Народното събрание окончателно спря сроковете по всички производства, без някои наказателни

Народното събрание окончателно спря сроковете по всички производства, без някои наказателни

Народното събрание обсъжда и приема законопроекта за мерките в извънредно положение, след хаоса, на който станаха свидетели българските граждани в приемането на промените на първо четене и коментирането в Правна комисия в четвъртък. Изненадващо, мнозинството от депутатите в пленарната зала, където проектът се гледа на второ четене, гласуваха заседанието да не се излъчва директно в каналите на БНТ, както бе в предходните процедури.

Очевидният страх на депутатите и липсата на подготовка в извънредната ситуация доведоха дотам, че два часа в пленарната зала се отправяха личностни реплики, коментираха се теми, извън обсега на кризата, а дебатът не можеше да започне по същество. Депутатите дори си дадоха 30 минути почивка между споровете и обидите на лична основа, под предложение, че ще се запознават с окончателния доклад на законопроекта, изготвен за второто му четене. 

Все пак, след дълго и безмислено говорене от трибуната, дебатът започна.

А самият доклад по промените е повече от интересен, особено като се има предвид, че в четвъртък никой не разбра, дори и самите депутати, какво точно се гласува в Правната комисия.

Сред предложените промени, които до момента се приеха, са: да се спре налагането на запори, да се замразят наказателни лихви, неустойки и да се спре предсрочната изискуемост. Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски.

Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения за болнична помощ, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.

Народните представители засега приеха и окончателно, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни дела за налагане на мерки за принуда и по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест;

2. давностните срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;

3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

4. сроковете по глава пета, раздел I и III, глава осма, раздел V, глава десета и глава дванадесета, раздел I, II и IV от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с изключение на срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от същия закон;

5. сроковете по чл. 175в, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт, с изключение на срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от същия закон.

Не се прие предложението до прекратяване на извънредното положение всички лица по чл. 2 и чл. 3 от Закона за кредитните институции да дават възможност на всички свои клиенти да отложат плащанията по потребителски, ипотечни и жилищни кредити, както и кредити за микро, малки и средни предприятия, корпоративно кредитиране, включително и вноски по кредитни и бизнес кредитни карти.

Прие се още работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. Работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.

С приетите промени освен това военните имат право да извършват проверки за установяване самоличност на лице; ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи, за което има данни, че е отказало или не изпълнява мерките по чл. 61 и 63 от Закона за здравето, за което се съставя двустранен писмен протокол; спират превозни средства до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи; ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-пропускателен пункт; използват физическа сила и помощни средства, само когато това е абсолютно необходимо.

През преходните и заключителните разпоредби депутатите променят и Наказателния кодекс, като записаха, че спекулациите с фалшиви новини ще бъдат наказвани строго. Новият текст гласи: "Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, или невярна информация за разпространението на заразна болест, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева". Ще има и глоба, ако от информацията настъпят значителни вреди, която ще е в размер от десет до петдесет хиляди лева. 

Парламентът прие най-после и обещаното отпреди две седмици обезщетение за работниците, което гласи: "По време на извънредното положение, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г., за лица, осигурени по чл. 4, ал.1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерски съвет". Условие все пак има, а то е, че "в случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата по ал. 1, той ги възстановява".

Сроковете и производствата по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци, задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, държавни и общински такси, регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта не се променят.

Парламентът ще продължи да заседава и след 19:00 ч. до обсъждането и гласуването на всички разпоредби, предложени в законопроекта.

Още по темата

Случаят с Йонко Грозев в ЕСПЧ трябва да е червена лампа за българските съдии, за да не се налага после да чистят името си

Предишна новина

Софийската градска прокуратура проверява противоепидемичните мерки в ромските квартали

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 3
  Davos | нерегистриран
  6
  0

  малоумното и никому ненужно писане на предложения и искания

  за удължаване на срокове по досъдебните ще продължава още дълги години!!!

 2. 2
  RRR | нерегистриран
  7
  -1

  Добра каша сготвиха.

 3. 1
  Адвокат | нерегистриран
  7
  -1

  А деклариране и плащане на данъци?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.