КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)

Утвърден с Решение № 192 на Бюрото на МС от 22.12.1981 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 31 от 8.04.2005 г., в сила от 31.03.1984 г., изм., бр. 33 от 11.04.2014 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 90 от 30.10.2018 г., попр., бр. 107 от 28.12.2018 г.

Приложение 2

към Заключителния акт на Конференцията

(Изм. – ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 1.01.2012 г.,

изм. и доп., бр. 90 от 2018 г., попр., бр. 107 от 2018 г.)

Резолюция 2

за одобрение на Кодекса за подготовка

освидетелстване на моряците и носенето на вахта

КОНФЕРЕНЦИЯТА,

ОДОБРЯВАЙКИ резолюция 1 за приемане на измененията от 1995 г. на

Приложението към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за

подготовка и освидетелстване на моряците 1978 г.

ПРИЗНАВАЙКИ важността на създаването на подробни задължителни норми за

компетентност и други задължителни разпоредби, необходими за осигуряване

всички моряци да бъдат подходящо образовани и подготвени, с достатъчно опит,

квалифицирани и компетентни да изпълняват своите задължения по начин, който

осигурява безопасност на човешкия живот и имущество на море и опазването на

морската среда,

ПРИЗНАВАЙКИ също необходимостта да се създаде възможност за своевременно

изменение на задължителните норми и разпоредби, за да продължават да

отговарят ефективно на промените в технологиите, експлоатацията, практиката и

процедурите, използвани на борда на корабите,

КАТО ПРИПОМНЯ, че голяма част от произшествията на море и инцидентите със

замърсяване са причинени от човешки грешки,

ОЦЕНЯВАЙКИ, че резултатен способ за намаляване рисковете, свързани с човешки

грешки при експлоатацията на морски кораби, е поддържането на най-високите

осъществими норми на подготовка, освидетелстване и компетентност относно

моряците, наети на работа на такива кораби,

КАТО ЖЕЛАЕ да се достигнат и поддържат най-високите осъществими норми за

безопасност на човешкия живот и имущество на море и в пристанище и за

опазване на околната среда,

РАЗГЛЕЖДАЙКИ Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето

на вахта, включващ част А - Задължителни норми за разпоредбите на

Приложението към изменената Конвенция и част Б - Препоръчително ръководство

за разпоредбите на Приложението към изменената Конвенция, предложени и

разпратени до всички Членове на Организацията и до всички Страни по

Конвенцията,

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че точка 2 на правило I/1 от измененото Приложение към

Конвенцията предвижда, че част А на Кодекса допълва правилата на Приложението

към Конвенцията и че всяко позоваване на изискване от правилата съставлява

позоваване на съответен раздел от част А на Кодекса,

1. ОДОБРЯВА:

.1 Кодекс за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на

вахта, част А - Задължителни норми за разпоредбите на Приложението

към изменената Конвенция, даден в приложение 1 към настоящата

резолюция;

.2 Кодекс за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на

вахта, част Б - Препоръчително ръководство за разпоредбите на

Приложението към изменената Конвенция, даден в приложение 1 към

настоящата резолюция;

2. РЕШИ:

.1 разпоредбите на част А на Кодекса да влязат в сила за всяка страна по

изменената Конвенция на същата дата и по същия начин, както

измененията на тази Конвенция, одобрени от конференцията;

.2 да препоръча ръководството, съдържащо се в част Б на Кодекса, да бъде

взето под внимание от всички Страни по изменената Конвенция от датата

на влизане в сила на измененията на Конвенцията, одобрени от

конференцията;

3. ПРИКАНВА Международната морска организация:

.1 да преразглежда разпоредбите на част А на кодекса и се консултира,

когато е необходимо с Международната организация по труда,

Международния съюз по далекосъобщения и Световната здравна

организация и да съобщава на Комитета по безопасност на

море направените предложения за изменение на тези разпоредби, за

тяхното разглеждане и одобрение, когато е необходимо;

.2 да разпрати тази резолюция и бъдещи изменения, които могат да бъдат

одобрени, на вниманието на всички Страни по Конвенцията.

КОДЕКС ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ И НОСЕНЕ НА ВАХТА

Част А

Задължителни норми за разпоредбите на Приложението към Конвенцията

Увод

1 Тази част на Кодекса съдържа задължителните разпоредби, за които са направени определени указания в приложението към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., с изменения, наричана по нататък "Конвенцията". Тези разпоредби дават подробно минималните норми, изисквани да бъдат поддържани от Страните, за да дадат пълен и завършен ефект при прилагането на Конвенцията.

2 Тази част съдържа също нормите за компетентност, изисквани да бъдат доказани от кандидатите за издаване и подновяване на свидетелства за компетентност в съответствие с разпоредбите на Конвенцията. За изясняване на връзката между разпоредбите за алтернативно освидетелстване на глава VII и разпоредбите за освидетелстване на глави II, III и IV, способностите, определени точно в нормите за компетентност, са групирани в следните седем функции:

.1 Корабоводене

.2 Товарно дело

.3 Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда

.4 Морско инженерство

.5 Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление

.6 Техническо поддържане и ремонт

.7 Радиосъобщения със следните нива на отговорност:

.1 Ниво управление

.2 Експлоатационно ниво

.3 Ниво поддържане

Функциите и нивата на отговорност са определени с подзаглавие в таблиците на нормите за компетентност, дадени в глави II, III и IV на тази част. Обсегът на функцията на нивото на отговорност, изложен в подзаглавие, е определен със способностите, поставени в списък под заглавието в колона 1 на таблицата. Значението на "функция" и "ниво на отговорност" е определено в общите положения в раздел А-I/1.

3 Номерирането на разделите в тази част съответства на номерирането на правилата, съдържащи се в Приложението към Конвенцията. Текстът на разделите може да бъде разделен на номерирани части и точки, но такова номериране е единствено по рода си само за този текст.

Глава I

Норми за общите положения

Раздел А-I/1

Определения и разяснения

1 Определенията и разясненията, които се съдържат в член II и правило I/1, се прилагат равностойно към термините, използвани в част А и Б на този Кодекс. В допълнение, следните определения се прилагат само към този Кодекс:

.1 Норми за компетентност означава нивото на опитност, което да бъде достигнато за подходящо изпълнение на функции на борда на кораб в съответствие с международно съгласувани критерии, както са изложени по-нататък, и които включват:

2 Ниво управление означава нивото на отговорност, свързано:

.2.1 със службата като капитан, главен механик, старши помощник-капитан или втори механик на борда на морски кораб, и

.2.2 с осигуряване на съответно изпълнение на всички задължения в рамките на определен кръг отговорности.

.3 Експлоатационно ниво означава нивото на отговорност, свързано:

.3.1 със задължения като вахтен помощник-капитан или вахтен механик или като назначен дежурен механик за машинно отделение с безвахтено обслужване или като радиооператор на борда на морски кораб, и

.3.2 с упражняването на непосредствен контрол над изпълнението на всички функции в определената област на отговорност в съответствие с надлежните процедури и под ръководството на лице, служещо в ръководното ниво за тази област на отговорност;

.4 Ниво поддържане означава нивото на отговорности при изпълнението на определени задачи, задължения или отговорности на борда на морски кораб под ръководството на лице от ниво управление или експлоатационното ниво;

.5 Критерии за оценяване са вписванията, посочени в колона 4 на таблиците за минимални норми на компетентност в част А, които позволяват на екзаминаторът да реши дали кандидатът може да изпълнява съответните задачи, задължения и отговорности, и

.6 Независима оценка означава оценката от лица със съответната квалификация, независими или странични за оценяваната структура или дейност, с цел да се установи, че административните и експлоатационните структури на всички нива се управляват, организират и контролират на вътрешно ниво, за да се осигури съответствието на тези процедури с тяхното предназначение и достигането на поставените цели.

Раздел А-I/2

Свидетелства и потвърждения

1 В случаите, когато съгласно точка 4 на правило I/2р потвърждението, изисквано по член VI на Конвенцията, е включено в текста на свидетелство и когато след изтичането на срока на валидност се издава ново свидетелство, трябва да бъдат заличени думите "или на датата, на която изтича срокът на продължение на валидността на това свидетелство, посочена на обратната страна", както и частта от текста на гърба на образеца относно продължаването срока на валидност на свидетелството. Указанията за попълване на образеца се съдържат в раздел Б-I/2 на този Кодекс.

(Официален печат)

(Държава)

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ИЗДАДЕНО СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВАХТЕНАТА СЛУЖБА И НОРМИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ, 1978 г., С ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 1995 г.

Правителството на ………………………….. удостоверява, че …………………………………………………………………… e надлежно квалифициран в съответствие с разпоредбите на правило ................... на Конвенцията, с измененията, и може да изпълнява посочените функции на определените нива, при което са включени всички посочени ограничения до …………. или до датата, на която изтича срокът на валидност на това свидетелство, както е посочена на гърба на свидетелството:

ФУНКЦИЯ

НИВО

ОГРАНИЧЕНИЯ (ако има)

  

 

 

 

 

 

Законният притежател на това свидетелство може да заема следната длъжност или длъжности, посочени в изискванията на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба с екипаж:

ДЛЪЖНОСТ

ОГРАНИЧЕНИЯ (ако има)

 

 

Свидетелство за правоспособност № ................., издадено на ..............

(Официален печат)

………………………………………………

(Подпис на надлежно упълномощеното лице)

………………………………………………

(Име на надлежно упълномощеното лице)

Оригиналът на това свидетелство трябва да бъде на разположение в съответствие с точка 11 на правило I/2 на Конвенцията, докато притежателят му служи на борда на кораба.

Дата на раждане на притежателя на свидетелството ..........…………......................................

Подпис на притежателя на свидетелството ..........…………………………..............................................

Снимка на притежателя на свидетелството
 

Срокът на валидност на това свидетелство е продължен до ……………..................................

(Официален печат)                                            ……………………………………..

                                                    Подпис на надлежно упълномощеното лице

Дата на подновяване ……………………………………..………………………………………

                                                        Име на надлежно упълномощеното лице

Срокът на валидност на това свидетелство е продължен до …………………………………

(Официален печат) ………………………………………………………………………………

Подпис на надлежно упълномощеното лице

Дата на подновяване ……………………………………….……………………………………

                                                         Име на надлежно упълномощеното лице

 

2 С изключение на предвиденото в точка 1, използваният образец за удостоверяване издаването на свидетелство трябва да бъде като посочения по-долу, при условие че думите на лицевата страна "или до датата на изтичане срока на продължението на валидността на това потвърждение, който може да бъде посочен на гърба", както и частта на текста на обратната страна на образеца относно продължаването срока на валидност на потвърждението трябва да бъдат заличени, като последното подлежи на подмяна след изтичане на срока на неговата валидност. Указания за попълване на образеца се съдържат в раздел Б-І1/2 на този Кодекс.

(Официален печат)

(Държава)

ПОТВЪРЖДЕНИE, УДОСТОВЕРЯВАЩО ПРИЗНАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВАХТЕНАТА СЛУЖБА И НОРМИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ, 1978 г., С ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 1995 г.

Правителството на Република България удостоверява, че свидетелство № ………… е издадено на ..........................……………………, който е надлежно квалифициран в съответствие с разпоредбите на правило ……………… на Конвенцията, с измененията, и може да изпълнява функциите на определените нива, предмет на означените ограничения, до ..................... или до датата на изтичане срока на продължението на валидността на това потвърждение, която може да е посочена на обратната страна:

ФУНКЦИЯ

НИВО

ОГРАНИЧЕНИЯ (ако има)

 

 

 

 

 

 

Законният притежател на това потвърждение може да работи на посочената длъжност или длъжности, определени в изискванията на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба с екипаж:

ДЛЪЖНОСТ

ОГРАНИЧЕНИЯ (ако има)

 

 

Потвърждение № . ................., издадено на ..............

(Официален печат)

………………………………………………

(Подпис на надлежно упълномощеното лице)

………………………………………………

(Име на надлежно упълномощеното лице)

Оригиналът на това потвърждение трябва да бъде на разположение в съответствие с точка 9 на правило I/2 на Конвенцията, докато притежателят му служи на този кораб.

Дата на раждане на притежателя на свидетелството ..........……….........................................

Подпис на притежателя на свидетелството …………………...............................................................

Снимка на притежателя на свидетелството


 

Срокът на валидност на това потвърждение е продължен до ……………...............................

(Официален печат) ……………………………………………………………………………….

                                                    Подпис на надлежно упълномощеното лице

Дата на подновяване ……………………………………………………………….……………

                                                       Име на надлежно упълномощеното лице

Срокът на валидност на това потвърждение е продължен до ……………………….………

(Официален печат) ……………………………………………………………………..………

Подпис на надлежно упълномощеното лице

Дата на подновяване ……………………………………………………………………….……

                                                        Име на надлежно упълномощеното лице

 

3 Образецът, използван за удостоверяване признаването на свидетелството, трябва да бъде като посочения по-долу, при което думите на лицевата страна "или до датата, на която изтича срокът на продължението на валидността на това потвърждение, който може да бъде посочен на обратната страна", както и разделът на текста на обратната страна на образеца относно продължаване срока на валидност на потвърждението трябва да се заличат, ако след изтичане срока на валидност потвърждението се заменя с ново. Указанията за попълване на образеца се съдържат в раздел Б-1/2 на този Кодекс.

(Официален печат)

(Държава)

ПОТВЪРЖДЕНИE, УДОСТОВЕРЯВАЩО ПРИЗНАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВАХТЕНАТА СЛУЖБА И НОРМИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ, 1978 г., С ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 1995 г.

Правителството на …………………… удостоверява, че свидетелство № ........, издадено на ..................………………… от или от името на правителството на …………. ..........………………….., e надлежно признато в съответствие с разпоредбите на правило I/10 на Конвенцията, с измененията, и законният притежател е упълномощен да изпълнява функциите на определените нива, предмет на означените ограничения, до ....... или до датата на изтичане срока на продължението на валидността на това потвърждение, която може да бъде посочена на обратната страна:

ФУНКЦИЯ

НИВО

ОГРАНИЧЕНИЯ (ако има)

 

 

 

 

 

Законният притежател на това потвърждение може да работи на посочената длъжност или длъжности, определени в изискванията на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба с екипаж:

ДЛЪЖНОСТ

ОГРАНИЧЕНИЯ (ако има)

 

 

 

Потвърждение № . ................., издадено на ..............

(Официален печат)

………………………………………………

(Подпис на надлежно упълномощеното лице)

………………………………………………

(Име на надлежно упълномощеното лице)

Оригиналът на това потвърждение трябва да бъде на кораба съгласно точка 9 на правило I/2 на Конвенцията, докато притежателят му служи на този кораб.

Дата на раждане на притежателя на свидетелството ..........…………......................................

Подпис на притежателя на свидетелството ..........…………………………...............................................

Снимка на притежателя на свидетелството


 

Срокът на валидност на това потвърждение е продължен до …………….................................

(Официален печат) ……………………………………………….………………………………..

                                                      Подпис на надлежно упълномощеното лице

Дата на подновяване ………………………………………………………………………………

                                                          Име на надлежно упълномощеното лице

Срокът на валидност на това потвърждение е продължен до …………………………….……

(Официален печат) ……………………………………………………………………….………

Подпис на надлежно упълномощеното лице

Дата на подновяване ………………………………………………………………………………

                                                          Име на надлежно упълномощеното лице

 

4 При използване на образци, които се различават от посочените в този раздел, в изпълнение на точка 8 на правило I/2, при всички случаи Страните трябва да осигурят:

.1 цялата информация за личността на притежателя, включително име, дата на раждане, снимка и подпис, заедно с датата на издаване на документа да се разположи на едната страна на документа, и

.2 цялата информация за длъжността или длъжностите, на които притежателят има право да служи (работи) в съответствие с приложимите изисквания на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба с екипаж, а също и всички ограничения трябва да се запишат така, че да са добре забележими и лесно различими.

ИЗДАВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА СВИДЕТЕЛСТВА

Одобрение на плавателен стаж

5. При одобряване на плавателен стаж, изискван от Конвенцията, страните трябва да гарантират, че съответният стаж отговаря на квалификацията, за която се кандидатства, като се има предвид, че освен първоначалното запознаване със службата на морски кораби целта на такъв стаж е да даде възможност на моряка да бъде обучен и да практикува под подходящ надзор тези безопасни и уместни морски практики, процедури и установен ред, които съответстват на квалификацията, за която се кандидатства.

Одобрение на курсове за обучение

6. При одобрението на курсове и програми за обучение страните трябва да имат предвид, че различните Модел-курсове на ИМО, могат да помогнат в подготовката за такива курсове и програми и да гарантират, че конкретните цели на обучението, препоръчани в него, са подходящо покрити.

Електронен достъп до регистри

7. Относно поддържането на електронен регистър в съответствие с точка 15 от Правило I/2 трябва да се направят разпоредби, които да позволят контролиран електронен достъп до такъв регистър или регистри, за да се позволи на страните и компаниите да потвърдят:

.1 името на моряка, на когото е било издадено свидетелство, потвърждение или друга квалификация, съответния номер на документа, дата на издаване и дата на изтичане на валидността;

.2 длъжността, на която притежателят може да служи, и всички ограничения, свързани с нея;

.3 функциите, които притежателят може да изпълнява, разрешените нива и всички ограничения, свързани с тях.

Разработване на база данни за регистрация на свидетелства

8 В изпълнение на изискването, посочено в параграф 14 от Правило I/2 за поддържане на регистър на свидетелства и потвърждения, при стандартната база данни не е задължително цялата съответна информация да бъде записвана и на разположение в съответствие с Правило I/2.

9 Следната информация трябва да бъде записана и достъпна както на хартия, така и на електронен носител, в съответствие с Правило I/2:

.1 Статут на свидетелството

Валидно

Прекратено

Отменено

Обявено за изгубено

Унищожено

като се води и съхранява запис на промените на статута, включително и датите на промените.

.2 Информация за сертификата

Име на моряка

Дата на раждане

Националност

Пол

За предпочитане със снимка

Съответен номер на документа

Дата на издаване

Дата на изтичане на валидността

Дата на последното преиздаване

Информация за освобождаване/ния

.3 Информация за компетентност

STCW стандарт за компетентност (например правило II/1)

Длъжност

Функция

Степен на отговорност

Потвърждения

Ограничения

.4 Медицинска информация

Дата на издаване на последното медицинско удостоверение, отнасящо се до издаването или преиздаването на свидетелство за правоспособност.

Раздел А-I/3

Принципи, регулиращи крайбрежното плаване

1 Когато една от страните дава определение за крайбрежно плаване, включително, за целите на прилагането на измененията в областите, изброени в колона 2 на таблиците за нивото на компетентност, съдържащи се в глави II и III от част А на Кодекса, за издаването на свидетелства, валидни за служба на кораби, имащи правото да плават под флага на тази държава и извършващи такива пътувания, трябва да се вземат предвид следните фактори, като се вземе под внимание влиянието върху безопасността и сигурността на всички кораби и върху морската среда:

.1 видът на кораба и на търговията, с която се занимава

.2 бруто тонаж на кораба и мощността в киловати на силовата уредба

.3 естество и продължителност на пътуванията

.4 максимална отдалеченост от пристанище за убежище

.5 съответствие на обхвата и точността на навигационните устройства за определяне на местоположението

.6 атмосферните условия, които обикновено преобладават в зоните, определени за крайбрежно плаване

.7 осигуряване на набордни и брегови съоръжения за комуникация при търсене и спасяване, и

.8 наличие на ситуирана на сушата помощ, особено по отношение на техническата поддръжка на борда на кораба.

2 Намерението не е корабите, извършващи крайбрежно плаване, за да разширят своите рейсове по целия свят под предлога, че плават постоянно в определените граници за крайбрежно плаване на съседни държави.

Раздел А-I/4

Процедури за контрол

1 Процедурата за оценяване, предвидена в правило I/4, параграф 1.3, в резултат на всички събития, посочени там, трябва да бъде под формата на потвърждаване, че онези членове на екипажа, които се изисква да бъдат компетентни, действително притежават необходимите умения, отговарящи на ситуацията.

2 При провеждането на това оценяване трябва да се има предвид, че процедурите на борда отговарят на ISM кода и че условията на настоящата конвенция се отнасят до компетентността тези процедури да се извършват безопасно.

3 Процедурите по контрола на настоящата конвенция трябва да се ограничават до стандартите за компетентност на отделните морски лица на кораба и техните умения, свързани с носенето на вахта, както е посочено в част А на настоящия кодекс. На борда оценяването на морските лица трябва да започва с потвърждаване на техните сертификати.

4 Въпреки потвърждаването на сертификата, оценката по правило 1/4, параграф 1.3 може да изисква морското лице да демонстрира съответната компетентност на работното си място. Такава демонстрация може да включва удостоверяване, че оперативните изисквания за стандартите на носене на вахта са удовлетворени и че има правилна реакция при аварийна ситуация на нивото на компетентност на морското лице.

5 При оценяването трябва да се използват само методите за демонстриране на компетентност заедно с критериите за нейното оценяване и стандартите, дадени в част А на настоящия кодекс.

6 Оценяване на компетентността във връзка със сигурността трябва да се провежда за тези морски лица, които имат конкретни задължения, свързани със сигурността, само в случаи, когато има сериозни основания за това, предвидени в глава XI/2 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS). Във всички други случаи оценяването на компетентността трябва да се сведе до проверка на свидетелствата и/или потвържденията на морските лица.

Раздел А-I/5

Национални условия

Условията на правило I/5 не трябва да се тълкуват като пречещи на разпределението на задачите за обучение под наблюдение или в случаите на форсмажор.

Раздел А-I/6

Обучение и оценяване

1 Всяка страна трябва да осигури обучението и оценяването на морските лица за освидетелстване съгласно настоящата конвенция да:

.1 бъдат структурирани съгласно писмените програми, вкл. такива методи и медии за обезпечаване, процедури и курсови материали, които са необходими за постигане на необходимия стандарт на компетентност, и

.2 бъдат провеждани, наблюдавани, оценявани и поддържани от квалифицирани лица съгласно т. 4, 5 и 6.

2 Лицата, провеждащи обучение по време на работа или оценяване на борда, трябва да правят това само когато такова обучение или оценка не влияят отрицателно на нормалната работа на кораба, а те могат да посветят времето и вниманието си на обучението или оценяването.

Квалификация на инструктори, супервайзори и оценители*

3. Всяка Страна трябва да осигури инструкторите, супервайзорите и оценителите да имат надлежна квалификация за конкретните видове и нива на подготовка или оценка на компетентността на морските лица както на борда на кораб, така и на брега съгласно изискванията на Конвенцията и в съответствие с разпоредбите на този раздел.

Подготовка по време на работа

4. Всяко лице, провеждащо подготовка на морски лица по време на работа, на борда на кораб или на брега, предназначена за получаване на квалификация и освидетелстване съгласно Конвенцията, трябва да:

.1 познава добре програмата за подготовка и разбира специфичните цели на конкретно провежданата подготовка;

.2 е квалифицирано по въпросите, по които се провежда подготовката; и

.3 ако подготовката се провежда посредством тренажор:

.3.1 е получило съответното ръководство по техника на инструктажа, включително използване на тренажор, и

.3.2 има натрупан практически опит за работа на типа използван тренажор.

5 Всяко лице, отговарящо за ръководството на подготовката на моряци по време на работа, която е предназначена за получаване на квалификация и освидетелстване съгласно Конвенцията, трябва напълно да разбира програмата за подготовка и специалните задачи на всеки вид провеждана подготовка.

Оценка на компетентността

6 Всяко лице, провеждащо оценка на компетентността на моряци по време на работа както на борда на кораб, така и на брега, която е предназначена за получаване на квалификация за освидетелстване съгласно Конвенцията, трябва:

.1 да има надлежно ниво на познания и разбиране на оценяваната компетентност;

.2 да има квалификация по въпросите, по които се провежда оценката;

.3 да има съответното ръководство по методите и практиката на оценка;

.4 да има натрупан практически опит за оценка; и

.5 ако оценката се извършва с използване на тренажор, да има натрупан практически опит за оценка по отношение на конкретния тип тренажор под наблюдение и одобрение на опитен екзаминатор.

Подготовка и оценка в учебно заведение

7 Всяка Страна, която признава курс за подготовка, учебно заведение или квалификация, давана от учебно заведение, като част от своите изисквания за издаване на свидетелство в съответствие с Конвенцията, трябва да осигури квалификацията и опитът на инструкторите и екзаминаторите да удовлетворяват разпоредбите на раздел А-I/8 за нормите за качество. Такава квалификация, опит и прилагане на норми за качество трябва да включват съответна подготовка по техника на инструктажа, както и методи и съответна практика по преподаване и оценяване и да удовлетворяват всички приложими изисквания на точки от 4 до 6.


* Следните моделни курсове на IMO могат да бъдат в помощ при подготовка на курсовете:

.1 Моделен курс на IMO 6.09 - Training Course for Instructors

.2 Моделен курс на IMO 3.12 - Assessment, Examination and Certification of Sefarers

Раздел А-I/7

Представяне на информация

1 Информацията, изисквана по точка 1 на правило I/7, трябва да се представи на генералния секретар във формата, посочена в точките по-долу.

ЧАСТ 1 – ПЪРВОНАЧАЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

2. В течение на една календарна година след датата на влизане в сила на правило I/7, всяка Страна трябва да съобщи за предприетите мерки за пълно прилагане на Конвенцията, като съобщението трябва да включва следното:

.1 названието, пощенския адрес, номера на телефона и факсимилния апарат и организационната структура на министерството, департамента или правителственото учреждение, отговорно за прилагането на Конвенцията;

.2 кратко обяснение на юридическите и административните мерки, предвидени и предприети за осигуряване спазването на разпоредбите на Конвенцията, особено на правила I/6 и I/9;

.3 ясно заявление за приетата политика по отношение образованието, подготовката, изпитите, оценката на компетентността и освидетелстването на моряците;

.4 кратка информация за курсовете, програмите за подготовка, изпитите и оценката, предвидени за всеки вид свидетелства, издадени в съответствие с Конвенцията;

.5 кратко описание на процедурите, спазвани при предоставяне на пълномощия, акредитация или одобрение на подготовка и изпити, оценка на медицинската годност и компетентност, изисквани по Конвенцията, свързаните с това условия и списък на предоставените пълномощия, акредитации и одобрения;

.6 кратко изложение на процедурите, спазвани при издаване на привилегировани разрешения съгласно член VIII на Конвенцията, и

.7 резултатите от сравненията, извършени съгласно правило I/11 и кратко описание на курсовете за преподготовка и за повишаване на квалификацията.

ЧАСТ 2 – ПОСЛЕДВАЩИ ДОКЛАДИ

3 Всяка Страна в срок от шест месеца трябва:

.1 при запазване или приемане на равностойни методи на обучение или подготовка на основание член IХ да представи пълно описание на тези методи;

.2 когато признава свидетелства, издадени от друга Страна, да представи доклад, обобщаващ мерките, приети за осигуряване спазването на правило I/10, и

.3 при предоставяне на пълномощия за назначаване на работа на моряци, притежаващи алтернативни свидетелства, издадени на основание правило VII/1, на кораби, плаващи под нейното знаме, да представи на генералния секретар образци от документа за надеждно комплектуване на кораба с екипаж, издадени на такива кораби.

4 Всяка Страна трябва да съобщава за резултатите от всяка оценка, провеждана съгласно точка 2 на правило I/8, в срок от шест месеца след нейното завършване. Докладът от оценяването трябва да включва следната информация:

.1 квалификациите и опитът на тези, които провеждат оценяването (напр. притежаваните свидетелства за компетентност, опит като моряк и независим оценител, опит в областта на морското обучение и оценяване, опит в управлението на системите за сертифициране или всички други съответни квалификации/опит);

.2 условия на независимото оценяване и компетенции на оценителите;

.3 списък на обучаващи институции/центрове, обхванати от независимо оценяване; и

.4 резултатите от независимото оценяване, включително:

.1 потвърждение, че:

.1.1 всички приложими разпоредби на Конвенцията и кодекса STCW, включително и техните изменения, са обхванати от системата за стандарт на качеството на страната, в съответствие с раздел А-I/8, точка 3.1; и

.1.2 всички мерки за вътрешен контрол на управление и наблюдение и последващите действия са съобразени с предвидените мерки и документирани процедури и са ефективни в осигуряването на успех на поставените цели в съответствие с раздел А-I/8, точка 3.2;

.2 кратко описание:

.2.1 на установените несъответствия, ако има такива, открити при провеждането на независимото оценяване;

.2.2 на коригиращите мерки, препоръчани за справяне с несъответствията, и

.2.3 на коригиращите мерки, предприети за справяне с установените несъответствия.

5 Страните докладват мерките, предприети за изпълнение на всяко последващо задължително изменение на Конвенцията и Кодекса STCW, което не е било включено в доклада от първоначалното съобщение на информация съгласно правило I/7 или в който и да е предишен доклад, в съответствие с правило I/8. Информацията трябва да бъде включена в следващия доклад съгласно точка 3 от правило I/8 след влизането в сила на изменението.

6 Информацията за предприетите мерки за изпълнение на задължителните изменения на Конвенцията и Кодекса STCW включва следното, когато е приложимо:

.1 кратко обяснение на правните и административните мерки, изготвени и предприети, за да се гарантира спазването на изменението;

.2 кратко резюме на всички курсове, обучителни програми, изследвания и оценки, предвидени, за да се гарантира спазването на изменението;

.3 кратко описание на последващите процедури, които дават разрешение, акредитират или одобряват обучение и изследвания, медицинска годност и оценки за компетентност, които се изискват от изменението; и

.4 кратко описание на всяко опреснително обучение и обучение за повишаване на квалификацията, необходими за изпълнение на измененията; и

.5 сравнение между мерките за прилагане на изменението и съществуващите мерки, съдържащи се в предишни доклади, съгласно точка 1 от правило I/7, и/или точка 2 от правило I/8, където е приложимо.

ЧАСТ 3 – ГРУПА ОТ КОМПЕТЕНТНИ ЛИЦА

7 Главният секретар трябва да поддържа списък с компетентни лица, одобрен от Комитета по морска безопасност, включително и компетентни лица, предоставени или препоръчани от страните, които могат да бъдат призовани да оценят докладите, представени съгласно правило I/7 и правило I/8, и могат да бъдат призовани да съдействат за изготвянето на доклад, съгласно точка 2 от правило I/7. Тези лица обикновено трябва да са на разположение по време на съответните сесии на Комитета по морска безопасност или неговите помощни органи, но не е необходимо да осъществяват своята работа само по време на тези сесии.

8 Във връзка с точка 2 от правило I/7 компетентните лица трябва да имат познания относно изискванията на Конвенцията и поне едно от тях да е запознато със системата на обучение и сертифициране на съответната страна.

9 Когато е получен доклад от някоя от Страните съгласно точка 3 от правило I/8, главният секретар ще определи компетентни лица от списъка, поддържан в съответствие с точка 7, които да разгледат доклада и да дадат своето мнение за това дали:

.1 докладът е пълен и показва, че страната е извършила независима оценка на знанията, разбирането, уменията и придобиването на компетентност и дейностите по оценяването, както и на управлението на системата за сертифициране (включително издаването и подновяването), в съответствие с точка 3 от раздел A-I/8;

.2 докладът е задоволителен, когато показва, че:

.2.1 оценителите са квалифицирани,

.2.2 условията са достатъчно ясни, за да се гарантира, че:

.2.2.1 всички приложими разпоредби на Конвенцията и Кодекса STCW, включително и техните изменения, са обхванати от системата за стандарт на качеството; и

.2.2.2 прилагането на ясно определените цели в съответствие с точка 1 от правило I/8 може да бъде изпълнено в рамките на пълния обхват на съответните дейности,

.2.3 процедурите, които могат да се прилагат за съответната страна, следвани по време на независимото оценяване, са подходящи за установяване на всички значими несъответствия в системата за обучение, оценка на компетентността и сертификация на моряците на съответната страна, и

.2.4 предприетите действия за коригиране на всички установени несъответствия са навременни и подходящи.[1]

10 Всяка среща на компетентните лица трябва:

.1 да бъде провеждана по преценка на главния секретар;

.2 да се състои от нечетен брой членове, като обикновено не превишават пет души;

.3 да назначи свой председател; и

.4 да предостави на главния секретар договореното становище на членовете или ако до такова споразумение не се е стигнало, да се предоставят позициите на мнозинството и малцинството.

11 Компетентните лица трябва на конфиденциална основа да изразят в писмен вид мнението си за:

.1 сравнението на фактите, докладвани в информацията, съобщена от страната на главния секретар, с всички съответни изисквания на Конвенцията;

.2 доклада на всяка оценка, предоставена в съответствие с точка 3 от правило I/8;

.3 доклада за всички стъпки, предприети за прилагане на измененията на Конвенцията и Кода STCW, съгласно точка 5, и

.4 всяка допълнителна информация, предоставена от страната.


[1] Коригиращите действия трябва да са навременни и подходящи означава, че тези действия трябва да са насочени към главните/първичните причини за наличието на недостатъци и трябва да бъдат систематизирани, за да се приложат в определен график.

ЧАСТ 4 – ДОКЛАД ДО КОМИТЕТА ЗА МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ

12 При изготвянето на доклад до Комитета за морска безопасност, според изискванията на точка 2 от правило I/7, главният секретар трябва:

.1 да събере и вземе под внимание становищата, изразени от компетентните лица, избрани от списъка, създаден в съответствие с точка 7;

.2 да потърси изясняване на обстоятелствата от страната, когато е необходимо, по всички въпроси, засягащи информацията, предоставена в съответствие с точка 1 от правило I/7; и

.3 да идентифицира всяка област, в която страната може да поиска помощ при изпълнението на Конвенцията.

13 Засегнатата страна трябва да бъде информирана за планирането на срещите на компетентните лица и нейни представители трябва да бъдат упълномощени да присъстват с цел изясняването на всеки въпрос, свързан с информацията, предоставена съгласно точка 1 от правило I/7.

14 Ако главният секретар не е в състояние да предостави изисквания съгласно точка 2, правило I/7 доклад, засегнатата страна може да поиска от Комитета за морска безопасност да предприеме действия, предвидени в точка 3 от правило I/7, като вземе под внимание информацията, предоставена по силата на настоящия раздел, и становищата, изказани в съответствие с точки 10 и 11.

Раздел А-I/8

Норми за качество

Национални цели и норми за качество

1 Всяка Страна трябва да определи ясно целите на обучението и подготовката, както и на свързаните с това норми за компетентност, като определи нивата на знания, разбиране и професионални умения, съответстващи на изпитите и оценките, изисквани съгласно Конвенцията. Целите и свързаните с тях норми за качество могат да се определят точно за различните курсове и програми за подготовка и трябва да обхващат управлението на системата за освидетелстване.

2 Обхватът на прилагане на нормите за качество трябва да включва управлението на системата за освидетелстване, всички курсове и програми, изпити и оценки, провеждани от Страната или по нейно пълномощие, а също квалификацията и опита, изисквани от инструкторите и екзаминаторите, с отчитане на политиката, системата, контрола и обзора на вътрешните системи за осигуряване на качество, създадени за постигане на определените цели.

3 Всяка Страна трябва да обезпечи независимото оценяване на работите по придобиването и оценяването на знанията, разбирането, уменията и компетентността, както и процедурите по прилагането на образователната система да се извършва през периоди не по-големи от пет години, с цел да се потвърди, че:

.1 целият вътрешен контрол и наблюдение и последващите действия съответстват на планираните мерки и документираните процедури и се прилагат ефективно за осигуряване постигането на поставените цели;

.2 резултатите от всяка независима оценка са документирани и са доведени до знанието на лицата, отговорни за оценяваната област, и

.3 са предприети своевременни действия за отстраняване на недостатъците.

4 Докладът за независимата оценка, изискван по точка 3 на правило I/8, трябва да включва пълномощията по провежданата оценка, както и данни за квалификацията и опита на оценителите.

Раздел А-I/9

Медицински изисквания

1 Когато страните установяват стандарти за медицинска годност на моряците, както се изисква от правило I/9, трябва да вземат предвид минималните стандарти за зрение по време на служба, посочени в таблицата A-I/9 и да вземат под внимание стандартите за физическа и медицинска годност, определени в точка 2. Те също трябва да вземат предвид ръководството от раздел Б-1/9 на този Кодекс и таблица Б-1/9 по отношение на оценката на минимума физически способности.

Тези стандарти може до степен, определена от страната, без да засягат безопасността на морските лица или на кораба, да се различават за лица, които се стремят да започнат работа по море, и моряци, които вече са на морска служба, и между различните функции на борда, като се вземат предвид различните задължения на морските лица. При определянето на тези стандарти също трябва да се вземе предвид необходимостта от преглед за всяко увреждане или заболяване, което би ограничило способността на моряка да изпълнява ефективно неговите/нейните задължения по време на периода на валидност на медицинското свидетелство.

2 Стандартите за физическа и медицинска годност, определени от страната, трябва да осигуряват това, че морските лица отговарят на следните критерии:

1. да притежават физическата възможност, като се вземе предвид точка 5, посочена по-долу, да са покрили всички изисквания за основното обучение, както се изисква в точка 2 от раздел А-VI/1;

2. да демонстрират адекватна способност за слушане и говорене за провеждане на ефективна комуникация и да разпознават всякакви звукови аларми;

3. да нямат медицинска пречка, смущение или увреждане, които могат да попречат на ефективното и безопасно изпълнение на техните рутинни задължения и задължения в извънредни ситуации на борда, по време на периода на валидност на медицинското свидетелство;

4. не страдат от медицинско заболяване, което има вероятност да се влоши по време на службата на море или да направи морското лице негодно за изпълняване на задълженията или да застраши здравето и безопасността на останалите лица на борда; и

5. не приемат медикаменти, които имат странични ефекти, които могат да нарушат преценката, равновесието или всякакви други изисквания за ефективно и безопасно изпълнение на рутинните задължения и задълженията в извънредни ситуации на борда.

3 Медицинските прегледи за годността на морските лица трябва да бъдат извършвани от подходящо квалифицирани и опитни практикуващи лекари, признати от страната.

4 Всяка страна трябва да създаде разпоредби за признаване на практикуващите лекари. Регистър на признати практикуващи лекари трябва да се поддържа от страната и да бъде достъпен за други страни, компании и морски лица при поискване.

5 Страна трябва да предостави насоки за провеждане на медицински прегледи за годност и издаване на медицинско свидетелство, като се вземат предвид разпоредбите, предвидени в раздел BI/9 на този Кодекс. Всяка страна трябва да определи до каква степен ще даде свобода на преценка на признатите практикуващи лекари при прилагането на медицинските стандарти, като се имат предвид различните задължения на морските лица с изключение, че не трябва да има лична преценка по отношение на минималните стандарти за зрението на лица, използващи спомагателни средства за далечно виждане, за близко/непосредствено виждане и цветоусещане в таблица А-I/9 за морски лица от палубната команда, които имат задължения по наблюдение. Страната може да освободи от прилагането на тези стандарти морските лица от машинното отделение, при условие че комбинираното виждане на морските лица изпълнява изискванията от таблица А-I/9.

6 Всяка страна трябва да създаде процеси и процедури, които да позволяват на морските лица, за които след преглед е установено, че не отговарят на медицинските стандарти за годност или на които е наложено ограничение върху възможността да работят, по-специално по отношение на време, сфера на работа или търговска зона, да получат преразглеждане на техния случай, в съответствие с разпоредбите за обжалване на страната.

7 Медицинското свидетелство от точка 3 от правило I/9 трябва да включва следната информация като минимум:

.1 Оторизиращ орган и изискванията, под които е издаден документът

.2 Информация за морското лице

.2.1 Име: (фамилия, лично име, презиме)

.2.2 Дата на раждане: (ден, месец, година)

.2.3 Пол: (мъжки/женски)

.2.4 Националност

.3 Декларация на признатия практикуващ лекар

.3.1 Потвърждение, че документите за самоличност са проверени на мястото на проверката: Да/Не

.3.2 Слухът отговаря на нормите в раздел AI/9: Да/Не

.3.3 Задоволителен ли е слухът без помощно средство? Да/Не

.3.4 Визуалната острота отговаря ли на нормите в раздел A-I/9? Да/Не

.3.5 Цветоусещането* отговаря ли на стандартите в раздел A-I/9? Да/Не

.3.5.1 Дата на последния тест за цветоусещане

.3.6 Подходящ ли е за изпълнение на задължения по наблюдение

.3.7 Има ли ограничения или рестрикции на годността? Да/Не

Ако "Да", да се уточнят ограниченията или рестрикциите.

.3.8 Има ли морското лице някакви здравословни проблеми, които биха могли да се усложнят при служба по море или да направят морското лице негодно за такава служба или да застрашат здравето на другите лица на борда?: Да/Не

.3.9 Дата на преглед: (ден/месец/година)

.3.10 Срок на валидност на свидетелството: (ден/месец/година)

.4 Детайли на издаващия орган

.4.1 Официален печат (включително името) на издаващия орган

.4.2 Подпис на упълномощеното лице

5. Подпис на морското лице – потвърждава,че морското лице е запознато със съдържанието на свидетелството и с правото на преразглеждане, в съответствие с точка 6 на Раздел А-I/9.

8 Медицинските свидетелства трябва да са на официалния език на издаващата ги страна. Ако използваният език не е английски, текстът трябва да включва превод на този език.


* Оценка на цветоусещането се провежда на всеки шест месеца.

Таблица А-I/9

Минимални стандарти за зрение по време на служба за морски лица

Правило на Конвенцията STCW

Категория на морското лице

Лица, използващи спомагателни средства за далечно виждане1

Близко/непосредствено виждане

Цветоусещане3

Зрителни полета4

Нощна слепота4

Диплопия (двойно виждане)4

На едното око

На другото око

С помощни средства или без помощни средства и на двете очи

I/11

II/1

II/2

II/3

II/4

II/5

VII/2

Капитаните, палубните офицери и мо- ряците от редовния състав, които са натоварени със задължения по наблюдаване

0.52

0.5

Зрение, покриващо изискванията за навигация на кораба (например справяне с морски карти и данни, използване на апаратура и оборудване на мостик, както и разпознаване на помощни средства за навигация)

Виж бележка 6

Нормални визуални полета

Зрение, пок- риващо изискванията за изпълнение на всички необходими функции в тъмнина, без да се прави компромис

Без значи- телни явни заболявания

На едното око

На другото око

С помощни средства или без помощни средства и на двете очи

I/11

III/1

III/2

III/3

III/4

III/5

III/6

III/7

VII/2

Всички

механици, механици-електротехници, електротехниците от редовния състав и моряци на вахтена служба в наблюдавано ма- шинно отделение

0.45

0.4

(виж бележка 5)

Зрение, покриващо изискванията за разчитане на инструменти в непосредствена близост, за работа с оборудването, както и за идентифициране на системите/ компонентите, когато е необходимо

Виж бележка 7

Задоволителни визуални полета

Зрение, покриващо изискванията за изпълнение на всички необходими функции в тъмнина, без да се прави компромис

Без значителни явни заболявания

I/11

IV/2

Радиооператор на Световната морска система на бедствие и безопасност (GMDSS)

0.4

0.4

Зрение, покриващо изискванията за разчитане на инструменти в непосредствена близост, за работа с оборудването, както и за идентифициране на системите/ компонентите, когато е необходимо

Виж бележка 7

Задоволи- телни визуални полета

Зрение, покриващо изискванията за изпълнение на всички необходими функции в тъмнина, без да се прави компромис

Без значителни явни заболявания

 

Бележки:

(Доп. – ДВ, бр. 90 от 2018 г., в сила от 1.01.2016 г.)

1 Стойностите, дадени в десетичен вид Snellen.

2 Стойност, равна най-малко на 0.7 за едното око, е препоръчителна, за да се намали рискът от незасечено съществено очно заболяване.

3 Както е посочено в Международните препоръки за изискванията за цветоусещане за транспорта на Международната комисия по осветление (CIE-143-2001, включително всяка допълнителна версия).

4 Подлежат на оценка от медицински специалист по очни болести, където е посочено в констатациите от първоначалния преглед.

5 Съставът на машинното отделение трябва да има комбинирано зрение на стойност най-малко 0.4.

6 Стандарт за цветоусещане 1 или 2 на Международната комисия по осветяването (CIE).

7 Стандарт за цветоусещане 1, 2 или 3 на Международната комисия по осветяването (CIE).

Могат да продължат да се използват и други еквивалентни потвърдителни методи за тестване, които понастоящем са признати от Администрацията.

Раздел А-I/10

Признаване на свидетелства

1 Разпоредбите по точка 4 на правило I/10 относно непризнаването на свидетелства, издадени от държава, която не е Страна по конвенцията, не трябва да се тълкуват като пречка пред Страна, когато издава собствени свидетелства, да признава плавателен стаж, образование и подготовка, придобити по пълномощие на държава, която не е Страна по конвенцията, при условие че тя се съобразява с правило I/9 при издаването на всяко такова свидетелство и обезпечава спазването на изискванията на Конвенцията относно плавателния стаж, образование, подготовка и компетентност.

2 Когато Администрацията, която е признала свидетелство, оттегли своето потвърждение за признаване по причини от дисциплинарен характер, тя е длъжна да информира за подробностите Страната, която е издала свидетелството.

Раздел А-I/11

Продължаване валидността на свидетелства

Професионална компетентност

1 Запазването на професионалната компетентност, изисквано съгласно правило I/11, се доказва чрез:

.1 наличие на одобрен плавателен стаж на кораб при изпълнение на функциите, съответстващи на притежаваното свидетелство за период от най-малко:

.1.1 общо 12 месеца за изминалите пет години, или

.1.2 общо три месеца за изминалите шест месеца, непосредствено преди продължаването на валидността, или

.2 изпълнение на функции, които се считат равностойни на плавателния стаж по точка 1.1, или

.3 преминаване на одобрена проверка, или

.4 успешно завършване на одобрен курс или курсове, или

.5 преминаване на одобрен плавателен стаж на кораб при изпълнение на функциите, съответстващи на притежаваното свидетелство, в течение най-малко на три месеца като дубльор или на длъжност, с една степен по-ниска от тази, за която притежаваното свидетелство е валидно непосредствено преди заемането на длъжността, за която то е валидно.

2 Опреснителните и надграждащи курсове, изисквани по правило I/11, трябва да бъдат одобрени, като включват измененията в съответните национални и международни правила относно безопасността на човешкия живот на море и опазване на морската среда и да отчитат усъвършенстването на съответните норми за компетентност.

3 Продължената професионална компетентност за служещите на танкери, както се изисква съгласно точка 3 от правило I/11, се доказва чрез:

.1 наличие на одобрен плавателен стаж на кораб при изпълнение на функциите, съответстващи на притежаваното свидетелство, най-малко три месеца през последните пет години, или

.2 успешно завършване на одобрен курс или курсове.

4 (Нов – ДВ, бр. 90 от 2018 г., в сила от 1.07.2018 г.) Продължаващата професионална компетентност на капитаните и офицерския състав на борда на кораби, опериращи в полярните води, както се изисква съгласно правило I/11, се установява от:

1. одобрен плавателен стаж при изпълнение на функции, съответстващи на притежаваното свидетелство, за период от най-малко два месеца общо през предходните пет години; или

2. изпълнение на функции, считани за еквивалентни на плавателния стаж, изискван съгласно параграф 4.1; или

3. преминаване на одобрен тест; или

4. успешно завършване на одобрен курс или курсове за обучение.

Раздел А-I/12

Норми за използването на тренажори

ЧАСТ 1 - ЕКСПЛОАТАЦИОННИ НОРМИ

Общи експлоатационни норми за тренажори, използвани за подготовка

1 Всяка Страна трябва да осигури необходимите условия, така че всеки тренажор, използван за задължителна подготовка:

.1 да бъде подходящ за съответните цели и задачи на подготовката;

.2 да бъде способен да възпроизвежда експлоатационните възможности на съответното корабно обзавеждане със степен на реалност, която да съответства на целите на подготовката, и да включва възможностите, ограниченията и вероятните грешки на това обзавеждане;

.3 да създава условия за достатъчно реално поведение на човек, за да могат лицата, преминаващи подготовката, да придобият навици, съответстващи на целите на подготовката;

.4 да осигурява контролируема експлоатационна среда, способна да възпроизведе разнообразни условия, които могат да включват авария, опасни или необичайни ситуации с отношение към целите на подготовката;

.5 да осигурява взаимовръзка, с помощта на която лицето, което преминава подготовка, да може да взаимодейства с обзавеждането, възпроизвежданата околна обстановка и инструктора, и

.6 да позволява на инструктора да контролира, наблюдава и записва действията на лицата, преминаващи подготовка, за целите на последващ ефективен инструктаж.

Общи експлоатационни норми за тренажори, използвани при оценка на компетентност

2 Всяка Страна трябва да осигури необходимите условия, така че всеки тренажор, използван за оценка на компетентност, изисквана по Конвенцията, или за демонстриране поддържането на знанията и навиците:

.1 да удовлетворява специалните цели на оценката;

.2 да възпроизвежда експлоатационните възможности на съответното корабно обзавеждане със степен на реалност, която да съответства на целите на подготовката, и да включва възможностите, ограниченията и вероятните грешки на обзавеждането;

.3 да създава условия за поведение на човек с достатъчна реалност, която дава възможност на лицата, преминаващи подготовка, да придобият навици, съответстващи на целите на оценката;

.4 да осигурява взаимовръзка, с помощта на която кандидатът да може да взаимодейства с обзавеждането и възпроизвежданата околна обстановка;

.5 да осигурява контролируема експлоатационна среда, способна да възпроизведе разнообразни условия, които могат да включват авария, опасни или необичайни ситуации, имащи отношение към целите на оценката, и

.6 да позволява на оценителя да контролира, наблюдава и да записва действията на кандидата с цел ефективна оценка на тези действия.

Допълнителни експлоатационни норми

3 В допълнение към съответните основни изисквания, посочени в точки 1 и 2, тренажорното обзавеждане, към което се прилага този раздел за техния конкретен тип, трябва да отговаря на експлоатационните норми, дадени по-долу.

Радиолокационен тренажор

4 Радиолокационният тренажор трябва да може да възпроизвежда експлоатационните възможности на навигационното радиолокационно обзавеждане, което отговаря на всички приложими експлоатационни норми, приети от Организацията*, и да включва устройства:

.1 за работа в режим на стабилизирано относително движение и режими на истинско движение спрямо водата и дъното;

.2 за моделиране на метеорологичните условия, приливи и отливи, течения, сектори в сянка, лъжливи ехосигнали и други фактори, влияещи на разпространението на радиовълните, и възпроизвеждане на бреговата линия, навигационни буйове и активни буйове, използвани за търсене и спасяване, и

.3 за създаване на експлоатационна среда в реално време, включваща най-малко две корабни станции със способности за изменение на курса и скоростта на собствения кораб, и включване на параметрите най-малко на 20 кораба, изпълняващи ролята на цели, и съответните средства за свръзка.

Тренажор на средства за автоматична радиолокационна прокладка (ARPA)

5 Обзавеждането на тренажор ARPA трябва да може да възпроизвежда експлоатационните възможности на ARPA, които отговарят на всички приложими експлоатационни норми, приети от Организацията*, и да включва устройства:

.1 за ръчно и автоматично прехващане на цели;

.2 за информация за преминали цели;

.3 за използване на изключени зони;

.4 за възпроизвеждане на екрана на векторнографична временна скала и данни, и

.5 за изпитателни маневри на кораба.


* Виж съответните/подходящите експлоатационни норми, приети от Организацията.

ЧАСТ 2 – ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Цели на подготовката на тренажор

6 Всяка Страна трябва да осигури целите и задачите на подготовката с използване на тренажор да се определят в рамките на общата програма за подготовка, а специалните цели и задачи на подготовката да се избират така, че да са възможно по-тясно свързани със задълженията и практическата работа на борда на кораба.

Процедури на подготовката

7 При провеждане на задължителна подготовка с използване на тренажор инструкторите трябва да направят така, че:

.1 лицата, преминаващи подготовка, да бъдат предварително информирани в достатъчна степен за целите и задачите на занятията и да разполагат с достатъчно време за подготовка преди тяхното начало;

.2 лицата, преминаващи подготовка, да разполагат с достатъчно време за запознаване с тренажора и неговото обзавеждане преди началото на занятието, което се провежда с цел подготовка или оценка;

.3 указанията, които дават, и очакваните реакции по време на занятията да съответстват на избраните цели и задачи на занятията, както и на опита на лицата, преминаващи подготовка;

.4 провежданите занятия да са наблюдавани ефективно, включително, при необходимост, чрез аудио- и видеонаблюдение на действията на лицата, преминаващи подготовка, както и да се правят доклади за оценки, съставяни преди и след занятията;

.5 лицата, преминаващи подготовка, да бъдат ефективно изпитани след занятието, за да се осигури постигането на целите на подготовката така, че продемонстрираните практически умения са достигнали приемливо ниво;

.6 да се насърчава текущо оценяване по време на изпитването на лица, преминаващи подготовка, и

.7 занятията на тренажор да се планират и проверяват така, че да се осигури тяхната пригодност за конкретните цели на подготовката.

Процедури на оценка

8 Когато тренажорите се използват за оценка на способностите на кандидатите да демонстрират нивото на своята компетентност, екзаминаторите трябва да осигурят следното:

.1 критериите за ефективност на работата на тренажор да са изложени в ясна и точна форма, валидни и достъпни за кандидатите;

.2 критериите за оценка да са точно установени и ясно изразени, за да осигуряват достоверност и еднообразност на оценките и максимално да повишават обективността им така, че субективните оценки да са сведени до минимум;

.3 кандидатите да са получили ясна информация за задачите и/или уменията, които ще бъдат оценявани, и за задачите и критериите за ефективна работа на тренажора, на основата на които ще се определя тяхната компетентност;

.4 при оценка на работата на тренажор да се вземат под внимание нормалните експлоатационни процедури и поведение при взаимодействие с други кандидати, работещи на тренажор, или с персонала, обслужващ тренажора;

.5 при оценяване на резултатите от изпълнението на работата да се подхожда внимателно, докато те не бъдат потвърдени, и

.6 главен критерий да е как кандидатът демонстрира способност да изпълнява заданието безопасно и ефективно за удовлетворяване на екзаминатора.

Квалификация на инструкторите и екзаминаторите*

9 Всяка Страна трябва да направи така, че инструкторите и екзаминаторите да имат надлежна квалификация и опит относно конкретните видове и нива на подготовка и съответстващите оценки на компетентност, както е посочено в правило I/6 и раздел А-I/6.


* Съответните моделни курсове на ИМО и Резолюция MSC.64(67) относно "Препоръки за нови и изменени експлоатационни стандарти" могат да бъдат в помощ на подготовката на курсове.

Раздел А-I/13

Провеждане на изпитания

(Няма разпоредби)

Раздел А-I/14

Отговорност на компаниите

1. Компаниите, капитаните и членовете на екипажа съответно носят отговорност за осигуряване цялостното изпълнение на задълженията, изложени в този раздел, и предприемане на всички други необходими мерки всички членове на екипажа да допринесат за безопасната експлоатация на кораба чрез знанията и информираността си;

2 Компанията трябва да снабди капитана на всеки кораб, към който се прилага Конвенцията, с писмени инструкции, в които са изложени политиката и процедурите, подлежащи на изпълнение, за да могат новопостъпилите моряци да получат разумна възможност, преди да им се възложат задължения да се запознаят с корабното обзавеждане, експлоатационните процедури и другите мерки, необходими за надлежно изпълнение на техните задължения. Такава политика и процедури трябва да включват:

.1 предоставяне на всеки новоприет на работа моряк на разумен период от време, в течение на което той да има възможност да се запознае:

.1.1 със специалното обзавеждане, което морякът ще използва или експлоатира, и

.1.2 със специалните процедури и мерки относно носенето на вахта, безопасността, защита на околната среда и действията при авария, които е необходимо да се знаят от моряка за надлежно изпълнение на възложените му задължения, и

.2 назначаване на знаещ член от екипажа, който да помогне, щото на всеки новопостъпил на работа моряк да се предостави възможност да получи основната информация на език, който той разбира.

3 Компаниите трябва да гарантират, че служещите на борда на ро-ро пътнически кораби капитани, лица от командния състав и останалия персонал, на които са възложени специфични задължения и отговорности, са преминали обучението за запознаване със и придобиване на необходимите умения за длъжност и за изпълнението на задълженията и отговорностите, като се вземе предвид ръководството, дадено в раздел B-I/14 на този Кодекс.

4 (Нов – ДВ, бр. 90 от 2018 г., в сила от 1.07.2018 г.) Компаниите гарантират, че капитаните и офицерският състав на борда на техните пътнически кораби са преминали обучението за предварително запознаване, за да имат уменията, които са необходими за длъжността, която ще заемат, и задълженията и отговорностите, които трябва да бъдат поети, като се вземат предвид насоките, посочени в раздел Б-I/14, параграф 3 на този Кодекс.

Раздел А-I/15

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

(Няма разпоредби)

Раздел А-I/16

(Нов – ДВ, бр. 90 от 2018 г., в сила от 1.01.2016 г.)

Проверка на съответствието

1 За целите на правило I/16 областите, които ще бъдат одитирани, са посочени в таблицата по-долу:

ОБЛАСТИ, ПРЕДМЕТ НА ОДИТ

ПРЕПРАТКА

ОБЛАСТ

ЗАБЕЛЕЖКИ И ОБОБЩЕНИ ОПИСАНИЯ

 

ПЪРВОНАЧАЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Член IV, правило I/7 и раздел А-I /7, параграф 2

Първоначално предоставяне на информация

Страната съобщила ли е информацията съгласно член IV и правило I/7?

Ако отговорът е "да", Комитетът по морска безопасност потвърдил ли е, че предоставената информация доказва, че разпоредбите на Конвенцията STCW са покрити напълно?

 

ПОСЛЕДВАЩИ ДОКЛАДИ

Член IX и раздел А-I/7, параграф 3.1

Еквиваленти

Администрацията запазила/приела ли е някакви равностойни методи на обучение и подготовка след предоставянето на информация съгласно правило I/7?

Ако отговорът е "да", представено ли е пълно описание на тези методи на генералния секретар?

Правило I/10 и раздел А-I/7, параграф 3.2

Признаване на свидетелства

Администрацията признавала ли е свидетелства, издадени от другата страна в съответствие с правило I/10?

Ако отговорът е "да", страната представила ли е доклади за предприетите мерки за осигуряване на съответствие с правило I/10?

Правило VII/1, раздел А-I/7, параграф 3.3

Алтернативно освидетелстване

Страната предоставяла ли е пълномощия за наемането на моряци, притежаващи алтернативни свидетелства, издадени съгласно правило VII/1, на кораби, плаващи под нейно знаме?

Ако отговорът е "да", предоставен ли е на генералния секретар екземпляр от документ за надеждно комплектуване на кораба с екипаж, издаден на такива кораби?

Правило I/8.3 и раздел A-I/7, параграф 4

Предоставяне на информация относно периодичната независима оценка

Страната съобщила ли е доклада си за независима оценка съгласно правило I/8?

Правило I/7.4 и раздел А-I/7, параграфи 5 и 6

Предоставяне на информация относно измененията на STCW

Страната предоставяла ли е доклад относно прилагането на последващи задължителни изменения на Конвенцията и Кодекса STCW?

Правило I/13, параграфи 4 и 5

Провеждане на изпитания

Администрацията разрешавала ли е на корабите, плаващи под нейно знаме, да участват в провеждането на изпитания?

Ако отговорът е "да", подробностите за изпитанията били ли са докладвани на генералния секретар (параграф 4)?, и

Подробности за резултатите от проведените изпитания докладвани ли са на генералния секретар (параграф 5)?

Член VIII

Привилегировани разрешения

Администрацията издавала ли е някакви привилегировани разрешения?

Ако отговорът е "да", годишните доклади за издадените привилегировани разрешения, изпращат ли се до генералния секретар?

 

КОНТРОЛ

Член X и правило I/4

Държавен пристанищен контрол

Страната упражнявала ли е държавен пристанищен контрол?

Ако отговорът е "да", установени ли са мерки за контрол, изисквани съгласно член Х?

 

ГОДНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НОСЕНЕ НА ВАХТА

Правило VIII/1, параграф 1 и раздел А-VIII/1

Превенция на умората

Администрацията установила ли е мерки за прилагане на изискванията на Конвенцията STCW и Кодекса по отношение на предотвратяването на умората?

Правило VIII/1, параграф 2 и раздел А-VIII/1, параграф 10

Превенция на злоупотреба с наркотици и алкохол

Установени ли са от Администрацията мерки за прилагане на изискванията на Конвенцията STCW и Кодекса с цел предотвратяване на злоупотребата с наркотици и алкохол?

Правило VIII/2

Организация за носене на вахта и принципи, които трябва да бъдат спазвани

Администрацията обърнала ли е внимание на компаниите, капитаните, главните механици и всички лица, носещи вахта за изискванията, принципите и препоръките, определени в Кодекса STCW, за да се гарантира, че на всички морски кораби се поддържа безопасна непрекъсната вахта, съобразена с преобладаващите обстоятелства и условия по всяко време?

 

Глава ІI

Норми за капитана и палубната команда

Раздел А-II/1

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на вахтен помощник-капитан на кораби с вместимост 500 или повече бруто тона

Норми за компетентност

1 Всеки кандидат за свидетелство трябва:

.1 да демонстрира експлоатационно ниво на компетентност за изпълнение на задачите, задълженията и отговорностите, посочени в колона 1 на таблица А-II/1;

.2 да притежава най-малко надлежно свидетелство за изпълнение на функции по УКВ радиосвръзки в съответствие с изискванията на Правилника за радиосъобщения, и

.3 да носи първостепенна отговорност, ако е назначен, за радиосвръзките по време на бедствие, както и да притежава надлежно свидетелство, издадено или признато според разпоредбите на Правилника за радиосъобщения.

2 Минималните знания, разбиране и професионални навици, изисквани за освидетелстване, са посочени в колона 2 на таблица А-II/1.

3 Нивото на знание по въпросите, посочени в колона 2 на таблица А-II/1, трябва да бъде достатъчно, за да могат вахтените помощник-капитани да изпълняват своите задължения по носене на вахта*.

4 Подготовката и опитът, изисквани за достигане на необходимото ниво на теоретически знания, разбиране и професионални навици, трябва да се основават на раздел А-VIII/ 2, част 4 1 – "Принципи за носене на ходова навигационна вахта", като вземат под внимание и съответните изисквания на тази част и ръководството, дадено в част Б на Кодекса.

5 Всеки кандидат за придобиване на свидетелство трябва да представи доказателства за достигане на изискваните норми за компетентност в съответствие с методите за показване и оценяването й, посочени в колона 3 и 4 на таблица А-II/1.

Подготовка на кораб

6 Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност за вахтен помощник-капитан на кораб с вместимост 500 или повече бруто тона, на който плавателният стаж, в съответствие с точка 2.2 на правило II/1, е част от програма за подготовка, одобрена като отговаряща на изискванията на този раздел, трябва да премине одобрена програма за подготовка на борда на кораб, която:

.1 да осигурява на кандидата по време на изисквания плавателен стаж на кораб системна практическа подготовка и опит по изпълнение на задачите, задълженията и отговорностите на вахтен помощник-капитан, като се вземе под внимание ръководството, дадено в раздел Б-II/1 на този Кодекс;

.2 да се осъществява под непосредственото ръководство и наблюдение на квалифицирани лица от командния състав на корабите, на които кандидатът преминава одобрения плавателен стаж, и

.3 по надлежен начин да се документира в дневника за практическата подготовка**.

* Съответните моделни курсове на ИМО могат да бъдат в помощ на подготовката на курсове.

** Съответните моделни курсове на ИМО и подобен документ на Международната федерация по корабоплаване (ISF) могат да бъдат в помощ при приготвянето на дневници за практическата подготовка.

Крайбрежно плаване

7 При издаването на документи, отнасящи се само за работа на кораби, извършващи крайбрежно плаване, и като се вземе под внимание безопасността на всички други кораби, плаващи в същите води, могат да бъдат пропуснати следните въпроси от изброените в колона 2 на таблица А-II/1:

.1 мореходна астрономия, и

.2 радионавигационни системи за водене на кораб и определяне на местоположението, необхващащи водите, за които свидетелството е валидно.

Таблица А-II/1

Спецификация на минималните норми за компетентност за вахтени помощник-капитани на кораби с вместимост 500 или повече бруто тона

Функция: Корабоводене на експлоатационно ниво

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Планиране и провеждане на плаването и определяне на местоположението на кораба

Мореходна астрономия

Способност за използване на небесните тела за определяне на местоположението

Плаване с използване на земни и брегови ориентири

Способност за определяне на местоположението на кораба с помощта на:

.1 брегови ориентири

.2 навигационни средства, вкл. фарове, буйове и бакани

.3 предварително пресмятане на пътя на кораба с отчитане влиянието на ветрове, приливи, течения и очаквана скорост

Пълни знания и умения за използване на навигационните карти и издания, такива, като лоции, таблици за приливи, известия до мореплавателите, радионавигационни предупреждения и информация за пътя на движение на корабите
Електронни системи за позициониране и навигация

Способност да се определя позицията на кораб чрез използване на електронни навигационни помощни средства

Ехолоти

Способност да се работи с приборите и правилно да се използва получената от тях информация

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

с използване на:

каталози на карти, карти, навигационни издания, радионавигационни предупреждения, секстант, азимутално огледало, радионавигационно обзавеждане, ехолот, компас

Информацията, получена от навигационните карти и издания, е подбрана правилно, тълкувана точно и използвана уместно. Всички потенциални навигационни опасности се определят точно

Основният метод за определяне на местоположението е най-подходящ при преобладаващите обстоятелства и условия

Местоположението на кораба е определено в границите на приемливата погрешност на прибора (системата)

Достоверността на информацията, получена по основния метод за определяне на местоположението, се проверява на подходящи интервали

Навигационните изчисления и измервания са точни

Избраните карти са възможно най-едромащабни за района на плаване и картите и изданията са коригирани в съответствие с последната възможна информация

Проверката на работата и изпитванията на навигационните системи съответства на препоръките на производителите и добрата морска практика

Компаси - магнитен и жирокомпас

Познаване на принципите на действие на тези прибори

Способност за определяне на поправките на компасите с използване на средствата на мореходната астрономия и земни ориентири и отчитане на тези поправки

Системи за управление на кормилото

Познаване на системите за управление на кормилото, експлоатационните процедури и преминаване от ръчно на автоматично управление и обратно. Настройване на органите за управление за работа в оптимален режим

Метеорология

Способност да се използва и тълкува информацията, получена от метеоприборите на борда

Познаване характеристиките на различни системи за определяне състоянието на времето, процедурите за предаване на съобщения и регистриране

Способност да се ползва наличната информация

Поправките на магнитния и жирокомпаса се определят и прилагат правилно към курсовете и пеленгите

Избраният способ за управление на кормилото се явява най-подходящ за преобладаващите метеорологични условия, състояние на морето и трафика, а също и предполагаемите маневри

Метеорологичните измервания и наблюдения са точни и съответстват на прехода на кораба

Метеорологичната информация правилно се тълкува и използва

Носене на безопасна ходова навигационна вахта

Носене на вахта

Пълно познаване на съдържанието, приложението и целите на Международните правила за предпазване от сблъскване по море, 1972 г.

Пълно познаване на основните принципи на носене на ходова навигационна вахта

Използване на определянето на движението на кораба в съответствие с Общите разпоредби за определяне на движението на корабите

Използване на информацията от навигационното оборудване за безопасно носене на вахта

Познаване на техниките на пилотаж при отсъствие на видимост

Използване на отчетност в съответствие с Общите принципи на системите за корабни съобщения и процедурите по VTS

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на

учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор,

където е приложим

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Носенето, предаването и напускането на вахтата съответства с приетите принципи и процедури

Постоянно се води надлежно наблюдение в съответствие с приетите принципи и процедури

Светлините, знаците и звуковите сигнали са съобразени с изискванията на МППСМ

Честотата и пълнотата на наблюдението на трафика, кораба и околната среда съответстват с приетите принципи и процедури

Надлежно се регистрират действията, имащи отношение към плаването на кораба

Отговорността за безопасното плаване винаги се определя точно, вкл. когато капитанът е на мостика и по време на плаване с пилот

Управление на ресурсите на мостика

Познаване на принципите на управлението на ресурсите на мостика, включително:

.1 разпределение, предназначение и приоритизиране на ресурсите

.2 ефективна комуникация

.3 увереност и лидерство

.4 получаване и поддържане на знание за настоящата ситуация

.5 отчитане на опита на екипа

Оценка на резултатите, получени при един или повече от следните случаи:

.1 одобрено обучение

.2 одобрен опит, придобит по време на служба

.3 одобрена подготовка на тренажор

Ресурсите са разпределени и предназначени по необходимост и при правилно приоритизиране за изпълнение на необходимите задачи

Комуникацията се приема и предава недвусмислено

Оспорваните решения и/или действия водят до съответните отзиви и реакции

Установено е наличието на ефективно лидерско поведение

Членовете на екипа демонстрират точно разбиране на настоящото и очакваното състояние на плавателния съд, посоката на корабоплаване и външната среда

Използване на радио- локатор и автоматизирана радиолокационна система за предпазване от сблъскване (ARPA) за осигуряване безопасност на плаването

Забележка. Подготовка и оценка за използване на АRPA не се изисква за работещи само на кораби без ARPA. Това ограничение трябва да бъде отразено в издаденото потвърждение на съответния помощник-капитан

Корабоводене с радиолокатор

Познаване на основните принципи на радиолокацията и автоматизираната радио- локационна система за предпазване от сблъскване (ARPA)

Способност за използване на радиолокатор и тълкуване и анализиране на получената информация, вкл. следното:

Работа:

.1 фактори, влияещи върху работата и

точността

.2 настройване и поддържане работата

на индикаторите

.3 откриване на неправилни показания, лъжливи ехосигнали, отражения от морето и др., на радиолокационни отражатели, използвани при търсене и спасяване

Използване на:

.1 разстояние и пеленг, курс и скорост на другите кораби; време и разстояние на най-кратко сближение с кораби, плаващи с пресичащи и насрещни курсове или изпреварващи кораби

.2 разпознаване на критични ехосигнали; откриване на промяна на курс и скорост на другите кораби; влияние на измененията на курса и/или скоростта на своя кораб

.3 прилагане на Международните правила за предпазване от сблъсквания по море, 1872 г.

.4 техника на радиолокационна прокладка и концепция на относително и истинско движение

.5 успоредно показване

Основни типови ARPA, характеристики на изображението, експлоатационни изисквания и опасност от предоверяване на ARPA

Умение за работа с ARPA, тълкуване и анализиране на получената информация, включително:

.1 работа на системата и нейната точност, възможност за следене и ограничения, задръжки при обработване на данните

.2 използване на експлоатационни предупреждения и проверка на системата

.3 методи за прехващане на цели и техните ограничения

.4 истински и относителни вектори, графично представяне на информацията за целите и опасните зони

.5 получаване и анализиране на информация, критични ехосигнали, забранени зони и имитация на маневри

Оценка на резултатите, получени при одобрена подготовка на радио- локационен тренажор, тренажор ARPA и опит по време на работа

Информацията, получена от радара и АRPA, е правилно тълкувана и анализирана, като се имат предвид ограниченията на апаратурата и преобладаващите обстоятелства и условия

Предприетото действие за избягване на опасно сближаване или сблъскване с други кораби е в съответствие с МППСМ

Решенията за промяна на курса и/или скоростта са навременни и съответстват на приетата навигационна практика

Измененията на курса и скоростта на кораба способстват за осигуряване на безопасността на плаването

Свръзката е ясна, кратка и постоянно потвърждавана съгласно добрата морска практика

Сигналите при маневриране са направени при подходящо време и в съответствие с МППСМ

Използване на Система за изобразяване на електронни карти и информация (ECDIS) за поддържане на безопасността на корабоплаването

Бележка: Провеждане на обучение и оценяване за използването на ECDIS не се изисква от тези, които служат само на кораби, които не са оборудвани с ECDIS.

Това ограничение трябва да бъде отразено в издаденото потвърждение на съответния помощник-капитан

Корабоплаване с ECDIS

Познаване на възможностите и ограниченията на работата с ECDIS, включително:

.1 Задълбочено разбиране на данните от електронните навигационни карти (ENC), точността на данните, правилата на представянето, възможностите на индикаторите и други формати на данни от карта;

.2 Опасностите при предоверяване;

.3 Познаване на функциите на ECDIS, изисквано от стандартите за изпълнение в сила

Опитност в манипулацията, тълкуването и анализа на информацията, получена от ECDIS, включително:

.1 използване на функции, които са интегрирани към други навигационни системи в различни инсталации, включително и правилното функциониране и регулиране за постигане на желаните настройки

.2 Безопасно наблюдение и коригиране на информация, включително за позиция на собствения кораб, показване на морската зона, метод и ориентация, показаните данни от картата, наблюдение на курса, информационните слоеве, създадени от потребителите, контакти (когато са свързани с AIS и/или проследяване с радиолокатор) и функции на радиолокатор (когато е свързан)

.3 Потвърждение на местоположението на плавателния съд с алтернативни средства

.4 Ефективно използване на настройките за постигане на съответствие с оперативните процедури, включително ефективно използване на параметрите за алармиране при опасност от засядане, близост до контакти и специални области, пълнота на данните на картата и актуализираното състояние на картата и резервни мерки

.5 Корекция на настройките и стойностите, за да отговарят на настоящите условия

.6 Информираност за ситуацията при използване на ECDIS, включително яснота за чистотата на водата и близостта на опасностите, тяхното положение и посока на движение, информираност за данните от картата и мащабния подбор, за подходящия курс, за установяването и управлението на контактите и целостта на сензорите.

Изпитване и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на подготовка на

учебен кораб

.2 одобрена подготовка на ECDIS симулатор

Наблюдава информацията от ECDIS по начин, който допринася за сигурността на корабоплаването

Информацията, получена от ECDIS (включително покритие на радиолокатор и/или функции на проследяване на радиолокатор, когато е инсталиран), е правилно предадена и анализирана, като се вземат предвид ограниченията на оборудването, всички свързани сензори (включително AIS радиолокатор където е свързан) и преобладаващите обстоятелства и условия.

Безопасността на корабоплаването се поддържа чрез изменения, правени в курса и скоростта на кораба чрез ECDIS контролирани функции за проследяване (където е инсталирано)

Комуникацията е ясна, кратка и потвърдена, в съответствие с добрата морска практика

Действия при аварии

Действия при аварийни ситуации

Предпазни мерки за защита и безопасност на пътниците при аварийни ситуации

Първоначални действия след сблъскване или засядане; първоначална оценка на повредите и борба за мореходност на кораба

Правилно разбиране на процедурите при спасяване на хора на море, при оказване на помощ на търпящ бедствие кораб, при авария в пристанище

Изпит и оценка на резултатите при:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит за подготовка на

учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

.4 практическа подготовка

Видът и мащабите на аварията се определят бързо. Първоначалните действия и ако е необходимо, маневрите на кораба съответстват на плановете за действия при аварии и са подходящи за неотложността на ситуацията и характера на аварията

Действия при получаване на сигнал за бедствие на море

Търсене и спасяване

Знания за съдържанието на

Международното ръководство за авиационно и морско търсене и спасяване (IAMSAR)

Изпит и оценка на резултатите от практически инструктаж или одобрена подготовка на тренажор, където е приложимо

Сигналът за бедствие или съобщението за авария е разпознато веднага

Плановете за действия при аварии и инструкциите в заповедната книга се спазват и прилагат

Използване на Стандартния морски фразеологичен речник на ИМО и използване на английски език в писмена и устна форма

Английски език

Достатъчни знания по английски език, които да позволяват на лицето от командния състав да използва карти и други навигационни помагала, да разбира метеорологична информация и съобщения за безопасността и работата на кораба, да поддържа връзка с други кораби и брегови станции и VTS центрове, да изпълнява задълженията си в състава на многоезичен екипаж, вкл. да ползва и разбира Стандартния морски фразеологичен речник на ИМО (IMO SMCP)

Изпит и оценка на резултатите от практически инструктаж

Навигационните издания и съобщения на английски език, отнасящи се до безопасността на кораба, са ясно преведени и описани

Комуникацията е ясна и разбрана

Предаване и получаване на информация посредством визуална сигнализация

Визуална сигнализация

Способност да използва Международния сигнален код, да предава и приема светлинни сигнали с помощта на азбуката на Морз, да използва сигнала за помощ SOS, както е посочено в Приложение IV на COLOREG от 1972 г., както е изменен и в приложение 1 на Международния сигнален код, и да използва визуална сигнализация чрез сигнали с една буква, които също са определени в Международния сигнален код.

Оценка на резултатите от практическия инструктаж

Свръзките в областта на отговорностите на оператора се осъществяват постоянно и успешно

Маневриране на кораба

Маневриране и управление на кораба

Знания за:

.1 въздействията на дедуейта, газенето, диферента, скоростта и свободното пространство под кила на циркулациите и спирачните разстояния

.2 въздействията на вятъра и течението върху управлението на кораба

.3 маневрите и действията при спасяване на човек зад борда

.4 потапянето, плитководието и подобни въздействия

.5 подходящи действия при заставане на котва и вързала

Изпит и оценка на доказателство, получено по един или повече от следните начини:

.1 одобрени знания и умения, придобити по време на обучение

.2 одобрени знания и умения, придобити на учебен кораб

.3 одобрено обучение на тренажор там, където е подходящо

.4 одобрено обучение на корабен модел в мащаб, удобен за управление от човек там, където е подходящо

Безопасните граници при работа с корабната пропулсивна уредба, рулевата машина и енергийните системи не са превишени при нормално маневриране.

Корекциите в курса и скоростта на кораба поддържат безопасността на корабоводенето

 

Функция: Корабни товарни операции на оперативно ниво

Наблюдение на товаренето, подреждането, закрепването и разтоварването на товари и грижата за тях по време на рейса

Товарене, подреждане и закрепване на товара

Познаване въздействието на товара, включително на тежките колети върху мореходността и устойчивостта на кораба.

Познаване на безопасното товарене, съхраняване и обезопасяване на товарите, включително опасни и вредни товари, и тяхното въздействие върху безопасността на човешкия живот и кораба.

Способност да се установи и поддържа ефективна комуникация по време на товаро-разтоварните дейности

Изпит и оценка на доказателство, получено по един или повече от следните начини:

.1 одобрени знания и умения, придобити по време на обучение;

.2 одобрени знания и умения, придобити на учебен кораб;

.3 одобрено обучение на тренажор, където е възможно

Товаренето се извършва в съответствие с товарния план или други документи и установени правила и наредби за безопасност, инструкциите за работа със съоръженията и с ограниченията на кораба за съхраняване на товара.

Товаренето на опасни, рискови и вредни товари съответства на международните правила и утвърдените норми и кодекси за безопасна работа.

Обменяната информация е ясна, разбираема и непрекъснато успешна

Проверка и доклад- ване за дефекти и повреди на товарните помещения, люковите капаци и баластните танкове

Познания* и способност да се обясни къде да се търсят повредите и дефектите, срещани най-често в следствие на:

.1 товаро-разтоварни операции

.2 корозия

.3 лоши метеорологични условия

Способност за определяне кои части на кораба подлежат на поредна проверка, за да не се пропусне нито една част за определен период от време.

Определяне на онези елементи от корабната конструкция, които имат съществено значение за безопасността на кораба

Излагане на причините за корозията в товарните помещения и баластните танкове и начини за откриването и предотвратяването й

Познаване процедурите за провеждане на проверки

Способност да се обясни начинът за надеждно откриване на щети и повреди

Разбиране целта на "усъвършенстваната програма за прегледи"

Изпит и оценка на доказателство, получено по един или повече от следните начини:

.1 Одобрени знания и умения, придобити по време на обучение;

.2 Одобрени знания и умения, придобити на учебен кораб;

.3 Одобрено обучение на тренажор, където е възможно

Проверките се провеждат в съответствие с установените процедури и повредите и щетите са определени и надлежно докладвани

Където няма установени щети и повреди, доказателството от изпитанията и изпита ясно определя съответните познания и придържане към процедурите и способността да се разграничат нормалните от повредените части на кораба

 

* Офицерите не следва да са квалифицирани за провеждане на прегледи на кораби.

Функция: Контрол на операциите на кораба и грижи за лицата на борда на оперативно ниво

Осигуряване съответствие с изискванията за предпазване от замърсяване

Предпазване на морската среда от замърсяване и действия против замърсяване

Познаване на предпазните действия, които трябва да бъдат предприети за предотвратяване замърсяването на морската среда

Действия, предпазващи от замърсяване, и необходимите за това съоръжения

Значение на проактивните мерки за защита на морската среда

Изпит и оценка на доказателство, получено по един или повече от следните начини:

.1 одобрени знания и умения по време на обучение;

.2 одобрени знания и умения, придобити на учебен кораб

.3 одобрено обучение

Процедурите за управление действията на борда на кораба и осигуряването на съответствие с изискванията на MARPOL са спазени изцяло

Действия, подкрепящи опазването на околната среда

Поддържане мореходността на кораба

Устойчивост на кораба

Практически знания и приложение на таблиците за устойчивостта, диферента и силите, таблиците за отчитане силите на усилията, а така също диаграмите и устройството за изчисляване на тези сили.

Разбиране на основните действия, които трябва да бъдат предприети при случай на частична загуба на плавучестта.

Разбиране основните положения на цялостната херметичност на кораба.

Конструкция на кораба

Основно познаване на принципното устройство на кораба и точните наименования на различните части.

Изпит и оценка на доказателство, получено по един или повече от следните начини:

.1 одобрени знания и умения, придобити по време на обучение;

.2 одобрени знания и умения, придобити на учебен кораб;

.3 одобрено обучение на тренажор, където е подходящо;

.4 одобрено обучение в лаборатория

Условията за устойчивост са съобразени изцяло с критериите за устойчивост на IMO при всякакво състояние на товарене.

Действията, осигуряващи и поддър- жащи цялостната херметичност на кораба, са в съответствие с приетата практика.

Предпазване, контролиране и гасене на пожар на борда

Предпазване от пожари

Уреди за гасене на пожар

Способност за организиране

гасене на пожари с учебна цел.

Знания за степените и същността на пожарите

Знания за противопожарните системи

Знания за действията, които трябва да бъдат предприети в случай, че възникне пожар, включително пожари в нефтени системи.

Оценка на доказателство, получено след одобрено противопожарно обучение и придобит опит, както е посочено в Част А-VІ/3

Видът и мащабът на проблема са своевременно определени и първоначалните действия са съобразени с процедурите за действие при аварийна ситуация и аварийните планове на кораба.

Действията по напускане на кораба, аварийното изключване на системите и изолирането са съобразени с естеството на аварийната ситуация и са приложени точно и своевременно.

Степента на важност, нивата и времето на докладване и информиране на хората на борда съответстват на естеството на аварийната ситуация и отразяват неотложността на проблема.

Работа със спасителните средства

Спасяване на човешки живот

Способност за организиране на учения за напускане на кораба и познания за работа със спасителния плот и спасителните лодки, техните спускащи устройства и разстановка, снабдяването им, включително спасителното радиооборудване, спътникови буйове, активни радиобуйове за търсене и спасяване, хидрокостюми и термозащитни костюми и предпазни средства.

Познаване техниката за оцеляване на море.

Оценка на доказателство, получено след одобрено обучение и придобит опит, както е посочено в Част А-VI/2, точки от 1 – 4.

Действията при ситуации на напускане на кораба и оцеляване са подходящи за преобладаващите обстоятелства и условия и са съобразени с приетите норми и практика за безопасност.

Прилагане на първа медицинска помощ на борда на кораба

Медицинска помощ

Практическо приложение на медицинските справочници и съвети по радиото, включително способност за предприемане на ефективни действия, основаващи се на такива познания в случаи на злополука или болест, които могат да възникнат на борда на кораба.

Оценка на доказателство, получено след одобрено обучение, както е посочено в Част А-VI/4, точки от 1 – 3.

Определяне вероятната причина, естество и степен на увреждане или състояние е точно, а лечението свежда до минимум непосредствената заплаха за живота.

Контролиране спазването на законодателните изисквания

Основни практически познания за съответните конвенции на IMO, отнасящи се до безопасността на човешкия живот и защита на морската среда.

Оценка на доказателство, получено от изпит или одобрено обучение

Законодателните изисквания, отнасящи се до безопасността на живота на море и защитата на морската среда, са точно определени.

Прилагане на лидерски умения и умения за работа в екип

Практическо познаване на управлението и обучението на екипажа на кораба

Познаване на съответните международни морски конвенции и препоръки и националното законодателство

Способността да се прилага управление на поставяните задачи и обема на работата, включително:

.1 планиране и координация

.2 възлагане на работа на персонала

.3 ограничение на времето и ресурсите

.4 приоритизиране

Знание и способност за прилагане на ефективно управление на ресурсите:

.1 разпределение, възлагане и приоритизиране на ресурсите

.2 ефективна комуникация на борда и на брега

.3 вземаните решения са повлияни от опита на екипажа

.4 увереност и лидерство, включително и мотивация

.5 постигане и поддържане на информираност за случващото се

Знание и способност за прилагане на техники за вземане на решения:

.1 Оценка на ситуацията и риска

.2 Идентифициране и обсъждане на създадените възможности

.3 Избор на посока на действие

.4 Оценка на ефективността на резултатите

Оценка на свидетелство, получена от един или повече от следните случаи:

.1 одобрено обучение

.2 одобрен опит на работа

.3 практическа подготовка

Разпределят се задълженията на екипажа и той бива информиран за очакваните стандарти на работа и поведение по подходящ начин за лицата, за които се отнася

Целите и дейностите на обучението се основават на оценка на настоящата компетентност и способности и оперативни изисквания

Операциите са в съответствие с приложимите правила

Операциите се планират и ресурсите се разпределят, следвайки правилна приоритетност за изпъл- нението на необходимите задачи

Комуникацията се приема и предава ясно и недвусмислено

Прилага се ефективно лидерско поведение

Членовете на екипа демонстрират точно разбиране на настоящото и очакваното състояние на плавателния съд и на експлоатационното състояние, посоката на корабоплаване и външната среда

Решенията трябва да са най-ефективните за ситуацията

Допринасяне за безопасността на персонала и на кораба

Познаване на техники за оцеляване

Познаване на възможностите за предотвратяване на пожар и за борба и гасене на пожари

Елементарни познания за оказване на първа помощ

Познаване на отговорностите за личната и обществената безопасност

Оценка на свидетелство, придобито от одобрено обучение и опит, както е посочено в Част А-VI/1, точка 2

Подходящото оборудване за сигурност и протекция се използва правилно

Процедурите и практиките за безопасна работа, създадени, за да предпазват персонала и кораба, се следят през цялото време

Процедурите, създадени за опазване на околната среда, се следят през цялото време

Първоначалните и последващите действия за осведомяване за извън- редни ситуации са съобразени с установените процедури за реагиране в спешни случаи

 

Раздел А-II/2

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на капитани и старши помощник-капитани на кораби с вместимост 500 или повече БТ

Норми за компетентност

1 Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност за капитан или старши помощник-капитан на кораб с вместимост 500 или повече бруто тона трябва да демонстрира компетентност, позволяваща му да приема на ниво управление задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-II/2.

2 Минималните знания, разбиране и професионални навици, изисквани за освидетелстване, са изброени в колона 2 на таблица А-II/2. Този списък включва, разширява и задълбочава въпросите, изброени в колонка 2 на таблица А-II/1 за вахтените помощник-капитани.

3 Като се вземе под внимание, че капитанът носи цялата отговорност за безопасността на кораба, неговите пътници, екипаж и товар, а също е отговорен за опазването на морската среда от замърсяване от кораба и че старши помощник-капитанът трябва да бъде постоянно готов да поеме тези отговорности, оценката по тези въпроси трябва да покаже способностите на кандидата да усвои цялата достъпна информация, влияеща на осигуряването на безопасността на кораба, неговите пътници, екипаж и товар, както и опазването на морската среда.

4 Нивото на знание по въпросите, изброени в колона 2 на таблица А-II/2, трябва да бъде такова, че кандидатът да може да работи на длъжност капитан или старши помощник-капитан*.

5 Нивото на теоретически знания, разбиране и професионални навици, изисквано съгласно различните раздели в колона 2 на таблица А-II/2, може да се изменя в зависимост от това, дали свидетелството ще бъде валидно за кораби с вместимост 3000 бруто тона или за кораби с вместимост от 500 до 3000 бруто тона.

6 Подготовката и опитът, изисквани за достигане на необходимото ниво на теоретически знания, разбиране и професионални навици, трябва да се основават на изискванията на тази част и ръководството, дадено в част Б на Кодекса.

7 Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност трябва да представи доказателства за това, че е достигнал изискваните норми за компетентност в съответствие с методите за доказване на компетентност и критериите за оценка, посочени в колони 3 и 4 на таблица А-II/2.

Крайбрежно плаване

8 Администрацията може да издава свидетелство с ограничение за работа на кораби, извършващи само крайбрежно плаване. За издаването на такова свидетелство могат да се изключат тези въпроси, които не са приложими по отношение на крайбрежното плаване и на такива кораби, като се вземе под внимание безопасността на всички други кораби, които могат да плават в същите води.


* Съответният ИМО Моделен курс може да бъде в помощ на подготовката на курсове за достигане нивото на знания.

Таблица А-II/2

Спецификация на минималните норми за компетентност за капитани и старши помощник-капитани на кораби с вместимост 500 или повече бруто тона

Функция: Корабоводене на ниво управление

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА

КОМПЕТЕНТНОСТ

Планиране на рейса и корабоводене

Планиране на рейса и корабоводене при всякакви условия с прилагане на подходящи методи за прокладка на океанските преходи, като се имат предвид:

1. ограничени води

2. метеорологични условия

3. ледове

4. ограничена видимост;

5. системи за разделно движение;

6. зони, покривани от системите за организиране на трафика (VTS)

7. области със силни приливи и отливи

Движение в съответствие с Общите принципи за избор на пътя на кораба

Предаване на съобщения в съответствие с Общите принципи на системите за отчет на корабите в съответствие с VTS процедурите

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит на работа

2. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

3. одобрена подготовка с използване на лабораторно оборудване

с използване на:

каталози на карти, карти, навигационни издания и характеристики на кораба

Оборудването, картите и навигационните издания, изисквани за рейса, са подходящо подбрани за безопасното осъществяване на рейса

Основата за избор на пътя са фактите и статистическите данни, получени от съответните източници и публикации

Изчисленията за местоположението, курса, разстоянието и времето са правилни и в границите на приетите изисквания за точността на навигационното оборудване

Всички потенциални навигационни опасности се определят точно

Определяне на местоположението по различни способи и с различна точност

Определяне на местоположението на кораба при всякакви условия:

1. по астрономически методи

2. по брегови ориентири, вкл. способност да се използват подходящи карти, известия до мореплавателите и други пособия за оценка на точността на определяне на местоположението

3. с използване на съвременни радионавигационни средства и определени знания за техните принципи на работа, ограничения, източници на грешки, откриване на грешни показания и неправилно тълкуване на информацията и методи на корекции за определяне точно на местоположението

Изпит и оценка на резултатите при:

1. одобрен опит на работа

2. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

3. одобрена подготовка с използване на лабораторно оборудване

При изпита и оценката се използват:

1. карти, навигационен алманах, планшети, хронометър, секстант и калкулатор

2. карти, навигационни пособия и прибори (азимутно огледало, секстант, лаг, ехолот, компас) и инструкции на производителя

3. радиолокатор, системи Decca,

Loran, спътникови навигационни системи и надлежни навигационни карти и пособия

Главният метод, използван за определяне на местоположението на кораба, е най-подходящ за преобладаващите условия и обстоятелства

Определянето на местоположението, получено с помощта на астрономически методи, е в приетите граници на точност

Определянето на местоположението, получено с помощта на наземни ориентири, е в приетите граници на точност

Точността за определяне на местоположението е надлежно оценена

Определянето на местоположението с помощта на радионавигационни средства е в границите на нормите за точността на използваните системи. Възможните грешки, влияещи върху точността за определяне на местоположението, се установяват, а методите за намаляване на влиянието на неточността на системите за определяне местоположението се прилагат надлежно

Определяне и отчитане грешките на компаса

Способност за определяне и отчитане на грешките на магнитен и жирокомпас

Знание на принципите на магнитен жирокомпас

Разбиране на системите под управление от главния жирокомпас и знание на работата и грижи за главните типове жирокомпаси

Изпит и оценка на резултатите при:

1. одобрен опит на работа

2. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

3. одобрена подготовка с използване на лабораторно оборудване

с използване на: астрономически определения и наземни пеленги и сравнение между магнитния и жирокомпаса

Методът и честотата на проверките за грешки на магнитния и жирокомпаса осигуряват точност на информацията

Координиране на операции по търсене и спасяване на море

Максимално знание и способност за прилагане на процедурите, съдържащи се в

Международното ръководство за авиационно и морско търсене и спасяване (IAMSAR)

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит на работа

2. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

3. одобрена подготовка с използване на лабораторно оборудване

с използване на: подходящи пособия, карти, метеорологични данни, характеристики на съответните кораби, радиосвързочно оборудване и други разполагаеми средства, а също и една или няколко от следните форми:

1. одобрен курс за подготовка по търсене и спасяване

2. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

3. одобрена подготовка с използване на лабораторно оборудване

Планът за координиране на операции по търсене и спасяване на море съответства на международните ръководства и норми

Радиосвръзките се установяват и се спазват правилни процедури за свръзка по време на всички етапи на операциите по търсене и спасяване

Организация и процедури за носене на вахта

Максимално знание на съдържанието, приложението и целите на Международните правила за предпазване от сблъсквания на море

Максимално знание на съдържанието, прилагането и целите на основните принципи на носене на ходова навигационна вахта

Методите, осигуряващи ефективна работа на вахтения персонал на мостика

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит на работа

2. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

Организацията и процедурите на носене на вахта са установени и поддържани в съответствие с международните правила и ръководства за осигуряване на безопасността на плаване, защитата на морската среда и безопасността на кораба и хората на борда

Осигуряване на безопасно плаване чрез използване на радиолокатор и автоматизирана радиолокационна система за предпазване от сблъскване (ARPA), както и съвременни навигационни системи, подпомагащи процеса на приемане на решения

Забележка: Подготовка и оценка за използване на АRPA не се изисква за работещи само на кораби без ARPA. Това ограничение трябва да бъде отразено в издаденото потвърждение на съответния помощник-капитан

Оценяване на грешките на системата и максимално разбиране на експлоатационните аспекти на съвременните навигационни системи, вкл. радиолокатор и ARPA

Техники на корабоводене при отсъствие на видимост

Оценка на навигационната информация, получена от всички източници, вкл. радиолокатор и АRРA, с приемане на решения и изпълнение на команди за избягване на сблъскване и за управление на безопасното плаване на кораба

Взаимовръзки и оптимално използване на всички възможни навигационни данни за осъществяване на плаването

Изпит и оценка на резултатите, получени при одобрена подготовка на тренажор ARPA и при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

.3 одобрена подготовка с използване на лабораторно оборудване

Информацията, получена от радиолокатор и АRPA, се тълкува и анализира правилно, като се имат предвид ограниченията на апаратурата и преобладаващите обстоятелства и условия

Действията, предприети за избягване на опасно сближаване или сблъскване с други кораби, са в съответствие с Международните правила за предпазване от сблъсквания на море

Осигуряване на безопасно плаване чрез използване на ECDIS и асоциирани навигационни системи, подпомагащи процеса на вземане на решения

Забележка. Подготовка и оценка за използване на ECDIS не се изисква за работещи само на кораби, които не са оборудвани с ECDIS. Това ограничение трябва да бъде отразено в издаденото потвърждение на съответното морско лице

Управление на оперативните процедури, системните файлове и данните, включително:

.1 ръководене на придобиването, лицензирането и обновяването на картовите данни и софтуера на системата в съответствие с установените процедури

.2 обновяване на системата и информацията, включително способност да се обновява версията на ECDIS системата в съответствие с разработването на продукта на продавача

.3 създаване и поддържане на система за конфигурация и архивиране на файлове

.4 създаване и поддържане на регистър на файлове в съответствие с установените процедури

. 5 създаване и поддържане на файлове с планове за курса на кораба в съответствие с установените процедури

.6 използване на ECDIS дневник и функциите за проследяване на историята на инспектиране на системните функции, настройки на алармата и реакцията на потребителя.

Използване на ECDIS функцията за възпроизвеждане за преглед на събитията, планиране на курса и преглед на системните функции

Оценка на свидетелство, придобито при един от следните случаи:

.1 одобрен опит, придобит от работа

.2 одобрен опит, придобит на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на ECDIS тренажор

Оперативните процедури за използване на ECDIS са установени, приложени и контролирани

Предприети са действия за свеждане до минимум риска за безопасността на корабоплаването

Прогноза за времето и океанографските условия

Способност за разбиране и тълкуване на синоптична карта и прогнозиране на времето в района на плаване, като се имат предвид местните хидрометеорологични условия и информацията, получена по факса

Знание на различните метеорологични системи, вкл. тропически циклони, и умение за избягване на центровете им и опасните квадранти

Знание на океанските течения

Способност за пресмятане на елементите на приливите и отливите

Използване на всички подходящи навигационни пособия за приливи и течения

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит на работа

2. одобрена подготовка с използване на лабораторно оборудване

Прогнозата за времето за определен период се основава на цялата достъп- на информация

Действията, предприети за осигуряване на безопасността на плаването, свеждат до минимум заплахите върху безопасността на кораба

Основанията за предполагаемите действия са статистическите данни и наблюдения за фактическите условия на времето

Действия при аварии, възникнали по време на плаване

Предпазни мерки при засядане

Действия при неизбежно засядане и след засядане

Снемане от засядане със и без помощ

Действия при неизбежно сблъскване, след сблъскване и при нарушение на водонепроницаемостта на корпуса поради някаква причина

Преценка на борбата за мореходност на кораба

Аварийно управление на кормилото

Планове за аварийна буксировка и процедури при буксировка

Изпит и оценка на резултатите от практически инструктаж, опит от работа и практически учения на действия при аварийни ситуации

Видът и мащабите на всеки проблем се определят бързо, решенията и действията свеждат до минимум влиянието на всяка неизправност на корабните системи

Свръзките се осъществяват ефективно и съответстват на установените процедури

Решенията и действията максимално способстват за безопасността на хората на борда

Маневриране и управление на кораба при всякакви условия

Маневриране и управление на кораба при всякакви условия, включително:

1. маневриране при подхождане към пилотски станции, качване и слизане на пилоти с отчитане състоянието на времето, приливи, инерция и спиране на кораба

2. управление на кораба при плаване в реки, естуари и ограничени води, влияние на течението, вятъра и ограничените води върху управляемостта на кораба

3. използване на техниката на завиване с постоянна ъглова скорост

4. маневриране в плитководие, вкл. при намален запас на вода под кила поради просядане, надлъжно и напречно клатене

5. взаимодействие между минаващи кораби, а също между собствения кораб и близките брегове (ефект на канала)

6. завързване и отвързване при различни ветрове, приливи и течения със и без влекач

7. взаимодействие между кораб и влекач

8. използване на пропулсивната и маневрената система

9. избор на котвена стоянка; заставане на една или две котви на ограничена котвена стоянка и фактори, влияещи на избора на необходимата дължина на котвената верига

10. дрейфаща котва; освобождаване на котва

11. докуване на повреден и неповреден кораб

12. управление на кораби при лошо време, вкл. оказване на помощ на търпящ бедствие кораб или самолет; буксировка; средства за удържане на неуправляем кораб в безопасно положение спрямо вълните, намаление на дрейфа, използване на масло

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит на работа

2. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

3. одобрена подготовка на управляем корабен модел, където е приложима

Всички решения относно завързването и заставането на котва са основани на надлежна оценка на маневрените характеристики на кораба и машината, а също на силите, които, както се очаква, действат по време на стоянка на кея или на котва

По време на ход се извършва пълна оценка на възможното влияние на плитковини и ограничени води, ледове, банки, приливи, преминаващи кораби и попътни вълни на собствения кораб, така че корабът може безопасно да се управлява при различни условия на натоварване и състояние на времето

13. предпазни мерки при маневриране с цел спускане на дежурни лодки или спасителни лодки и салове при лошо време

14. методи за вземане на оцелели на борда на кораба от дежурни лодки и спасителни лодки и салове

15. способност за определяне на маневрените характеристики на главните типове кораби и пропулсивни установки с особено внимание на пътя за спиране и диаметъра на циркулацията при различно газене и скорост

16. значение на корабоводенето при намалена скорост за избягване на повреди, причинени от попътната вълна на своя кораб

17. практически мерки, предприемани при плаване във или близо до ледове или при обледяване на кораба

18. използване на системи за разделно движение и системи за управление на движението на корабите (VTS) и маневриране при плаване в тях или наблизо

Експлоатация на системи за дистанционно управление на пропулсивни установки, системи и механизми

Принципи на работа на корабни силови установки

Корабни спомагателни механизми

Общо знание на морските технически термини

Изпит и оценка на резултатите при:

1. одобрен опит на работа

2. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

Силовата установка, спомагателните механизми и съоръженията постоянно се експлоатират в съответствие с техническите изисквания и в безопасни граници

 

Функция: Обработване и подреждане на товари на ниво управление

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА

КОМПЕТЕНТНОСТ

Планиране и осигуряване на безопасно натоварване, подреждане, укрепване на товари, грижи за товара по време на преход и разтоварване

Знание и способност да се прилагат съответните международни правила, кодекси и норми за безопасно обработване, подреждане, укрепване и превозване на товари

Знание на влиянието на товарите и товарните операции върху диферента и устойчивостта на кораба

Използване на диаграмите за устойчивост и диферент, вкл. автоматични устройства за база данни (ADB), и знания на правила за товарене и баластиране, за да се поддържат напреженията в корпуса в приемливи граници

Подреждане и укрепване на товари на борда на кораби, вкл. товарни устройства и оборудване за укрепване

Товаро-разтоварни операции, особено внимание при превоз на товари, посочени в Кодекса за безопасна практика за подреждане и укрепване на товари

Общи знания за танкери и операции на танкери

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит на работа

2. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

с използване на:

таблици за устойчивостта, диферента и напреженията, диаграми и устройства за пресмятане на напреженията в корпуса

Честотата и степента на наблюдение на състоянието на товара съответства на природата му и преобладаващите условия

Бързо и точно се определят неприемливи и непредвидими изменения в състоянието или спецификацията на товара и незабавно се предприемат предпазни мерки, насочени за запазване на безопасността на кораба и хората на борда

Товарните операции се планират и изпълняват в съответствие с установените процедури и изисквания на закона

Подреждането и укрепването на товарите осигурява запазването на условията за устойчивост и напрежения в корпуса в безопасни граници по време на целия рейс

Планиране и осигуряване на безопасно товарене, подреждане, закрепване и съхраняване на товара по време на рейса, а така също и разтоварването му (продължение)

Оценка на докладваните дефекти и повреди в товарните помещения, люковите капаци и баластните танкове, предприемане на подходящи действия

Познаване на експлоатационните и конструкционните ограничения на корабите за насипни товари.

Способност за използване цялата налична информация на борда на кораба относно товарните операции, грижата и разтоварването на насипни товари.

Способност за установяване на процедури за безопасни товарни операции в съответствие с разпоредбите на съответните документи, като IMDG Code, IMSBC Code, MARPOL 73/78, Приложения ІІІ и V и друга подходяща информация.

Способност да се обяснят основни принципи за установяване на надеждна комуникация и усъвършенстване на работната връзка между кораба и персонала на терминала.

Познания относно ограниченията за якост на основни елементи от конструкцията на стандартен кораб за насипни товари и способност за работа със стойностите на моментите и силите на огъване.

Способност да се обясни как да се предотвратят пагубните ефекти на корозията, умората и неправилно боравене с товара на кораби за насипни товари.

Изпит и оценка на доказателство, получено по един или повече от следните начини:

.1 одобрени знания и умения, придобити по време на работа на длъжност.

.2 одобрено обучение на тренажор там, където е подходящо

използване на: таблици за устойчивост, диферент и сили на срязване, диаграми и устройства за изчисляването им.

Оценките се базират на приети принципи, добре обосновани аргументи и са правилно проведени. Взетите решения са приемливи, отчитайки безопасността на кораба и преобладаващите условия.

Превоз на опасни товари

Международни правила, норми, кодекси и препоръки за превоз на опасни товари, включително Международния морски кодекс за опасни товари (IMDG Code) и IMSBC Code.

Превоз на опасни, рискови и вредни товари; предпазни мерки по време на товарене и разтоварване и грижи по време на рейса.

Изпит и оценка на доказателство, получено по един или повече от следните начини:

.1 одобрени знания и умения, придобити по време на работа на длъжност

.2 одобрено обучение на тренажор там, където е подходящо

.3 одобрено обучение от специалисти

Планираното разпределение на товара е основано на достоверна информация и е в съответствие с установените препоръки и законови изисквания.

Информацията за опасности, рискове и специални изисквания е записана в подходяща форма за лесна справка в случай на произшествие.

 

Функция: Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда на ниво управление

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Контрол на диферента, устойчивостта и напреженията в корпуса

Разбиране на основните принципи за конструкцията на кораба, теорията и факторите, влияещи върху диферента и устойчивостта, мерки за осигуряване на безопасен диферент и устойчивост

Знание влиянието на диферента и устойчивостта в случай на авария и последващо наводняване на отсек и контрамерките

Знание на препоръките на ИМО относно устойчивостта на кораб

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на

учебен кораб

3. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

Устойчивостта и напреженията в корпуса се поддържат постоянно в безопасни граници

Наблюдение и контрол за изпълнението на изискванията на закона и мерки за осигуряване на безопасността на човешкия живот на море и опазване на морската среда

Знание на нормите на международното морско право, включени в международни съглашения и конвенции

Особено внимание да се обърне на следните въпроси:

1. свидетелства и други документи, изисквани по международни конвенции, да бъдат на борда, ред за получаване и срок на валидност

2. отговорности по съответните изисквания на Международната конвенция за товарните водолинии

Изпит и оценка на резултатите при:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на

учебен кораб

3. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

Процедурите за наблюдение на операциите и техническото обслужване съответстват на изискванията на закона

Потенциалното несъответствие се открива бързо и в пълна мяра

Планираното подновяване и продължаване на срока на свидетелствата осигурява непрекъсната валидност относно подлежащите на освидетелстване обекти и оборудване

Наблюдение и контрол за изпълнението на изискванията на закона и мерки за осигуряване на безопасността на човешкия живот на море и опазване на морската среда (продължение)

3. отговорности по съответните изисквания на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море

4. отговорности по съответните изисквания на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването на морето от кораби

5. морска здравна декларация и изисквания на Международните здравни правила

6. отговорности по международни документи, засягащи безопасността на кораба, пътниците, екипажа и товара

7. методи и средства за предотвратяване замърсяване на морската среда от кораби

8. национално законодателство за прилагане на международни съглашения и конвенции

Осигуряване безопасността на екипажа и пътниците и експлоатационното състояние на спасителните средства и устройства, противопожарни системи и други системи за безопасност

Максимално знание на правилата относно спасителни средства (Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море)

Организиране на учение по борба с пожар и напускане на кораба

Поддържане в експлоатационно състояние на спасителни средства, противопожарни и други системи за безопасност

Действия за защита и охрана на всички лица на борда в случай на авария

Действия по ограничаване последствията от повреждане и спасяване на кораба след пожар, взрив, сблъскване или засядане

Изпит и оценка на резултатите от практически инструктаж, одобрена подготовка по време на работа и опит

Процедурите за наблюдение на системите за безопасност и откриване на пожари осигуряват бързо установяване на всички аварийни сигнали и предприетите мерки са в съответствие с установените действия при аварии

Разработване на аварийни планове и схеми по борба за мореходност на кораба и действия при аварийни ситуации

Подготовка на аварийни планове за действия в случай на авария

Конструкция на кораба, вкл. средства за борба за мореходност на кораба

Методи и средства за предотвратяване, откриване и гасене на пожари

Функции и използване на спасителни средства

Изпит и оценка на резултатите от одобрена подготовка по време на работа и опит

Действията при аварии съответстват на установените аварийни планове

 

Организация и ръководство на екипажа

Знания за ръководство, организиране и подготовка на личния състав на борда на кораб

Знание на приложимите международни морски конвенции и препоръки, както и на националното законодателство

Способност за прилагане на задачите и управление обема на работа, включително:

.1 планиране и координация

.2 задаване на задачи на персонала

.3 оптимизиране на времето и ресурсите

.4 приоритети

Знание и способност за прилагане на ефективно управление на ресурсите:

.1 разпределение, възлагане и приоритизиране на ресурсите

.2 ефективна комуникация на борда и на брега

.3 вземаните решения са повлияни от опита на екипажа

.4 увереност и лидерство, включително и мотивация

.5 постигане и поддържане на информираност за случващото се

Знание и способност за прилагане на техники за вземане на решения:

.1 Оценка на ситуацията и риска

.2 Идентифициране и обмисляне на създалите се опции

.3 Избор на посока на действие

.4 Оценка на ефективността на резултатите

Знание и способност за прилагане на техники за вземане на решения:

.1 оценка на обстановката и риска

.2 определяне и обмисляне на създалите се възможности

.3 избор на начин на действие

.4 оценка на ефективността

Разработване, въвеждане и контрол на стандартните оперативни процедури

Оценка на свидетелство, придобито в един или повече от следните случаи:

.1 одобрено обучение

.2 одобрен опит на работа

.3 одобрена подготовка на тренажор

Членовете на екипажа имат установени задължения и са информирани за изискванията към работата и поведението им с индивидуален подход

Целите и провеждането на подготовката се основават на оценката на способност и компетентност и експлоатационните изисквания

Операциите са в съответствие с прилаганите правила

Операциите са планирани и ресурсите са разпределени според необходимостта по приоритет за изпълнение на необходимите задачи

Комуникацията се приема и предава ясно и недвусмислено

Демонстрира се ефективно ръководно поведение

Членовете на екипа демонстрират точно разбиране на настоящото и очакваното състояние на плавателния съд, посоката на корабоплаване и външната среда

Решенията трябва да са най-ефективните за ситуацията

Операциите трябва да са ефективни и в съответствие с прилаганите правила

Организация и ръководство по оказване на медицинска помощ на борда

Надлежни умения за прилагане на практика на съдържанието на следните пособия*:

1. Международен медицински справочник за кораби или съответни национални пособия

2. медицинския раздел на Международен сигнален свод

3. Ръководство по оказване на първа медицинска помощ при инциденти, свързани с превоз на опасни товари

Изпит и оценка на резултатите от одобрена подготовка

Предприетите действия и процедури са правилно приложени и са в съответствие с наличните препоръки

 

Част А-II/3

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на команден състав на навигационна вахта и на капитани на кораби с тонаж под 500 бруто тона, извършващи плавания в крайбрежни води

ДЕЖУРЕН ОФИЦЕР НА НАВИГАЦИОННА ВАХТА

1. Норми за компетентност

От всеки кандидат за получаване на правоспособност се изисква:

.1 да покаже способности за справяне на работно ниво със задачите, задълженията и отговорностите, посочени в колона 1 на таблица А-II/3;

.2 най-малко да притежава подходящо свидетелство за осъществяване на радиосвръзки на ултракъси вълни (VHF) в съответствие с изискванията на Правилата за радиосвръзки; и

.3 да носи първостепенна отговорност за радиосвръзките по време на бедствие, ако е определено, да притежава подходящо свидетелство, издадено или признато според условията на Правилника за радиосвръзки.

2. Минималните знания, умения и опит, изисквани за придобиване на правоспособност, са посочени в колона 2 на таблица А-II/3.

3. Нивото на знанията по темите, описани в колона 2 на таблица А-II/3, трябва да бъде достатъчно, за да дава възможност на кандидата да служи в качеството си на офицер на навигационна вахта.

4. Обучението и натрупването на опит за достигане на необходимото ниво теоретични знания, умения и компетентност трябва да се основават на изискванията, посочени в раздел А-VIII/2, част 3-1 – Принципи при водене на навигационна вахта, както и да се имат предвид съответните изисквания в тази част, и указанията в част В на този Кодекс.

* Съответният ИМО Моделен курс/ове може да бъде в помощ при подготовката за курсовете.

5. От всеки кандидат за придобиване на правоспособност се изисква да представи доказателства за достигане на изискваните норми за компетентност в съответствие с начините за доказване и критериите за оценяването й в колони 3 и 4 на таблица А-II/3.

Специално обучение

6. Всеки кандидат за правоспособност като офицер на навигационна вахта на кораби с тонаж под 500 бруто тона, извършващи плавания в крайбрежни води, който в съответствие с точка 4.2.1 на правило II/3 е завършил специално обучение, следва одобрена програма за обучение на борда на кораб, която:

.1 осигурява на кандидата по време на изисквания плавателен стаж на кораб системна практическа подготовка и опит по изпълнение на задачите, задълженията и отговорностите на вахтен помощник-капитан съобразно ръководството, дадено в раздел Б-II/1 на този Кодекс;

.2 се осъществява под непосредственото ръководство и наблюдение на квалифицирани лица от командния състав на корабите, на които кандидатът преминава одобрения плавателен стаж, и

.3 по надлежен начин се документира в дневника за практическата подготовка или подобен документ*.

КАПИТАН

7. Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност като капитан на кораби с вместимост по-малко от 500 бруто тона, заети в крайбрежно плаване, трябва да отговаря на посочените по-долу изисквания за вахтен помощник-капитан и в допълнение трябва да представи доказателство за знания и способност да изпълнява всички задължения като капитан.

* В помощ при подготовката на курсове могат да бъдат ИМО Моделен курс/ове и други подобни документи на Международната федерация по корабоплаване при подготовката на дневници за плавателна практика.

Таблица А-II/3

Спецификация на минималните норми за компетентност на вахтени помощник-капитани и капитани на кораби с вместимост, по-малка от 500 бруто тона, заети в крайбрежно плаване

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Планиране и провеждане на преход в крайбрежно плаване и определяне на местоположението на кораба

Забележка. Обучението и оценката за целите на ECDIS не се изисква за тези лица, които служат само на кораби, които не са оборудвани с ECDIS.

Това ограничение трябва да бъде отразено в издаденото потвърждение на съответното морско лице

Корабоводене

Способност за определяне на местоположението на кораба с помощта на:

1. брегови ориентири

2. навигационни средства, вкл. фарове,

буйове и бакани

3. предварително пресмятане на пътя на кораба с отчитане влиянието на ветрове, приливи, течения и очаквана скорост

Пълни знания и умения за използване на навигационните карти и издания, такива като лоции, таблици за приливи, известия до мореплавателите, радионавигационни предупреждения и информация за пътя на движение на корабите

Предаване на съобщения в съответствие с Общите принципи на системите за корабни съобщения и процедурите по VTS

Забележка. Отнася се за освидетелстване само на капитани

Планиране на рейса и корабоводене при всякакви условия с прилагане на подходящи методи за скициране на бреговите очертания, като се имат предвид:

1. ограничени води

2. метеорологични условия

Изпит и оценка на резултатите при:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

4. одобрена подготовка с използване

на лабораторно оборудване

При изпита и оценката се използват:

Каталози на карти, карти, навигационни издания, радионавигационни предупреждения, секстант, азимутално огледало, радионавигационно оборудване, ехолот, компас

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит от подготовка на учебен кораб

.2 одобрена подготовка на ECDIS тренажор

Информацията, получена от навигационните карти и издания, е подбрана правилно, тълкувана точно и използвана уместно

Основният метод за определяне на местоположението е най-подходящ при преобладаващите обстоятелства и условия

Местоположението на кораба е определено в границите на приемливата погрешност на прибора (системата)

Достоверността на информацията, получена по основния метод за определяне местоположението, се проверява на подходящи интервали

Навигационните изчисления и измервания са точни

Избраните карти са възможно най-едромащабни за района на плаване и са коригирани в съответствие с последната възможна информация

Планиране и провеждане на преход в крайбрежно плаване и определяне на местоположението на кораба (продължение)

3. ледове

4. ограничена видимост

5. схеми за разделно движение

6. зони, покривани от системите за организиране на трафика (VTS)

7. области със силни приливи и отливи

Забележка. Отнася се за освидетелстване само на капитани

Основни познания и способност за използване на ECDIS

Навигационни средства и оборудване

Способност безопасно да се управлява кораб и определя местоположението му с използване на всички навигационни средства и оборудване, които обикновено са инсталирани на кораба

Оценка на резултатите от одобрена подготовка на радиолокационен тренажор

Проверката на работата и изпитанията на навигационните системи съответстват на препоръките на производителя, добрата морска практика и резолюциите на ИМО за експлоатационните изисквания към навигационното оборудване

Тълкуването и анализът на информацията, получена от радара, съответства на приетата навигационна практика и отчита неговите ограничения и ниво на точност

Компаси

Знания за грешките и поправките на магнитните компаси

Способност за определяне и отчитане на грешките на компаса със земни ориентири

Автопилот

Знания на авторулевите системи и процедури при използване, преминаване от ръчно на автоматично управление и обратно, настройване на оптимален режим

Метеорология

Способност да се използва и тълкува информацията, получена от метеорологичните прибори на борда

Познаване характеристиките на различни системи за определяне състоянието на времето, процедурите за предаване на съобщения и регистриране

Способност да се ползва наличната информация

Грешките на магнитните компаси правилно се определят и прилагат към поправките на курсовете и пеленгите

Избраният способ на управление на рулевия привод е най-подходящ за преобладаващите метеорологични условия, състояние на морето, движението на кораби и предполагаемите маневри

Метеорологичните измервания и наблюдения са точни и съответстват на плаването

Метеорологичната информация е оценена и се прилага за осигуряване на безопасното плаване на кораба

 

Функция: Корабоводене на експлоатационно ниво (продължение)

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Носене на безопасна ходова навигационна вахта

Носене на вахта

Пълни знания на съдържанието, приложението и целите на Международните правила за предпазване от сблъсквания по море

Пълни знания на основните принципи за носене на ходова навигационна вахта

Използване на пътя на движение на кораба в съответствие с Общите разпоредби за установяване на пътищата на корабите

Докладване в съответствие с Общите принципи за системите за докладване на корабите и VTS процедурите

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит за подготовка на учебен кораб

3. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

4. одобрена подготовка с използване на лабораторно оборудване

Носенето, предаването и напускането на вахтата съответства на приетите принципи и процедури

Постоянно се води надлежно наблюдение в съответствие с приетите принципи и процедури

Светлините, знаците и звуковите сигнали са съобразени с изискванията на МППСМ

Честотата и пълнотата на наблюдението на трафика, кораба и околната среда съответства на приетите принципи и процедури

Действията за избягване прекомерно сближаване и сблъскване с други кораби съответстват на МППСМ

Решенията за изменение на курса и/или скоростта се вземат своевременно и съответстват на приетата навигационна практика

Надлежно се регистрират действията, имащи отношение към плаването на кораба

Отговорността за безопасното плаване винаги се определя точно, вкл. когато капитанът е на мостика и по време на плаване с пилот

 

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Действия при аварии

Действия при аварийни ситуации, вкл.:

1. предпазни мерки за защита и безопасност на пътниците при аварийни ситуации

2. първоначална оценка на повредите и борба за живучест

3. първоначални действия след сблъскване

4. първоначални действия след засядане

За освидетелстване като капитан в допълнение трябва да се включи:

1. аварийно управление на руля

2. действия и устройства при влачене

3. спасяване на хора на море

4. оказване помощ на кораб, търпящ бедствие

5. правилно разбиране на процедурите при авария в пристанище

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит за подготовка на учебен кораб

3. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

4. практически инструктаж

Видът и мащабите на аварията се определят бързо

Първоначалните действия и ако е необходимо, маневрите на кораба съответстват на плановете за действия при аварии и са подходящи за неотложността на ситуацията и характера на аварията

Действия при получаване на сигнал за бедствие на море

Търсене и спасяване

Познаване на процедурите, съдържащи се в Международното ръководство за авиационно и морско търсене и спасяване (IAMSAR)

Изпит и оценка на резултатите от практически инструктаж или одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

Сигналът за бедствие или съобщението за авария е разпознато веднага

Плановете за действия при аварии и инструкциите в заповедната книга се спазват и прилагат

Маневриране на кораб и експлоатация на силовата установка на малък кораб

Маневриране и управление на кораба

Знание на факторите, влияещи на безопасното маневриране и управление

Експлоатация на силовата установка и спомагателните механизми на малък кораб

Надлежни процедури при заставане на котва и на вързала

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

Не се превишават безопасните предели на работа на корабния пропулсивен комплекс, рулевите и енергийните системи при нормални маневри

Измененията на курса и скоростта на кораба способстват за осигуряване на безопасността на плаването

Силовата установка, спомагателните механизми и оборудване постоянно се експлоатират в съответствие с техническите спецификации и в безопасни граници

 

Функция: Обработване и подреждане на товари на експлоатационно ниво

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Наблюдение на товарене, подреждане, укрепване и разтоварване на товари и грижа за тях по време на рейс

Обработване, подреждане и укрепване на товари

Знание на безопасното обработване, подреждане и укрепване на товари, вкл. на опасни и вредни товари, и влиянието им върху безопасността на човешкия живот и на кораба

Използване на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

Товарните операции се изпълняват в съответствие с товарния план или други документи и установени правила и наредби за безопасност, инструкции за експлоатационното оборудване и ограниченията на кораба за подреждане на товари

Обработването на опасни и вредни товари съответства на международните правила и признатите норми и кодекси за безопасна практика

 

Функция: Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда на експлоатационно ниво

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Осигуряване изпълнението на изискванията по предпазване от замърсяване

Предотвратяване на замърсяването на морската среда и мерки за борба със замърсяването

Знание на предпазните мерки, които трябва да се предприемат за предотвратяване на замърсяването на морската среда

Мерки и съоръжения за борба със замърсяването

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

Процедурите за управление на операциите на кораба и осигуряването на изпълнение на изискванията на конвенцията MARPOL се спазват напълно

 

Функция: Управление операциите на кораба и грижа за лицата на борда на експлоатационно ниво (продължение)

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Поддържане на кораба в мореходно състояние

Устойчивост на кораба

Практически знания и прилагане на информацията за устойчивост, газене и напрежения, таблици, диаграми и устройства за пресмятане напреженията в корпуса

Разбиране на основните действия, които трябва да се предприемат в случай на частична загуба на плавателност в неповредено състояние

Разбиране на основните положения по водонепроницаемост на кораба

Конструкция на кораба

Общи знания на основните конструктивни елементи на кораба и правилните наименования на различните части

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

4. одобрена подготовка с използване на лабораторно оборудване

Устойчивостта на кораба съответства на критериите на ИМО за устойчивост в неповредено състояние за всички условия на натоварване на кораба

Действията по осигуряване и поддържане на водонепроницаемост на кораба съответстват на приетата практика

Предотвратяване, контрол и борба с пожари на борда на кораб

Пожарна безопасност и средства за гасене на пожари

Способност за организиране на учения по борба с пожари

Знание на мерките за пожарна безопасност

Знание на видовете и химическата природа на горенето

Знание на системите за пожарогасене

Знание на действията, които трябва да се предприемат в случай на пожар, вкл. пожар на горивна система

Оценка на резултатите на одобрена противопожарна подготовка и опит, както е посочено в раздел А-VI/3

Видът и мащабът на проблемите се определя бързо и първоначалните действия съответстват на корабните инструкции и планове за действие при аварийни ситуации

Процедурите при евакуация, аварийно изключване и изолиране съответстват на характера на аварията и се прилагат незабавно

Поредността на действията, нивата и времето за подаване на съобщение и информиране на персонала на борда съответстват на характера на аварията и отразяват срочността на проблема

 

Функция: Управление операциите на кораба и грижа за лицата на борда на експлоатационно ниво (продължение)

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Използване на спасителни средства

Спасяване на хора на море

Способност да организира учения за напускане на кораба и знания за работа със спасителни лодки, салове и дежурни лодки, спускащи устройства и приспособления, снабдяване, вкл. радиооборудване на спасителните средства, спътникови радиобуйове, активни отражатели, използвани при търсене и спасяване, хидрокостюми и топлозащитни облекла

Знание на техниката за оцеляване на море

Оценка на резултатите от одобрена подготовка и опит, както е посочено в точки от 1 до 4 на раздел А-VI/2

Действията при напускане на кораба и способите за оцеляване съответстват на преобладаващите обстоятелства и условия и отговарят на приетата практика и изисквания за безопасност

Прилагане на първа медицинска помощ на кораби

Медицинска помощ

Практическо прилагане на медицински ръководства и консултации по радиото, вкл. способност да се вземат на тази основа ефективни мерки при случаи на злополука или заболяване, типични за корабни условия

Оценка на резултатите от одобрена подготовка, както е посочено в точки от 1 до 3 в раздел А-VI/4

Бързо се изясняват възможните причини, характерът и степента на тежест на травмите или заболяванията и лечението намалява непосредствената опасност за живота

Наблюдение за спазване изискванията на законодателството

Начално работно знание на съответстващите конвенции на ИМО относно безопасността на човешкия живот на море и опазване на морската среда

Оценка на резултатите от изпита или одобрена подготовка

Правилно се определят изискванията на законодателството относно безопасността на човешкия живот на море и опазване на морската среда

Допринасяне за безопасността на персонала и кораба

Познаване на техниките за лично оцеляване

Познания за предотвратяване на пожар и способност за борба и гасене на пожар

Познания за оказване на първа помощ

Познания за постигане на лична безопасност и социални отговорности

Оценка на резултатите от одобрена подготовка и придобит опит, както е посочено в точка 2, раздел A-VI/1

Използват се правилно подходящите мерки за безопасност и предпазните средства

Процедурите и работещите практики за безопасност, изготвени, за да предпазват персонала и кораба, се съблюдават през цялото време

Процедурите, изготвени, за да предпазват околната среда, се съблюдават през цялото време

Първоначалните и последващите действия от осведомяването за извънредна ситуация са в съответствие с установените процедури за действия при аварии

 

Раздел А-II/4

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на лицата от редовия състав, носещи ходова навигационна вахта

Норми на компетентност

1 Всеки член на редовия състав на ходовата навигационна вахта на морски кораб с вместимост 500 или повече бруто тона трябва да демонстрира посочената в колона 1 на таблица А-II/4 компетентност, позволяваща му да изпълнява функции на ниво поддържане, свързани с корабоводенето.

2 Минималните знания, разбиране и професионални навици, изисквани от членовете на редовия състав на ходовата навигационна вахта на морски кораб с вместимост 500 или повече бруто тона, са изброени в колона 2 на таблица А-II/4.

3 Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност трябва да представи доказателства за това, че е достигнал изискваните норми за компетентност в съответствие с методите за доказване на компетентност и критериите за оценка, посочени в колони 3 и 4 на таблица А-II/4. Позоваването на "практическа проверка" в колона 3 може да включва одобрена подготовка на брега, при която обучаваните преминават проверка на практика.

4 В случай, когато няма таблица за определени функции на ниво поддържане, Администрацията трябва да определи съответстващи изисквания по подготовка, оценка и освидетелстване, които се прилагат към персонала, назначен да изпълнява тези функции на ниво поддържане.

Таблица А-II/4

Спецификация на минималните норми за компетентност за редовия състав на ходовата навигационна вахта

Функция: Корабоводене на ниво поддържане

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Управление на кораба и изпълнение на команди на руля, както и подаваните на английски език команди

Използване на жиро- и магнитни компаси

Команди, подавани на руля

Преминаване от ръчно на автоматично управление и обратно

Изпит и оценка на резултатите при:

1. практическа проверка, или

2. одобрен опит на работа, или

3. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

Зададеният курс се поддържа в допустими граници, отчитайки района на плаване и преобладаващото състояние на морето Измененията на курса са плавни и под контрол

Свръзката постоянно е ясна и точна, а командите се потвърждават съгласно добрата морска практика

Водене надлежно визуално и слухово наблюдение

Отговорности, свързани с водене на наблюдение, вкл. съобщения за приблизителното направление на звуков сигнал, светлина или друг обект в градуси или четвърти

Изпит и оценка на резултатите при:

1. практическа проверка, или

2. одобрен опит на работа, или

3. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

Звуковите сигнали, светлините и другите обекти се откриват бързо и съответните направления към тях в градуси или четвърти се съобщават на лицето от командния състав, носещо вахта

Съдействие за наблюдение и управление на безопасна вахта

Термини и определения, използвани на кораб

Използване на системите за вътрешнокорабна връзка и аварийна сигнализация

Способност за разбиране на командите и връзка с лицата от командния състав, носещи вахта, по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията по носене на вахта

Процедури по носене, предаване и напускане на вахта

Информация, изисквана за носене на безопасна вахта

Основни действия, свързани с опазване на околната среда

Оценка на резултатите от одобрен опит на работа или одобрен опит на подготовка на учебен кораб

Свръзката е ясна и точна и когато информацията или инструкцията по носене на вахта не са разбрани добре, се търси съвет или разяснение от лицето от командния състав, носещо вахта

Носенето, предаването и напускането на вахтата съответстват на приетата практика и процедури

Използване на аварийно оборудване и действия при аварийна ситуация

Знание на задълженията и сигналите при аварийна ситуация

Знание на сигналите за бедствие, подавани с пиротехнически средства; спътникови аварийни радиобуйове и отражатели, използвани при търсене и спасяване

Действия при подаване на сигнал за бедствие и избягване подаването на лъжливи сигнали за бедствие

Оценка на резултатите при демонстрация и одобрен опит на работа или одобрен опит на подготовка на учебен кораб

Първоначалните действия при аварийна или необичайна ситуация съответстват на установената практика и процедури

Свръзката постоянно е ясна и точна, а командите се потвърждават съгласно добрата морска практика

Готовността за действие при аварийна ситуация се поддържа постоянно

 

Раздел A-II/5

Задължителни минимални изисквания за издаване на свидетелство за компетентност на лица от редовния състав за длъжността моряци на палубна команда

Норми на компетентност

1 Всеки правоспособен моряк на палубна команда, служещ на морски кораб с вместимост 500 или повече бруто тона, трябва да демонстрира компетентност при изпълняване на функциите на ниво поддържане, както е посочено в колона 1 на таблица A-II/5.

2 Минималните знания, разбиране и опитност, изисквани от правоспособни моряци на палубна команда, служещи на морски кораб с вместимост 500 или повече бруто тона, са записани в колона 2 на таблица A-II/5.

3 Всеки кандидат за свидетелство трябва да представи доказателства за това, че е достигнал изискваните норми за компетентност в съответствие с методите за доказване на компетентност и критериите за оценка, посочени в колони 3 и 4 на таблица А-II/5.

Таблица А-II/5

Спецификация на минималните норми за компетентност на правоспособни моряци на палубна команда

Функция: Корабоводене на ниво поддръжка

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Допринасяне за безопасно носене на вахта

Способност за разбиране на командите и осъществяване на връзка с лицата от командния състав, носещи вахта, по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията по носене на вахта

Процедури по носене, предаване и напускане на вахта

Информация, изисквана за безопасно носене на вахта

Оценка на резултатите от одобрен опит на работа или практически изпит

Свръзката е ясна и точна

Носенето, предаването и напускането на вахта е в съответствие с приетите правила и процедури

Допринасяне за акостиране, закотвяне и други швартови операции

Практически знания за швартовите системи и съответните процедури, включително:

.1 функцията на швартоване и въжетата на влекач и как всяко въже функционира като част от цялостна система

.2 капацитетът, безопасни дейности по товарене, извършвани по време на работа и оборудване за швартоване, включително швартови въжета, синтетични въжета и въжета от влакна, лебедки, котвени лебедки, шпилове, обезопасители за въжета и кабели на палубата, подложки и кнехтове

3. процедурите и последователността на действията за по-бързо обиране на въжетата за швартоване и на влекачите, включително въжетата за влачене

4. процедурите и последователността на действията за използване на котви при различни операции

Практическо познание на процедурите и последователността на действията, свързани с швартоване на шамандура или шамандури

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит от работа

2. одобрена подготовка

3. изпит

4. одобрен опит от учебен кораб

5. одобрена подготовка на тренажор, където е приложимо

Операциите се извършват в съответствие с установените практики за безопасност и инструкции за експлоатация на оборудването

Допринасяне за обработка на товари и запаси

Познаване на процедурите за безопасно боравене, съхранение и обезопасяване на товари и запаси, включително опасни и вредни вещества и течности

Основни познания и спазване на предпазните мерки във връзка с определени видове товар и разпознаване на IMDG обозначенията

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

6. одобрен опит от работа

7. одобрена подготовка

8. изпит

9. одобрен опит от учебен кораб

одобрена подготовка на тренажор, където е приложимо

Операциите, свързани с товарите и съхранението, се извършват в съответствие с установените процедури по безопасност и експлоатационните инструкции за оборудването

Боравенето с опасни и вредни товари или запаси е в съответствие с установените безопасни практики

 

Функция: Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда на ниво поддръжка

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Допринасяне за безопасната експлоатация на палубното оборудване и механизми

Познаване на палубното оборудване, включително:

.1 функциониране и използване на клапите и помпите, лебедките, крановете, стрелите на крановете и свързаното с тях оборудване

.2 функциониране и използване на лебедки, ролково-верижни лебедки, шпилове и свързаното с тях оборудване

3. люкове, водонепроницаеми врати, ляв борд и свързаното с тях оборудване

4. въжета от влакна и стоманени въжета, кабели и вериги, в това число конструкцията им, използването, маркировката, поддръжката и правилното им съхранение

5. способност да използват и разбират основните сигнали за експлоатация на оборудване, включително и рудани, брашпил, кранове и лебедки

6. способност за опериране на котвеното оборудване при различни условия, като закотвяне, вдигане на котва, обезопасяване за излизане в море и в извънредни ситуации

Познаване на следните процедури и способност да:

1. монтира и демонтира висящи столове и платформи

2. монтира и демонтира пилотските стълби, лебедки, предпазители от плъхове за въжетата и подвижните мостове

3. умения за използване на шило за разплитане на въжета в морската практика, включително правилното използване на възли, връзки и тапи

Използване и опериране с такелаж на палубата и такелаж за обработване на товари и оборудване:

1. мерки за достъп, люкове и капаци на люкове, рампи, странични/ на носа на кораба/ на кърмата на кораба врати или асансьори

2. тръбни системи – всмукатели на мръсна или баластова вода и шахти

3. кранове, стрели на кранове, рудани

Познания за вдигане и сваляне на флаг и основните сигнали с един флаг (A, B, G, H, O, P, Q)

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит от работа

2. одобрена подготовка

3. изпит

4. одобрен опит от учебен кораб

Оценка на свидетелство, придобито от практическа демонстрация

Оценка на свидетелство, придобито от практическа демонстрация

Оценка на свидетелство, придобито от практическа демонстрация

Операциите се извършват в съответствие с установените практики за безопасност и оперативните инструкции на оборудването

Комуникациите в обхвата на отговорности на оператора са винаги успешни

Експлоатацията на оборудването се извършва безопасно в съответствие с установените процедури

Демонстриране на подходящи методи за монтиране и демонтиране в съответствие с безопасните практики на индустрията

Демонстриране на правилно правене и използване на възли, снаждане на въжета, тапи, вдигане на платна с макара, увивания с канап, както и подходяща работа с платно

Демонстриране на правилно използване на скрипци и такелажи

Демонстриране на правилните методи за работа с линии, кабели, въжета и вериги

Прилагане на процедури за здравословна и безопасна работна среда

Работни знания за безопасни работни практики и за лична безопасност на персонала на борда на кораба, включително:

1. работа на височини

2. работа през борда

3. работа в затворени помещения

4. системи от разрешения за работа

5. манипулиране на въже

6. техники и методи за вдигане, които да предотвратят нараняване на гърба

7. електрическа безопасност

8. механична безопасност

9. безопасност при химически или биологичен риск

10. средства за безопасност на персонала на борда на кораба

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит от работа

2. одобрена подготовка

3. изпит

4. одобрен опит от учебен кораб

Процедури за опазване на безопасността на персонала и на кораба се спазват през цялото време

Безопасните работни практики се спазват и подходящите защитни средства и средства за безопасност се използват правилно по всяко време

Прилагане на предпазни мерки и допринасяне за предотвратяване на замърсяването на морската среда

Познаване на предпазните мерки, които трябва да се вземат за предотвратяване на замърсяването на морската среда

Познания за употреба и работа на оборудването за борба със замърсяването

Познаване на одобрените методи за изхвърляне на морски замърсители

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

1. одобрен опит от работа

2. одобрена подготовка

3. изпит

4. одобрен опит от учебен кораб

Процедурите за опазване на морската среда се спазват по всяко време

Управление на спасителни съдове и спасителни лодки

Познаване на управлението на спасителни съдове и спасителни лодки, техните уреди и мерки за пускане и тяхното оборудване

Познаване на техниките за оцеляване по море

Оценка на свидетелство, придобито от одобрена подготовка или опит, както е посочено в точки 1 – 4 на раздел А-VI/2

Действията при напускане на кораба и при ситуации с оцелели са подходящи за преобладаващите обстоятелства и условия и са съобразени с приетите практики и стандартите за безопасност

 

Функция: Техническа експлоатация и ремонт на ниво поддръжка

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Допринасяне за поддръжка и ремонт на кораба

Умение да се използват бояджийски, смазочни и почистващи материали и оборудване
Способност да разбира и извършва рутинна поддръжка и ремонтни процедури
Познаване на техниките за подготовка на повърхностите
Разбиране на насоките за безопасност на производителя и указанията на борда на кораба
Познания за безопасно изхвърляне на отпадъчните материали
Познания за прилагането, поддръжката и използването на ръчни и електрически инструменти

Оценка на свидетелство, придобито от практическа демонстрация
Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
5. одобрен опит от работа
6. одобрена подготовка
7. изпит
8. одобрен опит от учебен кораб

Дейностите по техническата експлоатация и ремонта се извършват в съответствие с техническите, безопасните и процедурните спецификацииГлава III

Норми за машинната команда

Раздел А-III/1

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на вахтен механик в машинно отделение с обслужване или дежурен механик в машинно отделение с безвахтено обслужване

Подготовка

1 Образованието и подготовката, изисквани по точка 2.3 на правило III/1, трябва да включват подготовка в работилници за придобиване на умения в експлоатацията на механически и електрически уредби, които имат отношение към задълженията на корабния механик.

Подготовка на кораб

2 Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност за вахтен механик в машинно отделение с обслужване или дежурен механик в машинно отделение с безвахтено обслужване на кораб с корабна силова уредба с пропулсивна мощност 750 kW или повече трябва да премине одобрена програма за подготовка на борда на кораб, която:

.1 осигурява кандидатът по време на изисквания плавателен стаж да получи системна практическа подготовка и опит по изпълнение на задачите, задълженията и отговорностите на вахтен механик, като се вземе под внимание ръководството, дадено в раздел Б-III/1 на Кодекса;

.2 се осъществява под непосредственото ръководство и наблюдение на квалифициран и правоспособен корабен механик на борда на кораба, на който кандидатът преминава одобрения плавателен стаж, и

.3 по надлежен начин се документира в дневника за практическата подготовка.

Норми на компетентност

3 Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност за вахтен механик в машинно отделение с обслужване или дежурен механик в машинно отделение с безвахтено обслужване на кораб с корабна силова уредба с пропулсивна мощност 750 kW или повече трябва да докаже способност да приема на експлоатационно ниво задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-III/1.

4 Минималните знания, разбиране и професионални навици, изисквани за освидетелстване, са изброени в колона 2 на таблица А-III/1.

5 Нивото на знание на въпросите, изброени в колона 2 на таблица А-III/1, трябва да бъде достатъчно за това, щото корабните механици да могат да изпълняват своите задължения по носене на вахта*.

6 Подготовката и опитът, изисквани за достигане на необходимото ниво на теоретически знания, разбиране и професионални навици, трябва да се основават на раздел А-VIII/2, част 3-2 – "Принципи на носене на вахта в машинно отделение", като се вземат под внимание и изискванията на тази част и ръководството, дадено в част Б на Кодекса.

7 Кандидатите за свидетелство за правоспособност за работа на кораби, на които парните котли не са част от механичната уредба, могат да бъдат освободени от изпълнение на съответстващите изисквания в таблица А-III/1. Свидетелство, издадено на такава основа, не е валидно за работа на кораби, на които парните котли са част от механичната уредба, докато механикът не отговаря на нормите за компетентност по отношение на изискванията в таблица А-III/1. Всяко такова ограничение трябва да бъде посочено в свидетелството и потвърждението.

* ИМО Моделните курсове могат да са в помощ на подготовката на курсове за достигане на нивото на знания.

8 Администрацията може да освободи от изискване за знания за видовете двигателни механизми, различни от механичната уредба, за която издаденото свидетелство е валидно. Свидетелство, издадено на такава основа, не трябва да е валидно за освободените от изискване за знания категории механична уредба, докато механикът на кораба докаже своята компетентност за изискваните за тях знания. Всяко такова ограничение трябва да бъде посочено в свидетелството и потвърждението.

9 Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност трябва да представи доказателства за това, че е достигнал изискваните норми за компетентност в съответствие с методите за доказване на компетентност и критериите за оценка, посочени в колони 3 и 4 на таблица А-III/1.

Крайбрежно плаване

10 Изискванията на точки 2.2 и 2.5 на правило III/1, отнасящи се до нивото на познание, разбиране и опитност, изисквани в колона 2 на таблица А-III/1, могат да се изменят за механици на кораби с корабна силова уредба с пропулсивна мощност по-малко от 3000 kW, извършващи крайбрежно плаване, като се вземе под внимание безопасността на всички други кораби, които могат да плават в същите води. Всяко такова ограничение трябва да бъде посочено в свидетелството и потвърждението.

Таблица А-III/1

Спецификация на минималните норми за компетентност за вахтени механици в машинно отделение с обслужване или дежурни механици в машинно отделение с безвахтено обслужване

Функция: Морско инженерство на експлоатационно ниво

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Носене на безопасна машинна вахта

Пълно познаване на основните принципи на носене на машинна вахта, включително:

.1 задължения, свързани с приемането на вахтата

.2 рутинни задължения през вахтата

.3 водене на машинен дневник и значение на снеманите показания от приборите

.4 задължения, свързани с предаването на вахтата

Процедури за безопасност и ред на действията при аварии; преминаване от дистанционно/автоматично управление на местно управление на всички системи

Мерки за безопасност, спазвани при носене на вахта, и неотложни действия при пожар или авария, особено на горивните системи

Управление на ресурсите на машинното отделение

Познаване на принципите на управление на ресурсите на машинното отделение, включително:

.1 разпределение, възлагане и приоритизиране на ресурсите

.2 ефективна комуникация

.3 увереност и лидерство

.4 получаване и поддържане на актуална информация за ситуацията

.5 вземане предвид опита на екипажа

Оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрена подготовка

.2 одобрен опит на работа

.3 одобрена подготовка на тренажор

Носенето, предаването и напускането на вахта съответстват на принципите и процедурите

Честотата и пълнотата на наблюдение на корабните механизми и системи съответстват на препоръките на производителя и на приетите принципи и процедури, включително основните принципи на носене на машинна вахта

Надлежно се водят дневници за състоянието и действията по експлоатацията на корабните механизми и системи

Ресурсите са разпределени и предназначени по необходимост и при правилно приоритизиране за изпълнение на необходимите задачи

Комуникацията се приема и предава недвусмислено

Оспорваните решения и/или действия водят до съответните отзиви и реакции

Установено е наличието на ефективно лидерско поведение

Членовете на екипа демонстрират точно разбиране на настоящото и очакваното състояние на плавателния съд, посоката на корабоплаване и външната среда

Използване на английски език в писмена и устна форма

Достатъчни знания на английски език, позволяващи на лицата от командния състав да ползват технически помагала и да изпълняват задълженията на корабен механик

Изпит и оценка на резултатите от практически инструктаж

Помагалата на английски относно задълженията на корабен механик са правилно разбрани

Комуникациите са точни и разбрани

Използване на вътрешни комуникационни системи

Експлоатация на всички вътрешни комуникационни системи на борда на кораба

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрена подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Приемането и предаването на съобщения е винаги успешно

Архивите от комуникацията са пълни, точни и са в съответствие с установените изисквания

Експлоатация на главни уредби и спомагателни механизми и свързаните с тях системи за управление

Основни конструктивни и експлоатационни принципи на машинните системи, включително:

.1 корабни дизелови двигатели

.2 корабни парни турбини

.3 корабни газови турбини

.4 корабни парни котли

.5 инсталации на трансмисионни валове, включително пропелер

.6 други спомагателни механизми, включително различни помпи, въздушни компресори, пуриофикатори, генератор за прясна вода, топлообменник, охладителна, климатична и вентилационна система

.7 кормилен механизъм

.8 системи за автоматично управление

.9 вливане на течности и характеристики на смазочни масла, горива и охладителни системи

.10 съоръжения на палубата

Аварийни процедури и процедури за безопасност при експлоатация на главната двигателна уредба, включително и на системите за контрол

Подготовка, експлоатация, установяване на повреди и предприемане на необходимите мерки за предотвратяване на повреди на следните компоненти на уредбите и системите за контрол:

.1 главния двигател и спомагателните механизми

.2 парния котел и свързани с него спомагателни и парни системи

.3 спомагателни основни двигатели и свързани с тях системи

.4 други спомагателни механизми, включително хладилни, климатични и вентилационни системи

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Конструкционните и оперативните механизми могат да бъдат разбрани и обяснени с чертежи/инструкции

Изпълнението е планирано и извършено в съответствие с оперативните наръчници, установените правила и процедури, за да се осигури безопасно изпълнение и да се избегне замърсяване на морската среда

Отклоненията от нормите се идентифицират своевременно

Работата на силовата установка и системите последователно покриват изискванията, включително и командите от мостика, отнасящи се до промяната в скоростта и посоката

Причините за повреди в механизмите се идентифицират бързо и се предприемат необходимите действия, за да осигурят цялостната безопасност на кораба и на силовата установка, като се вземат предвид преобладаващите обстоятелства и условия

Експлоатация на горивните, смазочните баластните и други помпени системи, както и свързаните с тях системи за управление

Оперативни характеристики на помпите и тръбните системи, включително и системите за контрол

Експлоатация на помпени системи:

.1 обичайни задължения при експлоатация

.2 експлоатация на сантинни, баластни и товарни помпени системи

Изисквания и експлоатация на сепаратори на маслена вода (или подобно оборудване)

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Операциите са планирани и изпълнени в съответствие с установените правила и процедури за осигуряване на безопасността и избягване замърсяването на морската среда

Отклоненията от нормите се идентифицират своевременно и се предприемат необходимите действия

 

Функция: Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление на експлоатационно ниво

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Експлоатация на електрическите, електронните и контролните системи

Основна конфигурация и експлоатационни принципи на следното електрическо, електронно и контролно оборудване:

.1 електрическо оборудване:

А) генератор и разпределителни системи

В) подготовка, пускане, паралелно свързване и превключване на генератори

С) електрически мотори, включително начални методологии

D) инсталации за високо напрежение

E) последователни схеми за контрол и отнасящите се към тях системни устройства

.2 електронно оборудване:

А) характеристики на основните елементи на електронната схема

B) структурна схема на автоматичните системи за контрол

C) функции, характеристики и особености на системите за контрол на машинните системи, включително контрол на оперирането на главната двигателна уредба и автоматичния контрол на парните котли

.3 системи за контрол:

А) различни методологии и характеристики за автоматичен контрол

B) характеристики на PID контролер и отнасящите се към него системни устройства за контрол на процеса

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Операциите са планирани и изпълнени в съответствие с установените правила и процедури за осигуряване на безопасността

Електрическите, електронните и контролните системи могат да бъдат разбрани и обяснени с чертежи/инструкции

 

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Поддръжка и ремонт на електрическо и електронно оборудване

Изисквания за безопасност за работа на корабните електрически системи, включително безопасна изолация на електрическото оборудване, изисквана, преди да бъде разрешено на персонала да работи на такова оборудване

Поддържане и ремонт на оборудването на електрическите системи, ел. табла, ел. двигатели, генератори и електрически системи и оборудване на постоянен ток

Откриване на електрическа неизправност, локализиране на повредите и предприемане на мерки за предотвратяване на щети

Изграждане и експлоатация на оборудване за електрически изпитвания и измервания

Действие и тестове за изпитване и проверка на функционирането на следното оборудване и неговата конфигурация:

.1 системи за наблюдение

.2 автоматични устройства за контрол

.3 защитни устройства

Тълкуване на електрически и прости електронни диаграми

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрено обучение за придобиване на умения в работилници

.2 одобрен практически опит и изпити

.3 одобрен опит на работа

.4 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

Мерките за безопасност по време на работа са подходящи

Изборът и използването на ръчни инструменти, измервателни уреди и изпитателно оборудване са подходящи и тълкуването на резултатите е точно

Разглобяването, инспектирането, ремонтът и повторното сглобяване на оборудването е в съответствие с ръководствата и добрите практики

Изпитването на повторното сглобяване и изпълнението е в съответствие с ръководствата и добрите практики

 

Функция: Техническо обслужване и ремонт на експлоатационно ниво

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Правилна употреба на ръчни инструменти, металорежещи машини и измервателни уреди за използване в производствени процеси и ремонт на борда

Характеристики и ограничения на материали, използвани при изграждане и ремонт на кораби и оборудване

Характеристики и ограничения на използваните производствени процеси и ремонт

Свойства и параметри, вземани предвид при изграждане и ремонт на системи и елементи

Методи за извършване на безопасни аварийни/временни ремонти

Да бъдат взети мерки за безопасност, които да осигурят безопасна работна среда и безопасно използване на ръчни инструменти, металорежещи машини и измервателни уреди

Използване на ръчни инструменти, машини и измервателни уреди

Използване на различни видове грундове и опаковки

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрено обучение за придобиване на умения в работилници

.2 одобрен практически опит и изпити

.3 одобрен опит на работа

.4 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

Определянето на важните параметри за изработване на обичайните компоненти е уместно

Изборът на материали е уместен

Изработването е в рамките на посочените отклонения

Използването на ръчни инструменти, металорежещи машини и измервателни уреди е подходящо и безопасно

Поддръжка и ремонт на корабни съоръжения и оборудване

Да бъдат взети мерки за безопасност при извършването на ремонт и поддръжка, включително безопасна изолация на корабните съоръжения и оборудване, изисквана, преди да бъде разрешено на персонала да работи на такива съоръжения или оборудване

Подходящи основни технически знания и умения

Поддръжка и ремонт, като например разглобяване, настройване и повторно сглобяване на съоръженията и оборудването

Използване на специализирани инструменти и измервателни уреди

Конструктивни особености и избор на материали при изграждането на оборудването

Тълкуване на машинни схеми и наръчници

Тълкуване на тръбопроводни, хидравлични и пневматични схеми

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрено обучение за придобиване на умения в работилници

.2 одобрен практически опит и изпити

.3 одобрен опит на работа

.4 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

Уместно следване на процедурите за безопасност

Уместен избор на инструменти и предпазни съоръжения

Разглобяването, инспектирането, ремонтът и повторното сглобяване на оборудването е в съответствие с ръководствата и добрите практики

Изпитването за повторно задействане и изпълнение е в съответствие с ръководствата и добрите практики

Уместен избор на материали и части

 

Функция: Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда на експлоатационно ниво

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Осигуряване на съответствие с изисквания по предотвратяване на замърсяване

Предотвратяване на замърсяването на морската среда

Знания относно предпазните мерки, взети за предотвратяване на замърсяване

Мерки за борба със замърсяването, необходимо обзавеждане

Значимост на активните мерки за защита на морската среда

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрено обучение

Пълно спазване на процедурите за наблюдение на корабните операции и осигуряване изпълнението на изискванията на конвенцията MARPOL

Предприемане на действия, които осигуряват положителен ефект върху околната среда

Поддържане на кораба в мореходно състояние

Устойчивост на кораба

Практически познания и прилагане на информацията за устойчивост, таблиците за газене и напрежение, диаграми и устройства за пресмятане на напрежения в корпуса

Разбиране за водонепроницаемостта

Разбиране на основните действия при частична загуба на плавучест в неповредено състояние

Конструкция на кораба

Знания за основните конструктивни елементи и правилните имена на различните части

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Началната устойчивост на кораба съответства на критериите на ИМО за всички условия на натоварване

Действията по осигуряване и поддържане на водонепроницаемост на кораба съответстват на приетата практика

Предотвратяване, контрол и борба с пожарите на корабите

Пожарна безопасност и средства за гасене

Способност за организиране на учения по борба с пожар

Знания относно вида и химическата природа на пожара

Знания относно системите за пожарогасене

Знания относно действията, които трябва да се предприемат при пожар, вкл. пожар на горивна система

Оценка на резултатите на одобрена противопожарна подготовка и опит, посочени в точки 1 – 3 от раздел А-VI/3

Бързо се определят видът и мащабите на проблемите и първоначалните мерки съответстват на инструкциите и плановете за действие при аварийни ситуации на кораба

Бързо се осъществяват процедурите за евакуация, аварийно изключване и изолация и съответстват на характера на аварията

Редът за действие, нивото и времето за подаване на съобщения и информацията на персонала на кораба съответстват на характера на аварията и отразяват срочността на проблема

Използване на спасителни средства

Спасяване на хора

Способност за организиране на учения по напускане на кораба и умения за работа със спасителна и дежурна лодка, сал, спускови устройства и приспособления, обзавеждане, радиосредства, спътникови буйове, активни радиобуйове за търсене и спасяване, хидрокостюми и топлозащитни облекла

Оценка на резултатите на одобрена подготовка и опит, посочени в точки 1 до 4 на раздел А-VI/2

Действията при напускане на кораба и начините за оцеляване съответстват на преобладаващите обстоятелства и условия и отговарят на приетата практика и изисквания по отношение на безопасността

Прилагане на първа медицинска помощ на кораби

Медицинска помощ

Практическо прилагане на медицински ръководства и консултации, предавани по радиото, вкл. способност да се вземат ефективни мерки при нещастни случаи или заболявания, типични за корабни условия

Оценка на резултатите на одобрена подготовка, както е посочено в точки 1 до 3 на раздел А-VI/4

Бързо се изясняват възможните причини, характерът и степента на тежест на травмите или заболяванията и лечението намалява непосредствената опасност за живота

Наблюдение за спазване изискванията на законодателството

Начално работно познаване на съответстващите конвенции на ИМО относно безопасността на човешкия живот на море и опазване на морската среда

Оценка на резултатите от изпита или одобрена подготовка

Правилно се определят изискванията на законодателството относно безопасността на човешкия живот на море и опазване на морската среда

Прилагане на лидерски умения и умения за работа в екип

Практически познания за ръководенето и обучението на корабния персонал

Познаване на съответни международни морски конвенции и препоръки и националното законодателство

Способност да прилага управление на възлагането на задачи и заетостта, включително:

.1 планиране и координация

.2 назначаване на персонала

.3 ограничения на времето и ресурсите

.4 приоритизиране

Знание и способност да приложи ефективно управление на ресурсите:

.1 разпределение, възлагане и приоритизиране на ресурсите

.2 ефективна комуникация на борда на кораба и на брега

.3 решенията се вземат в съответствие с опита на екипажа

.4 увереност и лидерство, включително мотивация

.5 поддържане на осведоменост за ситуацията на кораба

Знание и способност за прилагане на техники за вземане на решения:

.1 оценка на ситуацията и риска

.2 установяване и обмисляне на породените варианти

.3 избор на посока на действие

.4 оценка на ефективността на резултата

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрено обучение

.2 одобрен опит на работа

.3 практическа демонстрация

Задачите на екипажа са разпределени и той е информиран за очакваните стандарти на работа и поведение по подходящ за тях начин

Предметът и заниманията на обучението са базирани на оценка на компетентността и способностите и оперативните изисквания

Операциите са в съответствие с прилаганите правила

Операциите са планирани и ресурсите са разпределени по необходимост и според приоритет за изпълнението на необходимите задачи

Комуникацията се приема и предава ясно и недвусмислено

Демонстрира се ефективно ръководно поведение

Членовете на екипа демонстрират точно разбиране на настоящото и очакваното състояние на плавателния съд, посоката на корабоплаване и външната среда

Решенията трябва да са най-ефективните за ситуацията

Принос за безопасността на персонала и на кораба

Познаване на техники за оцеляване

Познаване на възможностите за предотвратяване на пожар и за борба и гасене на пожари

Елементарни познания за оказване на първа помощ

Познаване на отговорностите за личната и обществената безопасност

Оценка на свидетелство, придобито от одобрено обучение и опит, както е посочено в Част А-VI/1, точка 2

Подходящото оборудване за сигурност и протекция се използва правилно

Процедурите и практиките за безопасна работа, създадени, за да предпазват персонала и кораба, се следят през цялото време

Процедурите, създадени за опазване на околната среда, се следят през цялото време

Първоначалните и последващите действия за осведомяване за спешни ситуации са съобразени с установените процедури за реагиране в спешни случаи

 

Раздел А-III/2

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на главните механици и вторите механици на кораби с корабна силова уредба с пропулсивна мощност 3000 kW или повече

Норми на компетентност

1 Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност за главен механик или втори механик на кораб с корабна силова уредба с пропулсивна мощност 3000 kW или повече трябва да докаже способност да приема на ниво управление задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-III/2.

2 Минималните знания, разбиране и професионални навици, изисквани за освидетелстване, са изброени в колона 2 на таблица А-III/2. Този списък включва, разширява и задълбочава въпросите, изброени в колонка 2 на таблица А-III/1 за вахтени механици.

3 Като се вземе под внимание, че вторият механик трябва да бъде постоянно готов да поеме отговорностите на главен механик, оценката по тези въпроси трябва да покаже способностите на кандидата да усвои цялата достъпна информация, влияеща на осигуряването на безопасна експлоатация на корабните механизми и опазване на морската среда.

4 Нивото на знания по въпросите, изброени в колона 2 на таблица А-III/2, трябва да бъде достатъчно за това, щото кандидатът да може да работи на длъжност главен механик или втори механик*.

5 Подготовката и опитът, изисквани за достигане на необходимото ниво на теоретически знания, разбиране и професионални навици, трябва да се основават на изискванията на тази част и ръководството, дадено в част Б на Кодекса.

6 Администрацията може да не предяви изисквания за знания за типове двигателни уредби, различни от двигателните уредби, по отношение на които издаваното свидетелство е валидно. Свидетелство, издадено на такава основа, не е валидно по отношение на всяка категория двигателна уредба, която не е посочена в него, докато механикът не потвърди своята компетентност по тези изисквани знания. Всяко такова ограничение трябва да бъде посочено в свидетелството и потвърждението.

7 Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност трябва да представи доказателства за това, че е достигнал изискваните норми за компетентност в съответствие с методите за доказване на компетентност и критериите за оценка, посочени в колони 3 и 4 на таблица А-III/2.

Крайбрежно плаване

8 Нивото на знания, разбиране и професионални навици, изисквани в съответствие с разделите в колонка 2 на таблица А-III/2, могат да се изменят за механици на кораби с корабна силова уредба с ограничена мощност, извършващи крайбрежно плаване, ако се счита за необходимо, като се вземе под внимание безопасността на всички други кораби, които могат да плават в същите води. Всяко такова ограничение трябва да бъде посочено в свидетелството и потвърждението.

* Съответните могат да бъдат в помощ на подготовката на курсове за достигане нивото на знания.

Таблица А-III/2

Спецификация на минималните норми за компетентност за главни механици и втори механици на кораби с корабна силова уредба с пропулсивна мощност 3000 kW или повече

Функция: Морско инженерство на ниво управление

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Управление на експлоатацията на главната двигателна уредба

Особености на конструкцията и оперативните механизми на следните механизми и свързаните с тях спомагателни механизми:

.1 корабен дизелов двигател

.2 корабна парна турбина

.3 корабна газова турбина

.4 корабен парен котел

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

.4 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

По подходящ начин се обясняват и разбират особеностите на конструкцията и оперативните механизми

Планиране и график за работа

Пускане и спиране на главна двигателна уредба и спомагателни механизми, вкл. свързаните с тях системи

Теоретически знания

Термодинамика и топлопренасяне

Механика и хидродинамика

Задвижващи характеристики на дизелови двигатели, парни и газови турбини, включително скорост, мощност и консумация на гориво

Топлинен цикъл, топлинна ефективност и баланс на топлината на следните:

.1 корабен дизелов двигател

.2 корабна парна турбина

.3 корабна газова турбина

.4 корабен парен котел

Охладителни системи и цикъл на охлаждане

Физически и химически свойства на горива и смазочни масла

Технология на материалите

Проектиране и конструиране на кораби, включително контрол върху повредите

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Планирането и подготовката за работа съответстват на проектните параметри на силовата уредба и изискванията на рейса

Методите на подготовка за пускане и подготовката на горивото, смазочните материали, охлаждащата вода и въздуха са удовлетворителни във висша степен

Според техническите спецификации и работни планове се извършват проверки на налягания, температури и обороти по време на пускане и подгряване

Наблюдението на работата на главната двигателна уредба и спомагателните системи е достатъчно за поддържане на безопасни условия на експлоатация

Методите на подготовка за спиране и наблюдение на изстиването на двигателя са удовлетворителни във висша степен

Експлоатация, наблюдение и оценка на работата и натоварването на главната двигателна уредба и спомагателните механизми

Практически знания

Пускане и спиране на главната двигателна уредба и спомагателните механизми, включително отнасящите се към тях системи

Операционни ограничения на главната двигателна уредба

Ефективно функциониране, наблюдение, оценка на изпълнението и поддържане на сигурността при главната двигателна уредба и спомагателните механизми

Функции и механизми на автоматичното управление на главния двигател

Функции и механизми на автоматичното управление на спомагателните механизми, включващи, но без да се ограничават със следните:

.1 генераторни системи за разпределение

Изпит и оценка на резултатите при:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Методите за подготовка за задействане и за подготовка на горивата, смазочните материали, охлаждането на водата и въздуха са най-подходящите

Проверките на налягането, температурата и оборотите по време на периодите на задействане и загряване са в съответствие с техническите характеристики и одобрените работни планове

Наблюдението на системите на главната двигателна уредба и спомагателните механизми е достатъчно за поддържане на безопасни условия на работа

Поддържане на машинното обзавеждане, системите и службите в безопасно състояние

.2 парни котли

.3 пречиствател на гориво

.4 охладителна система

.5 помпени и тръбопроводни системи

.6 система на кормилния механизъм

.7 оборудване за обработка на товари и механизмите на палубата

Експлоатация и техническо обслужване на:

.1 корабни дизелови двигатели

.2 корабни паросилови уредби

.3 корабни газови турбини

Експлоатация и техническо обслужване на товарни устройства и палубни механизми, тръбопроводи, спомагателна котелна уредба и кормилни устройства

Експлоатация, проверка и техническо обслужване на системи за управление

Експлоатация и техническо обслужване на товарни устройства и палубни механизми

Условията и редът за подготовка за изключване и на наблюдението на охлаждането на двигателя са най-подходящите

Методите за измерване на капацитета на натоварване на двигателите са в съответствие с техническите характеристики

Работата на двигателя се проверява съгласно командите, постъпващи от мостика

Работните характеристики съответстват на техническите спецификации

Управление на операциите с гориво, смазочни масла и баласт

Експлоатация и техническо обслужване на механизми, помпени системи и тръбопроводи

Изпит и оценка на резултатите при:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

Операциите с гориво и баласт отговарят на експлоатационните изисквания и се извършват по начин, предотвратяващ замърсяването на морската среда

 

Функция: Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление на ниво управление

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Експлоатация на електрическо и електронно обзавеждане за управление

Теоретически знания

Морска електротехника, електроника, силова електроника, автоматични системи за управление и устройства за безопасност

Характеристики на конструкцията и системни конфигурации на техниката на контролното управление и устройства за безопасност за следните:

.1 главен двигател

.2 генераторни системи за разпределение

.3 парни котли

Характеристики на конструкцията и системни конфигурации на оборудването за оперативно управление за електрически мотори

Характеристики на конструкцията на инсталации с високо напрежение

Характеристики на хидравлично и пневматично оперативно оборудване

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Експлоатацията на обзавеждането и системите съответства на оперативните ръководства

Работните характеристики отговарят на техническите спецификации

Проверка, откриване на неизправности, привеждане и поддържане в работно състояние на електрическо и електронно обзавеждане за управление

Практически знания

Отстраняване на неизправности на електрическо и електронно обзавеждане за управление

Тест за функциониране на електрическото и електронното обзавеждане за управление и устройствата за безопасност

Отстраняване на неизправности в системите за наблюдение

Контрол на версията на софтуера

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Дейността по техническото обслужване се планира правилно в съответствие с техническите спецификации, изискванията на законодателството и инструкциите по безопасност и процедури

Инспектирането, тестването и отстраняването на неизправности в оборудването се извършва по подходящ начин

 

Функция: Техническо обслужване и ремонт на ниво управление

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Организиране на безопасно провеждане на техническо обслужване и ремонт

Теоретически знания

Морска инженерна практика

Практически знания

Организиране и безопасно провеждане на техническо обслужване и ремонт

Планирано техническо обслужване, включително задъл- жителни проверки и класифициране

Планирани ремонти

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка в работилница

Дейностите по техническото обслужване се планират правилно и провеждат в съответствие с техническите спецификации, изискванията на законодателството и инструкциите по безопасност и процедури

Налице са съответни планове, спецификации, материали и обзавеждане за техническо обслужване и ремонт

Предприетите действия водят до възстановяване работата на уредбата по най-подходящия метод

Откриване и изясняване на причините за неизправна работа на механизмите и отстраняване на неизправности

Практически знания

Откриване на неизправности в работата на механизмите, установяване мястото на неизправностите и предотвратяване на повреди

Инспектиране и регулиране на оборудването

Преглед без нарушаване на целостта

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Методите за сравнение на фактическите условия на експлоатация са в съответствие с препоръчаната практика и процедури

Действията и решенията са в съответствие с препоръчаните експлоатационни спецификации и ограничения

Осигуряване на безопасна работа

Практически знания

Техника на безопасността

Изпит и оценка на резултатите при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Техниката на безопасността е в съответствие с изискванията на законодателството, практическите кодекси, разрешенията за работа и изискванията за околната среда

 

Функция: Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда на ниво управление

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Контрол на диферента, устойчивостта и напреженията в корпуса

Разбиране на основните принципи на теорията и устройството на кораба и факторите, влияещи на диферента и устойчивостта и мерките, необходими за запазване на диферента и устойчивостта

Знания за влиянието при повреждане и последващо наводняване на отсек върху диферента и устойчивостта на кораба и необходимите контрамерки

Знания за препоръките на ИМО относно устойчивостта на кораба

Изпит и оценка на резултатите при:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

Устойчивостта и напреженията в корпуса се поддържат постоянно в безопасни граници

Наблюдение и контрол за изпълнение на изискванията на законодателството и мерките по осигуряване безопасността на човешкия живот на море и опазване на морската среда

Знания за нормите на международното морско право, съдържащи се в международни спогодби и конвенции

Трябва да се обърне особено внимание на следните елементи:

.1 свидетелства и други документи, изисквани на кораба от международни конвенции; ред за получаване и срок на действие

.2 отговорности по изискванията на конвенция LL

.3 отговорности по изискванията на конвенция SOLAS

.4 отговорности по изискванията на конвенция MARPOL

.5 морски санитарни декларации и изисквания по Международните санитарни правила

.6 отговорности по международни документи относно безопасността на корабите, пътниците, екипажа или товара

Изпит и оценка на резултатите при:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложим

Процедурите за наблюдение на операциите и техническото обслужване съответстват на изискванията на законодателството

Потенциалните несъответствия се откриват бързо и изцяло

Изискванията по подновяване и продължаване срока на действие на свидетелствата осигуряват постоянната им валидност за подлежащите на освидетелстване обекти и обзавеждане

Наблюдение и контрол за изпълнение на изискванията на законодателството и мерките по осигуряване безопасността на човешкия живот на море и опазване на морската среда

.7 методи и средства за предотвратяване замърсяването от кораби

.8 знание на националното законодателство по прилагане на международни спогодби и конвенции

Поддържане на безопасността на кораба, екипажа и пътниците и експлоатационното състояние на спасителни средства и устройства, противопожарни системи и други системи за безопасност

Пълни знания по правилата за спасителните средства (SOLAS)

Организация на учения по борба с пожар и напускане на кораба

Поддържане експлоатационното състояние на спасителни средства и устройства, противопожарни системи и други системи за безопасност

Действия, необходими за защита и охрана на всички лица на кораба в случай на авария

Действия по ограничаване последиците от повреждане и спасяване на кораба след пожар, взрив, сблъскване или засядане

Изпит и оценка на резултатите от практически инструктаж и одобрена подготовка по време на работа и опит

Процедурите за наблюдение на системите за откриване на пожар и безопасност осигуряват бързо откриване на всички аварийни сигнали и предприетите мерки са в съответствие с установените процедури

Разработване на план за действие при аварийни ситуации, схеми по борба за живучест и действия при аварийни ситуации

Конструкция на кораб, средства за борба за контрол върху повредите

Методи и средства за предотвратяване, откриване и гасене на пожар

Функции и използване на спасителни средства

Изпит и оценка на резултатите от одобрена подготовка по време на работа и опит

Действията при аварии съответстват на създадените планове за действие при аварийни ситуации

Използване на управленски умения

Умение да се ръководи личния състав, да се организира неговата работа и подготовка на борда на кораба

Познаване на международните морски конвенции, препоръки и съответното национално законодателство

Способност да възлага задачи и управление на работното време, включително:

.1 планиране и координация

.2 възлагане на задачи на персонала

.3 ограничаване на времето и ресурсите

.4 приоритизиране

Знание и способност за прилагане на ефективно управление на ресурсите:

.1 разпределение, предназначаване и приоритизиране на ресурсите

.2 ефективна комуникация на борда на кораба и на брега

.3 решенията се вземат, като се има предвид опита на екипажа

.4 увереност и лидерство, включително мотивация

.5 поддържане на яснота за ситуацията

Познания и способност за прилагане на техники за вземане на решения:

.1 оценка на ситуацията и риска

.2 идентифициране и генериране на възможности

.3 избор на посока на действие

.4 оценка на ефективността на резултатите

Разработване, изпълнение и надзор на стандартни оперативни процедури

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрена подготовка

.2 одобрен опит от работа

.3 одобрена подготовка на тренажор

Екипажът има установени задължения и е информиран за изискванията и нормите на работа и поведение с отчитане на индивидуалния подход към всеки човек

Целите и заниманията на подготовката се основават на оценка на настоящата компетентност и способности и оперативните изисквания

Операциите се извършват в съответствие с прилаганите правила

Операциите са планирани и ресурсите са разпределени по приоритет за изпълнението на необходимите задачи

Комуникацията е ясно и недвусмислено приемана и предавана

Демонстрира се ефективно лидерско поведение

Членовете на екипа демонстрират точно разбиране на настоящото и очакваното състояние на плавателния съд, посоката на корабоплаване и външната среда

Решенията трябва да са най-ефективните за ситуацията

Операциите трябва да са ефективни и в съответствие с прилаганите правила

 

Раздел А-III/3

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на главните механици и вторите механици на кораби с корабна силова уредба с пропулсивна мощност от 750 kW до 3000 kW

Норми на компетентност

1 Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност за главен механик или втори механик на кораб с корабна силова уредба с пропулсивна мощност от 750 kW до 3000 kW трябва да докаже способност да приема на ниво управление задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-III/2.

2 Минималните знания, разбиране и професионални навици, изисквани за освидетелстване, са изброени в колона 2 на таблица А-III/2. Този списък включва, разширява и задълбочава въпросите, изброени в колонка 2 на таблица А-III/1, за вахтени механици в машинно отделение с обслужване или дежурни механици в машинно отделение с безвахтено обслужване.

3 Като се вземе под внимание, че вторият механик трябва да бъде постоянно готов да поеме отговорностите на главен механик, оценката по тези въпроси трябва да покаже способностите на кандидата да усвои цялата достъпна информация, влияеща на осигуряването на безопасна експлоатация на корабните механизми и опазване на морската среда.

4 Нивото на знания по въпросите, изброени в колона 2 на таблица А-III/2, може да бъде снижено, но трябва да бъде достатъчно за това, щото кандидатът да може да работи на длъжност главен механик или втори механик на кораб с корабна силова уредба с пропулсивна мощност, посочена в този раздел.

5 Подготовката и опитът, изисквани за достигане на необходимото ниво на теоретически знания, разбиране и професионални навици, трябва да се основават на изискванията на тази част и ръководството, дадено в част Б на Кодекса.

6 Администрацията може да не предяви изисквания за знания за типовете двигателни уредби, различни от двигателните уредби, по отношение на които издаваното свидетелство е валидно. Свидетелство, издадено на такава основа, не е валидно по отношение на всяка категория двигателна уредба, която не е посочена в него, докато механикът не потвърди своята компетентност по тези изисквани знания. Всяко такова ограничение трябва да бъде посочено в свидетелството и потвърждението.

7 Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност трябва да представи доказателства за това, че е достигнал изискваните норми за компетентност в съответствие с методите за доказване на компетентност и критериите за оценка, посочени в колони 3 и 4 на таблица А-III/2.

Крайбрежно плаване

8 Нивото на знания, разбиране и професионални навици, изисквани в съответствие с разделите в колона 2 на таблица А-III/2 и изискванията на точки 2.1.1 и 2.1.2 на правило III/3, могат да се изменят за механици на кораби, извършващи крайбрежно плаване, ако се счете за необходимо, като се вземе под внимание безопасността на всички други кораби, които могат да плават в същите води. Всяко такова ограничение трябва да бъде посочено в свидетелството и потвърждението.

Раздел А-III/4

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на редовия състав на машинната вахта на кораби с машинно отделение с обслужване или с машинно отделение с безвахтено обслужване

Норми на компетентност

1 Всеки член на редовия състав на машинната вахта на морски кораб трябва да демонстрира посочената в колона 1 на таблица А-III/4 компетентност, позволяваща му да изпълнява функции на ниво на поддържане, свързани с корабни механични уредби.

2 Минималните знания, разбиране и професионални навици, изисквани от членовете на редовия състав на машинната вахта, са изброени в колона 2 на таблица А-III/4.

3 Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност трябва да представи доказателства за това, че е достигнал изискваните норми за компетентност в съответствие с методите за доказване на компетентност и критериите за оценка, посочени в колони 3 и 4 на таблица А-III/4. Позоваването на "практическа проверка" в колона 3 може да включва одобрена подготовка на брега, при която обучаваните преминават проверка на практика.

4 В случай, когато няма таблица за определени функции на ниво на поддържане, Администрацията трябва да определи съответстващи изисквания по подготовка, оценка и освидетелстване, които се прилагат към персонала, назначен да изпълнява тези функции на ниво на поддържане.

Таблица А-III/4

Спецификация на минималните норми за компетентност за редовия състав на машинната вахта

Функция: Морско инженерство на ниво на поддържане

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Изпълнение на установените вахтени задължения в машинно отделение за редовия състав

Разбиране на команди и умение да бъде разбран по въпроси за задълженията по носенето на вахта

Терминология, използвана в машинно отделение, и названия на механизми и обзавеждане

Процедури за носене на вахта

Техника на безопасност при работа в машинно отделение

Основни действия, свързани с опазване на околната среда

Използване на системата за вътрешно-корабна връзка

Системи за аварийна сигнализация в машинно отделение и способност да се различават сигналите, особено при включване на системата за обемно гасене на пожар с газ

Оценка на резултатите при:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 практическа проверка

Връзката е ясна и точна. Когато информацията или инструкциите по носене на вахта не са ясно разбрани, се иска съвет или разяснение от вахтения механик

Носенето, предаването и напускането на вахта съответстват на приетата практика и процедури

За носене на вахта в котелно отделение:

Поддържане на нужното ниво на водата и налягане на парата

Безопасна експлоатация на котли

Оценка на резултатите при:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 практическа проверка

или

.4 одобрена подготовка на тренажор, където е приложимо

Оценката на състоянието на котела е точна и се основава на съответстващата информация, получавана от местни и изнесени датчици и проверки на място

Последователността и времето за корекции поддържат безопасността и оптималната ефективност

Използване на аварийно обзавеждане и действия при аварийни ситуации

Знания за задълженията при авария

Пътища за евакуация от машинно отделение

Знания за разположението и умение да се ползва противопожарното обзавеждане в машинно отделение

Оценка на резултатите при демонстрация и одобрен опит на работа или одобрен опит на подготовка на учебен кораб

Първоначалните действия в аварийна или ненормална ситуация съответстват на установената практика и процедури

Връзката е постоянно точна и ясна, а командите се потвърждават съгласно добрата морска практика

 

Част А-III/5

Задължителни минимални изисквания за лица от редовния състав за издаване на свидетелство за изпълнение на функциите като лице, отговорно за корабната силова уредба в машинно отделение с обслужване или за изпълнение на задължения в машинно отделение с периодично безвахтено обслужване

Норми на компетентност

1 Всяко лице, отговорно за корабната силова уредба, служещо на морски кораб с пропулсивна мощност 750 kW или повече, трябва да демонстрира компетентност за изпълнение на функциите на ниво поддръжка, както е посочено в колона 1 на таблица А-III/5.

2 Минималните знания, разбиране и компетентност, изисквани от лице, отговорно за корабната силова уредба, служещо на морски кораб с пропулсивна мощност 750 kW или повече, са описани в колона 2 от таблица А-III/5.

3 От всеки кандидат за свидетелство трябва да се изисква да предостави свидетелство за покриване на изискваните норми на компетентност в съответствие с методите за демонстриране на компетентност и покриване на критериите за оценка на компетентност, посочени в колони 3 и 4 на таблица А-III/5.

Таблица А-III/5

Определяне на минимални стандарти на компетентност за лица от редовния състав за изпълнение на функциите като лица, отговорни за корабната силова уредба в машинно отделение с обслужване или за изпълнение на задължения в машинно отделение с периодично безвахтено обслужване

Функция: Морско инженерство на ниво поддръжка

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Допринасяне за безопасна машинна вахта

Способност да разбира заповеди и да комуникира с лицата от командния състав, носещи вахта, във връзка с въпроси, касаещи задълженията по носене на вахта.
Процедури по носене, предаване и напускане на вахта
Информация, изисквана за носене на безопасна вахта

Оценка на свидетелство, придобито при одобрен опит при работа или практическа проверка

Свръзката е ясна и конкретна
Носенето, предаването и напускането на вахтата съответстват на приетата практика и процедури

Допринасяне за наблюдение и управление на безопасна вахта

Основни познания за функционирането и експлоатацията на основните задвижващи и спомагателни уредби
Основни познания за функционирането и експлоатацията на контрола на налягането, температурите и нивата на основните задвижващи и спомагателни машини

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 практическа проверка

Честотата и степента на наблюдение на основните задвижващи и спомагателни уредби е в съответствие с общоприетите принципи и процедури
Отчитат се отклоненията от нормата
Незабавно разпознаване, докладване и отстраняване на опасни условия или потенциални опасности, преди работата да продължи

Допринасяне при операции за зареждане с гориво и трансфер на нефт

Познаване на функционирането и експлоатацията на горивните системи и операциите за трансфер на нефт, включително:
.1 подготовка за зареждане с гориво и операции по трансфер
.2 процедури за свързване и прекъсване с шланг за зареждане на гориво и трансфер
.3 процедури при случаи на инциденти по време на зареждането с гориво и трансфера
.4 обезопасяване на операциите за зареждане с гориво и трансфер
.5 способност за правилно измерване и докладване за нивата на танка

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 практическа подготовка
.3 изпит
.4 одобрен опит от подготовка на учебен кораб
Оценка на свидетелство, придобито от практическа демонстрация

Операциите по трансфера се извършват в съответствие с установените практики за безопасност и инструкциите за експлоатация на оборудването
Обработването на опасни, рискови и вредни течности става в съответствие с установените практики за безопасност
Свръзката в рамките на зоната на отговорност на оператора са последователно успешни

Съдействие за извършване на сантинни и баластни операции

Познания за безопасното функциониране, експлоатация и поддръжка на сантинните и баластни операции, включително:
.1 докладване на инциденти, свързани с трансферните операции
.2 способност за правилно измерване и докладване за нивата на танка

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 практическа подготовка
.3 изпит
.4 одобрен опит от подготовка на учебен кораб
Оценка на свидетелство, придобито от практическа демонстрация

Експлоатацията и поддръжката се извършват в съответствие с установените практики за безопасност и инструкциите за експлоатация на оборудването и замърсяването на морската среда се избягва
Свръзката в рамките на зоната на отговорност на оператора са последователно успешни

Съдействие за експлоатацията на обзавеждането и механизмите

Безопасна експлоатация на обзавеждането, включително:
.1 клапани и помпи
.2 лебедки и подемна техника
.3 люкове, водонепроницаеми врати, канали и друго свързано обзавеждане
Способност за използване и разбиране на основните сигнали от кран, рудан и лебедка

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 практическа подготовка
.3 изпит
.4 одобрен опит от подготовка на учебен кораб
Оценка на свидетелство, придобито от практическа демонстрация

Действията се извършват в съответствие с установените практики за безопасност и инструкциите за експлоатация на оборудването
Свръзката в рамките на зоната на отговорност на оператора са последователно успешни

 

Функция: Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление на ниво поддръжка

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Безопасно използване на електрообзавеждането

Безопасно използване и експлоатация на електрообзавеждането, включително:

.1 предпазни мерки за безопасност преди започване на работа или ремонт

.2 процедури по изолация

.3 процедури при извънредни ситуации

.4 различни напрежения на борда

Познаване на причините за възникване на токов удар и предпазните мерки, които да се спазват за предотвратяване на удар

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 практическа подготовка

.3 изпит

.4 одобрен опит от подготовка на учебен кораб

Разпознаване и докладване за рискове в електричеството и опасно оборудване

Разбира безопасното ниво на напрежение за ръчното оборудване

Разбира рисковете, свързани с работа с високоволтово оборудване и работа на борда

 

Функция: Техническо обслужване и ремонт на ниво поддържане

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Допринасяне за поддръжката и ремонта на борда на кораба

Способност за използване на боя, смазочни и почистващи материали и оборудване

Способност да разбира и изпълнява рутинни процедури по поддръжка и ремонт

Познаване на техниките за подготовка на повърхността

Познания за безопасно изхвърляне на отпадъчни материали

Разбиране на насоките за безопасност на производителя и указанията за работа на борда на кораба

Познания за прилагането, поддържането и използването на ръчни и електрически инструменти, както и измервателни уреди и металообработващи машини

Познаване на метални изделия

Оценка на свидетелство, придобито от практическа демонстрация

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 практическа подготовка

.3 изпит

.4 одобрен опит от подготовка на учебен кораб

Дейностите по поддръжката се извършват в съответствие с техническите, защитните и процедурните спецификации

Подходящ избор и използване на оборудване и пособия

 

Функция: Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда на ниво поддръжка

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Допринасяне за обработката на запаси

Познаване на процедурите за безопасно обработване, складиране и обезопасяване на запасите

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 практическа подготовка

.3 изпит

.4 одобрен опит от подготовка на учебен кораб

Операциите по складиране на запасите са в съответствие с установените практики за безопасност и инструкции за експлоатация на оборудването

Поддържането на опасни, рисковани и вредни запаси е в съответствие с установените практики за безопасност

Свръзката в рамките на зоната на отговорност на оператора са последователно успешни

Прилагане на предпазни мерки и съдействие за предот- вратяване на замърсяването на морската среда

Познаване на предпазните мерки, които трябва да се вземат за предотвратяване на замърсяването на морската среда

Познания за употреба и работа на съоръженията за борба със замърсяването

Познаване на одобрените методи за депониране на морските замърсители

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 практическа подготовка

.3 изпит

.4 одобрен опит от подготовка на учебен кораб

Разработените процедури за опазване на морската среда се спазват по всяко време

Прилагане на процедури за здравословна и безопасна работна среда

Работни знания за безопасни работни практики и за лична безопасност на персонала на борда на кораба, включително:

.1 електрическа безопасност

.2 процедура по правилно изключване и защита срещу самостартиране

.3 механична безопасност

.4 разрешениe за работните системи

.5 работа на височини

.6 работа в затворени пространства

.7 техники на вдигане и методи за предотвратяване на нараняване на гърба

.8 безопасност при химически или биологичен риск

.9 лични предпазни средства на борда на кораба

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 практическа подготовка

.3 изпит

.4 одобрен опит от подготовка на учебен кораб

Разработените процедури за опазване на безопасността на персонала и на кораба се спазват през цялото време

Безопасните работни практики се спазват и подходящите защитни средства и средства за безопасност се използват правилно по всяко време

 

Част А-III/6

Задължителни минимални изисквания за получаване на свидетелство за механик-електротехник

Обучение

.1 Образованието и обучението, изисквани в точка 2.3 от Правило III/6, трябва да включват обучение за придобиване на умения в работилници в областта на електрониката и електротехниката, отговарящи на задълженията на механика-електротехник.

Обучение на борда на кораб

2 Всеки кандидат за получаване на свидетелство за механик-електротехник трябва да мине одобрена програма за обучение на борда на кораб, която:

.1 гарантира, че по време на изисквания период за служба на море кандидатът получава систематична практическа подготовка и опит по задачите, задълженията и отговорностите на механика-електротехник;

.2 е наблюдавана и контролирана от близо от квалифицирани и сертифицирани механици на борда на корабите, на които се прилага одобрен плавателен стаж; и

.3 се документира адекватно в дневник за практическа подготовка.

Норми на компетентност

3 Всеки кандидат трябва да демонстрира способност за приемане на задачи, задължения и отговорности, описани в колона 1 на таблица А-III/6.

4 Минималните знания, разбиране и опит, изисквани за свидетелство, са описани в колона 2 от таблица А-III/6 и трябва да се вземе предвид ръководството от Част B на този Кодекс.

5 Всеки кандидат за свидетелство трябва да предостави свидетелство за постигане на изискваните норми на компетентност, представени в колони 3 и 4 от таблица А-III/6.

Таблица А-III/6

Спецификация на минималните норми на компетентност за механик-електротехник

Функция: Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление на оперативно ниво

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Контрол на експлоатацията на електрическите, електронните и системите за контрол

Основни познания за експлоатацията на механични инженерни системи, включително:

.1 основни движители, включително и главната пропулсивна установка

.2 спомагателните механизми на машинното отделение

.3 системи за управление

.4 системи за обработка на товар

.5 палубни механизми

.6 системи в помещенията за настаняване

Основни познания за преноса на топлина, механика и хидромеханика

Познания за:

Електротехнология и теория на електрическите машини

Основи на електрониката и силовата електроника

Електроразпределителни табла и електрооборудване

Основи на автоматизацията, системи за автоматично управление и технологии

Системи на измервателната апаратура, алармата и системи за наблюдение

Електрически двигателен механизъм

Технология на електроматериалите

Електрохидравлични и електропневматични системи за контрол

Оценка на риска и предпазните мерки, необходими за работа на електрическа система над 1000 волта

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложимо

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Експлоатацията на оборудването и системата e в съответствие с оперативните ръководства

Нивата на функциониране са в съответствие с техническите спецификации

Контрол на процеса на работа на автоматичните системи за контрол на двигателната система и спомагателните механизми

Подготовка за експлоатация на системите за контрол на двигателната система и спомагателните механизми

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложимо

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Наблюдение на системите на главната двигателна уредба и спомагателните механизми е достатъчно за поддържане на безопасно експлоатационно състояние

Експлоатация на генератори

Съединяване, разпределяне на натоварването и превключване на генератори

Съединяване и прекъсване на връзката между комуникационните и разпределителните табла

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложимо

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Операциите са планирани и провеждани в съответствие с оперативните ръководства, установените правила и процедури за осигуряването на безопасността на операциите

Разбиране и обясняване на системите за електроразпределение чрез чертежи/ инструкции

Управление и поддържане на системи за мощност над 1000 волта

Теоретични познания

Технология на високото напрежение

Мерки и процедури за безопасност

Електрическо задвижване на електрическите двигатели на корабите и системи за контрол

Практически познания

Безопасна експлоатация и поддържане на системите с високо напрежение, включително познания за специфичните технически видове системи с високо напрежение и познание за опасностите при оперативно напрежение повече от 1000 волта

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложимо

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Операциите са планирани и провеждани в съответствие с оперативните ръководства, установените правила и процедури за осигуряването на безопасността на операциите

Експлоатация на компютри и компютърни мрежи на кораби

Познания за:

.1 основните характеристики на обработката на данни

.2 изграждане и използване на компютърни мрежи на кораб

.3 използване на компютър, базиран на мостика, в машинното отделение и за търговски цели

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложимо

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Компютърните мрежи и компютрите са правилно проверявани и ползвани

Устно и писмено използване на английски език

Достатъчни познания по английски език, за да може лицето от командния състав да използва технически документи и да изпълнява задълженията на длъжността си

Изпит и оценка на свидетелство, придобито от практически указания

Публикации на английски език, съответстващи на задълженията на лицето от командния състав, се тълкуват правилно

Комуникациите са ясни и разбрани

Използване на вътрешни комуникационни системи

Експлоатация на всички вътрешни комуникационни системи на борда

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложимо

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Предаването и приемането на съобщения са последователно успешни

Комуникационните записи са пълни, точни и в съответствие със задължителните изисквания

 

Функция: Поддръжка и ремонт на оперативно ниво

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Поддръжка и ремонт на електрическото и електронното оборудване

Изисквания за безопасност за работа с електрическите системи на борда на кораб, включително и обезопасителната изолация на електрическото оборудване, която се изисква, преди лицата да получат разрешение за работа на подобно оборудване

Поддръжка и ремонт на оборудването на електрическите системи и комуникационни табла, електрическите двигатели, генератори, електрически системи DC и оборудване

Установяване на електрически неизправности, локализиране на грешки и мерки за предотвратяване на повреди

Конструиране и експлоатация на оборудването за електрически изпитвания и измервания

Тестове за функционирането и действието на следното оборудване и тяхната конфигурация:

1. контролни системи

2. автоматични контролни средства

3. предпазни средства

Интерпретиране на електрически и електронни диаграми

Поддръжка и ремонт на автоматични системи и системи за контрол на основната силова уредба и спомагателните механизми

Подходящи електрически и механични познания и умения

Аварийни процедури и процедури за безопасност

Изисква се безопасна изолация на оборудването и свързаните с него системи, преди да бъде разрешено на персонала да работи на такава силова установка или оборудване

Практически познания за изпитването, поддръжката, откриването на повреди и ремонта

Изпитване, откриване на повреди и поддръжка и възстановяване на оперативното състояние на електрическото и електронното контролно оборудване

Познаване на принципите и процедурите по поддържането на навигационно оборудване, вътрешни и външни комуникационни системи

Теоретично познание

Електрически и електронни системи, работещи в запалими области

Практическо познание

Извършване на безопасна поддръжка и ремонтни процедури

Откриване на неизправност в механизмите, установяване на повреди и действия за предпазване от щети

Подходящи знания и умения в електрообзавеждането и електронната апаратура

Процедури по безопасност и при авария

Изисква се безопасна изолация на оборудването и свързаните с него системи, преди да бъде разрешено на персонала да работи на такава силова установка или оборудване

Практически познания за изпитването, поддръжката, откриването на повреди и ремонта

Изпитване, откриване на повреди и поддръжка и възстановяване на оперативното състояние на електрическото и електронното контролно оборудване

Теоретично познание

Електрически и електронни системи, работещи в запалими области

Практическо познание

Извършване на безопасна поддръжка и ремонтни процедури

Откриване на неизправност в механизмите, установяване на повреди и действия за предпазване от щети

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложимо

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Ефектът от неправилното функциониране на свързаните силови установки и системи е точно установен, техническите чертежи на кораба са правилно тълкувани, измервателните инструменти и инструментите за калибриране се използват правилно и предприетите действия са оправдани

Изолацията, свалянето на такелажа и повторното сглобяване на силовата установка и оборудването се извършва в съответствие с насоките за безопасност на производителя и насоките за безопасност за работа на борда на кораба и законодателните спецификации и спецификациите за безопасност. Предприемането на действие трябва да води до възстановяване на автоматизираните системи и системите за контрол на оборудването на пасажерската част чрез най-подходящия и предназначен за конкретните обстоятелства начин

Ефектът от неправилното функциониране на свързаните силови установки и системи е точно установен, техническите чертежи на кораба са правилно тълкувани, измервателните инструменти и инструментите за калибриране се използват правилно и предприетите действия са оправдани

Изолацията, свалянето на такелажа и повторното сглобяване на силовата установка и оборудването се извършва в съответствие с насоките за безопасност на производителя и насоките за безопасност за работа на борда на кораба и законодателните спецификации и спецификациите за безопасност. Предприемането на действие трябва да води до възстановяване на автоматизираните системи и системите за контрол на оборудването на пасажерската част чрез най-подходящия и предназначен за конкретните обстоятелства начин

Поддръжка и ремонт на навигационното оборудване на мостика и комуникационните системи на кораба

Поддръжка и ремонт на електрически системи, електронни системи и системи за контрол на оборудването на машинната палуба и оборудването за обработка на товари

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрена подготовка на тренажор, където е приложимо

.4 одобрена подготовка с използване на лабораторно обзавеждане

Ефектът от неправилното функциониране на свързаните силови установки и системи е точно установен, техническите чертежи на кораба са правилно тълкувани, измервателните инструменти и инструментите за калибриране се използват правилно и предприетите действия са оправдани

Изолацията, свалянето на такелажа и повторното сглобяване на силовата установка и оборудването се извършва в съответствие с насоките за безопасност на производителя и насоките за безопасност за работа на борда на кораба и законодателните спецификации и спецификациите за безопасност. Предприемането на действие трябва да води до възстановяване на автоматизираните системи и системите за контрол на оборудването на пасажерската част чрез най-подходящия и предназначен за конкретните обстоятелства начин

Поддръжка и ремонт на системите за контрол и системите за безопасност на оборудването на помещенията за настаняване

Ефектът от неправилното функциониране на свързаните силови установки и системи е точно установен, техническите чертежи на кораба са правилно тълкувани, измервателните инструменти и инструментите за калибриране се използват правилно и предприетите действия са оправдани

Изолацията, свалянето на такелажа и повторното сглобяване на силовата установка и оборудването се извършва в съответствие с насоките за безопасност на производителя и насоките за безопасност за работа на борда на кораба и законодателните спецификации и спецификациите за безопасност. Предприемането на действие трябва да води до възстановяване на автоматизираните системи и системите за контрол на оборудването на пасажерската част чрез най-подходящия и предназначен за конкретните обстоятелства начин

 

Функция: Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда на оперативно ниво

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Осигуряване на съответствие с изискванията за предотвратяване на замърсяване

Предотвратяване на замърсяването на морската среда

Познаване на предпазните мерки, които трябва да се вземат за предотвратяване на замърсяването на морската среда

Процедури за борба със замърсяването и всички съответни съоръжения

Значение на проактивните мерки за защита на морската среда

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб

.3 одобрено обучение

Процедурите за наблюдение на операциите на борда на кораба и осигуряването на съответствие с изискванията на MARPOL са напълно спазени

Действия за осигуряване поддържането на добро състояние на околната среда

Предотвратяване, контрол и борба с пожарите на корабите

Пожарна безопасност и средства за гасене

Способност за организиране на учения по борба с пожар

Познаване класовете и химическите характеристики на пожара

Знания относно системите за пожарогасене

Действия, които трябва да се предприемат при пожар, вкл. пожар на горивна система

Оценка на резултатите на одобрена противопожарна подготовка и опит, посочени в точки 1 – 3 от раздел А-VI/3

Бързо се определя видът и мащабите на проблемите и първоначалните мерки съответстват на инструкциите и плановете за действие при аварийни ситуации на кораба

Бързо се осъществяват процедурите за евакуация, аварийно изключване и изолация и съответстват на характера на аварията

Редът за действие, нивото и времето за подаване на съобщения и информацията на персонала на кораба съответстват на характера на аварията и отразяват срочността на проблема

Използване на спасителни средства

Спасяване

Способност за организиране на учения по напускане на кораба и умения за работа със спасителна и дежурни лодки, със спускови устройства и приспособления, радиосредства за спасяване, сателити EPIRBs и SARTs, хидрокостюми и топлозащитни облекла

Оценка на резултатите от одобрена подготовка и опит, посочени в точки 1 до 4 на раздел А-VI/2

Действията при напускане на кораба и начините за оцеляване съответстват на преобладаващите обстоятелства и условия и отговарят на приетата практика и изисквания по отношение на безопасността

Прилагане на първа медицинска помощ на борда на кораб

Медицинска помощ

Практическо прилагане на медицински ръководства и консултации, предавани по радиото, вкл. способност да се вземат ефективни мерки при нещастни случаи или заболявания, които могат да възникнат на борда на кораб

Оценка на резултатите на одобрена подготовка, както е посочено в точки 1 до 3 на раздел А-VI/4

Бързо се изясняват възможните причини, характерът и степента на сериозността на травмите или заболяванията и лечението намалява непосредствената опасност за живота

Приложение на лидерски умения и умения за работа в екип

Практическо познание за управлението и обучението на персонала и на борда на кораб

Способност да разпределя и ръководи изпълнението на задачите, включително:

1. планиране и координация

2. оценка на персонала

3. ограничения на времето и ресурсите

4. приоритизиране

Знание и способност да прилага ефективно разпределяне на ресурсите

1. разпределяне, оценка и приоритизиране на ресурсите

2. ефективна комуникация на борда на кораба и на брега

3. решенията са в съответствие с опита на персонала

4. увереност и лидерство, включително мотивация

5. получаване и поддържане на сведения за ситуацията

Познание и способност за прилагане на техники за вземане на решения

1. оценка на риска и ситуацията

2. определяне и преценяване на възможностите

3. определяне на курса на действие

4. оценка на ефективността на резултата

Изпит на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

1. одобрено обучение

2. одобрен опит на работа

3. практическа демонстрация

Екипажът има установени задължения и е информиран за изискванията и нормите на работа и поведение с отчитане на индивидуалния подход към всеки човек

Целите и заниманията на подготовката се основават на оценка на настоящата компетентност и способности и оперативните изисквания

Операциите са планирани и ресурсите са разпределени, както е необходимо, в правилен приоритет за изпълнение на необходимите задачи

Комуникацията се предава и приема ясно и недвусмислено

Демонстрира се ефективно лидерско поведение

Съответният член/членове на персонала правилно разбира/т настоящото и очакваното състояние на плавателния съд и оперативния статус и външните фактори

Взетите решения са най-ефективните за ситуацията

Допринасяне за безопасността на персонала и кораба

Познаване на техниките за спасяване

Познания за предотвратяване на пожари и способност за борба и гасене на пожари

Познания за оказване на първа помощ

Познания за лична безопасност и социална отговорност

Оценка на резултатите от одобрена подготовка и опит, посочени в точка 2 на раздел А-VI/1

Правилно използване на подходящото оборудване за безопасност и защита

Процедурите и работните практики за безопасност, предназначени за защита на персонала и кораба, се следват по всяко време

Процедурите за опазване на околната среда се следват по всяко време

Първоначални и последващи действия за запознаване с реагирането в извънредни ситуации според установените процедури за реакция

 

Раздел А-III/7

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на механик-електротехник от редовия състав

Норми на компетентност

1 Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност за механик-електротехник от редовия състав на кораб с корабна силова уредба с пропулсивна мощност от 750 kW или повече трябва да докаже способност да приема на ниво поддръжка функциите, изброени в колона 1 на таблица А-III/7.

2 Минималните знания, разбиране и професионални навици, изисквани за механик-електротехник от редовия състав на кораб с корабна силова уредба с пропулсивна мощност от 750 kW или повече, са изброени в колона 2 на таблица А-III/7.

3 Всеки кандидат за свидетелство трябва да представи доказателства за това, че е достигнал изискваните норми за компетентност в съответствие с методите за доказване на компетентност и критериите за оценка, посочени в колони 3 и 4 на таблица А-III/7.

Таблица А-III/7

Спецификация на минималните норми на компетентност за механици-електротехници от редовния състав

Функция: Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление на ниво поддръжка

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Безопасно използване на електрообзавеждане

Безопасно използване и експлоатация на електрическо обзавеждане, включително:

.1 предпазни мерки за безопасност преди започване на работа или ремонт

.2 процедури по изолация

.3 процедури при спешни случаи

.4 различни напрежения на борда

Познаване на причините за възникване на токов удар и предпазни мерки, които трябва да се спазват за предотвратяване на удар

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 практическа подготовка

.3 изпит

.4 одобрен опит от подготовка на учебен кораб

Разбира и следва инструкциите за безопасност за електрическо оборудване и механизми

Разпознава и докладва за рискове в електрическата система и необезопасено оборудване

Разпознава безопасното напрежение при преносимото оборудване

Разбира рисковете, свързани с оборудване с високо напрежение и работата с него на борда на кораба

Съдействие за наблюдението на работата на електрическите системи и механизми

Основни познания за експлоатацията на механични инженерни системи, включително:

.1 основни движители, включително и главната пропулсивна установка

.2 спомагателните механизми на машинното отделение

.3 кормилни системи

.4 системи за обработка на товар

.5 палубни механизми

.6 системите в помещенията за настаняване

Основни познания по:

.1 Електротехнология и теория на електрическите машини

.2 Електроразпределителни табла и електрооборудване

.3 Основи на автоматизацията, системи за автоматично управление и технологии

.4 Системи на измервателната апаратура, алармата и системи за наблюдение

.5 Електрически двигателен механизъм

.6 Електрохидравлични и електро-пневматични системи за контрол

.7 Съединяване, разпределяне на натоварването и промени в електрическата конфигурация

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрен опит на работа

.2 практическа подготовка

.3 изпит

.4 одобрен опит от подготовка на учебен кораб

Познание, което осигурява:

.1 експлоатацията на обзавеждането и системата е в съответствие с оперативните ръководства

.2 нивата на работа са в съответствие с техническите спецификации

Използване на ръчни инструменти, електрически и електронни измервателни уреди за откриване на неизправности, поддръжка и ремонтни операции

Изисквания за безопасност за работа с електрически системи на борда на кораб

Прилагане на безопасни работни практики

Основни познания за:

.1 Конструкция и операционни характеристики на корабни АС и DC системи и оборудване

.2 използване на измервателни инструменти, металорежещи машини и ръчни и електроинструменти

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:

.1 одобрено обучение за придобиване на работни умения

.2 одобрен практически опит и тестове

Изпълнението на процедурите за безопасност е задоволително

Изборът и използването на оборудване за изпитване е подходящо и тълкуването на резултатите е точно

Изборът на процедури за провеждане на ремонта и поддръжката е в съответствие с наръчниците и добрите практики

 

Функция: Поддръжка и ремонт на ниво поддръжка

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Съдействие за поддръжката и ремонта на кораба

Умение да се използват смазочни и почистващи материали и оборудване
Познания за безопасно изхвърляне на отпадъчни материали
Способност да разбира и извършва рутинна поддръжка и ремонтни процедури
Разбиране на насоките за безопасност на производителя и указанията на борда на кораба

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 практическа подготовка
.3 изпит
.4 одобрен опит от подготовка на учебен кораб

Дейностите по поддръжката се извършват в съответствие с техническите спецификации, спецификациите по безопасност и процедурните спецификации
Изборът и използването на оборудване и инструменти е уместно

Съдействие за поддръжката и ремонта на електрическите системи и механизми на борда

Аварийни процедури и процедури за безопасност
Основни познания по електротехнически чертежи и безопасна изолация на оборудването и свързаните с него системи, изисквани, преди на персонала да бъде разрешено да работи на силова установка или оборудване
Изпитване, откриване на повреди и поддръжка и възстановяване на оперативното състояние на електрическото и електронното контролно оборудване
Електрически и електронни системи, функциониращи в запалими области
Основи на корабната система за откриване на пожари
Извършване на безопасна поддръжка и ремонтни процедури
Откриване на неизправност в механизмите, установяване на повреди и действия за предпазване от щети
Поддръжка и ремонт на осветителните тела и системите за захранване

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит от подготовка на учебен кораб
.3 одобрен опит от учебен тренажор, където е подходящо
.4 одобрен опит от обучение на лабораторно оборудване

Ефектът от неправилното функциониране на свързаното оборудване и системите е определен точно, техническите схеми на кораба са точно разчетени, инструментите за измерване и калибриране се използват правилно и предприетите действия са основателни

 

Функция: Управление на експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда на ниво поддръжка

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Съдействие за обработката на запаси

Познаване на процедурите за безопасно обработване, складиране и обезопасяване на запасите

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 практическа подготовка
.3 изпит
.4 одобрен опит от подготовка на учебен кораб

Операциите по складиране на запасите са в съответствие с установените практики за безопасност и инструкции за експлоатация на оборудването
Поддържането на опасни, рисковани и вредни запаси е в съответствие с установените практики за безопасност
Комуникацията в рамките на зоната на отговорност на оператора е последователно успешна

Прилагане на предпазни мерки и съдействие за предотвратяване на замърсяването на морската среда

Познаване на предпазните мерки, които трябва да се вземат за предотвратяване на замърсяването на морската среда
Познания за употреба и работа на съоръженията/агентите за борба със замърсяването
Познаване на одобрените методи за изхвърляне на морски замърсители

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 практическа подготовка
.3 изпит
.4 одобрен опит от подготовка на учебен кораб

Процедурите за опазване на морската среда се спазват по всяко време

Прилагане на процедури за здравословна и безопасна работна среда

Работни знания за безопасни работни практики и за лична безопасност на персонала на борда на кораба, включително:
.1 електрическа безопасност
.2 процедура по правилно изключване и защита срещу само- стартиране
.3 механична безопасност
.4 разрешение за работа със системите
.5 работа на височини
.6 работа в затворени пространства
.7 техники на вдигане и методи за предотвратяване на нараняване на гърба
.8 безопасност при химически или биологичен риск
.9 средства за безопасност на персонала на борда на кораба

Оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 практическа подготовка
.3 изпит
.4 одобрен опит от подготовка на учебен кораб

Процедури за опазване на безопасността на персонала и на кораба се спазват през цялото време
Безопасните работни практики се спазват и подходящите защитни средства и средства за безопасност се използват правилно по всяко времеГлавa IV

Норми за радиоспециалисти

Раздел А-IV/1

Приложение

(Няма разпоредби)

Раздел А-IV/2

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на радиоспециалисти за СМСББ(GMDSS)

Норми за компетентност

1. Минималните знания, разбиране и професионални навици, изисквани за освидетелстване на радиоспециалисти за СМСББ, трябва да бъдат достатъчни, за да могат радиоспециалистите да изпълняват своите задължения по радиослужба. Знанията, изисквани за получаване на всеки тип свидетелство, определен в Правилника за радиосъобщения, трябва да съответстват на този правилник. В допълнение всеки кандидат за получаване на свидетелство е длъжен да демонстрира способност да изпълнява задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-IV/2.

2. Знанията, разбирането и професионалните умения, изисквани за потвърждение на основание на Конвенцията на свидетелство, издадено съгласно разпоредбите на Правилника за радиосъобщения, са изброени в колона 2 на таблица А-IV/2.

3. Нивото на знания по въпросите, изброени в колона 2 на таблица А-IV/2, трябва да бъде достатъчно, за да може кандидатът да изпълнява своите задължения.*

* Моделен курс на IMO 1.25 – General Operator’s Certificate for the GMDSS и Моделен курс на IMO 1.26 – Restricted Operator’s Certificate for the GMDSS. Съответните Моделни курсове на ИМО могат да бъдат в помощ при подготовката на курсовете.

4. Всеки кандидат е длъжен да представи доказателства за това, че е достигнал изискваните норми на компетентност чрез:

.1 демонстрация на компетентност при изпълнение на задачи и задължения и поемане на отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-IV/2, в съответствие с методите за демонстриране на компетентност и критериите за оценка на компетентност, приведени в колони 3 и 4 на тази таблица; и

.2 да издържи изпит или системна оценка като част от одобрен курс за подготовка, основан на материала, изложен в колона 2 на таблица А-IV/2.

Таблица А-IV/2

Спецификация на минималните норми за компетентност за радиоспециалисти за СМСББ

Функция: Радиосъобщения на експлоатационно ниво

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Предаване и приемане на информация с използване подсистеми и оборудване на СМСББ и изпълнение на функционалните изисквания на СМСББ

В допълнение към изискванията на Правилника за радиосъобщения, познаване на:
1. радиовръзките при търсене и спасяване,
вкл. процедурите в Ръководство на IMO за търговски кораби при търсене и спасяване (МERSAR)
2. средствата за предотвратяване предаване на лъжливи сигнали за бедствие и процедури за смекчаване на последствията
3. системите за съобщения на корабите
4. медицинските консултации по радиото
5. използването на Международен кодекс на сигналите и Стандартен морски разговорник, заменен от Стандартни фрази за общуване на море
6. английски език писмено и говоримо за предаване на информация относно безопасността на човешкия живот на море
Забележка. Тези изисквания може да бъдат намалени при издаване свидетелство за оператор – ограничена категория.

Изпит и оценка на резултатите от практическа демонстрация на експлоатационни процедури с използване на:
1. одобрено оборудване
2. тренажор по радиосвръзки за СМСББ, където е приложимо*
3. лабораторно оборудване за радиосвръзки

Предаването и приемането на съобщения съответства на международните правила и процедури и се осъществява ефективно
Съобщенията на английски език относно безопасността на кораба и хората на борда и за опазване на морската среда се обработват правилно

Осигуряване на радиосвръзки при аварии

Осигуряване на радиосвръзки при аварии, като:
.1 напускане на кораба
.2 пожар на борда
.3 частично или напълно излизане от строя на радиообзавеждането
Превантивни мерки за безопасността на кораба и персонала във връзка с опасности при използване на радиообзавеждане, вкл. електрически опасности и нейонизирано излъчване

Изпит и оценка на резултатите от практическа демонстрация на експлоатационни процедури с използване на:
.1 одобрено обзавеждане
.2 тренажор по радиосвръзки за СМСББ, където е приложим*
.3 лабораторно обзавеждане за
радиосвръзки

Действията при реагирането се изпълняват ефективно* Виж точка 72 от раздел Б-I/12 на този Кодекс.

ГЛАВА V

Норми, отнасящи се до специалните изисквания за подготовка на екипажите на определени типове кораби

Раздел А-V/1-1

Задължителни минимални изисквания за подготовка и квалификация на капитаните, лицата от командния и изпълнителския състав на нефтен танкер и танкер химовоз

Норми на компетентност

1 Всеки кандидат за свидетелство от основен курс на обучение за извършване на товарно-разтоварителни операции на нефтен танкер и танкер химовоз трябва да:

.1 да докаже способност да приема задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-V/1-1-1; и

.2 да предостави свидетелство за покрити:

.2.1 минималните знания, разбиране и опит, изброени в колона 2 на таблица А-V/1-1-1, и

.2.2 изискваните норми на компетентност, които са в съответствие с методите за демонстриране на компетентности и критериите за оценка на компетентност, изброени в колони 3 и 4 от таблица А-V/1-1-1.

2 Всеки кандидат за получаване на свидетелство за изкарано специализирано обучение за извършване на товарно-разтоварителни операции на нефтен танкер трябва да:

.1 демонстрира компетентност да приема задачи, задължения и отговорности, изброени в колона 1 на таблица А-V/1-1-2; и

.2 да предостави свидетелство за покрити:

.2.1 минимални знания, разбиране и опит, изброени в колона 2 на таблица А-V/1-1-2, и

.2.2 изисквани норми на компетентност, които са в съответствие с методите за демонстриране на компетентности и критериите за оценка на компетентност, изброени в колони 3 и 4 от таблица А-V/1-1-2.

3 Всеки кандидат за получаване на свидетелство за изкарано специализирано обучение за извършване на товарно-разтоварителни операции на танкер химовоз трябва да:

.1 демонстрира компетентност да приема задачи, задължения и отговорности, изброени в колона 1 на таблица А-V/1-1-3; и

.2 да предостави свидетелство за покрити:

.2.1 минимални знания, разбиране и опит, изброени в колона 2 на таблица А-V/1-1-3, и

.2.2 изисквани норми на компетентност, които са в съответствие с методите за демонстриране на компетентности и критериите за оценка на компетентност, изброени в колони 3 и 4 от таблица А-V/1-1-3.

Таблица А-V/1-1-1

Спецификация на минималните стандарти на компетентност при основния курс на обучение за извършване на товаро-разтоварване на нефтен танкер и танкер химовоз

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Съдействие за безопасно товаро-разтоварване на танкери химовози

Основно познаване на танкерите:
.1 видове нефтени танкери и танкери химовози
.2 основна уредба и конструкция
Основно познание за товаро-разтоварване:
.1 тръбни системи и клапани
.2 товарни помпи
.3 товарене и разтоварване
.4 почистване на танковете, прочистване, освобождаване на газ и обезопасяване
Основни познания на физическите свойства на нефта и химикалите:
.1 налягане и температура, включително зависимостта между налягането/температурата на парите
.2 видове образуване на електростатични заряди
.3 химически символи
Познаване и разбиране на културата на безопасност и управлението на безопасността на танкер

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Комуникациите в зоната на отговорност са ясни и ефективни
Товаро-разтоварването се извършва в съответствие с общоприетите принципи и процедури за безопасност на операциите

Предпазни мерки за предотвратяване на опасностите

Основни познания за опасностите, свързани с танкерните операции, включително:
.1 здравни опасности
.2 опасности за околната среда
.3 реактивни рискове
.4 корозионни рискове
.5 рискове за експлозии и възпламеняване
.6 опасност от запалване, включително електростатични рискове
.7 рискове от токсичност
.8 изпускане на пара и облаци
Основни познания за контролиране на рисковете:
.1 обезопасяване, водни уплътнения, средства за сушене и техники за наблюдение
.2 антистатични мерки
.3 вентилация
.4 сегрегация
.5 забрана за товари
.6 значение на товарната съвместимост
.7 атмосферен контрол
.8 тестване на газове
Разбиране на информацията от Информационния лист за безопасност (MSDS)

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Правилно се посочат в Информационния лист за безопасност съответните товари, свързани с опасности за кораба и за персонала, като се предприемат подходящите действия в съответствие с установените процедури
Идентифицирането и действията по запознаване с опасна ситуация съответстват с установените процедури и добрите практики

Прилагане на предпазни здравни мерки и предпазни мерки за сигурност по време на работа

Функциониране и правилна употреба на измервателни инструменти за газ и подобно оборудване
Правилно използване на обезопасяващо оборудване и защитните средства, включително:
.1 дихателни апарати и оборудване за евакуиране на танка
.2 защитно облекло и оборудване
.3 кислородни апарати
.4 спасително оборудване и оборудване за евакуация
Основни познания за работните практики по безопасност и процедури в съответствие със законодателството и производствените насоки и лична безопасност на борда на нефтените танкери и танкерите химовози, включително:
.1 предпазните мерки, които трябва да се вземат при влизане в затворени пространства
.2 предпазните мерки, които трябва да се вземат преди и по време на работа по поддръжка и ремонт
.3 предпазни мерки при работа с топли и студени обекти
.4 електрическа безопасност
.5 корабен/брегови контролен лист за безопасност
Основни познания за първа помощ с препратка към Информационния лист за безопасност (MSDS)

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Процедурите за влизане в затворени пространства се спазват
Процедурите и работните практики по безопасност, създадени да предпазват персонала и кораба, се спазват през цялото време
Подходящото обезопасяващо и защитно оборудване се използва правилно
Инструкции за първа помощ

Извършване на пожарогасителни операции

Създаване на организация и предприемане на действия за противодействие на пожар на танкер
Опасност от пожари, свързани с обработка на товари и транспортиране на опасни и отровни течности
Средства за гасене на пожар, използвани за потушаване на пожари, предизвикани от нефт и химикали
Операции на фиксирана система за пожарогасене с пяна
Операции на подвижна система за пожарогасене с пяна
Операции на фиксирана химическа система за сухо пожарогасене
Ограничаване на разливи във връзка с операции по пожарогасене

Практически упражнения и инструктаж, провеждани в одобрени и реалистични условия за обучение (например симулирани условия на борда на кораби) и когато е възможно и приложимо, на тъмно

Първоначалните и последващите действия при разбиране за пожар на борда отговарят на установените практики и процедури
Действията, предприети при разпознат сборен сигнал, са целесъобразни с установените спешни случаи и са в съответствие с установените процедури
Облеклото и оборудването са подходящи за естеството на операциите по пожарогасене
Времето и последователността на отделните действия са подходящи за преобладаващите обстоятелства и условия
Изгасването на пожар се постига чрез подходящите процедури, техники и средства за пожарогасене

Реагиране при аварии

Основни познания за процедурите при аварии, включително аварийно изключване

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Видът и въздействието на авариите се установяват бързо и действията за реакция отговарят на процедурите за спешни случаи и плановете за аварийни ситуации

Вземане на предпазни мерки за предотвратяване на замърсяване на околната среда от изпускане на нефт или химикали

Основни знания за ефекта при замърсяване на околната среда с нефт или химикали върху човешкия живот и живота по море
Основни познания за процедурите на борда на кораб за предотвратяване на замърсяване
Основни познания за мерките, които трябва да се предприемат в случай на разлив, включително:
.1 докладване на съответната информация на отговорните лица
.2 съдействие при прилагането на бордовите процедури за ограничаване на разливи

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Процедурите, предназначени да предпазват околната среда, се спазват по всяко времеТаблица А-V/1-1-2

Спецификация на минималните стандарти на компетентност при специализирано обучение за извършване на товаро-разтоварни операции на нефтен танкер и танкер химовоз

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Способност за безопасно извършване и наблюдение на товаро-раз- товарните операции

Конструкция и характеристики на нефтен танкер
Познаване на конструкцията, системите и обзавеждането на нефтен танкер, включително:
.1 общо разпределение и конструкция
.2 разпределение на изпомпването и обзавеждане
.3 разпределение на танка, тръбопроводна система и разпределение на вентилацията на танка
.4 измервателни системи и аларми
.5 подгряващи системи за товари
.6 системи за почистване на танка, газоосвобождаване и обезопасителни системи
.7 система за баластните води
.8 вентилационна система на зоната за товари и вентилация в зоната за настаняване
.9 мерки за промивните води
.10 парни възстановителни системи
.11 електрически и електронни системи за контрол, свързани с товарите
.12 оборудване за опазване на околната среда, включително устройство за сигнализация и автоматично преустановяване изхвърлянето на нефтосъдържаща смес(ODME)
.13 покритие на танка
.14 системи за контрол на температурата и налягането в танка
.15 противопожарни системи
Теоретични познания за помпите и характеристики, включително видовете помпи за извършване на товаро-разтоварни дейности и безопасната им експлоатация
Добро познаване на културата на безопасност на танкерите и прилагането на система за безопасно управление
Познания и разбиране на системите за безопасност и наблюдение, включително аварийно изключване
Товарене, разтоварване, обслужване и обработване на товари
Способност за извършване на измервания и изчисления на товара
Познаване на ефекта от големи количества течни товари върху баланса, стабилността и структурната цялост
Познаване и разбиране на операции, свързани с нефта, като товар, включително:
.1 планове за товарене и разтоварване
.2 вземане и изпускане на баласт
.3 операции по почистване на танка
.4 обезопасяване
.5 газоосвобождаване
.6 трансфери между кораби
.7 зареждане отгоре
.8 миене със суров нефт
Разработване и прилагане на операционни планове, свързани с товаро-разтоварителни дейности, процедури и списъци
Способност за калибриране и използване на системи, инструменти и обзавеждане за наблюдаване и за откриване на газ
Способност да управлява и контролира персонал с отговорности, свързани с товаро-разтоварни дейности

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Комуникациите са ясни, разбрани и успешни
Товаро-разтоварните операции се извършват по безопасен начин, като се взема предвид конструкцията, системите и обзавеждането на нефтените танкери
Товаро-разтоварните операции са планувани, прилага се управление на риска в съответствие с приетите принципи и процедури за осигуряване на безопасността на операциите и предотвратяване на замърсяването на морската среда
Потенциално несъответствие с процедурите за товаро-разтоварните операции се идентифицира и отстранява бързо
Правилното товарене, складиране и разтоварване на товари гарантира, че стабилността и условията на натоварване остават в безопасни граници по всяко време
Предприетите действия и следваните процедури са правилно приложени и подходящото обзавеждане на борда на кораба, свързано с товара, се използва правилно
Калибрирането и използването на оборудване за наблюдение и отчитане на газ, отговарят на работните практики и процедури
Процедурите за системите за наблюдение и безопасност осигуряват своевременно откриване и задействане на всички аларми в съответствие с установените аварийни процедури
Екипажът има установени задължения и е информиран за процедурите и стандартите на работа, които трябва да се следват, с отчитане на индивидуалния подход към всеки човек, в съответствие с работните практики за безопасност

Познаване на физичните и химичните свойства на нефтени товари

Познания и разбиране на физичните и химичните свойства на нефтени товари
Разбиране на информацията, съдържаща се в Информационния лист за безопасност (MSDS)

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Ефективно използване на информационните ресурси за определяне на свойствата и характеристиките на петролните товари и свързаните с тях газове и влиянието им върху безопасността, околната среда и работата на кораба

Вземане на предпазни мерки за предотвратяване на опасности

Познаване и разбиране на мерките при риск и мерките за контрол, свързани с товаро-разтоварните операции на нефтени танкери, включително:
.1 токсичност
.2 запалимост и експлозии
.3 рискове за здравето
.4 състав на инертния газ
.5 електростатични опасности
Познаване и разбиране на опасностите при несъответствие със съответните правила/регулации

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Правилно се идентифицират съответните рискове и се предприемат мерки за контрол, свързани с товаро-разтоварителните дейности, които застрашават кораба и персонала, свързан с товаро-разтоварните операции на нефтен танкер

Прилагане на предпазни мерки за здравето и безопасността

Познаване и разбиране на работните практики за безопасност, включително оценка на риска и лична безопасност на борда при нефтените танкери:
.1 вземат се предпазни мерки при влизане в затворени пространства, включително правилна употреба на различните видове дихателна апаратура
.2 вземат се предпазни мерки преди и по време на работа по поддръжката или ремонт
.3 предпазни мерки при работа в топла и студена среда
.4 предпазни мерки за електрическа безопасност
.5 използване на подходящите Лични предпазни средства (PPE)

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Процедурите за защита на персонала и кораба се спазват през цялото време
Работните практики за безопасност се спазват и подходящото предпазно оборудване се използва правилно
Работните практики са в съответствие със законовите изисквания, кодексите с добри практики, разрешенията за работа и грижата за околната среда
Правилна употреба на дихателните апарати
Процедурите за влизане в затворени помещения се спазват

Реагиране при аварии

Познаване и разбиране на аварийните процедури на нефтени танкери, включително:
.1 планове за спешно реагиране на кораба
.2 аварийно спиране на товаро-разтоварните операции
.3 действия, които да се предприемат в случаи на повреда в системите или при обслужването, от значение за товарите
.4 пожарогасене на нефтени танкери
.5 спасяване при затворено пространство
.6 използване на Информационния лист за безопасност (MSDS)
Действия, които да бъдат предприети след сблъскване, засядане или разлив
Познаване на процедурите за оказване на първа помощ на борда на нефтен танкер

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Видът и мащабът на аварията се идентифицира бързо и реакциите са в съответствие с установените процедури при аварии и планове при непредвидени ситуации
Подреждането на приоритетите и нивата и сроковете за докладване и информиране на персонала на борда зависят от характера на аварията и отразяват сериозността на проблема
Процедурите по евакуация, аварийно гасене и изолация съответстват на характера на аварията и се прилагат бързо
Разпознаването на ситуацията и предприетите действия при спешен медицински случай са в съответствие със съществуващите признати практики за първа помощ и международните насоки

Вземане на предпазни мерки за предотвратяване на замърсяване на околната среда

Разбиране на процедурите за предпазване от замърсяване на атмосферата и околната среда

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Операциите се провеждат в съответствие с одобрените принципи и процедури за предпазване от замърсяване на околната среда

Наблюдение и контрол на спазването на законодателните изисквания

Познаване и разбиране на съответните разпоредби на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), както е изменена, и други свързани и често прилагани ИМО инструменти, производствени насоки и разпоредби на пристанищата

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Обработката на товари е в съответствие с инструментите на ИМО и установените производствени стандарти и кодекси за безопасна работна практика

 

Таблица А-V/1-1-3

Спецификация на минималните стандарти на компетентност при специализирано обучение за извършване на товарно-разтоварни операции на танкер химовоз

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Способност за безопасно извършване и наблюдаване на всички товаро-разтоварни операции

Структура и характеристики на танкер
Познаване на конструкцията, системите и обзавеждането на танкер химовоз, включително:
.1 общо разпределение и устройство
.2 помпено разпределение и обзавеждане
.3 конструкция на танка и разпределение
.4 тръбни и дренажни системи
.5 системи и аларми за контрол на температурата и налягането на танка и товарните тръбопроводи
.6 измервателни системи за контрол и аларми
.7 системи за засичане на газ
.8 системи за подгряване и охлаждане на товари
.9 системи за почистване на танка
.10 системи за екологичен контрол на товарните танкове
.11 системи за баластните води
.12 вентилация в зоната на товарите и вентилация в зоната за настаняване
.13 системи за връщане/възстановяване на пара
.14 системи за пожарогасене
.15 материали и облицовки на танка, тръбопровода и уредите
.16 управление на промивните води
Познаване теорията и характеристиките на товарните помпи, включително видовете товарни помпи и тяхната безопасна експлоатация
Добро познаване на изискванията за безопасност на танка и прилагането на системата за управление на сигурността
Познаване и разбиране на системите за наблюдение и безопасност, включително системата за аварийно изгасване
Товарене, разтоварване, обслужване и обработване на товари
Способност за извършване на измервания и изчисления на товара
Познаване на ефекта от големи количества течни товари върху баланса, стабилността и структурната цялост
Познаване и разбиране на операции, свързани с товари химикали, включително:
.1 планове за товарене и разтоварване
.2 вземане и изпускане на баласт
.3 операции по почистване на танка
.4 контрол на атмосферата в танка

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Комуникациите са ясни, разбрани и успешни
Товаро-разтоварните операции се извършват по безопасен начин, като се взема предвид конструкцията, системите и обзавеждането на химовозите
Товаро-разтоварните операции са планувани, прилага се управление на риска в съответствие с приетите принципи и процедури за осигуряване на безопасността на операциите и предотвратяване на замърсяването на морската среда
Процедурите за системите за наблюдение и безопасност осигуряват своевременно откриване и задействане на всички аларми в съответствие с установените аварийни процедури
Правилното товарене, разтоварване и складиране на товари гарантира, че стабилността и условията на натоварване остават в безопасни граници по всяко време
Потенциално несъответствие с процедурите за товаро-разтоварителните операции се идентифицира и отстранява бързо
Предприетите действия и следваните процедури са правилно приложени и подходящото обзавеждане на борда на кораба, свързано с товара, се използва правилно
Калибрирането и използването на оборудване за наблюдение и отчитане на газ, отговарят на оперативните практики и процедури
Екипажът има установени задължения и е информиран за процедурите и стандартите на работа, които трябва да се следват, с отчитане на индивидуалния подход към всеки човек, в съответствие с оперативните практики за безопасност

 

.5 обезопасяване
.6 газоосвобождаване
.7 трансфери между кораби
.8 изисквания за инхибиране и стабилизация
.9 изисквания при подгряване и охлаждане и последствия за съседни товари
.10 съвместимост на товари и изолация
.11 товари с висок вискозитет
.12 операции с остатъци от товари
.13 оперативно влизане в танка
Разработване и прилагане на оперативни планове, процедури и списъци за товари
Способност за калибриране и използване на системи за наблюдение и отчитане на газ, инструменти и обзавеждане
Способност да управлява и контролира отговорности на персонала, който се занимава с товара

 

 

Познаване на химичните и физичните свойства на химическите товари

Познаване и разбиране на химичните и физичните свойства на вредни течни вещества, включително:
.1 химически категории товари (корозивни, токсични, запалими, експлозивни)
.2 химически групи и индустриална употреба
.3 реактивност на товари
Разбиране на информацията, съдържаща се в Информационния лист за безопасност (MSDS)

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Ефективно използване на информационните ресурси за определяне на свойствата и характеристиките на вредни течни вещества и свързаните с тях газове и влиянието им върху безопасността, околната среда и функционирането кораба

Вземане на предпазни мерки за предотвратяване на опасности

Познаване и разбиране на мерките при риск и мерките за контрол, свързани с товаро-разтоварните операции на химовози, включително:
.1 запалимост и експлозии
.2 токсичност
.3 рискове за здравето
.4 състав на инертния газ
.5 електростатични опасности
.6 реактивност
.7 корозивност
.8 товари с ниска температура на кипене
.9 товари с висока плътност
.10 втвърдяващи се товари
.11 полимеризиращи се товари
Познаване и разбиране на опасностите при несъответствие със съответните правила/регулации

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Правилно се идентифицират съответните рискове и се предприемат мерки за контрол, свързани с товаро-разтоварителните дейности, които застрашават кораба и персонала, свързан с товаро-разтоварните операции на нефтен танкер

Прилагане на предпазни мерки за здравето и безопасността

Познаване и разбиране на работните практики за безопасност, включително оценка на риска и лична безопасност на борда при химовози:
.1 вземат се предпазни мерки при влизане в затворени пространства, включително правилна употреба на различните видове дихателна апаратура
.2 вземат се предпазни мерки преди и по време на работа по поддръжката или ремонт
.3 предпазни мерки при работа в топла и студена среда
.4 предпазни мерки за електрическа безопасност
.5 използване на подходящите Лични предпазни средства (PPE)

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Процедурите за защита на персонала и кораба се спазват през цялото време
Работните практики за безопасност се спазват и подходящото предпазно оборудване се използва правилно
Работните практики са в съответствие със законовите изисквания, кодексите с добри практики, разрешенията за работа и грижата за околната среда
Правилна употреба на дихателните апарати
Процедурите за влизане в затворени помещения се спазват

Реагиране при аварии

Познаване и разбиране на аварийните процедури на химовози, включително:
.1 планове за спешно реагиране на кораба
.2 аварийно спиране на товаро-разтоварните операции
.3 действия, които да се предприемат при излизане от строя на служби, имащи важно значение за товара
.4 пожарогасене на нефтени танкери
.5 спасяване при затворено пространство
.6 реактивност на товара
.7 изхвърляне на товар
.8 използване на Информационния лист за безопасност (MSDS)
Действия, които да бъдат предприети след сблъскване, засядане или разлив
Познаване на процедурите за оказване на първа помощ на борда на химовоз, които са в съответствие с Наръчника за оказване на първа медицинска помощ в случай на злополуки, дължащи се на опасни товари (MFAG)

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Видът и мащабът на спешната ситуация се идентифицира бързо и реакциите са в съответствие с установените процедури при спешни случаи и планове при непредвидени ситуации
Подреждането на приоритетите и нивата и сроковете за докладване и информиране на персонала на борда зависят от характера на аварията и отразяват сериозността на проблема
Процедурите по евакуация, аварийно гасене и изолация съответстват на характера на аварията и се прилагат бързо
Разпознаването на ситуацията и предприетите действия при спешен медицински случай са в съответствие със съществуващите признати практики за първа помощ и международните насоки

Вземане на предпазни мерки за предотвратяване на замърсяване на околната среда

Разбиране на процедурите за предпазване на замърсяване на атмосферата и околната среда

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Операциите се провеждат в съответствие с одобрените принципи и процедури за предпазване от замърсяване на околната среда

Наблюдение и контрол на спазването на законодателните изисквания

Познаване и разбиране на съответните разпоредби на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), както е изменена, и други свързани и често прилагани ИМО инструменти, производствени насоки и разпоредби на пристанищата
Добро познаване при използването на IBC Кодекса и свързаните документи

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Обработката на товари е в съответствие с инструментите на ИМО и установените производствени стандарти и кодекси за безопасна работна практика

 

Част А-V/1-2

Задължителни минимални изисквания за подготовка и квалификация на капитаните, лицата от командния и изпълнителския състав на танкер-газовоз

Норми на компетентност

1 Всеки кандидат за свидетелство от основен курс за обучение за извършване на товарно-разтоварни операции на танкер-газовоз трябва да:

.1 докаже способност да изпълнява задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-V/1-2-1; и

.2 да предостави свидетелство за покрити:

.2.1 минимални знания, разбиране и опит, изброени в колона 2 на таблица А-V/1-2-1, и

.2.2 изисквани норми на компетентност, които са в съответствие с методите за демонстриране на компетентности и критериите за оценка на компетентност, изброени в колони 3 и 4 от таблица А-V/1-2-1.

2 Всеки кандидат за получаване на свидетелство за изкарано специализирано обучение за извършване на товарно-разтоварни операции на танкер-газовоз трябва да:

.1 демонстрира компетентност да приема задачи, задължения и отговорности, изброени в колона 1 на таблица А-V/1-2-2; и

.2 да предостави свидетелство за покрити:

.2.1 минимални знания, разбиране и опит, изброени в колона 2 на таблица А-V/1-2-2, и

.2.2 изисквани норми на компетентност, които са в съответствие с методите за демонстриране на компетентности и критериите за оценка на компетентност, изброени в колони 3 и 4 от таблица А-V/1-2-2.

Таблица А-V/1-2-1

Спецификация на минималните норми на компетентност при основния курс на обучение за извършване на товарно-разтоварни операции на танкер-газовоз

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Съдействие за безопасна експлоатация на танкер-газовоз за втечнен газ

Конструкция и оперативни характеристики на танкер-газовоз за втечнен газ
Основни познания за танкер-газовоз за втечнен газ:
.1 видове танкери-газовози за втечнен газ
.2 общо разпределение и устройство
Основно познание за товаро-разтоварни операции:
.1 тръбни системи и клапани
.2 оборудване за обработка на товари
.3 товарене, разтоварване, обслужване при транзитен превоз
.4 аварийна изключваща система (ESD)
.5 почистване на танка, прочистване, газоосвобождаване и обезопасяване
Основно познаване на физичните свойства на втечнените газове, включително:
.1 свойства и характеристики
.2 налягане и температура, включително зависимост между налягането и температурата на парите
.3 видове образуване на електрични заряди
.4 химически символи
Познаване и разбиране на културата на безопасност и управлението на безопасността на танкер

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Комуникациите в зоната на отговорност са ясни и ефективни
Товаро-разтоварителните операции се извършват в съответствие с общоприетите принципи и процедури за безопасност на операциите

Вземане на предпазни мерки за предотвратяване на опасности

Основни познания за опасностите, които са свързани с експлоатацията на танкери, включително:
.1 здравни опасности
.2 опасности за околната среда
.3 опасности от реактивност
.4 корозионни опасности
.5 опасности, свързани с експлозии и възпламеняване
.6 източници на запалване
.7 електростатични опасности
.8 опасности от токсичност
.9 изпускане на пара и облаци
.10 изключително ниски температури
.11 опасности от налягане
Основни познания за контролиране на опасностите:
.1 техники за обезопасяване, осушаване и техники за наблюдение
.2 антистатични мерки
.3 вентилация
.4 сегрегация
.5 забрана за товари
.6 значение на товарната съвместимост
.7 атмосферен контрол
.8 тестване на газове
Разбиране на информацията от Информационния лист за безопасност (MSDS)

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Правилно се посочват от листа с данни (MSDS) съответните товари, свързани с опасност за кораба и персонала, като се предприемат подходящите действия в съответствие с установените процедури
Идентифицирането и действията по запознаване с рискова ситуация съответстват с установените процедури наред с най-добрите практики

Прилагане на предпазни мерки за здравето и безопасността

Функциониране и правилно използване на измерителни инструменти на газ и подобно оборудване
Правилна употреба на предпазно оборудване и защитни устройства, включително:
.1 дихателни апарати и оборудване за евакуиране на резервоара
.2 защитно облекло и оборудване
.3 кислородни апарати
.4 спасително оборудване и оборудване за евакуация
Основни познания за безопасни работни практики и процедури в съответствие със законодателството и насоките на промишлеността и личната безопасност на борда на кораба, свързани с танкери-газовози за втечнен газ, включително:
.1 вземане на предпазни мерки, когато се влиза в затворени пространства
.2 вземат се предпазни мерки преди и по време на работа по поддръжката или ремонт
.3 предпазни мерки при работа в топла и студена среда
.4 предпазни мерки за електрическа безопасност
.5 контролен лист за безопасност кораб/бряг
Основни познания за първа помощ с препратка към Информационния лист за безопасност (MSDS)

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Процедурите за влизане в затворени пространства се спазват
Процедурите и работните практики по безопасност, създадени да предпазват персонала и кораба, се спазват през цялото време
Подходящото обезопасяващо и защитно оборудване се използва правилно
Инструкции за първа помощ

Извършване на пожарогасителни операции

Организация и предприемане на действия при пожар
Особени рискове, свързани с обработка на товари и транспортиране на втечнени газове, превозвани в цяла корабна партида
Средства за гасене на пожари, предназначени за гасене на пожари, предизвикани от газове
Операции на фиксирана система за пожарогасене с пяна
Операции на подвижна система за пожарогасене с пяна
Операции на фиксирана химическа система за сухо пожарогасене
Основни познания за ограничаване на разливи във връзка с операции по пожарогасене

Практически упражнения и инструктаж, провеждани в одобрени и реалистични условия за обучение (например симулирани условия на борда на кораби) и когато е възможно и приложимо, на тъмно

Първоначалните и последващите действия при сигнализиране за пожар на борда отговарят на установените практики и процедури
Действията, предприети при разпознат сборен сигнал, са подходящи за установената авария и са в съответствие с установените процедури
Облеклото и оборудването са подходящи за естеството на операциите по пожарогасене
Времето и последователността на отделните действия са подходящи за преобладаващите обстоятелства и условия
Изгасването на пожар се постига чрез подходящите процедури, техники и средства за пожарогасене

Реагиране при аварии

Основни познания за процедурите при аварии, включително аварийно изключване

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Видът и въздействието на аварията се установяват бързо и действията за реакция отговарят на процедурите за спешни случаи и плановете за аварийни ситуации

Вземане на предпазни мерки за предотвратяване на замърсяване на околната среда от изпускане на втечнени газове

Основни знания за ефекта при замърсяване на околната среда с нефт или химикали върху човешкия живот и живота по море
Основни познания за процедурите на борда на кораб за предотвратяване на замърсяване
Основни познания за мерките, които трябва да се предприемат в случай на разлив, включително:
.1 докладване на съответната информация на отговорните лица
.2 съдействие при прилагането на бордовите процедури за ограничаване на разливи
.3 предотвратяване на счупвания на крехките елементи

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Процедурите, предназначени да предпазват околната среда, се спазват по всяко времеТаблица А-V/1-2-2

Спецификация на минималните норми на компетентност при специализирано обучение за извършване на товарно-разтоварни операции на танкер-газовоз за втечнен газ

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Способност за безопасно извършване и наблюдаване на всички товаро-разтоварни операции

Структура и характеристики на танкер-газовоз за втечнен газ
Познаване на конструкцията, системите и обзавеждането на танкер-газовоз за втечнен газ, включително:
.1 видове танкери-газовози за втечнен газ и конструкция на товарните цистерни
.2 общо разпределение и устройство
.3 системи за задържане на товари, включително строителни и изолационни материали
.4 оборудване за обработка на товари и инструментариум, включително:
.1 помпено разпределение и обзавеждане
.2 товарни тръбопроводи и клапи
.3 устройства за разширяване
.4 противопожарни прегради
.5 системи за наблюдаване на температурата
.6 системи за измерване на нивото на товарните цистерни
.7 системи за измерване и контрол на налягането в резервоара
.5 система за поддържане на температурата на товарите
.6 системи за атмосферен контрол на резервоара (инертен газ, азот), включително системи за съхранение, генераторни и разпределителни системи
.7 подгряващи системи на шлюза
.8 системи за отчитане на газ
.9 система за баластните води
.10 системи за регазификация
.11 системи за повторно втечняване
.12 система за аварийно изгасване (ESD) за товари
.13 система за трансфер на товари
Познаване теорията и характеристиките на помпите, включително видовете товарни помпи и тяхната безопасна експлоатация
Товарене, разтоварване, обслужване и обработване на товари
Познаване на ефекта от големи количества течни товари върху диферента, стабилността и структурната цялост
Добро познаване на културата на безопасност и прилагане на изискванията за управление на безопасността
Вещина в прилагането на безопасна подготовка, процедури и списъци на всички операции, свързани с товарите, включително:
.1 след скачването и товаренето:
.1 инспектиране на танка
.2 обезопасяване (намаляване на кислорода, намаляване на точката на оросяване)
.3 зареждане
.4 охлаждане
.5 товарене
.6 изхвърляне на баласт
.7 вземане на проби, включително вземане на проби в затворена верига
.2 морски преход:
.1 охлаждане
.2 управление на налягането
.3 регазификация
.4 инхибиране
.3 разтоварване:
.1 разтоварване
.3 вземане на баласт
.3 източващи и пречистващи системи
.4 системи за премахване на течности от танкове
.4 подготовка за скачване:
.1 загряване
.2 обезопасяване
.3 освобождаване на газ
.5 трансфер между кораби
Вещина в извършването на измервания и изчисления на товари, включително:
.1 течна фаза
.2 газова фаза
.3 качество на борда (OBQ)
.4 оставане на борда (ROB)
.5 изчисляване на регазификацията на товара
Задълбочени умения за управляване и надзираване на персонал с отговорности, свързани с товара

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Комуникациите са ясни, разбрани и успешни
Товаро-разтоварните операции се извършват по безопасен начин, като се взема предвид конструкцията, системите и обзавеждането на танкери-газовози за втечнен газ
Дейностите по изпомпване се извършват в съответствие с приетите принципи и процедури и съответстват на вида товар
Товаро-разтоварните операции са планувани, прилага се управление на риска в съответствие с приетите принципи и процедури за осигуряване на безопасността на операциите и предот- вратяване на замърсяването на морската среда
Правилното товарене, разтоварване и складиране на товари под формата на втечнени течности газове гарантира, че стабилността и условията на натоварване остават в безопасни граници по всяко време
Потенциално несъответствие с процедурите за товаро-разтоварните операции се идентифицира и отстранява бързо
Предприетите действия и следваните процедури са правилно приложени и подходящото обзавеждане на борда на кораба, свързано с товара, се използва правилно
Калибрирането и използването на оборудване за наблюдение и отчитане на газ, отговарят на оперативните практики и процедури
Процедурите за системите за наблюдение и безопасност осигуряват своевременно откриване и задействане на всички аларми в съответствие с установените аварийни процедури
Екипажът има установени задължения и е информиран за процедурите и стандартите на работа, които трябва да се следват с отчитане на индивидуалния подход към всеки човек, в съответствие с оперативните практики за безопасност

Познаване на физичните и химичните свойства на товари от втечнен газ

Познаване и разбиране на основна химия и физика и важните определения, свързани с безопасното превозване на втечнени газове, превозвани в цяла корабна партида на кораби, включително:
.1 химична структура на газове
.2 свойства и характеристики на втечнени газове (включително СО2) и техните пари, включително:
.1 закони на простите газове
.2 състояния на материята
.3 гъстота на течностите и парите
.4 дифузия и смесване на газове
.5 компресиране на газове
.6 повторно втечняване и повторно замразяване на газове
.7 критична температура и налягане на газове
.8 точка на избухване, граници на избухване, температура на самозапалване
.9 съвместимост, реактивност и позитивно отделяне на газове
.10 полимеризация
.11 налягане на наситените пари/референтна температура
.12 точка на оросяване и точка на кипене
.13 смазване на компресори
.14 образуване на хидрати
.3 свойства на самостоятелните течности
.4 характер и свойства на разтвори
.5 термодинамични единици
.6 основни термодинамични закони и диаграми
.7 свойства на материали
.8 ефект на ниска температура – счупване на крехките елементи
Разбиране на информацията от Информационния лист за безопасност (MSDS)

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Ефективно използване на информационните ресурси за определяне на свойствата и характеристиките на втечнените газове и влиянието им върху безопасността, околната среда и функционирането на кораба

Вземане на предпазни мерки за предотвратяване на опасности

Основни познания и разбиране за опасностите и контролните мерки, свързани с товарно-разтоварните операции на танкер-газовоз, включително:
.1 възпламеняване
.2 експлозии
.3 токсичност
.4 реактивност
.5 корозивност
.6 опасности за здравето
.7 структура на инертния газ
.8 електростатични рискове
.9 полимеризация на товари
Добро познаване за калибриране и използване на системи, инструменти и оборудване за наблюдение и засичане на газове
Познания и разбиране на опасностите при неспазване на съответните правила/разпоредби

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Правилно се идентифицират съответните опасности и се предприемат мерки за контрол, свързани с товарно-разтоварните дейности на втечнени газове, които застрашават кораба и персонала
Използването на устройства за засичане на газ е в съответствие с наръчниците и добрите практики

Прилагане на предпазни здравни мерки и предпазни мерки за безопасност

Познаване и разбиране на работните практики за безопасност, включително оценка на риска и лична безопасност на борда на танкери-химовози за втечнени газове:
.1 вземат се предпазни мерки при влизане в затворени пространства (като помещения с компресори), включително правилна употреба на различните видове дихателна апаратура
.2 вземат се предпазни мерки преди и по време на работа по поддръжка или ремонт, включително работа, засягаща изпомпване, тръбопроводи, електрически системи и системи за контрол
.3 предпазни мерки при работа в топла и студена среда
.4 предпазни мерки за електрическа безопасност
.5 използване на подходящите лични предпазни средства (PPE)
.6 предпазни мерки при студено изгаряне и замръзване
.7 правилно използване на личното оборудване за наблюдение на токсичността

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Процедурите за защита на персонала и кораба се спазват през цялото време
Работните практики за без- опасност се спазват и подходящото предпазно оборудване се използва правилно
Работните практики са в съответствие със законовите изисквания, кодексите за най-добри практики, разрешенията за работа и грижата за околната среда
Правилна употреба на дихателните апарати

Реакция при аварии

Познаване и разбиране на аварийните процедури на танкери-газовози за втечнени газове, включително:
.1 планове за аварийно реагиране на кораба
.2 процедура за аварийно спиране на товарно-разтоварните операции
.3 аварийни операции на товарните клапани
.4 предприемане на действия при излизане от строя на системи или служби, имащи важно значение за товара
.5 пожарогасене на танкери-газовози за втечнени газове
.6 изхвърляне на товари
.7 спасителни действия в затворени пространства
Действия, които да бъдат предприети след сблъскване, засядане или разлив и при обвиване на кораба в токсични или запалими пари
Познаване на процедурите за оказване на първа помощ и за противоотрови на борда на танкер-газовоз за втечнени газове, които са в съответствие с Наръчника за оказване на първа медицинска помощ в случай на злополуки, дължащи се на опасни товари (MFAG)

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Видът и мащабът на спешната ситуация се идентифицират бързо и реакциите са в съответствие с установените процедури и планове при аварийни ситуации
Подреждането на приоритетите и нивата и сроковете за докладване и информиране на персонала на борда са в съответствие с характера на спешния случай и отразяват спешността на проблема
Процедурите по евакуация, аварийно гасене и изолация съответстват на характера на аварийната ситуация и се прилагат бързо
Разпознаването на ситуацията и предприетите действия при спешен медицински случай са в съответствие със съществуващите признати практики за първа помощ и международните насоки

Вземане на предпазни мерки за предотвратяване на замърсяване на околната среда

Разбиране на процедурите за предотвратяване на замърсяване на околната среда

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Операциите се провеждат в съответствие с одобрените принципи и процедури за предпазване на замърсяване на околната среда

Наблюдение и контрол на спазването на законодателните изисквания

Познаване и разбиране на съответните разпоредби на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), както е изменена, и други свързани и често прилагани ИМО инструменти, насоки на отрасъла и разпоредби на пристанищата
Вещина в използването на кодексите IBC и IGC и свързаните с тях документи

Изпит и оценка на свидетелство, придобито при един или повече от следните случаи:
.1 одобрен опит на работа
.2 одобрен опит на подготовка на учебен кораб
.3 одобрена подготовка на тренажор
.4 одобрена тренировъчна програма

Обработката на товари под формата на втечнени газове е в съответствие с инструментите на ИМО и установените производствени стандарти и кодекси за безопасни работни практикиРаздел А-V/2

(Изм. – ДВ, бр. 90 от 2018 г., в сила от 1.07.2018 г.)

Задължителни минимални изисквания за обучението и квалификацията на капитаните, офицерския състав, лицата от изпълнителския състав и други членове на екипажа на пътническите кораби

Запознаване с аварийните процедури при пътнически кораби

1 Преди да бъдат назначени на борда на кораб, всички членове на екипажа, работещи на борда на пътнически кораби, които извършват международни рейсове, трябва да са придобили уменията, които отговарят на техните задължения и отговорности, както следва:

Да съдействат за изпълнението на аварийните планове, инструкции и процедури

1. Да са запознати със:

1.1. общите характеристики за безопасност на борда на кораба;

1.2. местоположението на оборудването за безопасност и спасителното оборудване, включително спасителните средства;

1.3. значението на личното поведение в извънредни ситуации; и

1.4. ограничения за използването на асансьори при извънредни ситуации.

Да допринасят за ефективната комуникация с пътниците по време на извънредна ситуация

2. Способност:

2.1. да общуват на работния език на кораба;

2.2. невербално да съобщават информация за безопасността; и

2.3. да разбират един от езиците, на които може да се излъчват спешни съобщения на кораба по време на авария или тренировка.

Обучение по безопасност на персонала, предоставящ услуги на пътниците в пътнически помещения на пътнически кораби

2 Преди да бъде назначен на работа на борда, персоналът, предоставящ услуги на пътниците в пътнически помещения на пътнически кораби, получава допълнителното обучение по безопасност, изисквано съгласно правило V/2, параграф 6, което гарантира най-малко постигането на следните способности:

Комуникации

1. Способност за комуникация с пътниците по време на извънредна ситуация, като се вземат предвид:

1.1. езикът или езиците, подходящи за националността на основната част от пътниците, превозвани по конкретния маршрут;

1.2. вероятността, че способността да се използва елементарен английски речник за основни инструкции може да осигури средство за комуникация с пътник, нуждаещ се от помощ, независимо дали пътникът или членът на екипажа имат общ език;

1.3. евентуалната нужда от комуникация по време на извънредна ситуация чрез други средства, като демонстрация или ръчни сигнали, или привличане на вниманието към местонахождението на инструкциите, събирателните пунктове, животоспасяващите устройства или евакуационните пътища, когато устната комуникация е непрактична;

1.4. степента, до която на пътниците са предоставени пълни инструкции за безопасност на техния роден език или езици; и

1.5. езиците, на които аварийни съобщения могат да бъдат излъчвани по време на извънредна ситуация или тренировка, за да се предадат критичните напътствия на пътниците и да се улеснят членовете на екипажа при оказване на помощ на пътниците.

Спасителни средства

2. Способност да се демонстрира на пътниците използването на индивидуални спасителни средства.

Процедури за качване на борд

3. Качване и сваляне на пътници, като се обръща специално внимание на лицата с увреждания и лицата, нуждаещи се от помощ.

Обучение за управление на тълпата на борда на пътнически кораби

3 Преди да бъдат назначени на корабни длъжности, капитаните, офицерският състав и лицата от изпълнителския състав, обучени в съответствие с глави II, III и VII, и персоналът, посочен в аварийния списък, за подпомагане на пътниците в аварийни ситуации трябва да имат:

1. успешно завършено обучение по управление на тълпата, изисквано от правило V/2, параграф 7, както е посочено в таблица А-V/2-1; и

2. да представят доказателства, че обучението е завършено в съответствие с таблица A-V/2-1.

Обучение за управление на кризи и поведение на хора

4 Преди да бъдат назначени на корабни длъжности, капитаните, главните механици, старши помощник-капитаните, вторите механици и всеки член на екипажа като отговарящи за безопасността на пътниците в извънредни ситуации трябва:

1. успешно да са/е завършили/о одобреното обучение по управление на кризи и човешко поведение, изисквано съгласно правило V/2, параграф 8, както е посочено в таблица A-V/2-2; и

2. да представи доказателства, че е постигнат необходимият стандарт за компетентност в съответствие с методите и критериите за оценка на компетентността, представени в таблици А-V/2-2, колони 3 и 4.

Безопасност на пътниците, безопасност на товарите и обучение за целостта на корпуса

5 Преди да бъдат назначени на работа на борда, капитаните, главните механици, старши помощник-капитаните, вторите механици и всяко лице, натоварено с непосредствена отговорност за качване и слизане на пътници, за товарене, разтоварване или осигуряване на товари или за затваряне на отвори на корпуса на борда на ро-ро пътнически кораби, преминават обучение за безопасност на пътниците, безопасност на товарите и целостта на корпуса, изисквано съгласно правило V/2, параграф 9, което гарантира най-малко постигането на умения, които са подходящи за техните задължения и отговорности, както следва:

Процедури за товарене и качване

1. Способност за правилно прилагане на процедурите, установени на кораба, по отношение на:

1.1. товарене и разтоварване на превозни средства, железопътни вагони и други товарни транспортни единици, включително свързаните с тях комуникации;

1.2. спускане и вдигане на рампи;

1.3. поставяне и укрепване на подвижни палуби за превозни средства; и

1.4. качване и слизане на пътници, като се обръща специално внимание на лицата с увреждания и лицата, нуждаещи се от помощ.

Превоз на опасни товари

2. Възможност за прилагане на специални предпазни мерки, процедури и изисквания относно превоза на опасни товари на борда на пътнически ро-ро кораби.

Осигуряване на товари

3. Способност да:

3.1. прилагат правилно разпоредбите на Кодекса за безопасна практика за товарене и укрепване на превозни средства, железопътни вагони и други превозвани товарни единици; и

3.2. използват правилно оборудването за укрепването на товара и материалите, като се вземат предвид техните ограничения.

Изчисления за устойчивост, диферент и стресови натоварвания

4. Възможност за:

4.1. правилно използване на предоставената информация за устойчивостта и стреса;

4.2. изчисляване устойчивостта и диферента за различни състояния на натоварване, използвайки изчислителни устройства за устойчивостта или предоставените компютърни програми;

4.3. изчисляване на коефициентите на натоварване на палубите; и

4.4. изчисляване на въздействието на трансферите на баласт и горивo върху устойчивостта, диферента и стреса.

Отваряне, затваряне и обезопасяване на отворите на корпуса

5. Възможност за:

5.1. правилно прилагане на процедурите, установени за кораба, относно отварянето, затварянето и обезопасяването на носовите, кърмовите и страничните врати и рампи, както и за правилно управление на свързаните с тях системи; и

5.2. провеждане на оглед за правилното затваряне.

Ро-ро палубна атмосфера

6. Възможност за:

6.1. използване на оборудване, когато има такова, за да се наблюдава атмосферата в ро-ро помещения; и

6.2. правилно прилагане на процедурите, установени за кораба, за вентилация на ро-ро помещения по време на товарене и разтоварване на превозни средства, по време на пътуване и при извънредни ситуации.

Таблица А-V/2-1

Определяне на минимални стандарти за компетентност в обучението по управление на "тълпата" на борда на пътнически кораби

Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Област на компетентност

Знания, разбиране и професионални навици

Методи за доказване на компетентност

Критерии за оценка на компетентност

Да допринася за изпълнението на аварийните планове и процедурите за събиране и евакуация на пътници

Познаване на аварийните планове на борда на кораба, инструкциите и процедурите, свързани с управлението и евакуацията на пътниците

Познаване на приложимите техники за управление на тълпата и съответното оборудване, което да се използва за подпомагане на пътниците в извънредна ситуация

Познаване на списъците на екипажа

Оценка на доказателства, получени от обучение и/или инструктаж

Действията, предприети в случай на извънредна ситуация, са подходящи и съответстват на установените процедури

Съдействие на пътниците към сборните пунктове и местата за качване

Способност да дават ясни, успокояващи инструкции

Способност за управление на пътниците в коридорите, стълбищата и проходите

Разбиране на значението и способността да се поддържат евакуационните пътища без препятствия

Познаване на наличните методи за евакуация на хора с увреждания и лица, нуждаещи се от специална помощ

Познаване на методите за търсене на места за настаняване на пътници и обществени пространства

Възможност за слизане на пътници, като се обърне специално внимание на лицата с увреждания и лицата, които се нуждаят от помощ

Значение на ефективността на процедурите за събиране, включително:

1. значение на поддържането на реда;

2. способността да се използват процедури за намаляване и избягване на паника;

3. способността да се използват списъци на пътниците за евакуация, където е уместно;

4. значението на това пътниците да бъдат подходящо облечени, доколкото е възможно, когато се събират; и

5. способността да се проверява дали пътниците са облекли правилно спасителните си жилетки

Оценка на доказателства, получени от обучение и/или инструктаж

Действията, предприети в съответствие с плановете, инструкциите и процедурите за аварийни ситуации

Информацията, предоставена на лица, екипи за спешно реагиране и пътници, е точна, актуална и навременна

 

Таблица А-V/2-2

Определяне на минимален стандарт за компетентност при управление на кризи на пътнически кораби и човешко поведение

Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Област на компетентност

Знания, разбиране и професионални навици

Методи за демонстриране на компетентност

Критерии за оценка на компетентност

Организиране на аварийните процедури на борда

Знание за:

1. общия дизайн и разположение на кораба

2. разпоредби за безопасност

3. аварийни планове и процедури

Значението на принципите за разработване на специфични за корабите аварийни процедури, включително:

1. необходимостта от предварително планиране и тренировки на аварийните процедури на борда на кораба

2. необходимостта всички служители да бъдат информирани и да се придържат към предварително планирани аварийни процедури възможно най-внимателно в случай на извънредна ситуация

Оценка на доказателствата за преминато обучение, упражнения с един или повече подготвени планове за спешни случаи и практическа демонстрация

Процедурите за спешни случаи на борда на корабите гарантират готовност за реагиране при извънредни ситуации

Оптимизиране използването на ресурси

Възможност за оптимизиране на използването на ресурсите, като се има предвид:

1. възможността при извънредна ситуация наличните ресурси да бъдат ограничени

2. необходимостта от пълното използване на персонала и оборудването, които са на разположение незабавно, и ако е необходимо да се импровизира

Способност да се организират реални тренировки, за да се поддържа състояние на готовност, като се вземат предвид поуките от предишни инциденти с пътнически кораби; обсъждане след тренировки

Оценка на доказателствата за преминато обучение, практическа демонстрация и обучение на борда на кораба и тренировки на аварийни процедури

Плановете за извънредни ситуации оптимизират използването на наличните ресурси

Разпределението на задачите и отговорностите отразява компетенциите на отделните хора

Ролите и отговорностите на екипите и лицата са ясно определени

Контрол на реакцията при извънредни ситуации

Способност да се направи първоначална оценка и да се осигури ефективен отговор на извънредни ситуации в съответствие с установените процедури за спешни случаи

Лидерски умения

Способност да ръководи и насочва другите в извънредни ситуации, включително:

1. да даде пример в аварийни ситуации

2. да се съсредоточи върху вземането на решения, като се има предвид необходимостта от бърза реакция при извънредна ситуация

3. да мотивира, насърчава и уверява пътниците и други служители

Управление на стреса

Способност да се идентифицира възникването на симптоми на прекомерен стрес у персонала и в други членове на екипа за спешна помощ на кораба.

Разбирането, че стресът, генериран от аварийни ситуации, може да повлияе на ефективността на хората и тяхната способност да действат според инструкциите и да следват процедурите

Оценка на доказателствата за преминато обучение, практическа демонстрация и обучение на борда на кораба и тренировки на аварийни процедури

Процедурите и действията са в съответствие с установените принципи и планове за управление на кризи на борда

Целта и стратегия- та са подходящи за естеството на извънредната ситуация, отчитат непредвидени ситуации и оптимално използват наличните ресурси

Действията на членовете на екипажа допринасят за поддържането на реда и контрола

Контрол на пътниците и друг персонал по време на аварийни ситуации

Човешко поведение и реакции

Способност за контрол на пътниците и други служители в аварийни ситуации, включително:

1. осведоменост за общите модели на реакция на пътниците и служителите при аварийни ситуации, включително възможността, която:

1.1. по принцип отнема известно време, преди хората да приемат факта, че има извънредна ситуация

1.2. някои хора могат да изпаднат в паника и да не се държат рационално, така че способността им да разбират може да бъде нарушена и те може да не изпълняват толкова добре инструкции, колкото, ако бяха в нормална ситуация

2. съзнаване, че пътниците и други служители могат наред с другото да:

2.1. започнат да търсят близки, приятели и/или вещите си като първа реакция, когато нещо се обърка

2.2. да търсят безопасност в своите кабини или на други места на борда, където смятат, че могат да избягат от опасност

2.3. са склонни да се движат към горната страна, когато корабът се накланя

3. оценка на възможния проблем с паника, възникнала в резултат на разделянето на семействата

Оценка на доказателствата, за преминато обучение, практическа демонстрация и обучение на борда на кораба и тренировки на аварийни процедури

Действията на членовете на екипажа допринасят за поддържането на реда и контрола

Създаване и поддържане на ефективни комуникации

Способност за създаване и поддържане на ефективни комуникации, включително:

1. важно е да се дават ясни и кратки инструкции и доклади

2. необходимо е насърчаване на обмена на информация и обратна информация от пътниците и други служители

Способност за предоставяне на подходяща информация на пътниците и на останалия персонал по време на извънредна ситуация, за да ги информират за цялостната ситуация и да съобщят всяко действие, което се изисква от тях, като вземат предвид:

1. езика или езиците, съответстващи на основните националности на пътниците и другия персонал, пътуващи по конкретния маршрут

2. евентуалната необходимост от комуникация по време на аварийна ситуация с други средства, например чрез демонстрация или чрез ръчни сигнали, или чрез привличане на вниманието към местонахождението на инструкциите, събирателните пунктове, животоспасяващите устройства или евакуационните пътища, когато устната комуникация е непрактична

3. езика, на който могат да се излъчват аварийни съобщения по време на спешна помощ или тренировка, за да се предадат критичните напътствия на пътниците и да се улеснят членовете на екипажа при оказването на помощ на пътниците

Оценка на доказателствата, получени от одобрени обучения, упражнения и практическа демонстрация

Информацията от всички налични източници се получава, оценява и потвърждава възможно най-бързо и се преглежда по време на цялата аварийна ситуация

Информацията, предоставена на лица, екипи за спешно реагиране и пътници, е точна, актуална и навременна

Предоставената информация запознава пътниците с естеството на извънредната ситуация и с действията, които се изискват от тях

 

Раздел А-V/3

(Нов – ДВ, бр. 90 от 2018 г., в сила от 1.01.2017 г. - попр., бр. 107 от 2018 г.)

Задължителни минимални изисквания за обучението и квалификацията на капитаните, офицерския състав, изпълнителския състав и друг персонал на кораби, предмет на Кодекса IGF

Обща подготовка за работа на кораби, предмет на Кодекса IGF

1 Всеки кандидат за свидетелство за обща подготовка за работа на кораби, предмет на Кодекса IGF, трябва:

1.1. успешно да е завършил одобрена обща подготовка съгласно правило V/3, параграф 5 в съответствие с неговата длъжност, задължения и отговорности, посочени в таблица А-V/3-1; и

1.2. да представи доказателства, че изискваният стандарт за компетентност е постигнат в съответствие с методите и критериите за оценка на компетентността, посочени в графи 3 и 4 от таблица А-V/3-1; или

2. е получил подходяща подготовка и освидетелстване съгласно изискванията за обслужване на танкери за втечнен газ, както е посочено в правило V/3, параграф 6.

Обучение по разширена програма за работа на кораби, предмет на Кодекса IGF

2 Всеки кандидат за свидетелство за обучение по разширена програма за работа на кораби, предмет на Кодекса IGF, трябва:

1.1. успешно да е завършил одобрено обучение по разширена програма, изисквана съгласно правило V/3, параграф 8 в съответствие с неговата длъжност, задължения и отговорности, посочени в таблица А-V/3-2; и

1.2. да представи доказателства, че необходимите стандарти за компетентност са постигнати в съответствие с методите и критериите за оценяване на компетентност, посочена в колони 3 и 4 от таблица А-V/3-2;

или

2. да е получил подходяща подготовка и освидетелстване съгласно изискванията за работа на танкери за втечнен газ, както е посочено в правило V/3, параграф 9.

Изключения

3 Администрацията може по отношение на кораби с бруто тонаж, по-малък от 500 бруто тона, с изключение на пътническите кораби, ако счита, че размерът на кораба и продължителността или характерът на плаването му са такива, че да направят прилагането на пълните изисквания на този раздел неприемливи или неприложими, да освободи морските лица, които са наети да плават на такъв кораб или клас кораби от някои от изискванията, имайки предвид безопасността на хората, кораба и имуществото и опазването на морската среда.

Таблица А-V/3-1

Определяне на минимален стандарт за обща подготовка за работа на кораби, които са предмет на Кодекса IGF

Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Област на компетентност

Знания, разбиране и умения

Методи за демонстриране на компетентност

Критерии за оценка на компетентност

Да допринася за безопасната експлоатация на кораб, който е предмет на Кодекса IGF

Проектни и експлоатационни характеристики на корабите, предмет на кодекса IGF

Основни познания за корабите, предмет на Кодекса IGF, техните горивни системи и системи за съхранение на гориво:

1. горива, обхванати от Кодекса IGF

2. типове горивни системи, предмет на Кодекса IGF

3. атмосферно, криогенно или компресирано съхраняване на горива на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF

4. общо разположение на системите за съхранение на гориво на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF

5. опасни зони и райони

6. типичен план за противопожарна безопасност

7. системи за наблюдение, контрол и безопасност на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF

Основни познания за експлоатацията на горива и системи за съхранение на гориво на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF:

1. тръбопроводни системи и клапани

2. атмосферно, компресирано или криогенно съхранение

3. предпазни системи и защитни екрани

4. основни бункерни операции и системи за бункероване

5. защита срещу криогенни аварии

6. наблюдение и откриване на течове на гориво

Основни познания за физичните свойства на горивата на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF, включително:

1. свойства и характеристики

.2 налягане и температура, включително отношението налягане/температура на парите

Познаване и разбиране на изискванията за безопасност и управление на безопасността на борда на корабите

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Комуникациите в областта на отговорност са ясни и ефективни

Операциите, свързани с кораби, предмет на Кодекса IGF, се извършват в съответствие с приетите принципи и процедури за гарантиране на безопасността на операциите

Вземане на предпазни мерки за предотвратяване

опасностите на кораб, който е предмет на Кодекса IGF

Основни познания за опасностите, свързани с експлоатацията на кораби, предмет на Кодекса IGF, включително:

1. опасности за здравето

2. опасности за околната среда

3. опасности за реактивността

4. опасности от корозия

5. опасности от запалване, експлозия и запалимост

6. източници на запалване

7. електростатични опасности

8. опасности за токсичността

9. изтичане на пари и облаци

10. изключително ниски температури

11. опасности за налягането

12. разлики в партидата на горивото

Основни познания за контрола на опасностите:

1. изпразване, инертиране, сушене и техники за мониторинг

2. антистатични мерки

.3 вентилация

4. разделяне

5. инхибиране

6. мерки за предотвратяване на запалване, пожар и експлозия

7. атмосферен контрол

8. тестване на газ

9. защита срещу криогенни щети (LNG)

Разбирането на характеристиките на горивата на корабите, предмет на Кодекса IGF, както е установено в Информационния лист за безопасност (SDS)

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване

на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Правилно идентифициране в Информационния лист за безопасност (SDS), съответните опасности за кораба и за персонала и предприемане съответните действия съгласно установените процедури.

Идентифицирането и действията за оповестяването на опасна ситуация съответстват на установените процедури в съответствие с най-доб-

рите практики.

Прилагане на предпазни мерки и мерки за здравословни и безопасни условия на труд

Познаване на функционирането на измервателните уреди за газ и подобно оборудване:

1. проверка на газовете

Правилното използване на специализирано оборудване за безопасност и защитни устройства, включително:

1. дихателен апарат

2. защитно облекло

3. реаниматори

4. спасително и оборудване за аварийно напускане

Основни познания за безопасна работа и процедури в съответствие със законодателството и индустриалните насоки и личната безопасност на борда на корабите, които са предмет на Кодекса IGF, включително:

1. предпазните мерки, които трябва да се предприемат преди влизането в опасни пространства и зони

2. предупреждения, които трябва да се вземат преди и по време на ремонтните работи и дейностите по поддръжката

3. мерки за безопасност при работа с гореща и студена вода

Основни познания за първа помощ във връзка с Информационен лист за безопасност (SDS)

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Процедурите и безопасните работни практики, предназначени да предпазват персонала и кораба, се спазват по всяко време

Подходящото предпазно и защитно оборудване се използва правилно

Какво да се прави и да не се прави при оказване на първа помощ

Извършване на противопожарни операции на кораб, който е предмет на Кодекса IGF

Противопожарна организация и действия, които трябва да се предприемат на кораби, предмет на Кодекса IGF

Особени опасности, свързани с горивните системи и манипулирането на горивото на кораби, предмет на Кодекса IGF

Противопожарни агенти и методи, използвани за контрол и гасене на пожари във връзка с различните горива, на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF

Противопожарни системи

Практически упражнения и инструктаж, провеждани при одобрени и наистина реалистични условия на обучение (например симулиране на реални условия на кора б) и когато е възможно и практично – в тъмнина

Първоначалните действия и последващите действия за узнаване на извънредна ситуация са в съответствие с установените практики и процедури

Действията, предприети при идентифицирането на сигнали за събиране, са подходящи за посочената спешна ситуация и съответстват на установените процедури

Облеклото и оборудването са съобразени с естеството на противопожарните операции

Времето и последователността на отделните действия са подходящи за преобладава-щите обстоятелства и условия

Гасенето на пожара се постига, като се използват подходящи техники, процедури и противопожарни средства

Реагиране на спешни случаи

Основни познания за аварийни процедури, включително аварийно изключване

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Видът и въздействието на извънредната ситуация се идентифицират своевременно и действията за реакция съответстват на аварийните процедури и плановете за действие при извънредни ситуации

Вземане на предпазни мерки, за предотвратяване замърсяването на околната среда от изпускането на горива, открити на кораби, предмет на Кодекса IGF

Основни познания за мерките, които трябва да се предприемат в случай на изтичане/разсипване/изпускане на горива от кораби, предмет на Кодекса IGF, включително необходимостта от:

1. докладване на съответната информация на отговорните лица

2. осведоменост за процедурите за реагиране при разливане/изтичане вентилиране

3. осведоменост за подходящата лична защита, съгласно кодекса IGF, в случай на разливане/изтичане на горива

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Процедурите, предназначени за опазване на околната среда, се спазват по всяко време

 

Таблица А-V/3-2

Определяне на минимален стандарт за обучение по разширена програма за работа на кораби, които са предмет на Кодекса IGF

Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Област на компетентност

Знания, разбиране и умения

Методи за демонстриране на компетентност

Критерии за оценка на компетентност

Познаване на физичните и химичните свойства на горивата на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF

Основни познания по химия и физика и съответните дефиниции, свързани с безопасната бункеровка и употребата на горива, използвани на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF, включително:

1. химичната структура на различните горива, използвани на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF

2. свойствата и характеристиките на горивата, използвани на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF, включително:

2.1. прости физични закони

2.2. състояния на материята

2.3. плътност на течностите и парите

2.4. изгаряне и оросяване на криогенните горива

2.5. компресиране и разширяване на газовете

2.6. критично налягане и температура на газовете

2.7. температура на възпламеняване, горна и долна граница на запалимост, температура на самозапалване

2.8. наситено парно налягане/референтна температура

2.9. Точката на оросяване и точката на кипене

2.10. образуване на хидрат

2.11. горивни свойства: стойности на нагряване

2.12. число на метана

2.13. замърсяващи характеристики на горивата, предмет на Kодекса IGF

3. свойствата на отделните течности

4. естеството и свойствата на разтворите

5. термодинамични единици

6. основни термодинамични закони и диаграми

7. свойствата на материалите

8. ефект на ниска температура, включително крехка фракция, за течни криогенни горива

Разбиране на информацията, съдържаща се в Информационния лист за безопасност (SDS) за горива, посочена в Кодекса IGF

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Ефективно се използват информационните ресурси за идентифициране на свойствата и характеристиките на горивата, обхванати от Кодекса IGF, и тяхното въздействие върху безопасността, опазването на околната среда и експлоатацията на корабите

Управление на контролерите на горивото, свързано с двигателните инсталации и инженерните системи и услуги, и устройствата за безопасност на кораби, предмет на Кодекса IGF

Работни принципи на корабните силови уредби

Корабни спомагателни механизми

Познаване на термините на морско инженерство

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Двигателите, спомагателните механизми и оборудване работят в съответствие с техническите спецификации и в рамките на безопасни експлоатационни граници по всяко време

Способност за безопасно изпълнение и мониторинг на всички операции, свързани с използваните горива на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF

Конструкция и характеристики на корабите, предмет на Кодекса IGF Знания за конструкцията, системите и оборудването на корабите, предмет на Кодекса IGF, включително:

1. горивни системи за различни задвижващи двигатели

2. общо устройство и конструкция

3. системи за съхранение на гориво на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF, конструкция и изолация

4. оборудване и уреди за обработка на гориво на борда на кораби:

4.1. горивни помпи и помпени съоръжения

4.2. горивни тръбопроводи

4.3. устройства за разширение

4.4. екрани за предпазване от пламъци

4.5. системи за контрол на температурата

4.6. системи за измерване на нивото в горивния резервоар

4.7. системи за наблюдение и контрол на налягането в резервоарите

5. поддържане на температурата и налягането в криогенните резервоари за гориво

6. системи за контрол на атмосферата на горивната система (инертен газ, азот), включително съхранение, генериране и разпространение

7. токсични и запалими газооткриващи системи

8. система за аварийно изключване на горивото (ESD)

Познания за теорията и характеристиките на горивната система, включително типовете помпи за горивни системи и тяхната безопасна работа на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF.

1. помпи ниско налягане

2. помпи високо налягане

3. изпарители

4. нагреватели

5. устройства отчитащи нарастване на налягането

Познаване на безопасни процедури и контролни списъци за включване и изключване от работа на резервоарите за гориво, включително:

1. инертиране

2. охлаждане

3. първоначално натоварване

4. контрол на налягането

5. нагряване на горивото

6. системи за изпразване

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Съобщенията са ясни и разбираеми

Успешното извършване на корабни операции, използващи горива, предмет на Кодекса IGF, се изпълнява по безопасен начин, като се вземат предвид конструкцията, системите и оборудването на корабите

Операциите, включващи изпомпване, се извършват в съответствие с приетите принципи и процедури и са свързани с вида гориво

Операциите се планират, управлението и изпълнението на риска се извършва в съответствие с приетите принципи и процедури, за да се гарантира безопасността на операциите и да се избегне замърсяването на околната морска среда

Планиране и наблюдение на безопасното бункероване, съхранение и осигуряване на горивото на борда на корабите, предмет на Кодекса IGF

Обща информация за корабите, предмет на Кодекса IGF

Възможност за използване на всички налични данни на борда, свързани с бункероването, съхранението и осигуряването на горива, предмет на Кодекса IGF

Способност за осъществяване на ясни и кратки комуникации между кораба и терминала, цистерна или бункеровчик

Познаване на процедурите за безопасност и аварийни ситуации при работа с машини, горивни и контролни системи на кораби, предмет на Кодекса IGF

Професионални умения за експлоатацията на бункеровачни системи на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF, включително:

1. процедури за бункероване

2. спешни/аварийни процедури

3. интерфейс кораб-бряг/кораб-кораб

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на

Качеството и количеството на горивото се определят, като се вземат предвид моментните условия и се вземат необходимите корективни мерки за безопасност.

Процедури за мониторинг на системите за безопасност с цел да се гарантира, че

4. предотвратяване на преобръщане

Умения за извършване на измервания и изчисления на горивната система, включително:

1. максимално количество при пълно запълване

2. Количество на борда (OBQ)

3. Минимум остатък на борда (ROB)

4. изчисления на разхода на гориво

Способност да се осигури безопасното управление на бункероването и други операции, касаещи горива, обхванати от Кодекса IGF, съпътстващи други операции на борда, както на море, така и в пристанище

учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

всички тревоги се откриват своевременно и се пред-

приемат действия в съответствие с установените процедури

Операциите се планират и изпълняват в съответствие с ръководствата за трансфер на гориво и процедури за гарантиране на безопасността на операциите и избягване на щети от разливи и замърсяване на околната среда

На персонала са разпределени задължения и той е информиран за процедурите и стандартите за работа, които трябва да бъдат следвани, по начин, подходящ за съответните лица и в съответствие с процедурите за безопасна работа

Вземане на предпазни мерки, за предотвратяване на замърсяването на околната среда от изпускането на горива от кораби, които са предмет на Кодекса IGF

Познаване на последиците от замърсяването върху човека и околната среда

Познаване на мерките, които трябва да се вземат в случай на разливане/изтичане/изпускане

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Процедурите, предназначени за опазване на околната среда, се спазват по всяко време

Наблюдаване и контролиране спазването на законовите изисквания

Познаване и разбиране на съответните разпоредби на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), както е изменена, и други приложими инструменти на ИМО, насоки за индустрията и пристанищни правила, които обикновено се прилагат

Професионализъм при използването на Кодекса IGF

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Работата с горива, на борда на кораби предмет на Кодекса IGF, се извършва съгласно съответните инструменти на ИМО и установените стандарти в сектора и кодекси за безопасна работа

Операциите се планират и изпълняват в съответствие с одобрените процедури и законовите изисквания

Вземане на предпазни мерки за предотвратяване на опасности

Знания и разбиране на опасностите и мерките за контрол свързани с работата с горивната система на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF, включително:

1. запалимост

2. експлозия

3. токсичност

4. реактивност

5. корозия

6. опасност за здравето

7. състав на инертен газ

8. електростатични опасности

9. газове под налягане

10. ниска температура

Умения за калибриране и използване на системи за наблюдение и откриване на гориво, инструменти и оборудване на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF

Познаване и разбиране на опасностите при неспазване на съответните правила/разпоредби

Познание и разбиране на методите за оценка на риска, предмет на Кодекса IGF

Способност за съставяне и разработване на анализ на риска на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF

Способност за съставяне и разработване на планове за безопасност и инструкции за безопасност за кораби, предмет на Кодекса IGF

Познание за огневи работи, затворени пространства и влизане в цистерни, включително процедури за издаване на разрешителни

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Съответните опасности за кораба и персонала, свързани с операциите на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF, са правилно идентифицирани и са взети подходящи мерки за контрол

Използването на устройства за откриване на запалими и токсични газове е в съответствие с ръководствата и добрите практики

Прилагане на предпазни мерки и мерки за опазване на здравето и безопасността

Правилното използване на оборудване за безопасност и защитни устройства, включително:

1. дихателен апарат и евакуиращо оборудване

2. защитно облекло и оборудване

3. реаниматори

4. спасително оборудване и оборудване за аварийно напускане

Познаване на безопасните работни практики и процедури в съответствие със законодателството и индустриалните

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

Подходящото оборудване и предпазни средства се използват коректно

Процедурите по отношение на защита на персона-

ла и на кораба се

на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF

насоки и личната безопасност на борда, включително:

1. предпазни мерки, които трябва да се предприемат преди, по време на и след ремонта и поддръжката на горивни системи, обхванати в Кодекса IGF

2. електрическа безопасност (позоваване на IEC 600079-17)

3. списък за проверка на безопасността на кораба/брега

Основни познания за първа помощ във връзка с Информационните листове за безопасност (ИЛБ) за горива, обхванати от Кодекса IGF

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

следват през цялото време

Работните практики са в съответствие със законовите изисквания, кодексите от практиката, разрешителни за работа и съображения за околната среда

Какво да се прави и какво да не се прави при оказване на първа помощ

Познаване на системите за предотвратяване, контрол, борба и гасене на пожари на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF

Познаване на методите и пожарогасителните уреди за откриване, контрол и гасене на пожари от горива, предмет на Кодекса IGF

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Видът и мащабът на проблема се идентифицират своевременно и първоначалните действия съответстват на процедурите за спешни случаи за горива, обхванати в Кодекса IGF

Процедурите за евакуация, аварийно изключване и изолиране са подходящи за горивата, предмет на Кодекса IGF

 

Раздел А-V/4

(Нов – ДВ, бр. 90 от 2018 г., в сила от 1.07.2018 г.)

Задължителни минимални изисквания за обучението и квалификацията на капитаните и палубния офицерски състав на кораби, опериращи в полярни води

Стандарт за компетентност

1 Всеки кандидат за свидетелство за обща подготовка за работа на кораби, опериращи в полярни води, трябва да:

1. демонстрира компетентността да изпълнява задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-V/4-1; и

2. да докаже, че е постигнал:

1. минималните познания, разбиране и умения, изброени в колона 2 на таблица А-V/4-1; и

2. необходимите стандарти за компетентност в съответствие с методите за демонстрация на компетентност и критериите за оценка на компетентността, посочени в колони 3 и 4 на таблици А-V/4-1.

2 Всеки кандидат за свидетелство за обучение по разширена програма за работа на кораби, опериращи в полярни води, трябва да:

1. демонстрира компетентността да изпълнява задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-V/4-2; и

2. да докаже, че притежава:

1. минималните познания, разбиране и умения, изброени в колона 2 на таблица А-V/4-2; и

2. изискваните стандарти за компетентност в съответствие с методите за доказване на компетентността и критериите за оценка на компетентността, посочени в таблици А-V/4-2, колони 3 и 4.

Таблица А-V/4-1

Определяне на минимален стандарт на компетентност за обща подготовка за работа на кораби, опериращи в полярни води

Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Област на компетентност

Знания, разбиране и умения

Методи за демонстриране на компетентност

Критерии за оценка на компетентност

Принос за безопасната експлоатация на корабите, опериращи в полярни води

Основни познания за характеристиките на ледовете и зоните, където могат да се очакват различни видове лед в района на действие:

1. физика на ледовете, термини, образуване, растеж, стареене и стадий на стопяване

2. видове лед и концентрации

3. налягане и разпределение на лед

4. триене от покрит със сняг лед

5. последици от разпръскването; опасност от заледяване; предпазни мерки за избягване на обледяване и опции по време на обледяването

6. режими на лед в различни региони; значителни разлики между Арктика и Антарктика, първа година и многогодишен лед, морски лед и земни ледове

7. използване на изображения на лед, за да се отчетат последиците от бързата промяна в ледовете и метеорологичните условия

8. познаване на ледниците и водното небе

9. познаване на диференциалното движение на айсберги и опаковане на лед

10. знания за приливите и отливите в ледови условия

11. знания за ефекта на вятъра и тока върху лед

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Идентифициране на свойствата на леда и техните характеристики, които са от значение за безопасната експлоатация на кораба

Информацията, получена от данните и публикации за лед, се интерпретира правилно и се прилага правилно

Използване на видими и инфрачервени сателитни изображения

Използване на диаграми

Координиране на метеорологичните и океанографските данни с данни за лед

Измерванията и наблюденията на времето и условията за лед са точни и подходящи за безопасно планиране на преминаването

Основни познания за работата на плавателния съд при лед и ниската температура на въздуха:

1. характеристики на плавателния съд

2. типове плавателни съдове, конструкции на корпуса

3. инженерни изисквания за работа при лед

4. изисквания за усилване на плавателния съд при лед

5. ограничения на ледените класове

6. зазимяване и готовност на кораба, включително на палубата и на двигателя

7. ефективност на нискотемпературна-та система

8. ограничаване на оборудването и машините при лед и ниска температура на въздуха

9. мониторинг на налягането на лед върху корпуса

10. засмукване на морска вода, нахлуване на вода, изолация на надстройките и специализираните системи

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Идентификация на характеристиките на кораба и ограниченията при различни условия на лед и студено въздействие от околната среда

Процедурите за оценка на риска се изпълняват преди влизането в лед

Има се предвид, че е възможно замръзване на баласта от прясна вода в баластните танкове

Действията се извършват в съответствие с приетите принципи и процедури за подготовка на кораба и екипажа за работа в лед и ниска температура на въздуха

Комуникациите са ясни, кратки и ефективни по всяко време в съответствие с добрата морска практика

Основни познания и способност за работа и маневриране на плавателен съд в лед:

1. безопасна скорост в присъствието на лед и айсберги

2. мониторинг на баластен танк

3. товарни операции в полярни води

4. информираност за натоварването на двигателя и проблемите с охлаждането

5. процедури за безопасност при преминаване през лед

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Използва се Полярният кодекс и Наръчникът за опериране в полярни води, за да се определят правилно препоръчителните процедури за товарене/разтоварване на товари и/или качване/сваляне от борда на пътници при ниски температури, наблюдение на баласта за заледяване, наблюдение на температурите на двигателя, вахта на котва в ледови условия и при преминаване близо до лед

Тълкуването и анализът на информацията от радара са в съответствие с процедурите за наблюдение със специално внимание при идентифицирането на опасните ледникови характеристики

Информацията, получена от навигационните карти, включително електронните карти и публикациите, е подходяща, оценена, правилно интерпретирана и прилагана правилно

Основният метод за фиксиране на позицията е често срещан и най-подходящ за преобладаващите условия и маршрутизация през лед

Проверките и тестовете на навигационните и комуникационните системи отговарят на препоръките за работа при висока географска ширина и ниска температура на въздуха

Наблюдава и гарантира спазването на законовите изисквания

Основни познания по регулаторните режими:

1. Антарктическия договор и Полярния кодекс

2. доклади за произшествия по отношение на плавателни съдове в полярни води

3. стандартите на ИМО за работа в отдалечени райони

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Намиране и прилагане на съответните части от Наръчника за опериране в полярни води

Комуникацията е в съответствие с местните/регионалните и международните стандартни процедури

Законовите изисквания, свързани със съответните регламенти, кодекси и практики, са определени

Прилагане на безопасни работни практики, реагиране при извънредни ситуации

Основни познания за подготовката на екипажа, условията на работа и без- опасността:

1. признават ограниченията за готовност и отговорност за търсене и спасяване, включително морската зона А4 и ограничението на своето SAR комуникационно съоръжение

2. информираност за планирането на извънредни ситуации

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

Идентификация и първоначални действия за осъзнаване на опасни ситуации за корабите и отделните членове на екипажа

Действията се извършват в съответствие с Наръчника за опериране в полярни води, приетите принципи и процедури за гарантиране на безопасността на операциите и за избягване на замърсяването на морската среда

3. как да се установят и прилагат безопасни работни процедури за екипажа, специфични за полярните среди, като ниски температури, покрити с лед повърхности, лични предпазни средства, използване на подпомагаща система и ограничения на работното време

4. да разпознава опасностите, когато екипажите са изложени на ниски температури

5. човешки фактори, включително умора при студ, медицински аспекти на първа помощ, благополучие на екипажа

6. изисквания за оцеляване, включително използване на оборудване и екипно оборудване и екипировка за оцеляване

7. осведоменост за най-честите щети по корпуса и оборудването и как да ги избегнем

8. заледяване на надстройките на палубата, включително ефект върху устойчивостта и диферента

9. предотвратяване и отстраняване на лед, включително факторите на натрупване

10. разпознаване на проблеми с умората поради шум и вибрации

11. идентифициране на необходимостта от допълнителни ресурси, като бункер, храна и допълнително облекло

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Правилата за безопасна работа се спазват по всяко време и правилно се използва подходящо предпазно и защитно оборудване

Действията за реагиране са в съответствие с установените планове и са подходящи за ситуацията и естеството на извънредната ситуация

Правилно се идентифицират и прилагат законовите изисквания, свързани със съответните регламенти, кодекси и практики

Подходящото предпазно и защитно оборудване се използва правилно

Дефекти и щети се откриват и се съобщават правилно

Гарантиране спазването на изискванията за предотвратяване на замърсяването и предотвратяване на опасностите за околната среда

Основни познания за факторите и регулациите относно околната среда:

1. идентифициране на особено чувствителни морски зони по отношение на изхвърлянето на отпадъци

2. идентифициране на области, в които корабоплаването е забранено или трябва да се избягва

3. специални зони, определени в MARPOL

4. да имат предвид границите на възможностите на оборудването за нефтени разливи

5. план за справяне с увеличения обем на боклук, сантинни води, канализация и др.

6. липса на инфраструктура

7. замърсяване и разлив на нефт в лед, включително последици

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Определени са законови изисквания, свързани със съответните регламенти, кодекси и практики

Правилно идентифициране/из-бор на ограниченията за изхвърляне от съдове съгласно Полярния кодекс

Правилно прилагане на Наръчника за опериране в полярни води/Плана за управление на отпадъците, за да определи ограниченията на изхвърлянията на отпадъците от плавателни съдове и плановете за съхранение на отпадъците

Идентифицира източниците, които дават подробности за районите, които трябва да се избягват, като приютите за диви животни, парковете за екологично наследство, миграционните пътища и т.н. (MARPOL, Антарктическия договор и т.н.)

Идентифицира факторите, които трябва да се имат предвид при управление на потока от отпадъци по време на полярни пътувания

 

Таблица А-V/4-2

Минимални стандарти за компетентност за обучение по разширена програма за кораби, опериращи в полярни води

Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Област на компетентност

Знания, разбиране и умения

Методи за демонстриране на компетентност

Критерии за оценка на компетентност

Планиране и провеждане на плаване в полярни води

Знания за планирането и докладването на плаването:

1. информационни източници

2. режими на докладване в полярните води

3. разработване на безопасно маршрутизиране и планиране на прехода, за да се избегне лед, когато е възможно

4. способност да разпознава ограниченията на хидрографската информация и картите в полярните региони и дали информацията е подходяща за безопасна навигация

5. отклонение при планиране на прехода и модификация при динамика на леда

Знания за ограниченията на оборудването:

1. разбиране и идентифициране на опасностите, свързани с ограничените наземни навигационни средства в полярните региони

2. разбиране и разпознаване на грешка на компаса при голяма географска ширина

3. разбиране и установяване на ограниченията при разграничаването на радарни цели и ледници сред ледовете

4. разбиране и разпознаване ограниченията на електронните системи за позициониране при висока географска ширина

5. разбиране и разпознаване ограниченията в навигационните карти и описание на лоциите

6. разбиране и разпознаване на ограниченията в комуникационните системи

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Оборудването, картите и морските публикации, необходими за прехода, са изброени и са подходящи за безопасното протичане на плаването

Причините за планирания маршрут се подкрепят от факти, получени от съответните източници и публикации, статистически данни и ограничения на комуникационните и навигационните системи

Планът за прехода правилно идентифицира съответните полярни регулаторни режими и нуждата от лоцманска проводка в ледови условия и/или съдействие от ледоразбивач

Всички потенциални навигационни опасности са точно определени

Позициите, курсовете, разстоянията и изчисленията във времето са верни в рамките на приетите точни стандарти за навигационно оборудване

Управляване на безопасната експлоатация на плавателните съдове, опериращи в полярни води

Знания и способност за работа и маневриране на кораб в лед:

1. подготовка и оценка на риска преди приближаването до лед, включително наличие на айсберги, и отчитане на вятъра, тъмнината, вълнението, мъглата и налягането в ледa

2. да комуникира с ледоразбивачи и други съдове в района и със спасителни координационни центрове

3. разбира и описва условията за безопасно влизане и излизане от и във лед или открита вода, като напр. води или пукнатини, избягване на айсберги и опасни условия на лед и поддържане на безопасно разстояние до айсберги

4. разбира и описва процедурите за улавяне на лед, включително двойно и единично пресичане

5. разпознава и определя необходимостта от увеличаване на екипа за наблюдение на мостика, базиращ се на условията на околната среда, оборудването на корабите и класа на лед на кораба

6. разпознава представянията на различните ледникови условия, както се появяват на радара

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Всички решения, отнасящи се до навигацията в леда, се основават на правилна оценка на маневрирането и двигателните характеристики на кораба и силите, които се очакват при навигация в полярните води

Демонстриране на умения за комуникация, искане на маршрут през леда, планиране и започване на плаване през леда

Всички потенциални ледови опасности са правилно идентифицирани

Всички решения, отнасящи се за закотвянето, товарните и баластни операции, се основават на правилна оценка на маневрените характеристики на кораба и двигателя и очакваните сили са в съответствие с препоръките на Полярния кодекс и приложимите международни споразумения

Безопасно демонстриране напредването на плавателния съд през леда, маневрирането

7. разбира терминологията на конвой с ледоразбивач и комуникациите и следва ледоразбивача и движение в конвой

8. разбира методи за избягване на блокиране на кораба от лед, освобождаване на блокиран от лед кораб, както и последиците от блокиране на кораба от леда

9. разбира тегленето и спасяването на лед, включително рисковете, свързани с тази операция

10. управление на кораб при различна концентрация и покритие на лед, включително рискове, свързани с навигация в лед, напр. избягване на едновременно завъртане и задържане

11. използване на различни видове задвижващи и рулеви системи, включително ограничения, за да се избегне повреда при работа в лед

12. използване на системи за управление на крена и диферента, опасности, касаещи баласта и диферента, породени от леда

13. засядане и снемане в ледови условия, включително опасности, свързани с експлоатацията, и различни техники за безопасно засядане и снемане в ледови води

14. закотвяне в лед, вкл. опасностите на котвеното устройство – натрупване на лед по котвения клюз и по такелажа,

15. да разпознава условия, които оказват влияние върху видимостта при полярни условия, и да може да дава индикация за локалното състояние на леда и водата, включително изпарения, водно небе, отблясъци и отражения от леда

на кораба при умерена концентрация на лед (диапазон от 1/10 до 5/10)

Безопасно демонстриране напредването на плавателния съд през леда, маневриране на кораба при висока концентрация на лед (диапазон от 6/10 до 10/10)

Операциите се планират и изпълняват в съответствие с установените правила и процедури, за да се гарантира безопасността на експлоатацията и да се избегне замърсяването на морската среда

Безопасността на навигацията се поддържа чрез навигационна стратегия и регулиране на скоростта на кораба и направление през различните видове лед

Действията се разбират по начин, който позволява използване на котвеното устройство при ниски температури

Действията се извършват в съответствие с приетите принципи и процедури за подготовка за теглене от ледоразбивачи, включително теглене през канал

Поддържане на безопасността на екипажа и пътниците на кораба и експлоатационното състояние на спасителните, пожарогасителните и други системи за безопасност

Познания по безопасност:

1. разбиране на процедурите и техниките за напускане на кораба и оцеляване в лед и в покрити с лед води

2. определяне на ограниченията на пожарогасителните системи и спасителните средства поради ниските температури на въздуха

3. разбиране на специфичните опасения при провеждането на аварийни тренировки при лед и ниски температури

4. разбиране на специфичните опасения при провеждането на аварийна операция при лед и ниски температури на въздуха и водата

Изпит и оценка на доказателствата, получени чрез преминаване на едно или повече от следното:

1. одобрен опит на работа.

2. одобрен опит на подготовка на учебен кораб

3. одобрена тренировка на симулатора, когато е уместно

4. одобрена програма за обучение

Мерките за реагиране са в съответствие с установените планове и процедури и са подходящи за ситуацията и естеството на извънредната ситуация

 

ГЛАВА VI

Норми относно функции при аварийни ситуации, безопасност по време на работа, сигурност, медицински грижи и оцеляване

Раздел А-VI/1

Задължителни минимални изисквания за запознаване, основна подготовка и инструктаж по въпросите на безопасността за всички морски лица

Подготовка за запознаване

1. Всички лица, работещи или ангажирани на морски кораб, различни от пътници, преди да им бъдат възложени задължения на борда на кораба, трябва да преминат подготовка за запознаване с техниката на оцеляване или да получат достатъчна информация и инструктаж според указанията в част Б на Кодекса, за да могат да:

.1 общуват с другите лица на борда по основните въпроси на безопасността и разбират информацията по безопасност, представена със символи, знаци и аварийно-предупредителни сигнали;

.2 знаят какви действия да предприемат в случай на:

.2.1 падане на човек зад борд,

.2.2 откриване на пожар или дим, или

.2.3 подаване на сигнал за пожар или за напускане на кораба;

.3 знаят местата за събиране и качване в спасителните средства и пътищата за евакуация;

.4 намират и умеят да обличат спасителните жилетки;

.5 обявят тревога и знаят как да използват преносими пожарогасители;

.6 предприемат незабавни действия при нещастни случаи или други ситуации, изискващи неотложна медицинска помощ, преди да се търси последваща медицинска помощ на борда; и

.7 затварят и отварят противопожарните и водонепроницаемите врати на конкретния кораб без предназначените за затваряне на отвори в корпуса на кораба.

Основна подготовка*

2. Морските лица, работещи или ангажирани на кораб на длъжност, свързана с изпълнение на задължения по безопасността или предотвратяване на замърсяването по време на експлоатация на кораба, преди да им бъдат назначени задължения на кораба, трябва:

.1 да получат надлежна одобрена основна подготовка или инструктаж по:

.1.1 техника за лично оцеляване, както е посочено в таблица А-VI/1-1,

.1.2 противопожарна безопасност и борба с пожари, както е посочено в таблица А-VI/1-2,

.1.3 оказване на първа медицинска помощ, както е посочено в таблица А-VI/1-3, и

.1.4 лична безопасност и обществени отговорности, както е посочено в таблица А-VI/1-4;


* Съответните ИМО моделни курсове може да са в помощ на подготовката на курсове.

.2 да представят доказателства за това, че в течение на предшестващите пет години са достигнали изискваните норми за компетентност, позволяващи им да поемат задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблиците А-VI/1-1, А-VI/1-2, А-VI/1-3, А-VI/1-4, чрез:

.2.1 демонстриране на компетентност в съответствие с методите и критериите за оценка на компетентността, посочени в колони 3 и 4 на тези таблици, и

.2.2 полагане на изпит или системно оценяване като част от одобрена програма за подготовка по въпросите, изброени в колона 2 на тези таблици.

3. Морските лица, квалифицирани в съответствие с точка 2 от основния курс на обучение, трябва на всеки пет години да предоставят свидетелство, че са поддържали изискваните норми на компетентност при изпълнението на задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 от таблици А-VI/1-1 и А-VI/1-2.

4. Страните могат да приемат обучение на борда на кораба и опит за поддържане на необходимия стандарт на компетентност в следните области:

1. лични техники за безопасност, посочени в таблица А-VI/1-1:

1.1 обличане на спасителна жилетка,

1.2 качване на спасителните съдове към кораба, докато се носи спасителна жилетка,

1.3 предприемане на първоначални действия за качване в спасителна лодка за подобряване на шансовете за оцеляване,

1.4 хвърляне по течението на плаваща котва на спасителна лодка или морска котва,

1.5 опериране на спасително оборудване на съд, и

1.6 опериране с локационни устройства, включително радиооборудване,

2. предотвратяване и борба с пожари, посочени в таблица А-VI/1-2:

2.1 използване на апарат за самостоятелно дишане, и

2.2 извършване на спасителни действия в задимени пространства чрез използване на одобрени димни устройства на борда, докато се носи апарат за дишане.

Приложение

5. По отношение на кораби, неявяващи се пътнически с вместимост над 500 бруто тона, извършващи международни рейсове, и танкери, ако Администрацията счете, че поради размерите на кораба и продължителността или характера на неговия рейс прилагането на изискванията на този раздел е нецелесъобразно или практически невъзможно, тя може в определена степен да освободи морските лица на такъв кораб или клас кораби от спазването на някои изисквания, като вземе под внимание безопасността на хората на борда, на кораба и имуществото и опазването на морската среда.

Таблица А-VI/1-1

Спецификация на минималните норми за компетентност по техника за оцеляване на море

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Оцеляване на море в случай на напускане на кораба

Възможни видове аварийни ситуации, като сблъскване, пожар, потапяне на кораба
Видове спасителни средства, намиращи се на борда на кораб
Оборудване на спасителни лодки и салове
Установяване на индивидуални спасителни средства
Принципи за оцеляване, включително:
1. значение на подготовката и ученията
2. защитно облекло и снаряжение
3. необходимост от готовност при авария
4. действия при команда за събиране при спасителните лодки и салове
5. действия при команда за напускане на кораба
6. действия във водата
7. действия в спасителна лодка или сал
8. основни опасности за оцелелите

Оценка на резултатите от подготовка, получена от одобрен инструктаж или при преминаване на одобрен курс или одобрен опит при работа, изпит, вкл. практическа демонстрация на компетентност:
1. правилно обличане на сп. риза
2. обличане и използване на хидрокостюм
3. безопасен скок от високо във
водата
4. изправяне на сал от моряк,
облечен в сп. риза
5. плуване на облечен в сп. риза
6. умение на моряка да се държи над водата без сп. риза
7. качване в сп. лодка или сал от
кораба и от водата, облечен в
спасителна риза
8. действия след качване в сп. лодка или сал за повишаване шанса за оцеляване
9. поставяне на плаваща котва
10. работа с оборудването на сп.
лодки и салове
11. работа с устройства за определяне на местоположението,
вкл. радиооборудване

Действията, предприети след сигнала за събиране, съответстват на дадената авария и установените процедури
Изборът на времето и последователността на индивидуалните действия съответстват на обстоятелствата и условията и намаляват потенциалните опасности и заплахите за оцеляване
Способите за качване в спасителните лодки и салове са удовлетворителни и не са опасни за другите оцелели
Първоначалните действия след напускане на кораба, процедурите и действията във водата свеждат до минимум опасностите за оцеляванеТаблица А-VI/1-2

Спецификация на минималните норми за компетентност по пожарна безопасност и борба с пожар

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Свеждане до минимум риска от пожар и поддържане състояние на готовност за действия при аварийни ситуации, свързани с пожар

Организация на борбата с пожар на борда
Разположение на противопожарните средства и пътища за евакуация
Съставни части на пожара и взрива (триъгълник на пожара)
Видове и източници на възпламеняване
Възпламеняващи материали, опасности от възникване и разпространение на пожар
Необходимост от постоянна бдителност
Действия на борда на кораба
Откриване на пожар и дим и автоматични системи за сигнали за тревога
Класификация на пожари и приложими агенти за гасене

Оценка на резултатите от одобрена подготовка или преминаване на одобрен курс

Първоначалните действия при аварийни ситуации съответстват на приетите процедури и практика
Действията, предприети след получаване на сигнал за събиране, съответстват на аварията и установените процедуриОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Борба с огъня и гасене на пожари

Противопожарно оборудване и разполагане на борда
Инструктаж по:
1. стационарни установки
2. снаряжение на пожарникаря
3. лично снаряжение
4. противопожарни устройства и оборудване
5. методи за борба с пожар
6. пожарогасителни агенти
7. процедури за борба с пожар
8. използване на дихателни апарати при борба с пожар и действия по спасяване

Оценки на резултатите от подготовка по одобрен инструктаж или курс, практическа демонстрация в помещения с условия, близки до реалните (корабни условия), и ако е практично при тъмнина, на способности за:
1. използване на различни видове преносими пожарогасители
2. използване на автономни дихателни апарати
3. гасене на малки огнища на пожари, по електроустановки, горящ нефт или пропан
4. гасене на големи пожари с вода, оръдия (jet, spray)
5. гасене на пожари с пяна, прах или други подходящи химически вещества
6. влизане и преминаване с предпазно въже, но без дихателен апарат през помещения, в които е подадена многократна пяна
7. борба с пожар в задимени затворени помещения с употреба на автономен дихателен апарат
8. гасене на пожар с водна мъгла или друг подходящ агент в задимени и обхванати от огъня жилищни помещения или в тренажор с машинно помещение
9. гасене на горящ нефт с приставка за воден облак и разпръскващи стволове, сух химически прах или пенни комплекти
10. провеждане на спасителни операции с дихателен апарат в задимени помещения

Облеклото и снаряжението съответстват на характера на операцията по борба с пожар
Времето и последователността на индивидуалните действия съответстват на преобладаващите обстоятелства и условия
Пожарът е загасен с използване на надлежните процедури, техника и агенти за гасене
Процедурите и техниката на изпробване на дихателните апарати съответстват на приетите процедури и практикаТаблица А-VI/1-3

Спецификация на минималните норми за компетентност по първа медицинска помощ

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Вземане на незабавни мерки при нещастен случай или друга ситуация, изискваща неотложна медицинска помощ

Оценка на помощта, от която се нуждае пострадалия, и риска за собствената безопасност
Знание на анатомията на човека и функциите на организма
Разбиране на предприетите неотложни мерки при непредвидени обстоятелства, включително способност:
1. правилно да се разположи пострадалият
2. прилагане на техника за съживяване
3. спиране на кръвотечение
4. прилагане на необходимите мерки за извеждане от шоково състояние
5. прилагане на необходимите мерки при изгаряне и попарване, поражение от електрически ток
6. оказване на помощ и транспортиране на пострадал
7. правене на превръзки и използване на материали от аптечка за първа помощ

Оценка на резултатите от подготовка, получена при одобрен инструктаж или преминаване на одобрен курс

Начинът и времето за подаване на сигнал за тревога съответстват на конкректния нещастен случай или друга ситуация, изискваща неотложна медицинска помощ
Определянето на възможната причина, характера и степента на тежест на травмите се извършва бързо и пълно, последователността на оказване на помощ съответства на потенциалната заплаха за живота
До минимум се свежда рискът за по-нататъшно причиняване на вреда на пострадалия и на себе си

 

Таблица А-VI/1-4

Спецификация на минималните норми за компетентност по лична безопасност и обществени отговорности

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Спазване на процедурите при аварии

Възможни видове аварии, като сблъскване, пожар, потопяване на кораба
Знание на корабните планове за действия при непредвидени обстоятелства и на мерките при аварии
Подаваните сигнали при аварийни ситуации и специалните задължения на екипажа по разписанията за тревоги; места за събиране; правилно използване на личното снаряжение за безопасност
Действия при откриване на обстоятелства, които водят към аварии, вкл. пожар, сблъскване, постъпване на вода в кораба и потопяване
Действия след сигнал за тревога
Значение на подготовката и ученията
Знание на пътищата за евакуация, вътрешнокорабни връзки и аварийно-предупредителната сигнализация

Оценка на резултатите от подготовка, получена при одобрен инструктаж или преминаване на одобрен курс

Началните действия при аварийна ситуация съответстват на установения ред на действия при аварии
Информацията, давана при обявяване на тревога, е своевременна, точна, пълна и ясна

Вземане на мерки за предотвратяване замърсяването на морската среда

Последствията от експлоатационно или аварийно замърсяване на морската среда
Основни знания на процедури за защита на околната среда
Основни знания за сложността и разнообразието на морската среда

Оценка на резултатите от подготовка, получена при одобрен инструктаж или преминаване на одобрен курс

Организационните процедури по опазване на морската среда се спазват постоянно

Спазване на техниката на безопасност

Значение на постоянното спазване правилата на техниката за безопасност
Устройства за безопасност и защита от потенциални опасности на кораба
Предпазни мерки преди влизане в затворени помещения
Запознаване с международните мерки за предотвратяване на нещастни случаи и хигиена на труда*

Оценка на резултатите от подготовка, получена при одобрен инструктаж или преминаване на одобрен курс

Техниката на безопасност се спазва, постоянно и правилно се използва съответното оборудване за безопасност и защита

Съдействие за ефективна комуникация на борда на кораба

Разбиране на принципите и бариерите на ефективната комуникация между отделните лица и екипа на кораба
Способност за установяване и поддържане на ефективни комуникации

Оценка на резултатите от подготовка, получена при одобрен инструктаж или преминаване на одобрен курс

Комуникациите са ясни и ефективни през цялото време

Съдействие за установяване добри взаимоотношения между хората на кораба

Значение на поддържането на добри човешки и работни отношения на кораба
Основни принципи и практика за работа в екип, включително разрешаване на конфликти
Обществени отговорности; условия за наемане на работа; индивидуални права и задължения; опасности при злоупотребяване с наркотици и алкохол

Оценка на резултатите от подготовка, получена при одобрен инструктаж или преминаване на одобрен курс

Очакваните норми за работа и поведение са под постоянно наблюдение

Разбиране и предприемане на необходимите действия за контрол на умората

Важността на предоставяне на необходимата почивка
Ефекти от съня, работните графици и цикличния ритъм на умората
Ефекти на физическите стресиращи фактори върху морските лица
Ефекти на стресиращите фактори от околната среда вътре и вън от кораба и тяхното влияние върху морските лица
Ефекти от смяната на графиците върху умората на морските лица

Оценка на резултатите от подготовка, получена при одобрен инструктаж или преминаване на одобрен курс

Практиките за управление на умората се спазват и се предприемат подходящи действия през цялото време* Кодексът на МОТ за практика по "Предотвратяване на инциденти на борда на кораб на море и в пристанище" може да бъде в помощ при подготовката на курсове за запознаване.

Раздел А-VI/2

Задължителни минимални изисквания за издаване на свидетелства на водачи на спасително средство, дежурна лодка и бързоходна дежурна лодка

ВОДАЧИ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, НЕЯВЯВАЩИ СЕ БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА

Норми за компетентност

1. Всеки кандидат за получаване на свидетелство за водач на спасително средство и дежурна лодка, неявяваща се бързоходна дежурна лодка, трябва да демонстрира компетентност, позволяваща му да приема задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-VI/2-1.

2. Нивото на знания по въпросите, изброени в колона 2 на таблица А-VI/2-1, трябва да бъде достатъчно, за да може кандидатът да осъществява спускане и да бъде командир на спасително средство или дежурна лодка в аварийни ситуации*.

3. Подготовката и опитът, изисквани за достигане на необходимото ниво на теоретически знания, разбиране и професионални навици, трябва да са съобразени с ръководството, дадено в част Б на Кодекса.

4. Всеки кандидат за получаване на свидетелство трябва да представи доказателства за това, че е достигнал изискваните норми за компетентност чрез:

.1 демонстриране на компетентност, позволяваща му да приема задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-VI/2-1, в съответствие с методите за доказване на компетентност и критериите за оценка на компетентност, изброени в колони 3 и 4 на тази таблица, и

.2 полагане на изпит или системна оценка като част от одобрена програма за подготовка, обхващаща материала, посочен в колона 2 на таблица А-VI/2-1.

5. Морски лица, квалифицирани в съответствие с точка 4 за водачи на спасително средство и дежурна лодка, неявяваща се бързоходна дежурна лодка, трябва на всеки пет години да предоставят свидетелство, че са поддържали изискваните норми на компетентност при изпълняване на задачите, задълженията и отговорностите, описани в колона 1 на таблица А-VI/2-1.

6. Страните могат да приемат обучение на борда на кораба и опит за поддържане на необходимите норми на компетентност от таблица А-VI/2-1 в следните области:

* Съответните ИМО модални курсове могат да бъдат в помощ на подготовката на курсове за достигане нивото на знания.

1. поема командването на спасително средство или дежурна лодка по време и след спускането:

1.1 разчита маркировките на спасителното средство за броя хора, за който е предназначено да превозва;

1.2 дава точни команди за спускане и качване на борда на спасителното средство, напуска кораба и поема организацията по слизането на хората от спасителното средство;

1.3 подготвя и спуска безопасно спасителното средство и бързо освобождава кораба; и

1.4 безопасно издига спасителните средства и спасителните лодки;

2. ръководи оцелелите и спасителното средство след напускане на кораба:

2.1 да гребе и направлява лодка и да направлява чрез компас;

2.2 използва отделни предмети от оборудването на спасителните средства с изключение на пиротехника; и

2.3 настройва уредите за достигане на място, на което да бъде оказана помощ;

3. използва локализиращи устройства, включително комуникационна и сигнализираща апаратура:

3.1 използване на портативно радиооборудване от спасителното средство; и

4. оказва първа помощ на оцелели.

ВОДАЧИ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА

Норми за компетентност

7. Всеки кандидат за получаване на свидетелство за водач на бързоходна дежурна лодка трябва да докаже компетентност, позволяваща му да приема задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-VI/2-2.

8. Нивото на знания по въпросите, изброени в колона 2 на таблица А-VI/2-2, трябва да бъде достатъчно, за да може кандидатът да осъществява спускане и да бъде командир на бързоходна дежурна лодка в аварийни ситуации.

9. Подготовката и опитът, изисквани за достигане на необходимото ниво на теоретически знания, разбиране и професионални навици, трябва да са съобразени с ръководството, дадено в част Б на Кодекса.

10. Всеки кандидат за получаване на свидетелство трябва да представи доказателства за това, че е достигнал изискваните норми за компетентност през последните пет години чрез:

.1 демонстриране на компетентност, позволяваща му да приема задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-VI/2-2, в съответствие с методите за доказване на компетентност и критериите за оценка на компетентност, изброени в колони 3 и 4 на тази таблица, и

.2 полагане на изпит или системна оценка като част от одобрена програма за подготовка, обхващаща материала, посочен в колона 2 на таблица А-VI/2-2.

11. Морските лица, квалифицирани в съответствие с точка 10 за водачи на бързоходна дежурна лодка, трябва на всеки пет години да предоставят свидетелство, че са поддържали изискваните норми на компетентност при изпълнението на задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 от таблица А-VI/2-2.

12. Страните могат да приемат обучение на борда на кораба и опит за поддържане на необходимия стандарт на компетентност от таблица А-VI/2-2 в следните области:

1. Поема управлението на бързоходна дежурна лодка преди и след пускането:

1.1 контролиране на безопасно пускане и издигане на бързоходна дежурна лодка,

1.2 управление на бързоходна дежурна лодка в преобладаващи лоши метеорологични и морски условия,

1.3 използване на комуникационно и сигнално оборудване между бързоходна дежурна лодка и хеликоптер и кораб,

1.4 използване на наличното аварийно оборудване; и

1.5 прилагане на модели за търсене, като се вземат предвид факторите на околната среда.

Таблица А-VI/2-1

Спецификация на минималните норми за компетентност на водачи на спасително средство и дежурна лодка, неявяваща се бързоходна дежурна лодка

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Командване на спасително средство или дежурна лодка по време и след спускане на вода

Конструкция и оборудване на спасителни средства и дежурни лодки и отделни елементи от тяхното оборудване
Характерни особености на спасителни средства и дежурни лодки
Различни видове устройства за спускане на спасителни средства и дежурни лодки
Начини за спускане на спасителни средства при вълнение
Начини за вдигане на спасителни средства
Действия след напускането на кораба
Начини за спускане и вдигане на дежурни лодки при вълнение
Опасности, свързани с използването на устройствата за товарене и спускане
Познаване на процедурите по поддръжка

Оценка на резултатите от практическа демонстрация на способности:
1. облечен в спасителна жилетка да изправи преобърнат спасителен сал
2. да разбира маркировката на спасителните средства относно броя на хората, за който те са разчетени
3. правилно да подава команди за спускане и заемане на местата в спасителното средство, да отблъсква от кораба, да управлява спасителното средство и за слизане от него
4. да подготвя и успешно да спуска на вода спасителното средство и бързо да го отделя от кораба и да оперира с устройствата за товарене и спускане
5. безопасно да вдига спасителното средство и дежурните лодки, включително с подходящото възстановяване на устройствата за товарене и спускане
Използване на: надуваем спасителен сал или отворена или затворена дежурна лодка с двигател или одобрена подготовка на тренажор, където е приложимо

Подготовката, качването и спускането на спасително средство се извършват с отчитане на ограниченията на оборудването и позволява спасителното средство безопасно да отблъсне от борда на кораба
Първоначалните действия при напускане на кораба свеждат до минимум заплахата за оцеляване
Вдигането на спасителните средства се извършва с отчитане на ограниченията на оборудването
Оборудването се използва в съответствие с инструкциите на производителя за освобождаване и възстановяване

Експлоатация на двигател на спасително средство

Методи на пускане и експлоатация на двигател на спасително средство и неговите спомагателни устройства; използване на предвидения пожарогасител

Оценка на резултатите от практическа демонстрация на способност да се пусне и експлоатира двигател, поставен на отворена или затворена спасителна лодка

Двигателят се пуска и експлоатира така, че да се осигури възможност за маневриранеОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Ръководство на оцелелите и управление на спасителното средство след напускане на кораба

Управление на спасително средство в щормово време
Използване на въже, морска плаваща котва и други предмети от снабдяването
Дажби храна и вода за пиене в спасително средство
Действия за максимално увеличение на възможността за откриване и определяне на мястото на спасително средство
Начини за спасяване с помощта на вертолети
Ефект от изстудяване и средства за предпазване от него; използване на защитни дрехи, вкл. хидрокостюми и топлозащитни средства
Използване на дежурни и моторни спасителни лодки за събиране на салове и спасяване на оцелели и лица, оказали се във водата
Извеждане на спасително средство на бряг

Оценка на резултатите от практическа демонстрация на способност:
1. да гребе и управлява лодка и да я води по компас
2. да използва отделни предмети от снабдяването на спасително средство
3. да установява устройства за подпомагане откриването на спасително средство

Ръководството на действията за оцеляване съответства на преобладаващите обстоятелства и условия

Използване на устройства за установяване на местоположението, вкл. оборудване за свръзки, сигнална апаратура и пиротехника

Радиоапаратура за спасителни средства,
спътникови радиобуйове и активни отражатели, използвани при търсене и спасяване
Пиротехнически сигнали за помощ

Оценка на резултатите от практическа демонстрация на способност:
1. да използва преносимо радиооборудване за спасителни средства
2. да използва сигнална техника, вкл. пиротехнически средства

Използването и изборът на средства за свръзка и сигнална апаратура съответстват на преобладаващите обстоятелства и условия

Оказване на първа медицинска помощ на оцелелите

Използване на аптечка за първа помощ и техника за съживяване
Грижи за лица, получили травми, вкл. спиране на кръвотечение и извеждане от шок

Оценка на резултатите от практическа демонстрация на способност за оказване помощ на лица, получили травми по време и след напускането на кораба, с използване на аптечка за първа помощ и техника за съживяване

Определянето на възможна причина, естество и степен на тежест на травми или заболяване се извършва бързо и точно
Предимството и последователността на оказване на помощ намаляват заплахата за животаТаблица А-VI/2-2

Спецификация на минималните норми за компетентност на водачи на бързоходна дежурна лодка

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Разбиране на конструкцията, поддръжката, ремонта и екипировката на бързоходни дежурни лодки

Конструкция и екипировка на бързоходни дежурни лодки и самостоятелни елементи от тяхното оборудване
Познания за поддръжката и аварийните ремонти на бързоходни дежурни лодки и нормалното покачване и спадане на повдигателните отделения на надуваеми бързоходни дежурни лодки

Оценка на свидетелство, придобито от практически инструктаж

Метод на извършване на рутинна поддръжка и аварийни ремонти
Идентифициране на компонентите и изискваното оборудване за бързоходни дежурни лодки

Командване на пускането на стандартно оборудване и прибори по време на спускане и вдигане

Оценка на готовността за пускане на оборудване и прибори на бързоходни дежурни лодки за незабавно спускане и експлоатация
Разбиране на експлоатацията и ограниченията на руданите, спирачките, фаловете, фалините, оборудване за компенсиране на движението и друго стандартно оборудване
Предпазни мерки за безопасност по време на спускане и вдигане на бързоходни дежурни лодки
Спускане и вдигане на бързоходни дежурни лодки при преобладаващи неблагоприятни метеорологични и морски условия

Оценка на свидетелство, придобито от практическата демонстрация за способност за спускане и издигане на бързоходни дежурни лодки със стандартно оборудване

Способност да подготвя и управлява спускащото оборудване и прибори по време на спускане и издигане на бързоходна дежурна лодка

Командване на стандартно оборудвана бързоходна дежурна лодка по време на спускане и издигане

Оценка на готовността на бързоходните дежурни лодки и свързаното с тях оборудване за незабавно спускане и експлоатиране
Предпазни мерки за сигурност по време на спускане и вдигане на бързоходни спасителни лодки
Спускане и вдигане на бързоходни спасителни лодки при преобладаващи неблагоприятни метеорологични и морски условия

Оценка на свидетелство, придобито от практическата демонстрация за способност за спускане и издигане на бързоходни дежурни лодки със стандартно оборудване

Способност да се управлява бързоходна дежурна лодка по време на спускане и издигане

Командване на бързоходна дежурна лодка по време и след спускане на вода

Характерни особености, улеснения и ограничения на бързоходна дежурна лодка
Процедури за изправяне в нормално положение на бързоходна дежурна лодка
Управление на бързоходна дежурна лодка при лошо време и състояние на морето
Навигационно оборудване и оборудване, осигуряващо безопасност на бързоходна дежурна лодка
Схеми за търсене и фактори на околната среда, влияещи при прилагането им

Оценка на резултатите от практическата демонстрация на способности:
1. да изправи обърната бързоходна дежурна лодка
2. да управлява бързоходна дежурна лодка при лошо време и състояние на морето
3. да се държи над водата в специално снаряжение
4. да използва оборудване за свръзка и сигнализация между бързоходна дежурна лодка и вертолет и кораб
5. да използва намиращото се на борда аварийно оборудване
6. да повдигне от водата пострадал и да го прехвърли на спасителен вертолет или кораб или на безопасно място
7. да изпълнява схемите за търсене с отчитане на факторите на околната среда

Демонстрация на експлоатацията на бързоходни дежурни лодки в рамките на ограниченията на оборудването при лошо време и състояние на морето

Експлоатация на двигател на бързоходна дежурна лодка

Методи на пускане и експлоатация на двигател на бързоходна дежурна лодка и неговите спомагателни устройства

Оценка на резултатите от практическата демонстрация на способност да се пусне и експлоатира двигател на бързоходна дежурна лодка

Двигателят се пуска и експлоатира така, че да се осигури възможност за маневриранеРаздел А-VI/3

Задължителна минимална подготовка по съвременни методи за борба с пожар

Норми за компетентност

1. Морските лица, назначени да ръководят операции по борба с пожар, трябва успешно да преминат подготовка по методи за борба с пожар по програма за напреднали, като се обърне особено внимание на организацията, тактиката и управлението, и трябва да демонстрират компетентност да поемат задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-VI/3.

2. Нивото на знания и разбиране по въпросите, изброени в колона 2 на таблица А-VI/3, трябва да бъде достатъчно за ефективен контрол над операциите по борба с пожар на борда на кораб.*

3. Подготовката и опитът, изисквани за достигане на необходимите теоретични знания, разбиране и професионални навици, трябва да вземат под внимание ръководството в част Б на Кодекса.

4. Всеки кандидат за получаване на свидетелство трябва да представи доказателства за това, че е достигнал изискваните норми за компетентност през последните пет години, в съответствие с методите за доказване на компетентност и критериите за оценка на компетентност, изброени в колони 3 и 4 на таблица А-VI/3.

5. Морските лица, квалифицирани в съответствие с точка 4 по съвременни методи за борба с пожари, е необходимо на всеки пет години да представят доказателства за поддържане на необходимите нива на компетентност за изпълнение на задачите, задълженията и отговорностите, посочени в колона 1 на таблица А-VI/3.

* Съответният ИМО модален курс/курсове може/могат да бъдат в помощ при подготовката на курсовете.

6. Страните могат да приемат обучение на борда и опит за поддържане на необходимото ниво на компетентност от таблица А-VI/3 в следните области:

1. контрол на противопожарните операции на борда на корабите;

1.1 противопожарни процедури на море и в пристанища с особено внимание върху организацията, тактиката и управлението,

1.2 комуникация и координация по време на противопожарните операции,

1.3 контрол над вентилацията, включително извличане на дим,

1.4 контрол на горивото и електрическите системи,

1.5 рискове в процеса на борбата с пожари (суха дестилация, химични реакции, поглъщане на котела, пожари),

1.6 предпазни мерки при пожар и рискове, свързани със съхранението и обработката на материали,

1.7 управление и контрол на пострадалите лица, и

1.8 процедурите за координиране с огнеборци от брега.

Таблица А-VI/3

Спецификация на минималните норми за компетентност по съвременни методи за борба с пожар

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Контрол на операции по борба с пожар на кораби

Процедури за борба с пожар на море и в пристанище, като се обръща особено внимание на организацията, тактиката и управлението
Използване на вода за гасене, влияние върху устойчивостта на кораба, предпазни мерки и процедури за изправяне
Свръзки и координация при операции по борба с пожар
Контрол на вентилацията, включително изтегляне на дима
Контрол на горивната система и електрооборудването
Опасности при борба с пожар (суха дестилация, химически реакции, пожари в димоход)
Борба с пожар, свързан с опасни товари
Мерки за пожарна безопасност и опасности, свързани със съхранение и използване на материали (бои)
Грижи за лица, получили травми, и оказване на помощ
Процедури за координация на действията с брегови пожарни команди

Практически занятия и инструктаж, провеждан в рамките на одобрена подготовка в условия, максимално приближени към реалните (например имитация на корабни условия) и в тъмнина, ако е практически възможно

Действията по борба с пожара са основани на пълна и точна оценка на инцидента с използване на всички разполагаеми източници на информация
Приоритетът, изборът на време и последователността на действията съответстват на общите изисквания на инцидента и довеждат до минимум повредите и риска от повреждане на кораба, нараняване на персонала и влошаване на експлоатационните качества на кораба
Предаването на информацията се осъществява своевременно, точно, пълно и ясно
Личната безопасност по време на борбата с пожара се осигурява постоянно

Организация и подготовка на противопожарни групи

Подготовка на планове за действие при аварийни ситуации
Състав и назначение на персонала в групите
Стратегия и тактика на борбата с пожар в различни части на кораба

Практически занятия и инструктаж, провеждани по одобрена подготовка в условия, близки до реалните, например имитация на корабни условия

Съставът и организацията на групите осигуряват бързо и ефективно осъществяване на плановете и реда за действие при аварийни ситуации

Проверка и обслужване на системи и оборудване за откриване и гасене на пожар

Системи за откриване на пожар; стационарни системи за гасене на пожар; преносими и подвижни средства за гасене, вкл. устройства, помпи и средства за спасяване на хора и имущество, системи за поддържане на живота, лично защитно снаряжение и оборудване за свръзки
Изисквания за конвенционално и класификационно освидетелстване

Практически занятия с използване на одобрено оборудване и системи в условия, близки до реалните

Експлоатационната ефективност на всички системи и оборудване за откриване и гасене на пожар постоянно се поддържат в съответствие с експлоатационните спецификации и изисквания на законодателството

Разследване и съставяне на доклади за инциденти, свързани с пожари

Оценка на причините за инциденти, свързани с пожари

Практически занятия в условия, близки до реалните

Причината за пожара се определя и се оценява ефектът на контрамеркитеРаздел А-VI/4

Задължителни минимални изисквания по оказване на първа медицинска помощ и медицински грижи

Норми за компетентност за морски лица, назначени за оказване на първа медицинска помощ на борда на кораб

1. Всеки моряк, назначен да оказва първа медицинска помощ на борда на кораб, трябва да демонстрира компетентност, позволяваща му да поема задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-VI/4-1.

2. Нивото на знания по въпросите, изброени в колона 2 на таблица А-VI/4-1, трябва да бъде достатъчно, за да може назначеният моряк да прилага неотложни и ефективни мерки при злополуки или заболявания, типични за корабни условия.*

3. Всеки кандидат за свидетелство на основание разпоредбите на точка 1 на правило VI/4 трябва да представи доказателства, че е достигнал изискваните норми за компетентност в съответствие с методите за доказване и критериите за оценка на компетентност, посочени в колони 3 и 4 на таблица А-VI/4-1.

* Съответният ИМО модален курс/курсове може/могат да бъдат в помощ при подготовката на курсовете.

Норми за компетентност за морски лица, назначени да изпълняват задължения по медицински грижи на борда на кораб

4. Всеки моряк, назначен да изпълнява задължения по медицински грижи на борда на кораб, трябва да демонстрира компетентност да приема задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица А-VI/4-2.

5. Нивото на знания по въпросите, изброени в колона 2 на таблица А-VI/4-2, трябва да бъде достатъчно, за да може назначеният моряк да прилага неотложни и ефективни мерки при злополуки или заболявания, типични за корабни условия†.

6. Всеки кандидат за свидетелство на основание разпоредбите на точка 2 на правило VI/4 трябва да представи доказателства, че е достигнал изискваните норми за компетентност в съответствие с методите за доказване и критериите за оценка на компетентност, посочени в колони 3 и 4 на таблица А-VI/4-2.

Таблица А-VІ/4-1

Спецификация на минималните норми за компетентност по оказване на първа медицинска помощ

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Оказване на неотложна медицинска помощ при злополука или заболяване на кораб

Аптечка за първа помощ
Анатомия на човека и функции на организма
Токсични опасности на кораб, вкл. използване на Ръководство по първа помощ при злополуки, свързани с превоз на опасни товари, или негов национален еквивалент
Преглед на пострадал или пациент
Нараняване на гръбнака
Изгаряния, попарване, ефекти вследствие влиянието на топлина и студ, счупване, изкъл- чване, навяхване и нараняване на мускул
Медицински грижи за спасени хора
Медицински консултации по радиото
Фармакология
Стерилизация
Спиране на сърцето, удавяне и асфикция

Оценка на резултатите от практически инструктаж

Изясняването на възможните причини, естество и степен на тежест на травмите се извършва бързо, пълно и съответства на съвременната практика по оказване на първа медицинска помощ
Рискът от самонараняване и нараняване на други хора е сведен непрекъснато до минимум
Лечението на травмите и състоянието на пострадалия е удовлетворително и в съответствие с признатата практика по оказване на първа помощ и международните ръководстваТаблица А-VI/4-2

Спецификация на минималните норми за компетентност за лица, отговорни за медицински грижи на кораб

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Медицински грижи на кораб за болни и получили травми

Грижи при:
1. травми на глава и гръбнак
2. травми на ухо, нос, гърло и очи
3. външно и вътрешно кръвотечение
4. изгаряне, попарване и измръзване
5. счупване, изкълчване, навяхване и
нараняване на мускул
6. рани, лечение и инфекции
7. обезболяване
8. техника на шевове и скоби
9. отстраняване на остри болки в
областта на стомаха
10. малки хирургически операции
11. превързване и бинтоване
Аспекти на гледане на болен:
1. общи принципи
2. грижи за болен
Болести, включително:
1. медицински режими и неотложна помощ
2. болести, предавани по полов път
3. тропически и инфекциозни болести

Оценка на резултатите от практически инструктаж и демонстрации
Одобрен практически опит, получен в болница или подобно заведение, ако е възможно

Определянето на симптомите се извършва на основата на концепциите на клинически преглед и история на болестта
Пълна и ефективна е защитата от инфекции и разпространяване на заболявания
Личното отношение е спокойно, уверено и успокояващо
Лечението на травми или заболяване е удовлетворително и съответства на приетата медицинска практика, националните и международните медицински ръководства
Дозирането и прилагането на лекарства и медикаменти съответства на фабричните препоръки и приетата медицинска практика
Значението на измененията в състоянието на пациента се определя бързо

Медицински грижи на кораб за болни и получили травми (продължение)

Злоупотреба с алкохол и наркотици
Стоматология
Гинекология, бременност и раждане
Медицински грижи за спасени хора
Смърт на море
Хигиена
Предотвратяване на заболяване, вкл.:
1. дезинфекция, дезинсекция, дератизация
2. ваксинация
Водене на медицински карти и копия на приложими правила:
1. водене на карти
2. международни и национални морски медицински правила

 

 

Участие в координирани схеми за предоставяне на помощ по медицински въпроси

Външна помощ, вкл.:
1. медицински консултации по радиото
2. транспортиране на болни и ранени, вкл. евакуация с вертолет
3. медицински грижи за болни моряци, сътрудничество с пристанищни здравни власти или амбулатории

 

Процедурите за клинически прегледи са пълни и съответстват на получените инструкции
Подготовката и евакуацията съответстват на признатите процедури и са насочени за максимално подобряване състоянието на пациента
Процедурите при търсене на мед. консултации по радиото съответстват на установената практика и препоръкиРаздел А-VI/5

Задължителни минимални изисквания за издаване на професионално свидетелство на служители по сигурността на кораба

Норми за компетентност

1. Всеки кандидат за професионално свидетелство за служител по сигурността на кораба трябва да демонстрира компетентност за изпълнение на задачите, задълженията и отговорностите, посочени в колона 1 на таблица А-VI/5.

2. Нивото на познаване на предметите, изброени в колона 2 на таблица А-VI/5, следва да бъде достатъчно, за да позволи на кандидата да работи като служител по сигурността на кораба.

3. За обучението и опита за постигане на необходимото ниво на теоретични познания, разбиране и умение следва да се вземат предвид препоръките в раздел Б-VI/5 от настоящия кодекс.

4. Всеки кандидат за свидетелство трябва да представи доказателства, че притежава необходимата компетентност в съответствие с методите за доказване на компетентност, както и критериите за оценка на компетентност в колони 3 и 4 от таблица А-VI/5.

Таблица А-VI/5

Спецификация на минималните норми за компетентност за служители по сигурността на кораба

Компетентност

Знания, разбиране и професионализъм

Методи за демонстриране на компетентност

Критерии за оценка на компетентността

Поддържане и контролиране на изпълнението на плана за сигурност на кораба

Познаване на международната морска политика за сигурност и отговорностите на правителствата, компаниите и определените лица, включително елементите, които могат да се отнасят до пиратството и въоръжените грабежи
Познаване на целта и елементите, които съставят плана за сигурност на кораба, свързаните с това процедури и поддържането на документацията, включително и тези, които се свързват с пиратството и въоръжените грабежи
Познаване на процедурите, които да се включат и изпълняват в плана за сигурност на кобра и докладване на инциденти по сигурността
Познаване на морските нива за сигурност и свързаните с тях мерки и процедури по сигурност на борда на кораба и в района на пристанищното съоръжение
Познаване на изискванията и процедурите за провеждане на вътрешни одити, инспекции, контрол и мониторинг на охранителните дейности, посочени в плана за сигурност на кораба
Познаване на изискванията и процедурите за докладване до служителя по сигурност на компанията на всякакви пропуски и идентифицирани несъответствия по време на вътрешните одити, периодичните прегледи и инспекции по сигурността
Познаване на методите и процедурите, използвани за промени в плана за сигурност на кораба
Познаване на свързаните с извънредни ситуации планове по сигурност и процедурите за реагиране на заплахи за сигурността или нарушаването на сигурността, включително разпоредбите за поддър- жане на критични операции по връзката кораб/ пристанище, включително и елементи, които могат да се свържат с пиратството и въоръжените грабежи
Работни познания на термините и определенията по морска сигурност и определения, включително елементи, които могат да се отнасят до пиратството и въоръжените грабежи

Оценка на резултатите от одобрените обучения или изпит

Процедурите и действията са в съответствие с принципите, установени от Кодекса ISPS и Конвенцията SOLAS, както е изменена
Нормативните изисквания, свързани със сигурността, са правилно идентифицирани
Процедурите са достигнали ниво на готовност, за да се реагира на промените в морските нива на сигурност
Комуникациите в отговорната зона на служителите по сигурността на кораба са ясни и разбираеми

Оценка на риска по отношение на сигурността, заплахите и уязвимостта

Познаване на оценка на риска и инструменти за оценка
Познания за документацията на оценката на сигурността, включително и на Декларацията за сигурност
Познаване на използваните техники за заобикаляне на мерките по сигурността, включително и тези, използвани от пирати и въоръжени крадци
Познания, позволяващи разпознаването на недискриминационна основа на лицата, представляващи потенциална заплаха за сигурността
Познания, позволяващи разпознаването на оръжия, опасни вещества и устройства, и запознаване с опасностите, които могат да причинят
Познаване на управлението на хора, струпани на едно място, и техники за контрол, когато е уместно
Познания в обработването на свързана със сигурността чувствителна информация и свързаните със сигурността съобщения
Познаване на прилагането и координирането на претърсвания
Познаване на методите за физическо претърсване и неявни проверки

Оценка на резултатите от одобрено обучение или одобрен опит и изпитване, включително и практическа демонстрация на компетентност на:
1. провеждане на физическо претърсване
2. провеждане на неявни проверки

Процедурите и действията са в съответствие с принципите, установени от ISPS Кодекса и Конвенцията SOLAS, както е изменена
Процедурите са достигнали състояние на готовност за реагиране при промени в морските нива на сигурност
Комуникациите в отговорния район на служителя по сигурността на кораба са ясни и разбираеми

Предприемане на редовни инспекции на кораба за гарантиране, че подходящи мерки по сигурността са предприети и се изпълняват

Познаване на изискванията за определяне и контрол на зоните с ограничен достъп
Познаване на контролния достъп до кораба и до зоните с ограничен достъп на борда на кораба
Познаване на методите за ефективен контрол на районите от палубата и районите около кораба
Познаване на аспектите на сигурността, свързани с обработката на товара и подреждането на товара на борда кораба с друг персонал и съответните служители по сигурността на пристанищното съоръжение
Познаване на методите за контролиране на качването, слизането и достъпа, докато са на борда, и последиците от това

Оценка на резултатите от одобрено обучение или изпитване

Процедурите и действията са в съответствие с принципите, установени от ISPS Кодекса и Конвенцията SOLAS, както е изменена
Процедурите са постигнали състояние на готовност за реагиране на промени в морските нива на сигурност
Комуникациите в зоната на служителя по сигурност на кораба са ясни и разбираеми

Увереност, че оборудването за сигурност и системите, ако има такива, се експлоатират правилно и са тествани и калибрирани

Познаването на различните видове оборудване за сигурност и системи и техните ограничения, включително тези, които биха могли да бъдат използвани в случай на нападения от страна на пирати и въоръжени крадци
Познаване на процедурите, инструкциите и указанията за използване на предупредителните системи за сигурност на кораба
Познаване на методите за тестване, калибриране, както и системите за поддържане на сигурността и оборудването, особено на море

Оценка на резултатите от одобрено обучение или изпит

Процедурите и действията са в съответствие с принципите, установени от ISPS Кодекс са и Конвенцията SOLAS, както е изменена

Насърчаване на информираността за сигурността и бдителността

Познаване на обучението, тренировката и изискванията за упражняване в рамките на съответните конвенции, кодекси и ММО циркулярни писма, включително тези, свързани с противодействие на пиратството и въоръжените грабежи
Познаване на методите за повишаване на сигурността, информираността и бдителността на борда
Познаване на методите за оценка на ефективността на упражненията и ученията

Оценка на резултатите от одобрено обучение или изпит

Процедурите и действията са в съответствие с принципите, установени от ISPS Кодекса и Конвенцията SOLAS, както е изменена
Комуникациите в зоната на служителя по сигурност на кораба са ясни и разбираемиРаздел А-VI/6

Задължителни минимални изисквания за сигурност, свързани с обучението и инструктажа на всички моряци

Норми за компетентност за свързаните със сигурността запознаващи обучения

1. Преди да им бъдат възложени задължения на борда на кораб, всички наети или ангажирани лица на кораб за задгранично плаване, от който се изисква да отговаря на разпоредбите на Кодекса ISPS, различни от пасажери, получават одобрено, свързано със сигурността запознаващо обучение, като се вземат предвид указанията, дадени в част Б, за да бъдат способни да:

1. съобщават за инцидент по сигурността, включително пиратство или въоръжен грабеж, заплаха или нападение;

2. познават процедурите, които трябва да спазват при разпознаване на заплаха за сигурността; и

3. участват в свързани със сигурността извънредни ситуации и аварийни процедури.

2. Моряците, на които са им възложени задължения по сигурността или които са наети или ангажирани на борда на кораб за задгранично плаване, преди да им бъдат възложени тези задължения, трябва да получат свързано със сигурността запознаващо обучение за възложените им задължения и отговорности, като се вземе предвид ръководството, посочено в част Б.

3. Свързаното със сигурността запознаващо обучение се провежда от службите по сигурността на кораба или равностойно квалифицирано лице.

Норми на компетентност за осведомяващо обучение по сигурността

4. Морските лица, наети или ангажирани по някакъв начин на борда на кораб, който трябва да отговаря на разпоредбите на Кодекса ISPS за работата на този кораб, като допълнение без да изпълняват определени задължения по сигурността, преди да им бъдат възложени някакви задължения на борда на корабите, трябва да:

1. получат подходящо одобрено обучение или инструктаж по осведомяване със сигурността, както е посочено в таблица A-VI/6-1;

2. се изисква от тях да предоставят доказателства за постигането на необходимото ниво на компетентност за изпълнение на задачите, задълженията и отговорностите, посочени в колона 1 на таблица A-VI/6-1:

2.1 чрез демонстриране на компетентност, в съответствие с методите и критериите за оценка на компетентността, посочени в колони 3 и 4 от таблица A-VI/6-1; и

2.2 чрез изпитване или текущо оценяване като част от одобрена програма за обучение по предметите, изброени в колона 2 на таблица A-VI/6-1.

Преходни разпоредби

До 1 януари 2014 г. моряците, които са започнали одобрен плавателен стаж преди датата на влизане в сила на този раздел, трябва да бъдат способни да докажат, че отговарят на изискванията на точка 4, посредством:

1. одобрен плавателен стаж на кораб за период от най-малко шест месеца общо през последните три години; или

2. изпълняване на функции по сигурността, които се приемат за еквивалентни на морската служба, както се изисква от точка 5.1; или

3. преминаване на одобрен тест; или

4. успешно преминаване на одобрено обучение.

Норми на компетентност за морските лица с определени задължения по сигурността

6. Всяко морско лице, което е определено да изпълнява задължения по сигурността, включително и борба с пиратството и дейности по предотвратяване на въоръжените грабежи, следва да докаже компетентност да поема задачите, задълженията и отговорностите, посочени в колона 1 на таблица A-VI/6-2.

7. Нивото на познания по предметите в колона 2 на таблица A-VI/6-2 трябва да бъде достатъчно, за да може всеки кандидат да извършва определените задължения по сигурността на борда, включително относно борбата с пиратството и дейностите по предотвратяване на въоръжените грабежи.

8. Всеки кандидат за свидетелство трябва да представи доказателства, че е постигнал необходимото ниво на компетентност чрез:

1. демонстриране на компетентност за изпълнение на задачите, задълженията и отговорностите, изброени в колона 1 на таблица A-VI/6-2, в съответствие с методите за демонстриране на компетентност, както и критериите за оценка на компетентност, посочени в колони 3 и 4 на тази таблица; и

2. изпитване или продължително оценяване като част от одобрена програма за обучение, обхващаща материала, посочен в колона 2 на таблица A-VI/6-2.

Преходни разпоредби

9. До 1 януари 2014 г. морските лица с възложени задължения по сигурността, които са започнали одобрен плавателен стаж преди датата на влизане в сила на настоящия раздел, да могат да докажат компетентност за изпълнение на задачите, задълженията и отговорностите, посочени в колона 1 на таблица A-VI/6-2 посредством:

1. одобрен плавателен стаж като персонал на борда на кораб с възложени задължения по сигурността за период най-малко шест месеца общо през последните три години; или

2. да са изпълнявали функциите по сигурността, приети за еквивалентни на морския стаж, изискван в точка 9.1; или

3. преминаване на одобрен тест; или

4. успешно преминаване на одобрено обучение.

Таблица A-VI/6-1

Спецификация на минималните норми за компетентност в областта на осведомеността относно сигурността

Компетентност

Знания, разбиране и професионализъм

Методи за доказване на компетентност

Критерии за оценка на компетентността

Допринасяне за подобряването на морската сигурност чрез повишаване на осведомеността

Основни работни познания за термините и определенията относно морската сигурност, включително елементи, които могат да се отнасят до пиратството и въоръжените грабежи
Основни познания относно международната морска политика за сигурност и отговорностите на правителствата, компаниите и лицата
Основни познания за нивата за морска сигурност и тяхното въздействие върху мерките за сигурност и процедурите на борда на кораба и в пристанищните съоръжения
Основни познания за процедурите относно реда за докладване
Основни познания за свързани със сигурността планове при аварийни ситуации

Оценка на резултатите от одобрен инструктаж или при участие в одобрен курс

Изискванията, свързани с повишаването на морската сигурност, са правилно определени

Разпознаване на заплахите за сигурността

Основни познания за използваните техниките за заобикаляне на мерките за сигурност
Основни познания, позволяващи разпознаването на потенциалните заплахи за сигурността, включително елементите, които могат да се отнасят до пиратството и въоръжените грабежи
Основни познания, позволяващи разпознаването на оръжия, опасни вещества, устройства и запознаване с щетите, които могат да причинят
Основни познания в обработването на информацията и съобщенията, свързани със сигурността

Оценка на резултатите от одобрен инструктаж или при участие в одобрен курс

Заплахите за морската сигурност са правилно определени

Разбиране на необходимостта и методите за поддържане на осведомеността относно сигурността и бдителността

Основни познания за изискванията за обучението, тренировката и упражненията според съответните конвенции, кодекси и циркулярни писма на ММО, включително и тези, които се отнасят до противодействието на пиратството и въоръжените грабежи

Оценка на резултатите от одобрен инструктаж или при участие в одобрен курс

Изискванията, свързани с повишаването на морската сигурност, са правилно определениТаблица A-VI/6-2

Спецификации на минималните норми за компетентност на морските лица с възложени задължения по сигурността

Компетентност

Знания, разбиране и професионализъм

Методи за демонстриране на компетентност

Критерии за оценка на компетентността

Поддържане на определените условия, посочени в плана за сигурност на кораба

Работни познания относно термините и определенията за морската сигурност, включително елементите, които могат да се отнасят до пиратството и въоръжените грабежи
Познаване на международната морска политика за сигурност и отговорностите на правителствата, компаниите и лицата, включително работни познания на елементите, свързани с пиратството и въоръжените грабежи
Познаване на нивата на морската сигурност и тяхното въздействие върху мерките за сигурност и процедурите на борда на кораба и в пристанищните съоръжения
Познаване на процедурите за докладване относно сигурността
Познаване на процедурите и изискванията за учения и упражнения в рамките на съответните конвенции, кодекси и циркуляри на ММО, включително и работно познаване на тези, които могат да бъдат свързани с пиратство и въоръжени грабежи
Познаване на процедурите за провеждане на инспекции и изследвания и за контрол и мониторинг на дейностите по сигурността, посочени в плана за сигурност на кораба
Познаване на свързаните със сигурността планове за непредвидени ситуации и процедурите за реагиране при заплахи за сигурността или нарушаване на сигурността, включително разпоредбите за поддържане на критични операции, връзка кораб/ пристанище, включително и работно познаване на тези, които могат да бъдат свързани с пиратството и въоръжените грабежи

Оценка на резултатите от одобрен инструктаж или при участие
в одобрен курс

Процедурите и действията са в съответствие с принципите, установени от Кодекса ISPS и Конвенцията SOLAS, както е изменена
Нормативните изисквания, свързани със сигурността, са правилно определени
Комуникациите в отговорната зона са ясни и разбираеми

Разпознаване на рисковете и заплахите за сигурността

Познаване на документацията по сигурността, включително и Декларацията за сигурност
Познаване на техники, използвани за заобикаляне на мерките по сигурността, включително и тези, използвани от пирати и въоръжени крадци
Познания, позволяващи разпознаването на потенциалните заплахи за сигурността
Познания, позволяващи разпознаването на оръжия, опасни вещества и устройства, и запознаване със щетите, които могат да причинят
Познаване на методите за управление на хора, струпани на едно място, и контролни техники, където е подходящо
Познания, свързани с обработването на информация и съобщения, свързани със сигурността
Познаване на методите за физическо претърсване и неявни инспекции

Оценка на резултата от инструктаж или при участие в одобрен курс

Процедурите и действията са в съответствие с принципите, установени в Кодекса ISPS и Конвенцията SOLAS, както е изменена

Предприемане на регулярни инспекции по сигурността на кораба

Познаване на техниките за контрол на районите с ограничен достъп
Познаване на контролирания достъп до кораба и зоните с ограничен достъп на борда на кораба
Познаване на методите за ефективен контрол на зоните на палубата и районите около кораба
Познаване на методи за инспектиране, свързани с товара и складовите помещения на кораба
Познаване на методите за контролиране на качването, слизането и достъпа, докато лицата са на борда, и на последиците от това

Оценка на резултата от одобрен инструктаж или при участието в одобрен курс

Процедурите и действията са в съответствие с принципите, установени от Кодекса ISPS и Конвенцията SOLAS, както е изменена

Правилна употреба на оборудването по сигурността и системите, ако има такива

Общо познаване на различните видове оборудване за сигурност и системи, включително тези, които биха могли да бъдат използвани в случай на нападения от страна на пирати и въоръжени крадци, включително техните ограничения
Познаване на необходимостта от изпитване, калибриране и поддържане на системи за сигурност и оборудване, особено на море

Оценка на резултата от одобрен инструктаж или при участието в одобрен курс

Оборудването и системните операции се извършват в съответствие с установените инструкции за оборудването в експлоатация и като се вземат предвид ограниченията на оборудването и системите
Процедурите и действията са в съответствие с принципите, установени от Кодекса ISPS и Конвенцията SOLAS, както е измененаГЛАВА VII

Норми за алтернативното освидетелстване

Раздел А-VII/1

Издаване на алтернативни свидетелства

1. Всеки кандидат за свидетелство на експлоатационно ниво съгласно разпоредбите на глава VII на Приложението към Конвенцията трябва да премине съответно обучение и подготовка и да отговаря на нормите за компетентност за всички функции, предписани в таблица А-II/1 или в таблица А-III/1. Функциите, посочени в таблици А-II/1 или А-III/1, съответно могат да бъдат допълнени, при условие че кандидатът е преминал допълнително обучение и подготовка и отговаря на нормите за компетентност, предписани в тези таблици за съответните функции.

2. Всеки кандидат за свидетелство на ниво управление като лице, командващо кораб с вместимост 500 или повече бруто тона, или лице, на което ще бъде възложено командването на кораба в случай на невъзможност на отговорното лице да командва кораба, трябва да отговаря на нормите за компетентност, посочени в таблица А-II/1, и допълнително да премине обучение и подготовка и да отговаря на нормите за компетентност за всички функции, предписани в таблица А-II/2. Функциите, посочени в таблиците на глава III на тази част на Кодекса, могат да бъдат добавени, при условие че кандидатът е преминал допълнително обучение и подготовка и отговаря на нормите за компетентност, предписани в тези таблици за съответните функции.

3. Всеки кандидат за свидетелство на ниво управление като лице, отговорно за корабна силова уредба с пропулсивна мощност 750 kW или повече, или лице, на което ще бъде възложена такава отговорност в случай на невъзможност на отговорното лице да изпълнява задълженията си, трябва в допълнение към нормите за компетентност, посочени в таблица А-III/1, да премине обучение и подготовка и да отговаря на нормите за компетентност за всички функции, предписани в таблица А-III/2. Функциите, посочени в таблиците на глава II на тази част на Кодекса, могат да бъдат допълнени, при условие че кандидатът е преминал допълнително обучение и подготовка и отговаря на нормите за компетентност, предписани в тези таблици за съответните функции.

4. Всеки кандидат за свидетелство на ниво поддръжка:

1. в навигацията или морското инженерство трябва да е преминал съответното обучение и да покрие нормите за компетентност за предвидената функция в таблица А-II/4 или таблица А-III/4; функциите, посочени в таблица А-III/4 или А-II/4 съответно, могат да бъдат добавени, при условие че кандидатът е преминал, ако е необходимо, допълнително съответстващо обучение и отговаря на нормите за компетентност, предписани в тези таблици за съответната функция;

2. за правоспособен палубен моряк се изисква в допълнение към покриването на нормите за компетентност, посочени в таблица А-II/4, да е преминал съответното обучение и да отговаря на нормите за компетентност за всички функции, посочени в таблица А-II/5; функциите, посочени в таблица А-III/4 или А-III/5, могат да бъдат добавени, при условие че кандидатът е преминал, ако е необходимо, допълнително съответстващо обучение и отговаря на нормите за компетентност, посочени в тази/тези таблица/и за съответната/и функция/и; и

3. за правоспособен моряк от машинното отделение се изисква в допълнение към покриването на нормите за компетентност, посочени в таблица А-III/4, да е преминал съответното обучение и да отговаря на нормите за компетентност за всички функции, посочени в таблица А-III/5; функциите, посочени в таблица А-II/4 или А-II/5, могат да бъдат добавени при условие, че кандидатът премине, ако е необходимо, съответното допълнително обучение и отговаря на нивата за компетентност, посочени в тази/тези таблица/и за съответната/и функция/и.

Раздел А-VII/2

Освидетелстване на моряци

1. В съответствие с изискванията на точка 1.3 от правило VII/1 всеки кандидат за свидетелство на основание разпоредбите на глава VII на експлоатационно ниво по функциите, посочени в таблици А-II/1 или А-III/1, трябва:

1.1 да има одобрен плавателен стаж на кораб не по-малко от една година, като този стаж трябва да включва работа в машинно отделение под ръководството на квалифициран механик не по-малко от шест месеца на задължения и където се изисква функция за корабоводене, носене на вахта на мостика под ръководството на квалифициран вахтен помощник-капитан, не по-малко от шест месеца; и

1.2 да премине по време на този стаж програма за подготовка на кораба, одобрена и отговаряща на изискванията на раздели А-II/1 и А-III/1 и документално потвърдена в одобрен дневник за практическата подготовка.

2. Всеки кандидат за свидетелство на основание разпоредбите на глава VII за изпълнение на ниво управление на комбинация от функциите, посочени в таблици А-II/2 и А-III/2, трябва да има одобрен плавателен стаж на кораб, свързан с изпълнение на функциите, които трябва да бъдат посочени в потвърждението на свидетелството за правоспособност, както следва:

2.1 за лица, некомандващи кораб или неносещи отговорност за корабната силова уредба – изпълнение в течение на 12 месеца на задължения на експлоатационно ниво по правило съответно III/2 или III/3 и където се изисква функция за корабоводене на ниво управление, изпълнение в течение на не по-малко от 12 месеца на задължения по носене на вахта на мостика на експлоатационно ниво;

2.2 за лица, командващи кораб или носещи отговорност за корабната силова уредба – изпълнение в течение най-малко на 48 месеца, включително срока, посочен в точка 2.1 на този раздел, като освидетелствано лице от командния състав на задължения, свързани с функциите, посочени в потвърждението на свидетелството за правоспособност, от които 24 месеца – изпълнявайки функциите, посочени в таблица А-II/1, и 24 месеца – изпълнявайки функциите, посочени в таблици А-III/1 и А-III/2.

3. В съответствие с изискванията на правило VII/1, точка 1.3, всеки кандидат за свидетелство съгласно разпоредбите на глава VII на ниво поддръжка на функциите, определени в таблици А-II/4 и А-III/4, трябва да е преминал:

1. одобрен плавателен стаж, включително не по-малко от 12 месеца опит, който да включва:

1.1 не по-малко от 6 месеца, свързани с изпълнението на задължения по носенето на ходова навигационна вахта; и

1.2 не по-малко от 6 месеца, свързани с изпълнение на задължения в машинното отделение; или

2. специално обучение преди качване на борда на кораба или на борда на кораба, включително с одобрен период на плавателен стаж, който не може да бъде по-малко от 4 месеца и който се състои от:

2.1 не по-малко от 2 месеца, свързани с изпълнението на задължения по носенето на ходова навигационна вахта; и

2.2 не по-малко от 2 месеца, свързани с изпълнение на задължения в машинното отделение;

3. плавателният стаж, обучението и опитът, изисквани в точки 3.1 или 3.2, се извършват под прякото наблюдение на подходящо квалифицирано лице от командния състав или моряк.

4. В съответствие с изискванията на правило VII/1, точка 1.3, всеки кандидат за свидетелство съгласно разпоредбите на глава VII на ниво поддръжка във функциите, определени в таблици А-II/5 и А-III/5, след като е квалифициран да служи като лице от редовия състав, което изпълнява задължения по носене на навигационна и машинна вахта, трябва да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздели А-II/5 и А-III/5 от Кодекса, и да е завършил:

1. одобрен плавателен стаж не по-малко от 30 месеца, който се състои от:

1.1 не по-малко от 18 месеца, свързани с изпълнение на задължения като правоспособен палубен моряк; и

1.2 не по-малко от 12 месеца, свързани с изпълнение на задължения като правоспособен моряк от машинното отделение; или

2. одобрена програма за обучение и не по-малко от 18 месеца одобрен плавателен стаж, състоящ се от:

2.1 не по-малко от 12 месеца, свързани с изпълнение на задължения като правоспособен палубен моряк; и

2.2 не по-малко от 6 месеца, свързани с изпълнение на задължения като правоспособен моряк от машинното отделение; или

3. одобрена специално интегрираща програма за обучение, включваща палубата и машинното отделение, включително не по-малко от 12 месеца одобрен плавателен стаж в обединено палубно и машинно отделение, състоящ се от:

3.1 не по-малко от 6 месеца, свързани с изпълнение на задължения като правоспособен палубен моряк; и

3.2 не по-малко от 6 месеца, свързани с изпълнение на задължения като правоспособен моряк от машинното отделение.

Раздел А-VII/3

Принципи, ръководещи издаването на алтернативни свидетелства

(Няма разпоредби)

Глава VIII

Норми за носенето на вахта

Раздел А-VIII/1

Годност за изпълнение на задълженията

1. Администрациите трябва да вземат предвид опасността от умора на морските лица, особено тези, чиито задължения включват сигурната и безопасна експлоатация на кораба.

2. На всички лица, на които са възложени задължения като служители, отговарящи за носенето на вахта, или като на лица от редовния състав, формиращи част от навигационната вахта, чиито задължения включват поддържане на безопасността, предотвратяването на замърсяването и задължения по сигурността, трябва да им бъде определен период за почивка не по-малко от:

1. най-малко 10 часа почивка за период от 24 часа;

2. 77 часа за всеки период от 7 дни.

3. Часовете на почивка могат да бъдат разделени на не повече от два периода, единият от които трябва да има продължителност най-малко 6 часа, и интервалите между последователните периоди на почивка не трябва да превишават 14 часа.

4. Изискванията към периодите за почивка, формулирани в точки 2 и 3, не е задължително да се спазват в случай на аварийна ситуация или учение или при други извънредни условия на експлоатация. Упражненията по събиране на екипажа, борбата с пожарите и спасителните лодки и упражненията, предвидени от националното законодателство и разпоредбите на международните инструменти, се извършват по начин, който намалява смущенията на периодите за почивка и не води до умора.

5. Администрацията трябва да изисква разписанията за носене на вахта да се поставят на видни места. Разписанията се установяват в стандартизирана форма* на работния език или на езика на кораба и на английски език.

6. Когато един моряк е на повикване, като например, когато в машинното отделение не присъстват хора, на морякът трябва да му бъде предоставен адекватен период на почивка, ако нормалната продължителност на неговата почивка е нарушена от извънредно повикване на работа.

7. Администрациите трябва да изискват записите на дневните часове за почивка на моряците да се водят в стандартизирана форма* на работния език или езиците на кораба и на английски език, за да се може да се осъществи наблюдение и проверка на съответствието с разпоредбите на този раздел.


* Насоките на ИМО/МОТ за разработване на разписания за моряците на борда на корабите относно условията на труд и формите за записване на работното време на моряците на работа или на часовете за почивка могат да бъдат използвани.

Морските лица трябва да получат копие на документите, отнасящи се до тях, които трябва да се заверят от капитана на кораба или от лице, упълномощено от капитана на кораба, както и от моряците.

8. Нищо в този раздел не трябва да се счита за нарушаване правото на капитана на кораба да изисква от моряците да изпълняват необходимата работа за непосредствената безопасност на кораба, лицата на борда или товара или с цел оказване на помощ на други кораби или на лица, бедстващи на море. Съответно капитанът може да отмени разписанието на часовете за почивка и да изиска моряците да работят извънредно до възстановяване на нормалната ситуация. Веднага, след като нормалната ситуация се възстанови, капитанът трябва да осигури на всички морски лица, които са извършвали работа в редовната си почивка, достатъчен период за почивка.

9. Страните могат да предоставят изключения от необходимия брой часове за почивка в точки 2.2 и 3 по-горе при условие, че времето за почивка в никакъв случай не е по-малко от 70 часа за всеки период от седем дни. Изключения от съответния седмичен период за почивка, предвиден в точка 2.2, не трябва се дават за повече от две последователни седмици. Интервалите между двата периода на изключения на борда не трябва да са по-малки от удвоения период на продължителност на изключението. Часовете за почивка, предвидени в точка 2.1, могат да бъдат разделени в не повече от три периода, един от които трябва да бъде с продължителност най-много 6 часа и нито един от другите два периода не трябва да бъде с продължителност, по-малка от 1 час. Интервалите между последователните периоди на почивка не трябва да превишават 14 часа. Изключенията не трябва да превишават два периода с продължителност 24 часа за всеки период с продължителност от 7 дни. Такива изключения, доколкото това е възможно, трябва да следват нивата, определени в съответствие с насоките за предотвратяването на умора, посочени в раздел Б-VIII/1.

10. Всяка администрация създава, за целите на предотвратяването на злоупотребата с алкохол, ограничение на не повече от 0,05 % ниво на алкохол в кръвта (НАК) или 0,25 мг/л алкохол в дъха или количество алкохол, което води до концентрация на алкохол, като за капитани, лица от командния състав и други моряци при изпълнение на определените задължения по безопасност, сигурност и опазване на околната среда.

Раздел А-VIII/2

Организация и принципи на носене на вахта

ЧАСТ 1 – ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

1. Вахтеният помощник-капитан трябва да бъде надлежно подготвен в съответствие с разпоредбите на глава II или на глава VII относно задълженията, свързани с носене на ходова навигационна вахта или вахта на стоянка.

2. Вахтеният механик трябва да бъде надлежно подготвен в съответствие с разпоредбите на глава III или на глава VII относно задълженията, свързани с носене на вахта в машинно отделение.

ЧАСТ 2 – ПЛАНИРАНЕ НА РЕЙСА

Общи изисквания

3. Предстоящият рейс трябва да се планира предварително, като се вземе под внимание цялата уместна информация и всеки положен курс на плаване трябва да бъде проверен преди започване на рейса.

4. Главният механик, при консултация с капитана, трябва предварително да определи потребностите за предстоящия рейс, като вземе под внимание нуждите за гориво, вода, смазочни материали, химикали, разходни материали и други резервни части, инструменти, снабдяване и потребности.

Планиране преди началото на всеки рейс

5. Преди началото на всеки рейс капитанът на всеки кораб трябва да осигури предполагаемия път от пристанището на заминаване до първото посетено пристанище да се планира с използването на надлежни и подходящи карти и други навигационни издания, необходими за предстоящия рейс и съдържащи точна, пълна и откоригирана информация относно тези навигационни ограничения и опасности, които имат постоянен или предсказуем характер и имат отношение към безопасността на плаване на кораба.

Проверка и прокладка на планирания път

6. Когато бъде завършена проверката на планирането на пътя, като се вземе под внимание цялата уместна информация, този път трябва да бъде ясно положен върху съответните карти и да бъде постоянно достъпен за вахтения помощник-капитан, който трябва да провери всеки курс, преди да легне на него.

Отклонение от планирания път

7. Ако по време на рейса е прието решение за промяна на следващото пристанище по планирания път или ако е необходимо за кораба съществено да се отклони от планирания път по други причини, измененият път трябва да се планира преди самото отклонение от първоначално планирания път.

ЧАСТ 3 – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА НОСЕНЕТО НА ВАХТА

8. Носенето на вахта се извършва въз основа на следните принципи на управление на ресурсите на мостика и на машинното отделение:

1. подходяща организация на лица по носенето на вахта следва да се осигури в съответствие със ситуациите;

2. всякакви ограничения на квалификацията или годността на лицата се вземат под внимание при разполагане на лицата за вахтената служба;

3. трябва да се постигне разбиране на индивидуалните задължения и колективните отговорности от лицата, носещи вахта;

4. капитанът, главният механик и служител, отговарящ за задълженията по носенето на вахта, следва да носят подходящо вахта, като използват най-ефективно наличните ресурси, такива като информация, инсталации/оборудване и останалия персонал;

5. лицата, носещи вахта, трябва да разбират функциите и експлоатацията на инсталациите/оборудването и да бъдат запознати с тяхната работа;

6. лицата, носещи вахта, трябва да разбират информацията и как да отговорят на съобщенията от всяка една станция/инсталация/оборудване;

7. информацията от станции/инсталации/оборудване трябва да бъде надлежно съобщена на всички лица, носещи вахта;

8. лицата, носещи вахта, трябва да поддържат обмен на подходяща комуникация във всяка ситуация; и

9. лицата, носещи вахта, уведомяват капитана/главния механик/лицето от командния състав със задължения по носене на вахта без никакво колебание при всяко съмнение относно това, какво действие да предприемат в интерес на безопасността.

ЧАСТ 4 – НОСЕНЕ НА ВАХТА НА МОРЕ

Основни принципи

9. За осигуряване на непрекъснато носене на безопасна вахта Cтраните трябва да обръщат внимание на компаниите, капитаните, главните механици и вахтения персонал за спазването на принципите, посочени по-долу.

10. Капитанът на всеки кораб е задължен да осигурява надлежна организация за поддържане на безопасна ходова навигационна вахта. Вахтените помощник-капитани под общото ръководство на капитана носят отговорност за безопасното управление на кораба по време на своята вахта, като отделят особено внимание в моментите, когато се предприемат мерки за избягване на сблъскване и засядане на плитчина.

11. Главният механик на всеки кораб е задължен, при консултация с капитана, да осигурява надлежна организация за носене на безопасна вахта в машинното отделение.

Опазване на морската среда

12. Капитанът, лицата от командния и редовия състав трябва да чувстват сериозните последствия от експлоатационно или аварийно замърсяване на морската среда и да предприемат всички възможни мерки за предотвратяване на такова замърсяване, особено в рамките на съответните международни и пристанищни правила.

Част 4-1 – Принципи за носене на ходова навигационна вахта

13. Вахтеният помощник-капитан е представител на капитана и постоянно носи първостепенна отговорност за безопасността на плаване на кораба и за спазване на Конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване по море, 1972 г.

Наблюдение

14. Трябва постоянно да се води надлежно наблюдение в съответствие с правило 5 на Конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване по море, 1972 г. Целите на това наблюдение са:

.1 поддържане на постоянна бдителност с помощта на зрението и слуха, както чрез всички други налични средства по отношение на всякакви съществени изменения в експлоатационната обстановка;

.2 всестранна оценка на обстановката и на риска от сблъскване, засядане на плитчина и други навигационни опасности, и

.3 откриване на кораби или самолети, търпящи бедствие, лица, претърпели корабокрушение, потънали кораби, отломки и други опасности за корабоплаването.

15. Наблюдателят трябва да има възможност напълно да съсредоточава своето внимание върху наблюдението. На него не трябва да се възлагат никакви задължения, които могат да му попречат да изпълнява своята основна задача.

16. Задълженията на наблюдателя и на кормчията са различни; кормчията, който стои на кормилото, не трябва да се смята за наблюдател. Това положение не се отнася за малките кораби, при условие че от мястото на кормчията има безпрепятствен кръгов обзор и няма влошаване на видимостта през нощта или каквито и да са други пречки за осъществяване на надлежно наблюдение. През деня вахтеният помощник-капитан може да остане като единствен наблюдател, но това се допуска само при условие, че при всеки такъв случай:

.1 обстановката е оценена старателно и е установено без съмнение, че всички изисквания за безопасност са спазени;

.2 напълно са отчетени всички съответни фактори, включително, но без да се ограничава с това, следното:

– състояние на времето,

– видимост,

– интензивност на корабоплаване,

– близост на навигационни опасности, и

– необходимост от повишено внимание при плаване в райони със системи за разделно движение или в близост до тях, и

.3 има възможност незабавно да се усили вахтата на мостика в случаите, когато това изисква изменилата се обстановка.

17. При определяне на това, че съставът на ходовата навигационна вахта е достатъчен за осигуряване на надлежно наблюдение, капитанът трябва да вземе под внимание всички съответстващи фактори, включително описаните в този раздел на Кодекса, както и следните фактори:

.1 видимост, състояние на времето и морето;

.2 интензивност на движението на кораби и други дейности, осъществявани в района на плаване на кораба;

.3 необходимост от повишено внимание при плаване в райони със системи за разделно движение или други пътища за движение или в близост до тях;

.4 допълнителното натоварване в работата, причинено от характера на функциите на кораба, непосредствените експлоатационни изисквания и очакваните маневри;

.5 годност на всеки член от екипажа, който при необходимост може да бъде включен в състава на вахтата, за изпълнение на съответните задължения;

.6 знание и увереност в професионалната компетентност на лицата от командния състав и екипажа на кораба;

.7 опита на всеки вахтен помощник-капитан и знанията му по обзавеждането, процедурите и маневреността на кораба;

.8 дейностите, осъществявани на кораба по всяко дадено време, включително радиосвръзки, и възможностите незабавно да се усили вахтата на мостика в случай на необходимост;

.9 експлоатационното състояние на приборите и органите за контрол и управление, включително аварийно-предупредителната сигнализация;

.10. управлението на кормилото и гребния винт и маневрените характеристики на кораба;

.11. размерите на кораба и обзора от мястото за управление на кораба;

.12. конфигурацията на мостика в степен, в каквато такава конфигурация може да възпрепятства вахтеният да открие посредством зрение и слух всяко изменение на околната обстановка, и

.13. всички други съответстващи норми, процедури или ръководства относно организацията на вахта и готовността за изпълнение на задължения, които са приети от организацията.

Организация на вахтата

18. При определяне състава на вахтата на ходовия мостик, в която могат да се включат надлежно подготвени лица от редовия състав, трябва да се вземат под внимание, между другото, следните фактори:

.1 непрекъснато присъствие на вахтен персонал на ходовия мостик;

.2 състояние на времето, видимост, дневна светлина или тъмна част от денонощието;

.3 близост на навигационни опасности, които могат да изискват изпълнение на допълнителни навигационни задължения от вахтения помощник-капитан;

.4 използване и техническо състояние на навигационните средства и друго обзавеждане, влияещо върху безопасното плаване на кораба;

.5 наличие на автоматично кормило на кораба;

.6 носене на радиовахта;

.7 органи за контрол на машинно отделение с безвахтено обслужване, сигнализация и индикатори на мостика, процедури за използване и ограничения, и

.8 всякакви необичайни задължения на ходовата навигационна вахта, които могат да възникнат при особени условия на експлоатация.

Приемане на вахта

19. Вахтеният помощник-капитан не трябва да предава вахтата на сменящия го помощник-капитан, ако има основание да смята, че последният не е способен действително да изпълнява своите задължения по носене на вахта. При този случай трябва да бъде информиран капитанът.

20. Застъпващият на вахта помощник-капитан трябва да се убеди, че лицата от неговата вахта са напълно способни да изпълняват своите задължения, особено адаптирането им в условията на нощно наблюдение. Застъпващият на вахта помощник-капитан не трябва да приема вахтата, докато неговото зрение напълно не се е адаптирало към условията на видимост.

21. Преди приемането на вахтата застъпващите на вахта помощник-капитани трябва да се убедят в достоверността на изчисленото или действителното място на кораба, следването на зададения маршрут, курса и скоростта, да проверят органите за контрол на машинно отделение с безвахтено обслужване и да вземат под внимание всички навигационни опасности, очаквани по време на тяхната вахта.

22. Застъпващият на вахта помощник-капитан трябва лично да се убеди за:

.1 наличието на заповеди и други особени инструкции на капитана относно плаването на кораба;

.2 мястото, курса, скоростта и газенето на кораба;

.3 преобладаващи и изчислени приливи, течения, време, видимост и влияние на тези фактори върху курса и скоростта;

.4 процедури за използване на главните двигатели за маневриране с управление от мостика, и

.5 навигационната обстановка, включително:

.5.1 експлоатационно състояние на цялото навигационно обзавеждане и обзавеждане, осигуряващо безопасност, което се използва или вероятно ще се използва по време на вахтата,

.5.2 поправките на магнитния и жирокомпаса,

.5.3 наличието и движението на видимите кораби или корабите, за които се знае, че са в близост,

.5.4 обстоятелства и опасности, които могат да се срещнат по време на вахтата, и

.5.5 възможно влияние на крен, диферент, плътност на водата или отсядане на кораба.

23. Ако по време на приемането на вахтата се изпълнява маневра или друго действие по отклонение от някаква опасност, то приемането на вахтата трябва да се отложи до момента, когато това действие бъде завършено напълно.

Носене на ходова навигационна вахта

24. Вахтеният помощник-капитан е длъжен:

.1 да носи вахта на ходовия мостик;

.2 да не напуска мостика при каквито и да са обстоятелства без надлежна смяна; и

.3 да продължава да носи отговорност за безопасността на плаването на кораба в присъствието на капитана на ходовия мостик дотогава, докато капитанът не му съобщи, че поема върху себе си тази отговорност, и не се убеди, че неговото разпореждане е взаимно разбрано.

25. По време на ходовата вахта за осигуряване на плаването по зададения маршрут вахтеният помощник-капитан трябва, през достатъчно чести промеждутъци от време, да проверява курса, местоположението и скоростта на кораба, използвайки за тази цел всички навигационни средства, които са на разположение.

26. Вахтеният помощник-капитан трябва да знае разположението на всички навигационни средства и средствата, осигуряващи безопасността, както и да умее да ги използва, имайки предвид техните експлоатационни ограничения.

27. Вахтеният помощник-капитан не може да поема върху себе си и не трябва да му се възлагат да изпълнява каквито и да са задължения, които пречат на безопасността при плаването на кораба.

28. При използването на радиолокатор вахтеният помощник-капитан трябва да има предвид необходимостта от постоянно спазване на разпоредбите за ползване на радиолокатор, съдържащи се в действащите Международни правила за предпазване от сблъскването на море.

29. В случай на необходимост вахтеният помощник-капитан е длъжен решително да използва кормилото, корабните машини и звуковата сигнална уредба. При предполагаемо изменение на честотата на въртене на главната машина е необходимо да се даде своевременно предупреждение, ако е възможно, или ефективно да се използват намиращите се на мостика органи за управление на двигателя при машинно отделение с безвахтено обслужване в съответствие с приложимите процедури.

30. Вахтените помощник-капитани трябва да знаят характеристиките на управляемост на своя кораб, включително разстоянието за спиране, и да отчитат, че другите кораби могат да имат различни характеристики на управляемост.

31. Всички предприети по време на вахтата действия, имащи отношение към плаването на кораба, трябва надлежно да се регистрират.

32. Особено важно е вахтеният помощник-капитан по всяко време да осигурява осъществяването на надлежно наблюдение. На кораби, където щурманската рубка е отделена от рулевата, вахтеният помощник-капитан може да влиза в щурманската рубка в случай на необходимост за кратко време за изпълнение на необходимите щурмански задължения, но преди това той трябва да се увери, че това е безопасно и през времето на неговото отсъствие ще бъде осигурено надлежно наблюдение.

33. Експлоатационните проверки на корабното навигационно оборудване трябва да се провеждат на море толкова често, колкото е практически целесъобразно и когато позволяват обстоятелствата, в частност, ако се очакват опасности за безопасното управление на кораба. При необходимост тези проверки трябва да се регистрират. Такива проверки трябва да се провеждат преди пристигане и заминаване от пристанище.

34. Вахтеният помощник-капитан трябва да провежда редовни проверки, за да осигури:

.1 поддържане на правилен курс от кормчията или авторулевото устройство;

.2 определяне на поправката на главния магнитен компас най-малко един път на вахта и ако е възможно, след всяко значително изменение на курса; често сверяване на показанията на жирокомпаса и главния магнитен компас и синхронизирането на репитерите с основния компас;

.3 проверка на преминаването от автоматично управление на кормилото на ръчно най-малко един път на вахта;

.4 нормално функциониране на ходовите и сигналните светлини и другото навигационно обзавеждане;

.5 нормално функциониране на радиосредствата в съответствие с точка 86 на този раздел, и

.6 нормално функциониране на органите за контрол на машинно отделение с безвахтено обслужване, аварийно-предупредителната сигнализация и индикатори.

35. Вахтеният помощник-капитан трябва да има предвид необходимостта от постоянно спазване на изискванията на действащата Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), 1974 г.* Вахтеният помощник-капитан трябва да взема под внимание:

.1 необходимостта да извика своевременно кормчия и да премине на ръчно управление на кормилото, за да излезе по безопасен начин от всяка потенциално опасна ситуация; и

.2 че при управление на кораба чрез автокормилното устройство е опасно да се допуска развитие на ситуация до момента, когато вахтеният помощник-капитан е без съдействие и трябва да прекъсне наблюдението, за да изпълнява екстрени действия.

36. Вахтените помощник-капитани трябва съвършено да знаят използването на установените на кораба електронни радионавигационни средства, включително техните възможности и ограничения, и при необходимост да използват всяко от тези средства. Те трябва да имат предвид, че ехолотът е важно навигационно средство.

37. Вахтеният помощник-капитан трябва да използва радиолокатора всеки път, когато среща или очаква ограничена видимост, и постоянно при плаване в райони с интензивно корабоплаване, отчитайки ограниченията на радиолокатора.

38. Вахтеният помощник-капитан трябва да осигури използваните скали за разстояние на радиолокатора да се превключват достатъчно често за възможно най-ранно откриване на ехосигнали. Трябва да се има предвид, че ехосигналите от малки обекти или обекти, имащи слаба отражателна способност, могат да не бъдат открити.

39. При използване на радиолокатор вахтеният помощник-капитан трябва да избира подходяща скала за разстояние, внимателно да следи радиолокационното изображение на екрана и своевременно да започне прокладка на курсовете на целите и систематически анализ на тяхното движение.

40. Вахтеният помощник-капитан е длъжен незабавно да уведоми капитана:

.1 при влошаване или очаквано влошаване на видимостта;

.2 ако условията на движение на корабите или преместването на отделни кораби крие опасност;

.3 ако възникват затруднения при поддържането на зададения курс;

.4 ако в очакваното време не се съзре бряг, навигационен знак или очаквана дълбочина;

.5 ако неочаквано се съзре бряг, навигационен знак или се случи промяна на дълбочината;


* Виж правила V/19, V/19-1 и V/19-2.

.6 при повреда на двигателите, органите за дистанционно управление на главните машини, рулевото устройство или важно навигационно обзавеждане, аварийно-предупредителната сигнализация или индикатор;

.7 при отказ на радиообзавеждането;

.8 в щормово време, ако има съмнение за възможна повреда;

.9 когато корабът срещне опасност за плаването, като лед или изоставен кораб; и

.10 при всяка друга аварийна ситуация или в случай на възникване на каквото и да е съмнение.

41. Въпреки изискването за незабавно уведомяване на капитана при посочените по-горе обстоятелства вахтеният помощник-капитан трябва, освен това, ако изискват обстоятелствата, да предприеме решителни действия за осигуряване безопасността на кораба.

42. Вахтеният помощник-капитан е длъжен да дава на персонала на вахтата всички необходими инструкции и информация, осигуряващи носенето на безопасна вахта, включително наблюдение.

Носене на вахта в различни условия и райони

Плаване при хубаво време

43. Вахтеният помощник-капитан трябва често и точно да взема компасни пеленги на приближаващите се кораби, за да определя своевременно риска от сблъскване, и да има предвид, че такава опасност може понякога да съществува даже при забележимо изменение на пеленга, особено при приближаване на много голям кораб или буксиран състав или при приближаване с кораб на малка дистанция. Вахтеният помощник-капитан трябва да предприема своевременни и правилни действия в съответствие с приложимите Международни правила за предпазване от сблъскването по море, 1972 г., и след това да проверява дали тези действия дават желания резултат.

44. При хубаво време вахтеният помощник-капитан трябва, при възможност, да практикува използването на радиолокатора.

Плаване при ограничена видимост

45. При ограничение или очаквано ограничение на видимостта първата отговорност на вахтения помощник-капитан е изпълнението на съответстващите изисквания на Международните правила за предпазване от сблъскването по море, 1972 г., особено по отношение подаването на сигнали за мъгла, движение с безопасна скорост и готовност на двигателите за незабавна маневра. В допълнение вахтеният помощник-капитан трябва:

.1 да информира капитана;

.2 да постави наблюдател;

.3 да включи ходовите светлини, и

.4 да включи радиолокатора и да го използва.

Плаване през тъмната част на денонощието

46. Капитанът и вахтеният помощник-капитан при организиране на наблюдението трябва да имат предвид обзавеждането на мостика и навигационните средства, достъпни за използване, техните ограничения, както и приетите процедури и предпазни мерки.

Плаване в крайбрежни води и райони с интензивно корабоплаване

47. При плаване в тези райони трябва да се използват карти с най-големия мащаб, коригирани с най-новата разполагаема информация. Определянето на местоположението трябва да става през кратки промеждутъци от време и чрез повече от един метод, когато обстоятелствата позволяват.

48. Вахтеният помощник-капитан трябва точно да разпознава всички срещани навигационни знаци.

Плаване с пилот на борда

49. Присъствието на пилот на борда и изпълняването от него на неговите задължения не освобождава капитана или вахтения помощник-капитан от задълженията и отговорностите им за безопасността на кораба. Капитанът и пилотът трябва да обменят информация относно плаването, местните условия и характеристиките на кораба. Капитанът и/или вахтеният помощник-капитан трябва да работят в тесен контакт с пилота и да следят за местоположението и движението на кораба.

50. Ако възникне съмнение по отношение на действията или намеренията на пилота, вахтеният помощник-капитан трябва да поиска разясняване от пилота и ако съмнението все пак съществува, незабавно да уведоми капитана и да предприеме необходимите мерки до неговото пристигане на мостика.

Кораб на котва

51. Ако капитанът счете за необходимо, непрекъснатото носене на ходова вахта се осъществява и при стоене на котва. Когато корабът е на котва, вахтеният помощник-капитан трябва:

.1 възможно най-бързо да определи и нанесе местоположението на кораба на съответната карта;

.2 когато позволяват обстоятелствата, достатъчно често да проверява, чрез вземане на пеленги на навигационните знаци или лесно познавани брегови обекти, стои ли корабът на котва безопасно;

.3 да осигури ефективно наблюдение;

.4 да осигури периодични обходи на кораба;

.5 да наблюдава метеорологичните условия, приливите и състоянието на морето;

.6 да осигури готовност на главните двигатели и другите механизми в съответствие с указанията на капитана;

.7 да уведоми капитана при влошаване на видимостта;

.8 да осигури излагането на надлежни светлини и знаци и подаване на съответните звукови сигнали съгласно всички приложими правила; и

.9 да предприема мерки за опазване на околната среда от замърсяване от кораба и да спазва приложимите правила за предотвратяване на замърсяване.

Част 4-2 – Принципи за носене на ходова машинна вахта

52. Терминът "машинна вахта", използван в части 3-2, 4-2 и 4-4 на този раздел, означава лице или група лица, съставляващи вахтата, или период на отговорност на лице от командния състав, през който неговото непосредствено присъствие в машинното отделение се изисква или може да не се изисква.

53. Вахтеният механик е представител на главния механик и неговото основно задължение в течение на цялата вахта е осигуряване на надеждна и ефикасна работа на механизмите, влияещи на безопасността на кораба, както и грижите за тях. Вахтеният механик носи отговорност за експлоатацията и проверките, доколкото е необходимо, на всички механизми и обзавеждане, за които отговаря машинната вахта.

Организация на вахтата

54. Съставът на вахтата трябва винаги да бъде достатъчен за осигуряване безопасната работа на всички механизми, влияещи върху експлоатацията на кораба, както на автоматичен, така и на ръчен режим на управление, и да съответства на преобладаващите обстоятелства и условия.

55. При определянето на състава на вахтата в машинното отделение, в която могат да влизат и подходящи подготвени членове от редовия състав, трябва да се вземат под внимание следните критерии:

.1 типа на кораба, типа и състоянието на механизмите;

.2 постоянно наблюдение на работата на всички механизми, влияещи върху безопасната експлоатация на кораба;

.3 всякакви особени режими на експлоатация, зависещи от външни условия, като състояние на времето, ледова обстановка, замърсени води, плитки води, аварийна обстановка, ограничени възможности, предизвикани от повреди или борба със замърсяване;

.4 квалификацията и опита на персонала от машинната вахта;

.5 безопасността на човешкия живот, кораба, товара и пристанището и опазването на околната среда;

.6 спазването на международните, националните и местните правила, и

.7 осигуряване на нормалната експлоатация на кораба.

Приемане на вахтата

56. Вахтеният механик не трябва да предава вахтата на приемащия механик, ако има основание да смята, че последният не е способен по надлежния начин да изпълнява своите задължения по носене на вахта. При този случай трябва да бъде информиран главният механик.

57. Приемащият вахтата механик трябва да се убеди, че лицата от неговата вахта са напълно способни да изпълняват ефективно своите задължения.

58. Преди приемането на вахтата приемащият вахтен механик трябва да обърне внимание на следното:

.1 разпорежданията по вахтата и особените инструкции на главния механик относно експлоатацията на корабните системи и механизми;

.2 характера на всички работи, изпълнявани по механизми и системи, заетите лица в тези работи и потенциалните опасности;

.3 нивото и където е възможно, състоянието на водата и остатъците в сантините, баластните танкове, отстойните танкове, танковете за прясна вода, сточните цистерни и специалните изисквания по използване или изхвърляне на съдържанието им;

.4 състоянието и нивото на горивото в резервните танкове, отстойните и разходните цистерни и други горивни цистерни;

.5 всички специални изисквания относно изхвърлянето от санитарните системи;

.6 състоянието и режима на експлоатация на различните главни и спомагателни системи, включително системата за разпределение на електроенергията;

.7 състоянието на оборудването на постовете за контрол и управление, където има, и обзавеждането, което се управлява ръчно;

.8 състоянието и режима на експлоатация на системи за автоматично управление и защита на котли, като система за защита по прекъсване на факела, системи на защита по пределни нива на водата, системи за управление на горенето, системи за управление на подаването на гориво и друго обзавеждане, свързано с експлоатацията на парни котли;

.9 всички потенциално неблагоприятни условия на експлоатация в резултат на лошо време, ледова обстановка, замърсени или плитки води;

.10 всички специални режими на експлоатация, предизвикани от повреждане на обзавеждане или неблагоприятни условия на експлоатация на кораба;

.11 докладите на лицата от редовия състав на машинната команда относно назначените им задължения;

.12 наличните средства за борба с пожар; и

.13 състоянието на попълване на машинния дневник.

Носене на машинна вахта

59. Вахтеният механик трябва да осигурява условия носенето на вахта да се осъществява по установения ред и че под негово ръководство лицата от редовия състав на машинната вахта да гарантират за безопасната и ефективна работа на главната пропулсивна уредба и спомагателното обзавеждане.

60. Вахтеният механик трябва да продължава да носи отговорност за работата в машинното помещение, независимо от присъствието в него на главния механик, докато не му бъде специално съобщено за поемането от главния механик на такава отговорност и това не бъде взаимно разбрано.

61. Всички членове на машинната вахта трябва да знаят задълженията си при носене на вахта. Освен това всеки член на вахтата трябва да знае по отношение на своя кораб следното:

.1 използването на съответните системи за вътрешнокорабни свръзки;

.2 пътищата за евакуация от машинното помещение;

.3 системите за аварийно-предупредителна сигнализация, използвани в машинното отделение, и да може да различава сигналите, особено при даване на сигнала за включване на станцията за пожарогасене с газове, и

.4 количеството, разположението и типа на противопожарното обзавеждане и обзавеждането, необходимо за борбата за живучест в машинното отделение, неговото използване и различните предпазни мерки, които трябва да се спазват.

62. Необходимо е да се обръща внимание на всеки механизъм, който работи ненормално или се очаква да работи неизправно, или изисква специално обслужване, с отчитане на вече взетите мерки. Ако това изисква, трябва да се набележи план за допълнителни действия.

63. В машинното отделение, където се изисква постоянно присъствие на вахтата, вахтеният механик трябва да бъде готов по всяко време да управлява корабната пропулсивна уредба, изпълнявайки разпорежданията за изменение на посоката или скоростта на въртене на уредбата.

64. В случаите, когато машинното отделение периодично преминава на безвахтено обслужване, вахтеният механик трябва да бъде готов във всеки момент да отиде в машинното отделение.

65. Всички нареждания от мостика трябва незабавно да се изпълняват. Измененията на посоката или скоростта на въртене на корабната пропулсивна уредба трябва да се регистрират освен в случаите, когато администрацията счете, че за кораб с определени размери и характеристики такава регистрация не е целесъобразна. Вахтеният механик трябва да осигури наличието на членовете на вахтата в поста за управление на корабната пропулсивна уредба, когато тя се управлява ръчно, по време на маневриране или при положение "внимание на машината".

66. Трябва да се отделя необходимото внимание на техническото обслужване и грижата за всички механизми, включително на механичните, електрическите, хидравличните и пневматичните системи, на уредите за управлението им и устройствата за тяхната защита, на системите за битово обслужване и отчитането на разхода на запасите и резервните части.

67. Главният механик трябва да предостави на разположение на вахтения механик цялата информация на профилактичен ремонт, отстраняване на повреди или ремонтни работи, подлежащи за изпълнение през вахтата. Вахтеният механик носи отговорност за изключването, изолирането, превключването и регулирането на всички механизми, които са на негово завеждане. Всички извършени работи трябва да бъдат съответно регистрирани.

68. Когато корабната силова уредба е в състояние на готовност, вахтеният механик трябва да осигури незабавното действие на всички механизми и обзавеждане, които могат де се използват при извършване на маневри, както и достатъчен резерв от мощност за захранване на кормилната уредба и другите потребители.

69. На вахтения механик не трябва да му се възлагат и той не може да поема задължения, които му пречат да обслужва корабната пропулсивна уредба и спомагателното обзавеждане. Той трябва да осигури постоянно наблюдение на корабната пропулсивна уредба и спомагателното обзавеждане до момента, в който се смени от вахта, и трябва периодично да преглежда механизмите, за които отговаря. Той трябва да осигури надлежни обходи на помещенията на машинното отделение и кормилната уредба с цел откриване на неизправности в работата и повреди на обзавеждането и да прави съобщения за това, да извършва текущо регулиране и поддържане на обзавеждането в надлежно състояние и други необходими задачи.

70. Вахтеният механик трябва да изисква от вахтения персонал да го информира за потенциално опасни условия, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху механизмите или да поставят под опасност човешкия живот или кораба.

71. Вахтеният механик трябва да осигури наблюдение на вахтата в помещенията на машинното отделение и да организира смяната в случай на неспособност на член на машинната вахта да изпълнява своите задължения. Вахтата не трябва да оставя машинното отделение без контрол по начин, който не може да осигури възможност за ръчно управление на механичната уредба или дроселните клапи и регулатори.

72. Вахтеният механик трябва да предприеме необходимите действия за ограничаване на последствията от повреди, възникнали в резултат на повреждане на обзавеждане, пожар, наводняване, пробойна, сблъскване, засядане на плитчина или други причини.

73. Преди да предаде вахтата, вахтеният механик трябва по съответен начин да регистрира всички събития, които са се случили по време на вахтата, свързани с експлоатацията на главните и спомагателните механизми.

74. Вахтеният механик трябва да помага на всеки механик, отговорен за техническото обслужване, при провеждане на всички дейности по профилактика, борба за живучест или ремонт. Такива дейности трябва да включват, без да се ограничава само с това, следното:

.1 изолиране и изключване на обзавеждането, на което трябва да се извършват работи, и въвеждане в действие на дублиращото обзавеждане;

.2 регулиране на останалата в работа част от уредбата за надлежно и безопасно функциониране по време на техническото обслужване;

.3 вписване в машинния дневник или друг подходящ документ на сведения за обзавеждането, на което се извършват работи, заетия персонал, предприетите мерки за безопасност и от кого, което ще помогне и обърне внимание на приемащия механик, и

.4 проверка и въвеждане в действие, при необходимост, на ремонтирания механизъм или обзавеждане.

75. Вахтеният механик трябва да осигури така, че всяко лице от редовия състав на машинна команда, което изпълнява работи по техническото обслужване, да може да окаже помощ при ръчното управление на механизмите в случай на излизане от строя на средствата за автоматизация.

76. Вахтеният механик трябва да има предвид, че промяната на скоростта на кораба при неизправност на механизми или загубата на управление може да застраши безопасността на кораба и човешкия живот на море. На мостика трябва да бъдат незабавно уведомени в случай на пожар или всякакви неизбежни действия в машинните помещения, които могат да доведат до намаление на скоростта на кораба, непосредствена опасност от повреди на кормилното устройство, спиране на главния двигател или изменение на производството на електроенергия или подобни заплахи за безопасността. Това уведомяване, по възможност, трябва да бъде направено преди промяната на скоростта на кораба, за да се предостави на мостика максимално време за предприемане на всички възможни действия за избягване на потенциално морско произшествие.

77. Вахтеният механик трябва незабавно да уведомява главния механик при следните случаи:

.1 когато се повреди главният двигател или има някакво нарушение в нормалната му работа, което може да застраши безопасната експлоатация на кораба;

.2 когато се появят нарушения в работата, които могат да доведат до повреда или излизане от строя на пропулсивната уредба, спомагателните механизми или системите за контрол и управление, и

3. във всяка аварийна ситуация или при възникване на съмнение за това, какво решение или мерки да се предприемат.

78. Независимо от изискването за незабавно уведомяване на главния механик в посочените по-горе случаи, вахтеният механик трябва, ако обстоятелствата изискват, решително да предприема мерки за осигуряване безопасността на кораба, механизмите и екипажа.

79. Вахтеният механик трябва да дава на вахтения персонал цялата необходима информация и инструкции, които ще осигурят носенето на безопасна вахта. Работите по текущо техническо обслужване на механизмите, изпълнявано като инцидентна задача при носене на вахта, трябва да съставлява неразделна част от реда за носене на вахта. Детайлният ремонт, включващ ремонт на електрическо, механично, хидравлично, пневматично или приложимо електронно обзавеждане на кораба, трябва да се провежда със знанието на вахтения механик и на главния механик. Тези ремонтни операции трябва да се регистрират.

Носене на вахта в различни условия и райони

Плаване в условия на ограничена видимост

80. Вахтеният механик трябва да осигурява непрекъснато въздух или пара за подаване на звукови сигнали, незабавно да изпълнява командите от мостика относно изменението на скоростта или направлението на работа на главния двигател и постоянна готовност на спомагателните механизми, използвани при маневриране.

Плаване в крайбрежни води и райони с интензивно корабоплаване

81. Вахтеният механик трябва да осигури така, че всички механизми, свързани с маневрирането на кораба, да могат незабавно да бъдат приведени на ръчно управление, когато го уведомят, че корабът плава в район с интензивно корабоплаване. Вахтеният механик трябва също да осигури достатъчен резерв мощност за кормилното устройство и други потребители при маневриране. Аварийното кормилно устройство и другото спомагателно обзавеждане трябва да бъдат готови за незабавно привеждане в действие.

Кораб на котва

82. На незащитена котвена стоянка главният механик трябва да се консултира с капитана следва ли да се носи или да не се носи ходова вахта.

83. Когато корабът е на котва на открит рейд или при каквито и да са други условия в открито море, вахтеният механик трябва да осигури:

.1 поддържането на ефикасна вахта;

.2 извършването на периодични проверки на работещите механизми и на механизмите в положение "готовност";

.3 поддържането на главните и спомагателните механизми в положение "готова машина" според нарежданията от мостика;

.4 вземането на мерки за предпазване от замърсяване и спазването на приложимите правила за предотвратяване на замърсяването на околната среда, и

.5 изправността и готовността за действие на всички системи за борба за живучест и противопожарни системи.

Част 4-3 – Принципи за носене на радиовахта

Общи разпоредби

84. Администрациите трябва да насочат вниманието на компаниите, капитаните и лицата, носещи радиовахта, да изпълняват следните разпоредби за осигуряване носенето на надлежна радиовахта, осигуряваща съответна безопасност, когато корабът се намира в морето. При изпълняване на Кодекса е необходимо да се взема под внимание Правилникът за радиосъобщения.

Организация на вахтата

85. При организиране на радиовахтата капитанът на всеки морски кораб трябва:

.1 да осигури така, че носенето на радиовахтата да отговаря на съответните разпоредби на Правилника за радиосъобщения и Конвенцията SOLAS;

.2 да осигури условия първостепенните задължения по носене на радиовахта да не оказват отрицателно въздействие върху воденето на радиообмен, който не е свързан с безопасното движение на кораба и безопасността на корабоплаването, и

.3 да вземе под внимание радиообзавеждането, монтирано на борда, и неговото експлоатационно състояние.

Носене на радиовахта

86. Вахтеният радиооператор трябва:

.1 да осигури носенето на радиовахта на честотите, предвидени в Правилника за радиосъобщения и Конвенцията SOLAS, и

.2 по време на носенето на вахта периодично да проверява радиообзавеждането и неговото захранване и да докладва на капитана за всяка забелязана неизправност на това обзавеждане.

87. Трябва да се изпълняват изискванията на Правилника за радиосъобщения и Конвенцията SOLAS относно воденето на радиотелеграфен дневник или радиодневник.

88. Воденето на радиодневник в съответствие с изискванията на Правилника за радиосъобщения и Конвенцията SOLAS е задължение на радиооператора, на когото е възложена главната отговорност за радиосвръзките при бедствие. На вписване подлежат следните събития с посочване на времето, когато са се случили:

.1 резюме на радиообмена в случай на бедствие, срочност и за целите на безопасността;

.2 важни инциденти относно радиослужбата;

.3 когато е необходимо, местоположението на кораба най-малко веднъж на ден, и

.4 резюме на състоянието на радиообзавеждането и неговото захранване.

89. Радиодневникът трябва да се съхранява на мястото за водене на радиосвръзки при бедствие и трябва да бъде достъпен за:

.1 проверки от капитана, и

.2 проверки от всяко упълномощено от администрацията длъжностно лице и всяко надлежно упълномощено длъжностно лице, осъществяващо контрол съгласно член Х на Конвенцията.

ЧАСТ 5 – НОСЕНЕ НА ВАХТА В ПРИСТАНИЩЕ

Принципи относно носенето на всички вахти

Общи положения

90. Капитанът на всеки кораб в пристанище, безопасно завързан или закотвен при нормални условия, трябва да организира ефективно носене на вахта с цел осигуряване на безопасност. Специалните изисквания могат да се окажат необходими за специални видове корабни пропулсивни уредби или спомагателно обзавеждане, за кораби, превозващи опасни, токсични или леснозапалими вещества или други по-особени видове товари.

Организация на вахтата

91. Вахтата на палубата, когато корабът се намира в пристанище, трябва да бъде организирана така, че постоянно да осигурява:

.1 безопасността на човешкия живот, кораба, пристанището и околната среда, безопасна експлоатация на всички механизми, свързани с товарните операции;

.2 съблюдаването на международните, националните и местните правила, и

.3 спазването на заповедите и нормалния порядък на кораба.

92. Капитанът на кораба трябва да определи състава и продължителността на вахтата на палубата в зависимост от условията на завързване, типа на кораба и характера на задълженията на вахтата.

93. Ако капитанът счете за необходимо, вахтата на палубата трябва да се носи от квалифицирано лице от командния състав.

94. Необходимото обзавеждане трябва да бъде подредено и стъкмено за ефикасно носене на вахтата.

95. Главният механик, съгласувано с капитана, трябва да осигури организацията на носене на вахта в машинното отделение, която да съответства на изискванията за безопасна машинна вахта в пристанище. При определяне на състава на машинната вахта, в която могат да влизат подходящи лица от редовия състав на машинната команда, трябва да бъде взето под внимание следното:

.1 на всички кораби с пропулсивна мощност 3000 kW и повече трябва винаги да има вахтен механик;

.2 на кораби с пропулсивна мощност, по-малка от 3000 kW, по усмотрение на капитана и съгласувано с главния механик може да няма вахтен механик, и

.3 по време на вахта на вахтения механик не трябва да се разпорежда или той да поема задачи или задължения, които биха му попречили да изпълнява задълженията си по наблюдение на работата на корабните механизми и системи.

Приемане на вахта

96. Вахтеният помощник-капитан или вахтеният механик не трябва да предава вахтата на приемащия помощник-капитан или механик, ако е очевидно, че те са в състояние да изпълняват задълженията си ефикасно по носене на вахтата. В този случай трябва да бъде уведомен капитанът или съответно главният механик. Приемащото вахтата лице от командния състав трябва да осигури всички членове на неговата вахта да бъдат напълно способни да изпълняват ефективно своите задължения.

97. Когато в момента на предаването на вахтата трябва да се извърши важна операция, тя трябва да бъде завършена от приемащото вахтата лице от командния състав, освен ако капитанът или главният механик не е заповядал друго.

Част 5-1 – Приемане на палубна вахта

98. Преди да приеме вахтата, приемащият помощник-капитан трябва да бъде информиран от предаващия относно:

.1 дълбочината на кейовото място, газенето на кораба, нивото и времето на висока и ниска вода; състоянието и натегнатостта на вързалата, състоянието на котвите и веригите и другите особености по швартовката, важни за безопасността на кораба; състоянието на главния двигател и готовността му за използване в аварийни ситуации;

.2 всички работи, подлежащи за извършване на борда; естеството, количеството и разположението на товара – натоварен или разтоварен, и всякакви остатъци след разтоварване на кораба;

.3 нивото на водата в сантините и баластните танкове;

.4 издигнатите сигнали и светлини или подаваните звукови сигнали;

.5 броя на членовете на екипажа, необходим на борда, и присъствието на други лица на борда;

.6 състоянието на противопожарните средства;

.7 някои специални пристанищни правила;

.8 постоянните и специалните заповеди на капитана;

.9 възможните начини за свръзка между кораба и бреговия персонал, включително пристанищните власти, в случай на опасност или искане за помощ;

.10. други важни условия за безопасността на кораба, неговия екипаж, товара или за опазване на околната среда от замърсяване, и

.11. процедурите за уведомяване на съответните власти за всяко замърсяване на околната среда в резултат от дейностите на кораба.

99. Преди да приеме вахтата, приемащият помощник-капитан трябва да се убеди, че:

.1 осигуряването на вързалата и котвената верига е нормално;

.2 съответните сигнали или светлини са правилно разположени или издигнати, или се подават правилно звуковите сигнали;

.3 мерките за безопасност и противопожарните правила се съблюдават;

.4 е запознат с естеството на вредните или опасните вещества, които се товарят или разтоварват, както и с необходимите действия в случай на разлив или пожар;

.5 няма външни предпоставки и условия за излагане кораба на опасност, както и че неговият кораб не създава опасност за другите кораби.

Част 5-2 – Приемане на машинна вахта

100. Преди да приеме вахтата, приемащият механик трябва да бъде информиран от предаващия относно:

.1 разпорежданията за деня, специалните разпореждания, свързани с експлоатацията на кораба, техническото обслужване, ремонтите на корабните механизми и контролните системи;

.2 естеството на всички дейности по поддържането и техническото обслужване на механизмите и системите на кораба, заетите в тези дейности лица и възможните опасности;

.3 нивото и състоянието на водата или утайките в сантините, баластните танкове, слоп танковете, танковете за отпадъчни води, отстойните танкове, както и за специалните изисквания за използване или изхвърляне на наличните количества;

.4 всякакви специални изисквания за отстраняване на отпадъци от санитарната система;

.5 състоянието и степента на готовност за използване на преносимите пожарогасителни средства и стационарните пожарогасителни уредби и пожароизвестителни системи;

.6 упълномощените за извършване на ремонтни работи лица, тяхното работно място и естеството на ремонтните работи и другите упълномощени лица и необходимия екипаж;

.7 всички пристанищни правила по отношение на корабните отпадъци, противопожарните изисквания и готовността на кораба, особено когато се очаква лошо време;

.8 възможните начини за свръзка между кораба и брега, включително с пристанищните власти, в случай на възникване на аварийна ситуация или за искане на помощ;

.9 други важни условия за безопасността на кораба, неговия екипаж, товара или за опазване на околната среда от замърсяване, и

.10 процедурите за уведомяване на съответните власти за всяко замърсяване на околната среда в резултат на техническа дейност.

101. Преди да приеме вахтата, приемащият механик трябва да бъде информиран от предаващия, както е изложено по-горе, и:

.1 да знае наличните и потенциалните източници на енергия, топлина и осветление и тяхното разпределение;

.2 да знае разположението и наличностите на горивото, маслата и всички запаси на вода, и

.3 да бъде готов да подготви кораба и неговите механизми, доколкото е възможно, за непредвидена или за аварийна ситуация, както се изисква.

Част 5-3 – Носене на палубна вахта

102. Вахтеният помощник-капитан трябва:

.1 през съответни интервали от време да обикаля и проверява кораба;

.2 да обръща особено внимание на:

.2.1 състоянието и закрепването на трапа, котвената верига и вързалата, особено по време на смяната на приливно-отливното течение или на кей с голямо издигане и падане на нивото на водата, като, ако е необходимо, предприема действия, докато се убеди, че те са в нормално работно състояние,

.2.2 газенето, водата под кила и състоянието на кораба за избягването на опасен крен или диферент при товарни операции или баластиране,

.2.3 състоянието на времето и морето,

.2.4 съблюдаването на всички правила за безопасност и противопожарна охрана,

.2.5 нивото на водата в сантините и танковете,

.2.6 наличието и местонахождението на всички лица на борда, особено на тези в отдалечени или затворени помещения, и

.2.7 издигането на необходимите сигнали или светлини и подаването на звукови сигнали при необходимост;

.3 при лошо време или при получаване на щормово предупреждение да вземе всички необходими мерки за защита на кораба, хората и товара;

.4 да предприема всички необходими мерки за предотвратяване на замърсяване на околната среда от кораба;

.5 при аварийна ситуация, застрашаваща безопасността на кораба, да обяви тревога, да уведоми капитана и да вземе всички възможни мерки за предотвратяване на повреди по кораба и ако е необходимо, да поиска помощ от бреговите власти или съседни кораби;

.6 да знае състоянието на стабилитета на кораба, така че в случай на пожар да е в състояние да уведоми бреговата противопожарна служба за количеството вода, което може да се подаде на борда без опасност за кораба;

.7 да предлага помощ на хора и кораби, търпящи бедствие;

.8 да взема необходимите мерки за предотвратяването на инциденти или повреди при превъртане на корабния винт, и

.9 да регистрира в корабния дневник всички събития, отнасящи се за кораба.

Част 5-4 – Носене на машинна вахта

103. Вахтеният механик трябва да обръща особено внимание на:

.1 съблюдаването на всички заповеди, специалните процедури при експлоатацията и правилата по отношение на опасностите и тяхното предотвратяване на всички места, за които носи отговорност;

.2 контролно-измерителните уреди и системи, които следят работата на всички източници на енергия и възлите им;

.3 технологиите, методите и процедурите, необходими за предотвратяване на нарушения на правилата на местните власти по отношение на замърсяването;

.4 състоянието на сантините.

104. Вахтеният механик трябва:

.1 при аварийна ситуация, когато по негово мнение положението го налага, да задейства сигналната система и да вземе всички възможни мерки, за да предотврати щети на кораба, товара и хората на борда;

.2 да бъде запознат с изискванията на помощник-капитана относно обзавеждането, необходимо за товарно-разтоварната дейност, и допълнителните изисквания към баластната и други системи, контролиращи стабилитета на кораба;

.3 да прави чести контролни обхождания, за да установи лошо функциониране или повреди в обзавеждането и да вземе незабавно мерки за отстраняването им и осигуряване безопасността на кораба, товарните операции, пристанището и околната среда;

.4 да се увери, че необходимите предпазни мерки са взети в рамките на неговата отговорност, за избягване на злополуки или повреди на различни електрически, хидравлични, пневматични и механични уредби на кораба, и

.5 да се увери, че всички важни параметри, свързани с работата, регулирането и ремонта на корабните механизми, са задоволително регистрирани.

Част 5-5 – Носене на вахта в пристанище на кораби, превозващи опасни товари

Общи положения

105. На кораб, превозващ опасни товари, включително избухливи, леснозапалими, отровни, вредни за здравето или замърсяващи околната среда вещества, капитанът трябва да осигури носенето на безопасна вахта. На кораб, превозващ насипни или наливни опасни товари, това може да бъде постигнато чрез постоянно наличие на надлежно квалифицирани лица от командния състав и при необходимост, от редовия състав, дори в случаите, когато корабът е безопасно завързан или е на котва в пристанище.

106. На кораб, превозващ други опасни товари, освен насипни или наливни, капитанът трябва напълно да отчете характера, количеството, опаковката и начините на подреждане на опасния товар, както и особеностите на условията на борда на кораба, на прилежащата акватория и на брега.

Част 5-6 – Носене на вахта по отношение на товара

107. Служителите, отговорни за планирането и извършването на товарно-разтоварни операции гарантират, че тези операции се провеждат безопасно чрез контролиране на специфичните рискове, включително и когато персонал, непринадлежащ на кораба, е включен.

ЧАСТ Б

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РЪКОВОДСТВО ОТНОСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА КОНВЕНЦИЯТА И ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ НЕЯ

Въведение

1. Тази част от Кодекса съдържа препоръчително ръководство, предназначено да подпомогне страните по Конвенцията и тези, които отговарят за изпълнение, прилагане или обезпечаване на спазването на разпоредбите и за пълно и еднакво осъществяване на Конвенцията.

2. Предлаганите мерки не са задължителни, а приведените примери са дадени изключително с цел да пояснят как може да се спазват известни изисквания на Конвенцията. Препоръките като цяло представляват този подход към съответните въпроси, който беше съгласуван в хода на дискусиите в ИМО и при консултациите с Международната организация по труда, Международния съюз по далекосъобщения и Международната здравна организация.

3. Спазването на препоръките, съдържащи се в тази част, ще подпомогне Организацията в достигането на нейната цел за поддържане на практически възможните най-високи норми за компетентност на екипажите от всички националности на кораби, плаващи под всички знамена.

4. Ръководството, съдържащо се в тази част, се отнася към някои членове на Конвенцията, а така също към някои правила на Приложението към нея. Затова номерирането на разделите в тази част съответстват на номерацията на членовете и правилата на Конвенцията. Както в част А, текстът на всеки раздел може да се раздели на номерирани части и точки, като такава номерация се отнася само за този текст.

Ръководство за разпоредбите на членовете

Раздел Б-I

Ръководство за общите задължения по Конвенцията

(Няма ръководство)

Раздел Б-II

Ръководство за определенията и разясненията

1. Определенията, съдържащи се в член II на Конвенцията, и определенията и разясненията, съдържащи се в правило I/1 на Приложението към нея, се прилагат равностойно към термините, използвани в част А и Б на Кодекса. Допълнителните определения, които се прилагат само към разпоредбите на Кодекса, се съдържат в раздел А-I/1.

2. Определението на термина "свидетелство" в член II с) представя три възможности:

2.1 Aдминистрацията може да издава свидетелство;

2.2 Aдминистрацията може да упълномощи издаването на свидетелство; или

2.3 Aдминистрацията може да признае свидетелство, издадено от друга Cтрана, както е предвидено в прaвило I/10.

Раздел Б-III

Ръководство за приложното поле на Конвенцията

1. Докато определението "риболовен кораб", съдържащо се в точка h) на член II, изключва кораби, използвани за ловене на риба, китове, тюлени, моржове или други живи ресурси на морето, от сферата на приложение на Конвенцията, то кораби, незаети с ловене, не могат да се ползват от това изключение.

2. Конвенцията не се прилага за дървени кораби с примитивна конструкция, включително джонки.

Раздел Б-IV

Ръководство за представянето на информация

1. Думите "където е възможно" в точка 1 b) на член IV са предназначени да обхванат:

1. Признаването на свидетелство, издадено от друга Cтрана; или

2. Издаването от Aдминистрацията на свое свидетелство, където е приложимо, на основание признаването на свидетелство, издадено от друга Cтрана.

Раздел Б-V

Ръководство за другите договори и тълкуванията

Думата "споразумения" в точка 1 на член V е предназначена да обхваща договореностите за взаимно признаване на свидетелства, сключени предварително между държави.

Раздел Б-VI

Ръководство за свидетелствата

Виж ръководството, дадено в раздели Б-II и Б-I/2.

1. Заявление за политиката и кратко изложение на процедурите, които трябва да се следват, ще бъде публикувано за информация на компаниите, експлоатиращи кораби, плаващи под знамето на Администрацията.

Раздел Б-VII

Ръководство за преходните разпоредби

1. Свидетелства, издадени за работа на една длъжност, които понастоящем са признати от Страна като доказателство за достатъчна квалификация за работа на друга длъжност, например свидетелства за старши помощник-капитан, признати за работа на длъжност капитан, ще продължават да се приемат като валидни за такава работа съгласно член VII. Това приемане се прилага също по отношение на свидетелствата, издадени съгласно

точка 2 на член VII.

Раздел Б-VIII

Ръководство за привилегированите разрешения

1. Заявление за политиката и кратко изложение на процедурите, които трябва да се следват, ще бъде публикувано за информация на компаниите, експлоатиращи кораби, плаващи под знамето на Администрацията. Длъжностните лица, упълномощени да издават привилегировани разрешения, ще бъдат снабдени с ръководство. Кратка информация за предприетите мерки ще се съдържа в първоначалния доклад, представен на генералния секретар, в съответствие с изискванията на раздел А-I/7.

Раздел Б-IХ

Ръководство за еквивалентите

1. Военноморските свидетелства могат да продължават да се приемат и свидетелствата за работа могат да продължават да се издават на военноморските офицери като еквиваленти съгласно член IX при условие, че отговарят на изискванията на Конвенцията.

Раздел Б-X

Ръководство за контрола

(Няма ръководство)

Раздел Б-ХI

Ръководство за съдействието за техническото сътрудничество

1. Правителствата трябва да оказват или в сътрудничество с ИМО да осигуряват oказване помощ на Страните, които имат трудности при спазването на изискванията на Конвенцията и които искат такава помощ.

2. Подчертава се важността на достатъчната подготовка на капитаните и другия персонал, работещ на нефтени танкери, танкери-химовози, танкери-газовози и ро-ро пътнически кораби, и се признава, че в някои случаи възможностите за придобиване на изисквания опит и осигуряване на програми за специализирана подготовка могат да бъдат ограничени, особено в развиващите се държави.

База данни за изпити

3. Страните, разполагащи с морски учебни академии или квалификационни центрове, обслужващи няколко държави, и изразяващи желание да създават база данни с изпитни въпроси и отговори, се поощряват да направят това на основата на двустранно сътрудничество с държава или държави, които вече имат такава база данни.

Наличие на тренажори за морска подготовка

4. Секретариатът на ИМО поддържа списък на тренажорите, използвани за морска подготовка, като източник на информация за страните и други заинтересовани за наличието на различни видове тренажори за подготовка на моряци, особено ако липсват такива учебни средства на национално ниво.

5. Страните настоятелно се призовават* да предоставят информация за тренажорите, които се използват за морска подготовка, на секретариата на ИМО и да обновяват информацията, когато такива средства за морска подготовка се заменят или разширяват.Информация за техническо сътрудничество

6. Информация за услугите в областта на техническите консултации за достъпа до международни учебни заведения, свързани с ИМО, и информация за стипендии и други форми на техническо сътрудничество, която може да бъде предоставена от ИМО или чрез посредничеството на ИМО, може да се получи от генералния секретар на адрес: 4, Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom.

(Няма ръководство относно членове от ХII до ХVII)


* Виж циркуляр MSC.1/Circ. 1209, както е изменен.

Ръководство за разпоредбите на Приложението към Конвенцията

Глава I

Ръководство за общите положения

Раздел Б-I/1

Ръководство за определенията и разясненията

1. Определенията, съдържащи се в член II на Конвенцията, и определенията и разясненията, съдържащи се в правило I/1 на Приложението към нея, се прилагат равностойно към термините, използвани в част А и Б на Кодекса. Допълнителните определения, които се прилагат само към разпоредбите на Кодекса, се съдържат в раздел А-I/1.

2. Лицата от командния състав с правоспособности, обхванати от разпоредбите на глава VII, могат да бъдат наречени многопрофилни лица от командния състав или по друг начин, както това е одобрено от Администрацията в съответствие с терминологията, използвана в приложимите изисквания за надеждно комплектуване на корабите с екипажи.

3. Лицата от редовия състав, имащи правоспособност за работа на длъжности, обхванати от разпоредбите на глава VII, могат да бъдат наречени многопрофилни лица от редовия състав или по друг начин, както това е одобрено от Администрацията, в съответствие с терминологията, използвана в приложимите изисквания за надеждно комплектуване на корабите с екипажи.

Раздел Б-I/2

Ръководство за свидетелствата и потвържденията

1. Ако потвърждението е включено във формата на свидетелството, както е предвидено в точка 1 на раздел А-I/2, съответната информация ще се включи в свидетелството по посочения по-долу начин, с изключение на графа номер 2, която се изпуска. В другите случаи при подготовка на потвърждението, удостоверяващо издаването на свидетелство, графите с номера от 1 до 17 във формата след текста по-долу се попълват, както следва:

1) Вписва се името на държавата, издаваща свидетелството.

2) Вписва се номерът на свидетелството, определен от Администрацията.

3) Вписва се пълното име на моряка, на който се издава свидетелството. Името трябва да бъде същото, както в моряшкия паспорт, удостоверението за самоличност на моряка и другите официални документи, издавани от Администрацията.

4) Вписва се номерът или номерата на правилото или правилата на Конвенцията, съгласно които морякът е признат за квалифициран, например:

4.1) II/1, ако морякът е признат за квалифициран (подготвен) за заемане на длъжност вахтен помощник-капитан,

4.2) III/1, ако морякът е признат за квалифициран (подготвен) за заемане на длъжност вахтен механик в машинно отделение с обслужване или дежурен механик в машинно отделение с безвахтено обслужване,

4.3) IV/2, ако морякът е признат за квалифициран (подготвен) за заемане на длъжност радиооператор,

4.4) VII/2, ако свидетелството се явява функционално свидетелство и ако морякът е признат за квалифициран (подготвен) да изпълнява функциите, определени в част А на Кодекса, например функциите на морското инженерство на ниво управление, и

4.5) III/1 и V/1, ако морякът е признат за квалифициран (подготвен) за заемане на длъжност вахтен механик на танкери с машинно отделение с обслужване или дежурен механик на танкери с машинно отделение с безвахтено обслужване. (Виж ограниченията в точки 8 и 10 по-долу.)

5) Вписва се датата на изтичане на срока на действие на потвърждението. Тази дата не трябва да бъде по-късна от датата на изтичане на срока на действие, ако е посочена на свидетелството, за което потвърждението е издадено, а също така не по-късно от пет години след датата на издаване на потвърждението.

6) В тази графа трябва да се вписва всяка от функциите, определени в част А на Кодекса, за изпълнението на която морякът е квалифициран. Функциите и свързаните с тях нива на отговорности са определени в таблиците на компетентност, посочени в глави II, III и IV на част А на Кодекса, а също така са изброени за удобство референциите във въведението към част А. Когато съгласно точка 4 по-горе се прави позоваване към правила от глави II, III или IV, не е необходимо да се изброяват отделните функции.

7) В тази графа се вписват нивата на отговорности, на които морякът е подготвен да изпълнява всяка от функциите, вписани в графа 6. Тези нива са определени в таблиците на компетентност, посочени в глави II, III и IV на част А на Кодекса, а също така са изброени за удобство референциите във въведението към част А.

8) Общи ограничения, като изискването да се носят очила или контактни лещи при изпълнение на задължения, трябва да се вписват с добре забележим шрифт в горната част на графата за ограничения. Ограниченията, прилагани към функциите, изброени в графа 6, трябва да се вписват на определената линия срещу съответните функции, например:

8.1) "Невалидно за работа на танкери" – ако морякът не е подготвен съгласно глава V,

8.2) "Невалидно за работа на танкери, които не са нефтени танкери" – ако морякът е подготвен съгласно глава V за работа само на нефтени танкери,

8.3) "Невалидно за работа на кораби, на които парните котли съставляват част от корабната механическа установка" – ако съответните знания не са били изучавани съгласно разпоредбите на Кодекса, и

8.4) "Валидно само за крайбрежно плаване" – ако съответните знания са били изключени съгласно разпоредбите на Кодекса.

Забележка. Ограниченията по тонажа и мощността на корабната силова уредба могат да не се посочват тук, ако те вече са посочени в названието на свидетелството и в длъжността, която е вписана в графа 9.

9) Длъжността или длъжностите, вписани в графа 9, трябва да бъдат такива, както посочените в названията на съответното правило или правила от Конвенцията, в случай на издаване на свидетелства на основание глави II или III, или както посочените названия в приложимите изисквания на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба с екипаж.

10) Общи ограничения, например изискването да се носят очила или контактни лещи при изпълнение на задължения, трябва също да се вписва с добре забележим шрифт в горната част на тази графа за ограничения. Ограниченията, вписани в графа 10, трябва да бъдат същите, както посочените в графа 8, за функциите, изпълнявани на всяка от вписаните длъжности.

11) Номерът, вписан в графа 11, трябва да бъде този на свидетелството, така че свидетелството и потвърждението да имат един и същ индивидуален номер за референции и за откриване в регистъра на свидетелствата и/или потвържденията и т.н.

12) Вписва се датата на първоначалното издаване на потвърждението; тя може да съвпада с датата на издаване на свидетелството или да се различава от нея, в зависимост от обстоятелствата.

13) Под подписа на длъжностното лице, упълномощено да издава потвърждение, се вписват с печатни букви името и фамилията му.

14) Вписаната дата на раждане трябва да бъде потвърдена от регистъра на Администрацията или проверена по друг начин.

15) Потвърждението трябва да бъде подписано от моряка в присъствието на длъжностно лице или подписът може да бъде сверен от неговата молба, надлежно попълнена и заверена.

16) Снимката трябва да бъде със стандартен паспортен размер, черно-бяла или цветна, с изображение на главата и раменете; морякът трябва да представи две снимки, едната за регистъра на свидетелствата, а другата за потвърждението.

17) Ако на формата на потвърждението има графа за продължаване на неговата валидност (вж. точка 1 на раздел А-I/2), Администрацията може да продължи потвърждението чрез вписване в тази графа, но след като морякът е демонстрирал поддържане на необходимото ниво на знания и професионална годност, както се изисква от правило I/11.

(Официален печат)

(държава)

ПОТВЪРЖДЕНИЕ,

УДОСТОВЕРЯВАЩО ИЗДАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВАХТЕНАТА СЛУЖБА И НОРМИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ, 1978 г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА

Правителството на …….1……….. удостоверява, че свидетелство № . .....2)..... е издадено на ...................3)............... , който e надлежно квалифициран в съответствие с разпоредбите на правило .........4)...... на Конвенцията, с измененията, и може да изпълнява функциите на определените нива. Предметът на означените ограничения е до .........5)......... или до датата на изтичане срока на продължението на валидността на това свидетелство, която може да е посочена на другата страна:

6) ФУНКЦИЯ

7) НИВО

8) ОГРАНИЧЕНИЯ (ако има)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законният притежател на това потвърждение може да работи на посочената длъжност или длъжности, определени в изискванията на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба с екипаж:

9) ДЛЪЖНОСТ

10) ОГРАНИЧЕНИЯ (ако има)

 

 

 

Потвърждение № .....11) ............, издадено на .....12) .........

(Официален печат)

………………………………………

Подпис на надлежно упълномощеното лице

……………………..13) …………..

Име на надлежно упълномощеното лице

Оригиналът на това потвърждение трябва да бъде на кораба съгласно точка 11 на правило I/2 на Конвенцията, докато притежателят му служи на този кораб.

Дата на раждане на притежателя на свидетелството .......14).....

Подпис на притежателя на свидетелството ......15)......

Снимка на притежателя на свидетелството

Снимка на притежателя на свидетелството

16)


 

Срокът на валидност на това потвърждение е продължен до .............
(Официален печат)Дата на подновяване ......17)......…………………………………………
Подпис на надлежно упълномощеното лице
………………………………………….

Име на надлежно
упълномощеното лице


Срокът на валидност на това потвърждение е продължен до .............
(Официален печат)Дата на подновяване ......17)......…………………………………………
Подпис на надлежно упълномощеното лице
………………………………………….

Име на надлежно
упълномощеното лице2. Потвърждение, удостоверяващо признаването на свидетелството, може да бъде приложено към и да бъде част от потвърденото свидетелство, или да бъде издадено като отделен документ (вж. точка 8 от правило I/2 на Конвенцията). Изисква се всички вписвания във формата да бъдат направени с латински букви и арабски цифри (вж. точка 10 от правило I/2 на Конвенцията). Графите с номера от 1 до 17 във формата по-долу трябва да бъдат попълнени, както е посочено в точка 1 по-горе, с изключение на следните графи:

2) вписва се номерът, присвоен от Страната, издаваща признатото свидетелство;

3) вписва се името, което трябва да бъде същото, както в признатото свидетелство;

4) вписва се името на Страната, издаваща признатото свидетелство;

9) длъжността или длъжностите, вписани в графа 9, трябва да бъдат избрани от посочените в приложимите изисквания за надеждно комплектуване на кораба с екипаж на Администрацията, която признава свидетелството;

11) вписаният в графа 11 номер трябва да бъде един и същ индивидуален номер за референции и за откриване в регистъра на потвържденията; и

12) вписва се датата на първоначалното издаване на потвърждението.

(Официален печат)

(държава)

ПОТВЪРЖДЕНИЕ,

УДОСТОВЕРЯВАЩО ПРИЗНАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВАХТЕНАТА СЛУЖБА И НОРМИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ, 1978 г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА

Правителството на ………1…………. удостоверява, че свидетелство № . ....2)....., издадено на .................3)................. от или от името на правителството на ......4)....., e надлежно признато в съответствие с разпоредбите на правило I/10 на Конвенцията, с измененията, и законният притежател е упълномощен да изпълнява функциите на определените нива. Предметът на означените