Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев:

Непоколебимо ще отстояваме независимостта на магистратите*

Непоколебимо ще отстояваме независимостта на магистратите*
Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев, снимка: "Труд"

Убийство и опит за убийство в Слънчев бряг белязаха първите дни от мандата на Георги Чинев, новия окръжен прокурор на Бургас. На 2 юни охранителят Михаил Станчев (37 г.) застреля собственика на казина Коста Николов (51) и рани тежко крупието Симона Тодорова (21) – дъщеря на полицейски шеф от Дряново. Кръвопролитието станало в любовен триъгълник.

Симона била приятелка на Михаил и му се оплакала, че Костов я задиря. Последвала смъртоносната саморазправа. По-младият мъж застреля съперника си в луксозния му мерцедес и избяга. Току що встъпил в новата си длъжност, Чинев веднага дойде на местопрестъплението и остана да работи цяла нощ с полицаите и следователите. Криминалната загадка бе разплетена и убиецът задържан на ГКПП Лесово.

"Максималната оперативност на действията ни позволи своевременно да бъдат опровергани спекулациите, че мотивът за извършването на престъплението не е личен", каза Чинев. Той разказа как смята още да подобри работата на окръжната прокуратура.

Г-н Чинев, как ще коментирате разкритието на убийството в Слънчев бряг?

Със сигурност извършването на толкова тежко престъпление не би могло да бъде повод за радост. Но разкриването му показва, че правоохранителните и правораздавателните органи имат ресурса да се справят с всякакви предизвикателства. За по – малко от 24 часа, в резултат на перфектната работа на ОД на МВР – Бургас и отличното взаимодействие с Окръжната прокуратура (ОП) – Бургас, извършителят на деянието беше установен, задържан и му бе повдигнато обвинение. Ако някой все още има някакви съмнения, че и в бъдеще ще действаме бързо и решително, в рамките на закона, използвам трибуната на вашата медия категорично да ги разсея.

Като окръжен прокурор на Бургас съставихте ли вече свой екип?

Да, след като на 6 юни 2018 г. ВСС назначи трима заместник – окръжни прокурори на ОП – Бургас, управленският екип вече е напълно окомплектован. По мое мнение, а смея да твърдя и по мнението на мнозинството от колегите и юридическата общност в града, заместниците ми се ползват с авторитет и признание за притежавано високо ниво професионална компетентност. Нещо повече, всеки от тях има и нужния административен опит. Прокурор Светослав Маринчев е бил заместник – административен ръководител на РП – Бургас, прокурор Петя Кралева – заместник – административен ръководител, както на РП – Бургас, така и на ОП – Бургас, а прокурор Мануел Манев – административен ръководител на РП – Поморие. Така че, познавайки качествата и на тримата, имам всички основания да вярвам, че заедно ще бъдем сплотен и мотивиран екип, който ще зададе една модерна перспектива на ОП – Бургас.

Ще имате ли заместник, който да отговаря специално за корупционните дела?

 Още в концепцията си, представена на вниманието на прокурорската колегия на ВСС, в хода на конкурсната процедура за избор на окръжен прокурор на Бургас, съм обосновал тезата за повишено внимание върху делата, включени в Единния каталог на корупционните престъпления. Въпросният каталог е въведен със заповед на главния прокурор и касае дейността на всички прокуратури в страната. Организиран е в три групи – същински корупционни престъпления (тук се включват най – вече съставите за подкуп), престъпления на длъжности лица с вероятен корупционен мотив (например някой престъпления против данъчната система, пране на пари, митническа контрабанда и др.), и злоупотреба със служебно положение, в която група се включват например присвояванията и други престъпни състави. Идеята ми е един от заместник – окръжните прокурори да има специален фокус върху делата от Единния каталог, които са от компетентността на ОП – Бургас. В тази връзка е предвидена и конкретна мярка – изготвянето на план за разследване по всяко дело от посочената категория. Същият следва да включва не само посочване на предвидените да се извършат действия по разследването и процесуални такива, но и прогнозен срок за приключване на досъдебното производство. Ролята на споменатия мой заместник ще бъде лично да следи ритмичността на извършване на съответните действия по всяко такова дело. При установени случаи на неоправдано забавяне на дела, ще се сезира окръжния прокурор, с оглед предприемане на мерки, включително и от дисциплинарен характер. В контекста на казаното, специален акцент следва да се постави и върху необходимостта от по – активно прилагане от съответните наблюдаващи прокурори на методическите указания за всеобхватна финансова проверка.

Към какво ще бъдете безкомпромисен?

Към всякакви форми на професионална леност.

Предвиждате ли подобряване на взаимодействието с териториалната дирекция на новия антикорупционен орган – КПКОНПИ?

Без съмнение, активното взаимодействие и сътрудничество с териториалната дирекция на КПКОНПИ в Бургас ще бъде един от приоритетите в  работата на ОП – Бургас. В тази връзка, убеден съм, че не само прокурорите при ОП – Бургас, но и тези от районните прокуратури в състава на последната коректно ще изпълняват задълженията си за уведомяване на дирекцията на КПКОНПИ във всички, предвидени от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, случаи. Не се и съмнявам, че прокурорите от Административния отдел при ОП – Бургас внимателно ще преценяват и случаите, при които биха могли да подадат протест срещу решения на КПКОНПИ, с които се установява липса на конфликт на интереси. И в заключение, важно е да се спомене, че рамката на доброто институционално сътрудничество между прокуратурата и КПКОНПИ, имаща особено важно значение за ОП – Бургас, е очакваното да бъде сключено допълнително Споразумение за създаване и дейност на съвместни екипи за разследване. Действащото до приемането на закона за КПКОНПИ, датира от 2013 г. и бе основа за създаването на немалко на брой съвместни екипи между ОП – Бургас и териториалната дирекция на КПКОНПИ, практическата полза от работата на които е безспорна. След като главният прокурор на република България и председателят на КПКОНПИ, в изпълнение на закона, подпишат коментираното допълнително споразумение за създаване и дейност на съвместни екипи за разследване, това ще рационализира в пълна степен съвместната ни работа.

Настоявате за повишаване квалификацията на прокурорите и съдебните служители. Какво бихте споделили в тази връзка?

Важна стъпка в изпълнение на Мярка № 8 от Плана за действие за изпълнение на препоръките по независимия анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата, бе утвърдените от главния прокурор изменения и допълнения в Правилата за обучение и повишаване на квалификацията в системата на прокуратурата. По същество, с този акт бе дадена възможност за децентрализация на обучителния календар, като темите, приоритетни за съответния апелативен район могат да се формулират "на място" и "от долу". Или с други думи, прокурорите от първоинстанционните (районните и окръжни) прокуратури, също могат да дават становища относно важните за тях теми за обучение. Смятаме активно да се възползваме от тази възможност. Заедно с това, дадено е и право на административните ръководители да правят предложения за включването не само на прокурори и следователи, но и на прокурорски помощници в обучения. Лично за мен, това е особено важно, защото подобна инициатива на административния ръководител би могла да бъде едно от средствата за осигуряване на равен достъп на магистрати до обучителни мероприятия.

Какви са главните Ви професионални амбиции?

 Анализът на досегашната дейност на ОП – Бургас, налага извод за постигнати много добри резултати. Същевременно, повишаването на показателите за срочност и качество на работата, изисква, както затвърждаване и доразвиване на съществуващите добри практики, с цел надграждане на постигнатото, така и установяване на нови работни модели. Амбицирани сме да спазваме принципите на откритост, прозрачност и екипност при упражняване на административно – ръководната дейност. Непоколебимо ще отстояваме и независимостта на магистратите, ще работим за издигане обществения престиж на ОП – Бургас и подобряване на публичния й образ. В оперативен порядък, непосредствена задача на ръководството на ОП – Бургас е постигането на балансирана, т.е. относително равномерна натовареност на прокурорите и следователите. Преследваната от нас стратегическа цел е подобряване срочността и качеството на дейността, т.е. динамизиране на работата, чрез внасянето в нея на допълнителен импулс и енергия , водещи до по – добри резултати.

В концепцията си акцентирате и върху върху данъчните престъпления. Кое налага това?

Както вече споменах, някой от престъпленията срещу данъчната система са включени в Единния каталог за корупционните престъпления. Това е и причината, спрямо такива дела да се прецени нуждата от оказване на засилена методическа и организационна помощ от горестоящите прокуратури, чрез способите на утвърдения в системата метод на "специален надзор".  Тук е мястото да добавя, че делата за такива престъпления се отличават с особено голяма фактическа и правна сложност. Казано направо – това са едни от най – тежките дела. Специално, що се отнася до ОП – Бургас, струва ми се, че съществуват резерви, чрез които да се оптимизира работата й по тези дела. Част от тях се крият в специализацията на разследващите органи. Други биха могли да се почерпят от засилване на екипния принцип, основан не само на създаване на екипи от прокурори и разследващи органи, но и на възможно най – регулярен и тесен, пряк контакт между тях. В допълнение на предлаганите мерки, важно практическо значение би имало и продължаващото използване на експертния потенциал на органите по приходите, участващи в регионалния Консултативен център. Същият е създаден между ТД на НАП – Бургас и ОП – Бургас на базата на правилата за организация и формите на взаимодействие между НАП и прокуратурата и функционира посредством провеждането на съвместни служебни съвещания. Считам, че честотата им трябва да се засили. По мое мнение е необходимо да се "уплътни" максимално и още една възможност – изискването на становища от Националния консултативен център относно възникнали спорни въпроси по прилагането на закона.

В концепцията си развивате идеята за специализация на следователите.

Идеята е различни като специфика дела да се разследват от определени следователи, като по този начин се постигне максимално тясна специализация на последните. Като резултат се цели по – голяма бързина и качество на разследването. Практическото приложение на идеята в дейността на Окръжен следствен Отдел при ОП – Бургас ще се изразява в допълнителното обособяване на няколко нови групи за разпределение на делата на принципа на случайния подбор. Например едната от групите ще обхваща делата за т. нар. "смърт при непредпазливост". Това са досъдебните производства за трудови злополуки и лекарски грешки, при които методиката за разследване определено е специфична. Друга обособена група ще е тази, в която ще се разпределят делата за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи. Впрочем, идеята за специализацията на следователите не е революционна, а тя отдавна има своето практическо приложение.

Георги Чинев е роден през 1973 г. в Бургас. През 1999 г. завършва Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Има повече от 19 години юридически стаж, 18 които в държавното обвинение. Постъпва на работа в районната прокуратура на Бургас през 2000 г. От 2007 до 2015 е нейн зам.-шеф. В окръжната прокуратура постъпва на 16 март 2015 г. На 9 май т.г. прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го избра за нейн административен ръководител.

*Интервюто препечатваме от в-к "Труд"

Гонят съдийката Дишева от скъпия апартамент, тя бяга от журналисти

Предишна новина

Арестуваха общинска съветничка от Ловеч

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 4
  | нерегистриран
  5
  0

  "Идеята е различни като специфика дела да се разследват от определени следователи, като по този начин се постигне максимално тясна специализация на последните."  Класически случай на заобикаляне на закона - постигане на незаконна цел (дадено дело да се разпределя по осмотрение на шефа, а не на случайния принцип) със законни средства - шефа може да определя групи и кои дела да се разпределят с тях. При сегашната численост в почти навсякъде извън столицата и Пловдив това означава, че в група ще са по 2-3 души. А на българска почва това не означава друго, освен че едната ще е за "специални хора и поръчки".  С оглед настоящия брой на следователите извън столицата, това по същество означава, че всеки следовател може да бъде обособен в отделна група, след това шефа законно определя в коя група да се разпредели делото и ... делото съвсем случайно се пада на единствения следовател в нея.

 2. 3
  ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. Чл. 124. (1) | нерегистриран
  10
  -1

  Кой е този Национален консултативен център да дава становища на магистратите относно възникнали спорни въпроси по прилагането на закона? Кой е този Национален консултативен център в Закона за съдебната власт който при спорни въпроси по тълкуването и прилагането на закона или противоречива или неправилна съдебна практика по прилагането им да дава становища на правосъдието?

 3. 2
  Ало ПС-то, | нерегистриран
  9
  -2

  от кога прокуратурата отговаря за обучението на съдебните служители, че задавате подобни въпроси, бре???

 4. 1
  независим: „от който нищо не зависи” | нерегистриран
  9
  -9

  Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев:

  Непоколебимо ще отстояваме независимостта на магистратите. Независими дотолкова, доколкото осъзнават, че нищо не зависи от тях. Не независими, а недосегаеми и безотговорни са магистрати - това е.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.