Няма цялостна концепция за електронно правосъдие, кадровици предлагат мащабни промени в ГПК, НПК и АПК

Няма цялостна концепция за електронно правосъдие, кадровици предлагат мащабни промени в ГПК, НПК и АПК

Нов мащабен проект за изменение в процесуалните закони във връзка с електронното правосъдие предлагат трима кадровици – Даниела Марчева, Вероника Имова и Боряна Димитрова.

„Към материалите е присъединен и нов вариант на проект за изменение и допълнение на ГПК, който по същество е първият вариант, но допълнен с предложения, изработени от няколко работни групи, всички до една са били на МП.  Получих го вчера от участник в работните групи - проф. Георги Димитров, който е юрист и същевременно специалист в областта на електронното правосъдие. От него научих, че през 2016 г. е бил подготвен цялостен пакет от законодателни промени във връзка с въвеждането на електронното правосъдие - гл.18а от ЗСВ, в процесуалните закони също. По някакво зло стечение на обстоятелствата въпреки създаваните работни групи от различни правителства, не се е стигало да внасяне в НС. В крайна сметка от целият пакет законодателни изменения само ЗСВ е променен, но той само е създал основата, липсва синхронизиране в процесуалните закони. Няма да навлизам в повече подробности за извършените от мен и колегите проучвания, но ще дефинирам“, посочи Даниела Марчева.

По думите й липсва реализирана цялостна концепция за електронно правосъдие. Правилата в гл.18 “а” от ЗСВ не кореспондират на процесуалните закони.

Издадената от ВСС Наредба 6 също следва да бъде изменена, защото в нея извършването на процесуални действия в електронна форма е обвързано със закона за електронната идентификация, приет 2016 г. Реално и до момента обаче не се издават електронни идентификатори, излагат кадровиците. Прогнозите този закон да проработи са не по-рано след 3 години, ако въобще проработи, защото цялата структура по издаването и регулацията на тези идентификатори още не е започнала да се изгражда и има много възражения предвид факта, че електронните идентификатори вършат същата работа като КЕП. „Касае се за своего рода виртуални лични карти, за чието производство  дори още няма открита обществена поръчка. Освен проблеми с издаването им, не е разрешен въобще въпроса с ползването им. На практика, идентификатора може да бъде заменен с КЕП, който е достатъчно добре развит към този момент, за да гарантира сигурност на връчвания и на изявления и действия в електронна форма. Към този момент дори има създадена работна група в МС, която разработва няколко варианта на електронна идентификация - чрез КЕП и чрез частни схеми за електронна идентификация, тоест, има идентификация, че изпълнителната власт възнамерява да доразвие КЕП като основно средство за електронна идентификация. Макар въвеждането на електронно правосъдие да е отложено за след 01.01.2021г., разполагаме с не толкова много време, за да съобразим най-малко фактическите проблеми с идентификаторите, защото в нашите Наредби 5 и 6 извършването на процесуални действия и изявления в електронна форма се обвързва със Закона за електронна идентификатори. Тоест, след 6 месеца ние не можем да гарантираме изпълнението на правилата на наредбите“, коментира Даниела Марчева.

Също така, според тримата кадровици, в Наредба 6 е добре да бъдат разписани единни правила за изпращане на съобщения и на документи по електронна поща и връщането на входящ номер на страната, която ги е подала.

„Този регламент касае реалността в момента и не е необходимо да се чака следващата година. Към материалите има качени примерни правила, изработени в СРС, които много улесняват работата на съдиите, но е добре ВСС да въведе единни за всички съдилища. Съществува проблем към този момент, свързан с въпроса за съдебните заседания чрез видеоконферентна връзка чрез интернет платформите, които колегите провеждат в условията на пандемия и той налага спешна реакция: в пар.218 ал.1 изр. второ ЗСВ е предвидено, че в три годишен срок, считано от 08.08.2919г-, всички дела в хартиен носител се приключват по този начин и по тях не може да се извършват процесуални действия в електронна форма от страните. На практика законът, макар и устройствен за съдебната власт и не касаещ редовността на проведените съдебни заседания онлайн, забранява възможността страните да участват чрез видеоконференция в съдебно заседание, каза още Марчева.

На следващо място, според членовете на Съдийската колегия, има необяснимо противоречие между функционалностите на ЕПЕП, така както са разписани в осъществения проект, и разпоредбите на чл. 360в ал. 2 т.1 и т.2. ЗСВ, които предвиждат извършването на процесуални действия и изявления в електронна форма. На практика, в ЕПЕП освен заявлението по чл. 410 ГПК и придружаващите документи към заявлението, няма изградена възможност да се извършват други изявления и процесуални действия в електронна форма. Тоест, или ЗСВ следва да се промени в тази част, или да се надгради ЕПЕП.

„ВСС следва да реши това и да предприеме необходимата инициатива. Тук е отделен въпросът дали въобще тази функционалност – за чл.410 ГПК работи, защото като се подаде заявлението в портала няма яснота как и по какъв начин се праща на компетентния съд и съответно той как разпределя заявлението. За огромно съжаление, от изготвената справка от ИТ дирекцията в Администрацията на ВСС за недостатъци на ЕПЕП не е ясно нищо- дори простия факт колко съдилища и докъде са стигнали с попълването на електронните досиета по делата, да не говорим за изводи какво следва да се надгради или синхронизира. Справката на практика възпроизвежда редакционни бележки на една адвокатска организация за промени в издадените от ВСС правила за достъп по електронните съдебни дела, което е пълен нон-сенс. Но темата за капацитета на ИТ специалистите в Администрацията на ВСС е много голяма и много болна тема, в момента е безполезно да я разискваме, за нея трябва да се отдели повече време и друг формат, защото касае и Прокурорската колегия“, коментира Марчева. 

„Въпросът, който стои днес е да преценим дали настоящите предложения, които вероятно не са достатъчно прецизни предвид краткото време и липсата на техническа експертиза, но съдържат в ясен вид основните идеи на електронно правосъдие, дали да бъдат пратени в МП за поредна работна група, в НС или да ползваме работни групи на ВСС. На практика, разширеният вариант обхваща всички предложения, които до този момент много работни групи са изработили, допълнени са от нас най-вече с оглед моментните нужди на съдилищата. Затова на мен ми се струва, че с оглед процесуална икономия следва да се пратят в НС. При обсъжданият там винаги присъстват достатъчно голям кръг от специалисти, които реално вършат работата на една работна група“, каза още кадровикът.

Oчаквано Атанаска Дишева беше „против“ предложените промени, но не посочи конкретни аргументи да се противопостави на инициативата на колегите си. „В предложенията ви от миналата седмица с колегите Керелска и Панов вие бяхте подкрепили в концептуален вид именно тези идеи, които ние сме развили конкретно в проекта. Основният критерий, от който трябва да се водим е благото на съдебната система, а не кой и как е направил предложение. Не разбирам как колегата Дишева всеки път се обявява принципно "за", а конкретно е винаги "против" дадена идея“, отговори Даниела Марчева, като посочи, че след като е подкрепила идеите на съдии от страната за електронното правосъдие и не харесва предложените конкретни такива, тогава е логично да предложи свои. Това обаче не е направено.

„Това е непоследователно поведение“, заяви Марчева.

В ркайна сметка кадровиците приеха проектите за промени в ГПК, НПК и АПК и решиха да ги изпратят лично на правосъдния министър Данаил Кирилов.

Ето и пълният текст на проекта за промени в ГПК на членовете на кадровия орган:

§1. В чл.38 се правят следните изменения и допълнения:

1.Досегашният текст става ал.1, която се изменя така:

Съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото. Ако страна е посочила електронен адрес, връчването се осъществява по този начин. В случай на невъзможност да се връчи на посочения електронен адрес, съобщението се връчва на настоящия му адрес, а при липса на такъв - на постоянния.

2.Създава се ал.2:

“/2/В случай, че адресатът не е намерен на посочения по делото електронен адрес, както и на настоящия и постоянен адрес, съобщението може да се връчи по електронен път чрез информационна система за сигурно връчване при наличие на регистриран профил в ЕПЕП по реда на Закона за съдебната власт и Закона за електронното управление.

3.Създава се ал.3:

/3/ Лицето, което е извършило процесуално действие в електронна форма е длъжно да посочи електронен адрес за уведомяване за удостоверяване получаването на електронното изявление и за резултата от техническата проверка на извършеното действие.

§2. В чл.42 се правят следните изменения и допълнения:

1.Алинея 3 се изменя така:

“/3/ Когато съобщението не е връчено по друг начин, както и в случаите на бедствия, аварии и други непредвидими обстоятелства, съдът може да разпореди връчването да стане от служител на съда чрез телефон, електронен адрес, телекс, факс или с телеграма.”

2.Алинея 4 се редактира така:

На страната могат да се връчват съобщения и на посочен от нея електронен адрес. Денят на изпращането на съобщението се счита за деня на постъпване на съобщението в информационната система на страната, до доказване на противното. Страната следва да потвърди получаване на съобщението в 7 дневен срок от получаването му в посочената информационна система. Съобщенията се считат връчени от датата на изпращане на потвърждението от страна  или от деня следващ, деня в който е  изтекъл срока за потвърждение.

§3. Създават се нови ал.5 и 6:

“/5/ Връчването на актовете на съда може да се извършва чрез информационна система за сигурно връчване при наличие на регистриран профил в ЕПЕП по реда на Закона за съдебната власт. Връчването се удостоверява с копия от електронния запис за изпращането и изтеглянето на съобщението, съхранени в системата и се счита за осъществено с изтеглянето им.

/6/ В случай, че страната не е изтеглила акта в 7-дневен срок от изпращането на съобщението по реда на ал.5, съобщението се счита връчено считано от деня, следващ изтичането на седем дни от изпращане на съобщението. В случай на непредвидени или технически причини, довели до невъзможност да се изтегли съобщението, този срок може да бъде възобновен по молба на страната.

§3. Чл.44, ал.3 се изменя така:

“/3/ Връчването по електронен път се удостоверява с електронния запис за точно време на изпращането, съответно изтеглянето, съхранен в информационната система за сигурно връчване или в единния портал за електронно правосъдие”

§4. Член 45 се изменя така:

“Чл.45. Съобщението се връчва лично на адресата. Връчването на представител, както и по електронен път се смята за лично връчване.”

§5. В чл.50 се създава ал.5:

“/5/ Връчването на кредитни и финансови институции, застрахователни дружества и търговци, предоставящи комунални услуги, нотариуси и частни съдебни изпълнители се извършва само по електронен път чрез електронна идентификация, определена в Закона за съдебната власт.”

§6. Член 51 се изменя така:

1.Отменя се досегашният текст.

2.Създава се ал.1:

“/1/ Връчването на адвокат  се извършва само по електронен път чрез електронна идентификация, определена в Закона за съдебната власт.”

3. Създава се ал.2:

“/2/ Не се извършва връчване за времето, посочено предварително от адвоката чрез профила в единния портал за електронно правосъдие или в системата за сигурно връчване. Този период не може да надвишава 40 дни в рамките на една календарна година.”

§7.Член 52 се изменя така:

“Връчването на държавни учреждения и общини се извършва само по електронен път.”

§8. Чл.62, ал.1 се изменя така:

“Чл.62. /1/ Последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия час. Ако трябва да се извърши действие или представи нещо в съда, срокът изтича в момента на приключване на работното време, освен ако действието или представянето е извършено по електронен път.”

§9. В чл.127 се правят следните изменения и допълнения:

1.Ал.1, т.2 се изменя така:

“2.името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако има такива, електронен адрес и телефонен номер на страните и техните представители или пълномощници, единния граждански номер на ищеца и номера на факса и телекса, ако има такива.”

2.Създава се нова ал.5:

“/5/ Исковата молба и писмените доказателства към нея могат да бъдат подадени в електронна форма при спазване на изискванията на гл.осемнадесета “а” от Закона за съдебната власт.”

§10. В чл.131 се правят следните изменения и допълнения:             

1.Ал.2, т.2 се изменя така:

“2.името и адреса на ответника, както и на неговия законен представител или пълномощник, ако има такива, както и телефонния номер и електронен адрес на ответника и неговия представител, ако притежават такива.”

§11. Чл.135, се изменя така:

1.В ал.1 се създава изречение трето: “Допустимо е провеждането на заседания, в които се използва видеоконферентна връзка с участници, които се намират на друго място.”

2.В ал.2 се създава изречение второ: “При заседание чрез видеоконферентна връзка съдът уведомява страните за условията за провеждането му.”

§12. В чл.136 се създава нова ал.3:

“/3/ В случаите по ал.1 не се допуска разглеждане на делото чрез видеоконферентна връзка, освен при съгласие на страната.”

§13. В чл.142 се правят следните изменения:

1.Алинеи 2, 3 и 4 стават съответно 3, 4 и 5.

2.Създава се ал.2:

“/2/ При провеждане на заседание чрез видеоконферентна връзка съдът удостоверява идентичността на страните и техните представители по реда, предвиден в Закона за съдебната власт.”

§14. В чл.143 се създава нова ал.4:

“/4/При провеждане на заседание чрез видеоконферентна връзка съдът следа за спазването на  техническите изисквания за извършване на процесуални действия в електронна форма и начините на извършването им, предвидени в Закона за съдебната власт.”

§15. В чл.150 се правят следните допълнения:

1В ал.1 след думата “секретаря” се добавя “името и длъжността на съдебния служител от районния съд, присъстващ на видеоконференцията”, а след думата “представители” се добавя “използването на видеоконференция за осигуряване на участието на конкретни лица”.

2.В ал.3 се създава изречение второ : “За проведената видеоконференция също се съставя протокол.”

3.Създава се ал.5:

“/5/ При наличие на техническа възможност се извършват записи на осъществените видеоконференции.”

§16. В чл.151 се правят следните допълнения:

1.В ал.2, след думата “звукозапис” се добавя “или запис на видеоконференцията”, а след думата “звукозаписа” се добавя “или записа на видеоконференцията.”

2.В ал.3 след думата “звукозапис” се добавя “или запис на видеоконференцията.”

3.В ал.4 след думата “звукозапис” се добавя “или записа на видеоконференцията.”

4.Създава се ал6:

“/6/ Записът на видеоконференцията се пази до влизането в сила на решението по делото.”

§17. В чл.156, ал.1 накрая се добавя “както и необходимостта от провеждане на видеоконференция при осъществяване на способите за тяхното събиране”.

§18.Създава се чл.156а:

“Събиране на доказателства чрез видеоконференция

Чл.156а /1/ Разпит на свидетел и обяснения на другата страна чрез използване на видеоконференция се допускат, когато тези лица пребивават в населено място извън съответния съдебен район, в който се намира съдът по делото и когато същите не са в състояние да се явят непосредствено пред съда.

/2/ Изслушване на вещо лице чрез използване на видеоконференция се допуска, когато същото работи в населено място извън съдебния район на съда, разглеждащ делото и служебната му ангажираност или други обективни обстоятелства не му позволяват да се яви непосредствено пред съда.

/3/ Съдът определя датата и часа на провеждане на заседанието, в което ще се използва видеоконференция след предварителна проверка на възможността за провеждането на видеоконферентна връзка с най-близкия районен съд/място за лишаване от свобода по мястото на пребиваване на другата страна, свидетеля или вещото лице.

/4/ Свидетелите, страните и вещите лица, чиито изявления ще бъдат изслушани чрез видеоконференцията, се призовават за датата и часа на съдебното заседание, като им се указва съдът/мястото за лишаване от свобода, в които следва да се явят.

/5/ Предварителното удостоверяване на идентичността на явилото се за участие във видеоконференцията лице се осъществява от съдебен служител от съответния съд/място за лишаване от свобода, който присъства по време на видеоконферентната връзка.

/6/ Когато при използването на видеоконференция се налага участието на преводач или тълковник, същите следва да присъстват в съдебната зала на съда по делото, освен ако конкретните обстоятелства не налагат тяхното присъствие при изслушваното лице.”

§19. В чл.157, след думата “доказателства” се добавя “включително чрез използване на видеоконференция”

§20.В чл.176, ал.4 накрая се добавя “или чрез видеоконференция”.

§21. След чл.639 се създава подразделение “допълнителна разпоредба” с нов §1:

“Допълнителна разпоредба

§1.По смисъла на този закон:

1.”Видеоконференция” е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване на образ и звук между участници в съдебния процес.

2.”Видеоконферентна връзка” е осъществяването на комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване на образ и звук между участници в съдебния процес.”

§22. В преходните и заключителни разпоредби досегашният §1 става §1а.

Предложение на проект на закон за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс:

§ 1. В чл. 64, "(ал. 2)" от НПК  се  прави следното допълнение: „При обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на следствения арест или от негов представител.“

§ 2.  В чл. 64, "(ал. 7)" от НПК  се прави следното допълнение: „При обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на следствения арест или от негов представител.“

§ 3. В чл. 65, "(ал.3)" се създава изречение трето със следното съдържание: “Задържаният обвиняем може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в този случай самоличността му се удостоверява от началника на затвора, съответно от началника на следствения арест или от техен представител.“

§4. В чл. 75, "(ал.2)" се създава изречение второ, със следното съдържание:"Пострадалият може да посочи електронен адрес за уведомяване, на който да бъде информиран по електронен път за хода на наказателното производсто, ако е изразил изрично съгласие за това."

§ 5. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:

1. Добавя се нова "(ал. 3)" със следното съдържание: „Обвиняемият може да бъде разпитан чрез видеоконференция и когато се намира в пределите на страната, в случаите на обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, и с това няма да се попречи за разкриването на обективната истина. Извън тези случаи, разпитт на обвиняемия чрез видеоконференция може да се извършии и по негово искане".

2. Сегашната ал. 3 става "ал.4";

3. Сегашната ал. 4 става "ал.5".

§ 6. В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 7 след изречението  "освен в случаите, когато се намира извън пределите на страната" се добавя и изречението : "и в случаите, когато се намира в пределите на страната при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, след което продължава изречението: "и това няма да попречи за разкриване на обективната истина"

§ 7. В чл. 139 се създава нова "(ал.11):  Разпит на защитен свидетел може да се извърши и чрез видеоконференция"

§ 8. В чл. 142 се създава нова “(ал.4): Разпитът може да бъде извършен и чрез видеоконференция“

§ 9.  В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:

1. създава се нова "(ал.4): Очна ставка  може да бъде проведена и чрез видеоконференция";

2. досегашната ал.4, става ал.5 и в нея думите " Алинеи 1-3", се заменят с думите "Алинеи 1-4"

§ 10. В чл. 171 се създава нова "(ал. 8)": "Разпознаване на лица или предмети може да се извърши и чрез видеоконференция"

§ 11. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:

1. създава се нова "(ал.8)": "Връчването на призовки, съобщения и книжа на обвиняем и на защитник , може да се извършва по електронен път, след съгласието им, когато са посочили електронни адреси за уведомяване или са се регистрирали за достъп в Единния портал за електронно правосъдие. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време“

2. създава се нова “(ал.9) Връчването на призовки, съобщения и книжа на частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник и на техните повереници, както и на свидетел, вещо лице, преводач, тълковник или специалст - технически помощник, може да се извършва по електронен път, след съгласието им, ако са посочили електронен адрес за уведомяване или са се регистрирали за достъп в Единния портал за електронно правосъдие. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време".

2.Досегашната ал.8, става "ал.10";

3.Досегашната ал.9, става "ал.11"

§ 12. В чл. 180 се създават :

1. нова "(ал. 8)": "На посочения от лицето електронен адрес се изпраща съобщение, съдържащо информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата  от информационната система за сигурно връчване или от единния портал за електронно правосъдие. Връчването по електронен път се удостоверява с електронен запис за точното време на изпращането, както и за точното време на изтеглянето, съхранен в информационната система за сигурно връчване или в Единния портал за електронно правосъдие. Те се смятат връчени с изтеглянето им. Потвърждаване на получаването не се изисква. Електронната идентификация на лицето се извършва по ред, определен в Закона за съдебната власт. "

2.нова“ (ал. 9) :  Когато страната  не е изтеглила съобщението в 7-дневен срок от изпращането му,връчването се извършва по общия ред. Връчването по електронен път се удостоверява с копие от електронния запис за изтеглянето, съхранен в информационната система за сигурно връчване или в Електронния портал.  Връчването по електронен път се смята за лично връчване."

§ 13. В чл. 209 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се в (ал. 2)  "ново изречение трето" :

"Те могат да бъдат изпратени и по електронен път, ако са подписани с квалифициран електронен подпис при спазване изискванията на закона"

2. Досегашното изречение трето става изречение "четвърто".

3. Създава се нова "(ал.3)": "Когато писмено съобщение е подадено по електронен път, лицето може да изрази съгласието си да получава призовки, съобщения и книжа по електронен път".

§ 14. Създава се "нов чл. 236а" , със следното съдържание:

"Протоколи за действия по разследването, извършени чрез видеоконференция"

1. чл.236а, ал. "(1)" гласи: "За проведеното действие по разследването чрез видеоконференция, се изготвя протокол на хартиен носител, в който се посочват данните по чл. 129, ал.1 и се вписват данните на всички участници в действието и на лицето, установило самоличността им. Протоколът се подписва от разследващия орган и от участниците, намиращи се при извършване действието по разследване."

2. чл.236а, ал. "(2)" гласи: "За проведените действия по разследването чрез видеоконференция се изготвя видеозапис и звукозапис по реда на  чл. 239 и чл. 240, за което всички участници изрично се уведомяват".

§ 15. В чл. 239 се създава "нова (ал. 2)", със следното съдържание:

1.  "(ал.2): Звукозаписът и видеозаписът се изготвят върху електронен носител за еднократен запис, върху който се полагат подписите на участниците в съответното действие по разследването, на органа на досъдебното производство и се полага датата на проведеното действие по разследването";

2. Досегашните ал. 2- ал. 5, стават "ал. 3- ал. 6".

§ 16. Създава се "нов чл. 262а" със заглавие:

"Разглеждане на делото или извършване на отделни процесуални действия чрез  видеоконференция":

1. "Новият   чл. 262а"  е със следното съдържание:

„(ал.1) Разглеждането на наказателно дело или извършване на отделни процесуални действия по събиране и проверка на доказателства от съда по наказателно дело, могат да бъдат осъществени чрез използване на видеоконференция.

“(ал.2) Видеоконференцията между съда и страните, процесуалните им представители, свидетелите, вещите лица и други участници в процеса по същото дело се допуска в случаите, когато за провеждане на наказателния процес или на отделно процесуално действие, непосредственото присъствие на участниците в него е препятствано от обявено в страната извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, или при наличието на други обстоятелства, които налагат защита живота и здравето на участници в процеса с цел предпазването им от повторна виктимизация, сплашване, оказване на грижа към лица с особени нужди, както и когато поради уважителни причини не са в състояние да се явят непосредствено пред съда, който разглежда делото“.

"(ал.3) Видеоконференция по ал.1 се осъществява в електронна среда, при спазване на технологичните изисквания,  установени  в Закона за съдебната власт и подзаконовите нормативни актове, за условията на извършване процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма.

“(ал.4)  Местонахождението на съдебния състав и прокурора е  винаги седалището на съда, който разглежда делото. Самоличността на подсъдимия, както и на останалите участници в процеса се удостоверява от съдия от съответния друг еднакъв по степен съд, в района на който те се намират, освен когато се намират в специално оборудвани помещения в съда, където се разглежда делото.  Ако  подсъдимият е задържан под стража, самоличността му се удостоверява от началника на следствения арест или на затвора, или от упълномощени от тях лица “.

"(ал.3) Публичността на съдебното заседание, провеждано чрез видеоконферентна връзка, освен при изключенията по   чл. 263 от НПК за разглеждане делото при закрити врати,  се осъществява посредством предаване в реално време през Интернет страницата на съда или чрез друга осигурена от Съдийската колегия на ВСС платформа за достъп на гражданите, при спазване правилата за защита на личните данни, принципа за разкриване на обективната истина и стандартите на справедлив процес".

"(ал.4) За извършената видеоконференция се изготвя видеозапис върху електронен носител. Участниците в процесуалното действие се уведомяват предварително, че за  съдебното заседание или отделни процесуални действия ще се изготви видеозапис.”

§ 17. В чл. 270, "(ал. 2 )" от НПК  се  прави следното допълнение като "изречение второ": „При обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на подсъдимия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или от негов представител.“

§ 18. В чл. 439 се правят следните изменение и допълнения:

 Създава се нова ал.4, със следното съдържание:

1."(ал.4) Производството, образувано по прдложение или молба за предсрочно освобождаване, може да се осъществи чрез видеоконференция. В този случай самоличността на осъденото лице се проверява от началника на затвора или от негов представител.”

2.  Досегашната ал.4, става "ал.5".

§ 19. Предложение за изменение и допълнение на Закона за здравето е следното:

В чл. 158, "(ал.5)" като "изречение трето "от Закона за здравето  се прави следното допълнение : „В случаите посочени в изречение второ, както и при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия или други форсмажорни обстоятелства, предложеното лице може да участва в делото и чрез видеоконференция, като самоличността му се удостоверява от директора на болничното заведение или упълномощено от него лице.“

§ 1. Допълнителна разпоредба създава се допълнителна разпоредба със следното съдържание:

1. "Видеоконференцията е способ за осъществяване на аудио-визуална комуникация от разстояние, чрез използване на техническо средство за едновременно предаване и приемане от разстояние на звук и образ между намиращите се в различни местонахождения участици в наказателния процес, с цел свързването им в реално време за нуждите на съответните процесуални действия. "

Предложените промени в АПК:

§1. В чл. 14, ал. 2 накрая на второто изречение се добавя: "който може да бъде изслушан и чрез видеоконференция".

§2. В чл. 26, ал.2 ,думте "електронна поща" се заменят с "електронен адрес".

§3. В чл. 29, ал.6 думите "електронна поща" се заменят с "електронен адрес".

§4. В чл. 46 се създават нови ал .4 ал. 5 и ал .6, със съдържание, както следва:

"(ал.4) Устното изслушване по ал.1 може да бъде извършено и чрез видеоконференция";

"(ал.5) За всяко процесуално действие, извършено чрез видеоконференция, водещият производството административен орган съставя протокол на хартиен носител, в който сее посочват данните по ал.2 и се вписват данните на всички участници във видеоконференцията, съдържанието на направените изявления и лицето, което ги е удостоверило";

м(ал.6) За извършената видеоконференция, след уведомяване на участниците в нея, при наличие на техническа възможност, се изготвя видеозапис върху електронен носител. Видеозаписът се прилага към административната преписка.”

§5. В чл.61, ал.1 думите ”чрез електронна поща ", се заличават.

§6. В чл.96 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става "(ал.1)";

2. Създава се "(ал.2)", със следното съдържание: "Заинтересованите стан може да бъдат изслушани по реда на чл. 46, ал.4- ал.6 ".

§7. В чл.111, ал.1, думите "електронна поща" се заменят с "електронен адрес".

§8. В чл.137, ал.2, изречението второ се заличава.

§9. В чл.144 , след думата "въпроси", се добавя запетая и думите :"както и по отношение извършването на процесуални действия в електронна форма".

§10. В чл.171 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова (ал.З) със следното съдържание: "Съдът може да изслушва страна и да извършва разпит на свидетели и вещи лица чрз видеоконференция. Събирането на доказателства по този ред се допуска с определение, в което се посочват датата и часът на провеждане заседанието и мястото, на което ще се проведе видеоконференцията.

Самоличността на явилите се за участие във видеоконференцията лица се удостоверява в присъствието на служител, чието име се вписва в съдебния протокол. За извършената видеоконференция, след уведомяване на участниците в нея, при наличие на техническа възможност се изготвя видеозапис върху електронен носител. Видеозаписът се прилага към делото"

2. Досегашните ал.З, ал.4 и ал.5, стават съответно "ал.4, ал.5 и ал.6".

§11. В§1 от Допълнителната разпоредба се създава "т.8" :

Вариант 1: "т.8 Видеоконференция е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса";

Вариант 2: "т.8 Видеоконференция е осъществяването на аудио- визуална комуникация от разстояние чрез техническо средство между намиращи се в различни локации участници в административния процес с цел свързването им за нуждите на съответните процесуални действия

Вариант 3: "т.8 Видеоконференция е едновременното предаване и приемане от разстояние на звук и образ чрез техническо средство между намиращи се в различни локации участници в административния процес с цел свързването им за нуждите на съответните процесуални действия

Вариант 4: "т.8 Видеоконференция е осъществяването на аудио- визуална комуникация от разстояние чрез техническо средство за едновременното предаване и приемане от разстояние на звук и образ чрез техническо средство между намиращи се в различни локации участници в административния процес, с цел свързването им за нуждите на съответните процесуални действия ";

Криминалисти от Сливен разкриха за броени часове жестоко убийсто

Предишна новина

От 1 юни: Без 14-дневна карантина за Гърция и Сърбия

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    Защо триете коментари? | нерегистриран
    1
    0

    Защо изтривате коментарите по тази статия?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.