад на ЕК от месец ноември 2018 г. беше констатирано, че по по-голяма част от препоръките са изпълнени и се наблюдава положителна тенденция, водеща до необходимостта от отпадането на мониторинга. Впечатленията ми от последната мисия са, че дотук дейността на ВСС, свързана с кариерното развитие на магистратите, с предприетите действия за изравняване на натовареността на работата, реформирането на съдебната карта и изграждането на единна информационна система на съдилищата, се оценява много позитивно. Съвсем скоро - на 18 юни предстои следващата среща с представителите на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка, на която ще бъде обсъдена темата "Съдебна реформа: въздействие на реформите и оставащи предизвикателства".  

Това, че говорите на различни езици – Вие представяте едни резултати на партньорите, а ръководството на ВКС, например, прави точно обратното - полезно ли е за страната?

Полезно за страната ще бъде мониторингът да отпадне, което ще означава че сме изпълнили препоръките. Факт е, че по някои от въпросите се предоставя противоречива информация, но по-важното е, че оценявайки в съвкупност всички данни Европейската комисия констатира обективно значителен напредък по Механизма за сътрудничество и оценка.

Даниела Машева е завършила "Право" в Софийския университет "Св.Климент Охридски". От 26.10.1989 г. до 26.10.1990 г. е стажант-съдия в Софийски градски съд, от 01.02.1993 г. до 22.06.2001 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура. От 23.02.2007 г. до 06.08.2009 г. е прокурор във Върховна касационна прокуратура (ВКП). В периода 06.08.2009 г. до 23.12.2011 г. е заместник-министър на правосъдието, а от 02.02.2013 г. до 03.10.2017 г. отново е прокурор във ВКП. Член е на ВСС от 03.10.2017 г.

Европейски съдии гостуват в Окръжния съд в Бургас

Предишна новина

Как се формират данъчните задължения на наемодателя като физическо лице?

Следваща новина

Коментари

22 Коментара

 1. 22
  | нерегистриран
  5
  0

  Изберете си новия главен прокурор, като поставите условия да се казва Огнян, да е от Разград, да е близък до боса на един футболен клуб, да ходи на лов с проверявани от него лица, да му се плащат нощувките в хотелите, вместо да живее в нормално жилище като нормалните хора, и да има онази амбиция на човека от малкия град да стане голяма работа. Дали е личност, която има реална възможност да промени прокуратурата към добро, може и да няма никакво значение. Както и няма значение дали има мисълт за промяна, сила да я направи и куража да докаже, че прокуратурата е независим орган.

 2. 21
  ******************************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 20
  хэхэхэ | нерегистриран
  7
  0

  Тази да не я гласят за ГЛАВЕН прокурор , че има такова медийно отразяване.

 4. 19
  Овощар от Караджови трънки | нерегистриран
  7
  -2

  Ами какво ще е ? Направо си е заобикаляне на закон и корупция . Погледнете холандския модел : не по малко от 6ма кандидати !!!

 5. 18
  | нерегистриран
  5
  -2
  До коментар #8 от "прокурор | нерегистриран":
  Явно е, че кандидата ще е само един и от сега ни подготвят.Един ама правилният кандидат. Да не би случайно някой да си помисли, че е бил посочен от офис в ЦУМ, нееееееееее, ще бъде издигнат демократично от трима членове на прокурорската колегия. От същите тези дето не смеят да мигнат без да им разреши богът слънце.

  E, не казвай, че "единственият" кандидат е Огнян Дамянов ?!?

 6. 17
  СРС | нерегистриран
  1
  -2

  Според мен става и Мирослава Георгиева. Много е готина.

 7. 16
  да | нерегистриран
  8
  -2
  До коментар #15 от " | нерегистриран":
  "Достатъчно показателно е, че в районите на вече реформираните прокуратури не се почувства никаква липса на правосъдие ..."  Говорим за достъп до правосъдие. Липса на правосъдие има отдавна в цялата държава и нещата се влошават.

  Няма никакво равномерно разпределение на дела, а шефовете си ги разпределят както намерят за добре. Просто връзкарите са в големите градове, а на тях не им се работи и сега към тях прикрепят тези, дето нямат връзки от малките градове, та да има кой да бачка.

  Точно така е. Много правилно записано. В областните градове е пълно с връзкари и там в групите за случайно разпределение всеки е с различен процент в зависимост от близостта си до шефа. Който слушка, бачка по малко и папка повече, който не се навежда си е във всички групи на 100%

 8. 15
  | нерегистриран
  14
  -2

  "Достатъчно показателно е, че в районите на вече реформираните прокуратури не се почувства никаква липса на правосъдие ..."  Говорим за достъп до правосъдие. Липса на правосъдие има отдавна в цялата държава и нещата се влошават.

  Няма никакво равномерно разпределение на дела, а шефовете си ги разпределят както намерят за добре. Просто връзкарите са в големите градове, а на тях не им се работи и сега към тях прикрепят тези, дето нямат връзки от малките градове, та да има кой да бачка.

 9. 14
  ******** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 13
  | нерегистриран
  15
  -1

  Ми що не предложат Митко от СГП. Много хубав човек...

 11. 12
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 11
  ************ | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 10
  ************ | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 9
  | нерегистриран
  15
  -5

  "съобразно възприетия унифициран модел." - какъв модел и каква унификация, моля !?!

  Уфффф, нищо не направили, но закрили !

  И държавата да вземете да закриете,а ?!?

  Май ще ни е по - добре, по възприетия унифициран модел, да ни предадете на Холандия, напр., или на Франция, или на Германия.

  Аз съм съгласна, може и директно на ЕС !!!

 15. 8
  прокурор | нерегистриран
  21
  -1

  Явно е, че кандидата ще е само един и от сега ни подготвят.Един ама правилният кандидат. Да не би случайно някой да си помисли, че е бил посочен от офис в ЦУМ, нееееееееее, ще бъде издигнат демократично от трима членове на прокурорската колегия. От същите тези дето не смеят да мигнат без да им разреши богът слънце.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.