Натовареността – непреодолимият проблем на съдебната система

Натовареността – непреодолимият проблем на съдебната система
снимка:freepik.com

Броят на образуваните дела в съдилищата намалява незначително през последните три години. Това е един от изводите в ежегодния анализ на натовареността на съдилищата в страната, който по силата на Закона за съдебната власт (ЗСВ) Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) извършва. А най-общият и значим извод от целия анализ е, че именно натовареността остава един от най-непреодолимите и константни проблеми за цялата съдебна система в България.

Анализът на Съдийската колегия е изготвен чрез количествено изследване на информацията относно постъпили, разгледани и свършени дела по вид и структура и брой съдии, разгледали и приключили делата. Изчислена е и средната натовареност на ниво съдилища, която е определяща за степента на натовареност на съответния съд.

А конкретните данни сочат, че през 2019 г. постъпленията на дела в апелативните съдилища са намалели с 2% спрямо 2018 г. и с 3% спрямо 2017 г. В системата на военните съдилища намалението в постъпленията е най-голямо – със7% спрямо 2018 г. и с 2% спрямо 2017 г. В районните съдилища постъпленията на дела са намалели спрямо 2018 г. с 3% и със7% спрямо 2017 г. г. Увеличение в постъпленията на дела през 2019 г. се констатира в окръжните и административните съдилища, като за окръжните съдилища увеличението е с 2%спрямо 2018 г., а при административните съдилища – със 7%.

Апелативни съдилища

В заключение, от представените статистически данни за дейността на апелативните съдилища и констатациите за натовареността на съдиите за 2019 г., могат да бъдат направени следните изводи: В Софийския апелативен съд се разглеждат повече от половината дела, подсъдни на апелативните съдилища - 57%, които обаче се разглеждат от около 1/3 от общия брой съдии в апелативните съдилища (от общо 176 щатни длъжности за съдии70 щ.бр. са в АС – София). Това предопределя високата обща натовареност на съда и разлика от 1,5 пъти спрямо останалите съдилища.  Особено драстична е разликата в натовареността между гражданските и търговските съдии в АС-София и тази на колегите им в другите апелативни съдилища.

Докато наказателните съдии в АС-София са с близка и по-ниска натовареност от колегите им в останалите апелативни съдилища, то гражданските и търговските съдии в АС-София са почти два пъти по-натоварени от колегите си.Същото важи и за решенията по чл. 235, ал.5 от ГПК (по дела, по които е проведено открито съдебно заседание) – гражданските и търговски съдии са постановили 2 678 бр. или 4,85 бр. месечно на един съдия при средна за нивото – 3,44 броя. В системата на апелативните съдилища продължава тенденцията да намалява броят на наказателните дела, което води до намаляване на натовареността на наказателните съдии. В тази връзка, за да постигне по-равномерна натовареност между съдиите в отделенията, Съдийската колегия на ВСС следва да преразгледа и при възможност да оптимизира свободните щатове за наказателни съдии, като съобрази необходимия минимум за сформиране на въззивни състави. За поредна година натовареността на съдиите от Военно-апелативния съд е изключително ниска – 1,21 бр. постъпили дела при средна за наказателен съдия от апелативен съд – 4,92 броя.

Военни съдилища

Данните от анализа безспорно сочат, че средната натовареност на военните съдии е над два пъти по-ниска от средната натовареност на наказателните съдии в окръжните съдилища (отчитайки, че наказателните съдии в окръжните съдилища разглеждат и въззивни дела). Съпоставена с натовареността на съдиите в районните съдилища, разликата е още по-драстична. Например: средната натовареност по щат за 2019 г. на наказателен съдия от районен съд извън областен център, при липса на утвърдена специализация на съдиите, т.е. те разглеждат наказателни и граждански дела, по брой дела за разглеждане месечно на 1 (един) съдия е 10,72бр. Средната натовареност по щат на наказателен съдия от районен съд в областен център по брой дела за разглеждане месечно на 1 (един) съдия за 2019 г. е 32,05 броя. И през този отчетен период се запазва тенденцията от последните години за намаляване  броят на делата, образувани в системата на военните съдилища. През 2019 г. са образувани 591 бр. дела,  което е със 7% по-малко в сравнение с 2018 г. и с 1,5%  по-малко спрямо 2017 година. Спрямо 2016 г. новообразуваните дела са намалели с 26%, а спрямо 2015 г. са с 31% по-малко. Над 74% от постъпилите дела са с относително ниска правна и фактическа сложност - частни наказателни дела, като 52% от тях са „Разпити пред съдия”.  Малък е делът на дела с висока правна и фактическа сложност – наказателни дела от общ характер – 18%.  Средногодишно, за един магистрат, броят на постановените присъди е 3 броя. Малкият брой постъпления в системата на военните съдилища определя ниска натовареност на съдиите – по 4 дела на месец на 1 (един) съдия (НОХД – 0.67 бр., НЧХД – 0,02 бр., АНД – 0,28 бр., ЧНД – 0,83 бр. и 1,95 бр. Разпити), която сравнена с натовареността на наказателните съдии от окръжните съдилища се явява 2 пъти по-ниска, а спрямо колегите им в районните съдилища разликата е драстична (от 2,5 до 8 пъти).

Окръжни съдилища

От изложените данни за натовареността по щат в окръжните съдилища за 2019 г. могат да се направят изводите, че от общо 29 съдилища, 22 броя или 76% от окръжните съдилища са със средна натовареност – между 7 и 10 дела месечно на един съдия.

През 2019 г. три от съдилищата – Софийски градски съд, Специализираният наказателен съд и ОС – Стара Загора са с висока натовареност. Запазва се тенденцията за ниска натовареност в едни и същи окръжни съдилища – ОС-Търговище,   ОС-Кърджали и ОС-Смолян.

През последните три години в окръжните съдилища не може да се отчете трайна посока на намаляване или на нарастване в постъпленията на дела – през 2019 г. спрямо 2018 г. броят им се е увеличил с 2%, но спрямо 2017 г. те са намалели с 4%.

По видове дела увеличение има във въззивните граждански дела (10% към 2018 г. и 13% към 2017 г.) и в първоинстанционните търговски дела (4% към 2018 г. и 3% към 2017 г.).

По отношение на наказателните дела продължава тенденцията от предходния отчетен период броят им да намалява - с 2% спрямо 2018 г. и с 4% спрямо 2017 година.

Районни съдилища

Най-сериозно остава положението в районните съдилища. Новообразуваните граждански дела през 2019 г. са 310 692 бр., като с получените по подсъдност 11 072 дела, върнатите 173 дела за ново разглеждане под нов номер и продължаващите 679 дела под същия номер, общо постъпилите дела възлизат на 322 616 бр. С останалите 69 587 несвършени дела от 2018 г., общо гражданските дела за разглеждане в районните съдилища са 392 203 бр. Решените дела са 319 343 бр., като от тях: решени по същество са 279 584 дела (от тях с необявени решения с изтекъл срок над 3 месеца са 634 дела) и 39 759 са прекратени. Постановените решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК, след проведено открито съдебно заседание са общо 74 190 бр. за всички районни съдилища. Решените в срок до 3 месеца са 267 460 дела, от 3 до 6 месеца – 43 994 дела, 7 889 дела остават извън този срок. Останалите нерешени дела са 72 860 броя. Несвършени дела от 1 до 3 г. са 36 182 бр., от 3 до 5 г. – 1 729 бр. и над 5 г. 1 341 броя.

Новообразуваните наказателни дела в районните съдилища през 2019 г. са общо 119 833 наказателни дела, като с висящите 19 941 дела от предходната година общо делата за разглеждане възлизат на 139 774 броя. Спрямо предходната година броят на наказателните дела, разглеждани в РС е намалял с 5% (146 528 бр.) и с 8% спрямо 2017 г. (151 484 бр.). Решени през годината са 86% от делата за разглеждане или 119 886 дела, като 95 857 бр. (80%) от тях са решени в тримесечен срок.  Освен броят дела за разглеждане е намалял и броят на решените дела (с 5% спрямо 2018 г.), а също така  и свършените дела в срок от 3 месеца. През предходните две години решените дела в 3-месечен срок са 84%. Със съдебен акт по същество през 2019 г. са приключени 93 954 дела. Прекратените производства са 25 932 броя. Нерешените в края на периода наказателни дела са 19 888 бр. (14%). В структурата на наказателните производства традиционно най-голям дял заемат частните наказателни дела (ЧНД), образувани по искания, частни жалби или частни протести - 42% от делата за разглеждане или 58 496 броя. С най-висок дял са в РС – Елена (68%), РС – Шумен (63%), РС – Павликени (59%) и РС – Несебър (59%).

През последните години се наблюдава намаляване в постъплението на делата в районните съдилища средно с 3-4%. Спрямо 2018 г. делата са намалели с 3%, спрямо 2017 г. със 7%. Намаляването в постъпленията при гражданските дела е само с 1%, а при наказателните дела е с 6%. От всички постъпили дела в районните съдилища през 2019 г., заповедните производства (делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК) продължават да представляват значителен дял, а именно – 40%. Гражданските   дела разглеждани  по общия ред заемат следващо място с 20%. Частните наказателни дела съставляват 13% от всички постъпили дела в районните съдилища. Броят на заповедните производства  намалява с всяка година, като  през 2019 г. са постъпили 178 360 бр. , през 2018 г. са 190 954 бр., а през 2017 г. 220 850 броя. Производствата по чл.310 от ГПК бележат значителен ръст в постъпленията през 2019 г. От 3 847 бр. за 2018 г. са се увеличили с 51% на 5 824 броя. По реда на бързото производство най-често се образуват дела за трудово възнаграждение. Разглеждат се също искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” и др. Анализирането на натовареността на съдилищата, освен въз основа на данните за брой постъпили дела, брой дела за разглеждане и брой свършени дела, следва да се извършва и по броя на решенията по чл. 235 ал. 5 от ГПК, които се постановяват след като делото е насрочено в открито съдебно заседание и такова е било проведено, респективно и броя на постановените присъди и броя на постановените решения по НАХД, при същия критерий.

Важен фактор за определяне на реалната натовареност на съдиите има т.нар. същинска дейност, т.е.  броя на решенията по чл. 235 ал. 5 от ГПК, които се постановяват след като делото е насрочено в открито съдебно заседание и такова е било проведено, респективно броят на постановените присъди и броят на постановените решения по НАХД. Спрямо броя на всички решени през годината граждански дела решенията след проведено открито съдебно заседание представляват 20%  спрямо решените с акт по същество - 26%. При наказателните  дела съотношението е следното: спрямо броя на всички решени дела решенията след проведено открито съдебно заседание са 33%, а спрямо решените с акт по същество – 42%. Общо решените граждански дела във всички районни съдилища са 319 343 бр., от тях с акт по същество са приключени 279 584 бр., а  постановените решения по чл. 235 ал. 5 от ГПК са 73 307 броя. При едни от най-високо натоварените районни съдилища, по щат данните са следните: за СРС делът на решените дела след проведено открито  съдебно заседание е 27% от общо решените граждански дела и 31% от решените с акт по същество. Следва го  РС – Царево с 16% от общо решените граждански дела и 20% от решените с акт по същество. РС – Ихтиман е с 18% решения след проведено открито  съдебно заседание от общо решените и 20% от решените с акт по същество. След тях се нареждат РС – Перник – с 20% от общо решените и 29% от решените с акт по същество и РС – Тутракан съответно с 26% и 29% .

Административни съдилища

За 2019 г. образуваните дела в административните съдилища са се увеличили със 7% спрямо 2018 г., което се дължи основно на нарасналия брой образувани дела във връзка с проведените през годината местни избори за кметове и общински съветници, делата образувани по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК и делата по чл. 304 от АПК.  Запазва се тенденцията за приключване на голяма част от делата за разглеждане в административните съдилища. През 2019 г. свършените дела са 80%, при 79% за 2018 г. и 2017 година. Независимо от отчетеното увеличение на образуваните в административните съдилища първоинстанционни дела, процентът на свършените в тримесечен срок дела продължава да е висок - 71% от делата за разглеждане.

Показател за добрата ефективност на работа на съдиите от административните съдилища е обстоятелството, че през отчетната година 91% от всички съдебни актове са постановени в законоустановения едномесечен срок. Показател за качествено и съвестно изпълнение на ангажиментите към обществото са потвърдените актове  върнати след инстанционен контрол - 69%  потвърдени от касационната инстанция решения и определения.

Как забогатяха синовете на кмета на Ракитово?

Предишна новина

Шестте месеца на генерал Гешев, боят по олигарсите на Костов и Кобурга*

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 3
  | нерегистриран
  9
  -1

  ВСС е абсолютно паразитна по отношение на съдебната система структура - напразно харчат сериозна част от парите, съставляващи бюджета на съдебната власт.
  Никога повече няма да гласувам за членове на ВСС !

 2. 2
  | нерегистриран
  17
  0

  Също така следва да се отрази, че брой дела не е обективен критерий за изчисляване на натовареността. Има система с коефициенти според сложността и обема на делото, но не е ясно защо не се изчислява по този начин и не това влиза в отчетите.

 3. 1
  | нерегистриран
  14
  0

  Може би е добре да се посочат и анализират данните, освен за постъпленията, и за това колко дела са свършени и с какъв съдебен акт. Все пак това е отчетената работа.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.