МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code)

Издаден от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 58 от 27.06.1995 г., попр., бр. 101 от 27.11.2020 г., изм. и доп., бр. 102 от 1.12.2020 г.

ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.104(73) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 5 декември 2000 г.) (ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.179(79) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 10 декември 2004 г.) (ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2006 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.195(80) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 2005 г.) (ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.01.2009 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.273(85) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4 декември 2008 г.) (ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.353(92) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 юни 2013 г.) (ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.01.2015 г.)

УВОД

1. Целта на този кодекс е да бъде осигурен международен стандарт за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването.

2. Общото събрание прие резолюция А.443 (XI), с която покани всички правителства да предприемат необходимите стъпки, които да гарантират точно изпълнение от капитана на кораба на отговорностите, свързани с безопасността на море и опазването на морската среда.

3. Общото събрание прие резолюция А.680(17), с която признава необходимостта от подходяща организация на управление, която да отговаря на нуждите на корабните екипажи за постигане и поддържане на високи стандарти на безопасност и опазване на околната среда.

4. Предвид на това, че няма две еднакви корабоплавателни компании или корабособственици и че корабите се експлоатират в широк диапазон от различни условия, кодексът се базира на основни принципи и цели.

5. В кодекса са използвани общи термини, така че той да може да получи широко приложение. Различните нива на управление на брега и на море изискват различни нива на познаване и осведоменост по изложените въпроси.

6. Основа на доброто управление на безопасността е ангажираността на управленческия персонал. По въпросите на безопасността и предотвратяване на замърсяването крайният резултат се определя от ангажираността, компетентността, отношението и мотивацията на хората на всички нива.

ЧАСТ А – ИЗПЪЛНЕНИЕ
(Загл. ново – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.)

1. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Определения

(Ново – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Към части А и В от този Кодекс се прилагат следните определения

1.1.1. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Международен кодекс за управление на безопасността (ISM Code) означава Международният кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването, както е приет от общото събрание и може да бъде изменен от организацията (ИMO).

1.1.2. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компания означава корабособственик или всяка друга организация или лице, например корабният агент или беърбоут чартьорът, която е поела отговорността за експлоатацията на кораба от корабособственика и която при приемането на тази отговорност се е съгласила да поеме всички задължения и отговорности, наложени от кодекса.

1.1.3. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Администрация означава правителството на държавата, под чието знаме плава корабът.

1.1.4. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Система за управление на безопасността означава структурирана и документирана система, позволяваща на персонала на Компанията да прилага ефикасно политиката на Компанията по безопасност и опазване на околната среда.

1.1.5. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Документ за съответствие означава документ, издаден на Компания, която отговаря на изискванията на този Кодекс.

1.1.6. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Свидетелство за управление на безопасността означава документ, издаден на кораб, който показва, че Компанията и управленският й персонал на борда действат в съответствие с одобрената система за управление на безопасността.

1.1.7. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Обективно доказателство означава количествена или качествена информация, документи или констатации на факт във връзка с безопасността или със съществуването и прилагането на елемент от системата за управление на безопасността, които се базират на наблюдение, измерване или изпитване и които може да бъдат проверени.

1.1.8. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Наблюдение означава констатация на факт, направена по време на одит на управление на безопасността и обоснована от обективно доказателство.

1.1.9. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Несъответствие означава наблюдавана ситуация, при която обективното доказателство показва, че конкретно изискване не е било изпълнено.

1.1.10. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г.) Значително несъответствие означава установимо отклонение, което представлява сериозна заплаха за безопасността на персонала или на кораба, или сериозен риск за околната среда, и което изисква незабавни

корективни действия или включва липсата на ефикасно и систематично прилагане на изискване от този Кодекс.

1.1.11. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Дата на годишнината означава денят и месецът от всяка година, които отговарят на датата на изтичане на валидността на съответния документ или свидетелство.

1.1.12. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Конвенция означава Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., с измененията.

1.2. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Цели

1.2.1. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Целите на кодекса са да осигури безопасност на море, предотвратяване на нараняването и загубата на човешки живот, избягване нанасяне на щети на околната среда, в частност на морската среда, и на имущество.

1.2.2. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Целите на компанията в управлението на безопасността са inter alia:

1. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) осигуряване на безопасна работа при експлоатацията на кораба и безопасна работна среда;

2. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г.) оценява всички идентифицирани рискове за своите кораби, персонал и околната среда и установява подходящи предпазни мерки; и

3. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) непрекъснато усъвършенстване на уменията на бреговия и корабния персонал в управлението на безопасността, включително подготовка за аварийни ситуации, свързани с безопасността и опазването на околната среда.

1.2.3. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предпазване от замърсяване трябва да осигурява:

1. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) съответствие със задължителните правила и наредби;

2. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) съобразяване с приложимите кодекси, ръководства и стандарти, препоръчвани от организацията, администрациите, класификационните организации и морските индустриални организации.

1.3. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Приложение

Изискванията на този кодекс се прилагат към всички кораби

1.4. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Функционални изисквания към системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предпазване от замърсяване

Всяка компания разработва, прилага и поддържа система за управление на безопасната експлоатация на кораби и предпазване от замърсяване, която да включва следните функционални изисквания:

1. политика за безопасност и опазване на околната среда;

2. инструкции и процедури за осигуряване на безопасна експлоатация на корабите и опазване на околната среда съгласно съответното национално и международно законодателство;

3. определяне на нивата на йерархия и линии за комуникация между бреговия и корабния персонал;

4. процедури за докладване на инциденти и несъответствия с положенията на този кодекс;

5. процедури за подготовка и реагиране при аварийни ситуации;

6. процедури за вътрешни проверки и прегледи на управлението.

2. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) ПОЛИТИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2.1. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията създава политика за безопасност и опазване на околната среда, която да посочва как могат да бъдат постигнати целите, дадени в параграф 1.2.

2.2. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията да осигурява прилагането и поддържането на тази политика на всички нива на организация както на брега, така и на кораба.

3. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА И ПЪЛНОМОЩИЯ

3.1. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Ако лицето, което е отговорно за експлоатацията на кораба, не е собственик на кораба, то корабособственикът трябва да съобщи на администрацията пълното име и данни за това лице.

3.2. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията да определи и документира отговорностите, пълномощията и взаимоотношенията си с целия персонал, който управлява, извършва и проверява работата, свързана и оказваща влияние върху безопасността и предотвратяването на замърсяване.

3.3. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията е отговорна за осигуряването на подходящи средства и оказване на подкрепа от брега, за да може назначеното лице или лица да извършват своите функции.

4. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) НАЗНАЧЕНО ЛИЦЕ/ЛИЦА

За да осигури безопасната експлоатация на всеки кораб и връзка между компанията и намиращите се на борда на кораба лица, всяка компания, както е удобно за нея, да назначи лице или лица, намиращи се на брега, които да имат пряк достъп до най-високото ниво на управление. Отговорностите и пълномощията на назначеното лице или лица да включват контролирането на аспектите на безопасността и предпазването от замърсяване при експлоатацията на всеки кораб, както и прилагането на изискваните подходящи средства и подкрепа от брега.

5. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) ОТГОВОРНОСТ И ПЪЛНОМОЩИЯ НА КАПИТАНА

5.1. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията ясно да определи и документира отговорността на капитана по отношение на:

1. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) провеждане политиката на компанията по безопасността и опазването на околната среда;

2. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) мотивацията на екипажа при съблюдаването на тази политика;

3. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) издаване на подходящи заповеди и инструкции по ясен и разбираем начин;

4. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) проверяване дали определените изисквания са изпълнени;

5. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., доп., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г.) периодично преглед на системата за управление на безопасността и докладване на недостатъците й на управлението на брега.

5.2. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) При прилагане на системата за управление на безопасността на борда на кораба компанията да направи ясно изложение, в което се подчертават пълномощията на капитана. В системата за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването компанията постановява, че капитанът има изключителна власт и отговорност при вземането на решения по отношение на безопасността и предотвратяване на замърсяването и когато е необходимо, да иска помощ от компанията.

6. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) РЕСУРСИ И ПЕРСОНАЛ

6.1. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията да осигури капитанът да е:

1. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) с подходяща квалификация за командване;

2. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) напълно запознат със системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване, приета от компанията;

3. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) получил необходимата подкрепа, така че безопасно да изпълнява задълженията си като капитан.

6.2. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.01.2015 г.) Компанията гарантира, че всеки кораб:

.1 има екипаж от квалифицирани морски лица, притежаващи необходимите свидетелства, и здравословно годни в съответствие с националните и международните изисквания; и

.2 има подходящ персонал, за да се обхванат всички аспекти на поддържането на безопасна експлоатация на борда.

6.3. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията да разработи процедури, които да потвърждават, че новият персонал и персоналът, прехвърлен на ново назначение, са добре запознати със задълженията си, свързани с безопасността и опазване на околната среда. Основните инструкции се определят, документират и предават преди отплаване на кораба.

6.4. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията да осигури да има подходящо разбиране на съответните правила, инструкции, кодекси и ръководства от целия персонал, включен в системата на компанията за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване.

6.5. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията да разработи и поддържа процедури за определяне на всякакъв вид обучение, което може да се наложи във връзка със системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване, и осигурява такова обучение на целия ангажиран с въпроса персонал.

6.6. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията да разработи процедури, чрез които корабният персонал да получава информация, отнасяща се до системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване на работния език или на разбираеми от персонала езици.

6.7. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията да осигури членовете на корабния персонал да могат да общуват добре помежду си при изпълнение на задълженията си, свързани със системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване.

7. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г.) ОПЕРАЦИИ НА БОРДА НА КОРАБА

Компанията да разработи процедури за подготовка на планове и инструкции, включително контролни листи, за основните корабни операции, свързани с безопасността на кораба и предотвратяване на замърсяването. Отделните задачи да се определят и възлагат на квалифициран персонал.

8. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) ПОДГОТОВКА ЗА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

8.1. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г.) Компанията идентифицира потенциални аварийни ситуации на борда на кораба и установява процедури за реагиране на тях.

8.2. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията да разработи програми за упражнения и обучение с цел подготовка на персонала за действия при аварийни ситуации.

8.3. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) В системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване да се предвидят мерки, които да позволяват на компанията да се справя по всяко време с опасностите, инцидентите и аварийните ситуации, свързани с корабите.

9. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) ДОКЛАДИ И АНАЛИЗИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, ИНЦИДЕНТИ И ОПАСНИ СИТУАЦИИ

9.1. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) В системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване да се включат процедури, чрез които несъответствията, инцидентите и опасните ситуации се докладват на компанията, изследват и анализират с цел усъвършенстване на безопасността и предотвратяване на замърсяването.

9.2. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г.) Компанията установява процедури за прилагане на корективни действия, включително мерки, предвидени за предотвратяване на повторно появяване.

10. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) ПОДДЪРЖАНЕ НА КОРАБА И КОРАБНОТО ОБОРУДВАНЕ

10.1. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията да разработи процедури за поддържане на кораба в съответствие с изискванията на приложимите правила и допълнителните изисквания, които тя може да наложи.

10.2. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) За удовлетворяването на тези изисквания компанията да осигури:

1. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) провеждането на прегледи на подходящи интервали от време;

2. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) докладването на всяко несъответствие и възможната причина, ако е известна;

3. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) вземането на подходящи корективни действия;

4. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) изготвянето на доклади и поддържане на дневници за тези действия.

10.3. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г.) В системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване компанията да разработи процедури за определяне на оборудването и техническите системи, внезапното прекъсване на работата на които може да доведе до опасни ситуации. В системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване да се предвидят специални мерки за поддържане надеждността на това оборудване и системи. В тези мерки да включи редовно проверяване на резервните устройства и оборудване или технически системи, които не са в непрекъсната експлоатация.

10.4. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Прегледите, посочени в параграф 10.2, както и мерките, посочени в параграф 10.3, да се включат в установената на кораба практика за текущо техническо поддържане.

11. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) ДОКУМЕНТАЦИЯ

11.1. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията да разработи и поддържа процедури за контролиране на цялата документация и данни, свързани със системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване.

11.2. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Компанията да осигури:

1. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) на всички съответни места да има валидни документи;

2. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) промените в документите да се преглеждат и одобряват от упълномощен персонал;

3. (попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) незабавното премахване на излезлите от употреба документи.

11.3. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Документите за описание и прилагане на системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване могат да бъдат наречени "Ръководство за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване". Документацията да се съхранява във вид, считан от компанията за най-ефективен. На борда на всеки кораб да има цялата документация, свързана именно с този кораб.

12. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) ПРОВЕРКА, ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА ОТ КОМПАНИЯТА

12.1. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г.) Компанията провежда вътрешни одити по безопасност на борда и на сушата през интервали не по-големи от дванадесет месеца, за да провери дали дейностите по безопасност и предотвратяване на замърсяването са съобразени със системата за управление на безопасността. При изключителни обстоятелства този интервал може да бъде надвишен с не повече от три месеца.

12.2. (Нов - бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.01.2015 г.) Компанията периодично проверява дали всички, на които са делегирани задачи, свързани с Кодекса за управление на безопасността, действат в съответствие с отговорностите на Компанията съгласно Кодекса.

12.3. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г., предишен параграф 12.2., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.01.2015 г.) Компанията периодично да оценява ефективността на системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване в съответствие с процедурите, разработени от компанията.

12.4. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., предишен параграф 12.3., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.01.2015 г.) Проверките и възможните корективни действия да се извършват в съответствие с документираните процедури.

12.5. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., предишен параграф 12.4., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.01.2015 г.) Лицата, извършващи проверките, да бъдат независими в областта, която проверяват, освен ако това е непрактично от гледна точка на числеността и естеството на дейност на компанията.

12.6. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., предишен параграф 12.5., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.01.2015 г.) Резултатите от проверките и прегледите да се довеждат до знанието на целия персонал, отговарящ за съответната област.

12.7. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., предишен параграф 12.6., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.01.2015 г.) Управленческият персонал, отговарящ за проверяваната област, своевременно да предприеме корективни действия за отстраняване на откритите нередности.

ЧАСТ В – ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ И ПРОВЕРКА
(Загл. ново – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.)

13. (Загл. попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА

13.1. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Документът за съответствие се издава от Администрацията, от организация, призната от Администрацията, или при поискване от Администрацията, от друго договарящо правителство по Конвенцията, на всяка Компания, съобразяваща се с изискванията на този Кодекс за период, определен от Администрацията, който не трябва да бъде по-голям от пет години. Такъв документ се приема като доказателство, че Компанията е способна да спазва изискванията на този Кодекс.

13.2. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Документ за съответствие се издава на всяка компания, която отговаря на изискванията на Кодекса за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване, от администрацията, от призната от нея организация или от правителството на държавата, в границите на която компанията извършва своята дейност, по молба на администрацията. Този документ се приема като доказателство, че компанията е способна да удовлетворява изискванията на този кодекс.

13.3. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Документът за съответствие е валиден само за видовете кораби, изрично посочени в документа. Такова посочване се базира на видовете кораби, на които се базира първоначалната проверка. Други видове кораби се добавят само след проверка на способността на Компанията да се съобразява с изискванията на този Кодекс, приложими за такива видове кораби. В тази връзка видовете кораби са посочените в правило IX/1 от Конвенцията.

13.4. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Валидността на документа за съответствие се подлага на ежегодна проверка от Администрацията или от организация, призната от Администрацията, или при поискване от Администрацията от друго договарящо правителство три месеца преди или след датата на годишнината.

13.5. (Попр. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Документът за съответствие се оттегля от Администрацията или при поискване от нея от договарящото правителство, което е издало документа, когато ежегодната проверка, изисквана в параграф 13.4, не е поискана, или ако има доказателство за значително несъответствие спрямо този Кодекс.

13.5.1. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Всички свързани свидетелства за управление на безопасността и/или временни свидетелства за управление на безопасността също се оттеглят, ако документът за съответствие бъде оттеглен.

13.6. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Копие от документа за съответствие се поставя на борда, за да може капитанът на кораба, ако се изисква, да го представи за проверка от Администрацията или от организация, призната от Администрацията, или за целите на контрола, посочен в правило IX/6.2 на Конвенцията. На копието от документа не е необходимо да се удостоверява автентичност или да бъде заверено.

13.7. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Свидетелството за управление на безопасността се издава на кораб за период, който не трябва да бъде по-голям от пет години, от Администрацията или от организация, призната от Администрацията, или при поискване от Администрацията от друго договарящо правителство. Свидетелството за управление на безопасността се издава след проверка, че Компанията и управленският й персонал на борда действат в съответствие с одобрената система за управление на безопасността. Такова свидетелство се приема като доказателство, че корабът спазва изискванията на този Кодекс.

13.8. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Валидността на свидетелството за управление на безопасността е предмет най-малко на една междинна проверка от Администрацията или от организация, призната от Администрацията, или при поискване от Администрацията от друго договарящо правителство. Ако се прави само една междинна проверка и срокът на валидност на свидетелството за управление на безопасността е пет години, тя се прави между втората и третата дата на годишнина на свидетелството за управление на безопасността.

13.9. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) В допълнение към изискванията от параграф 13.5.1 свидетелството за управление на безопасността се оттегля от Администрацията или при поискване от Администрацията от договарящото правителство, което го е издало, когато междинната проверка, изисквана в параграф 13.8, не е поискана, или ако има доказателство за значително несъответствие спрямо този Кодекс.

13.10. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Въпреки изискванията на параграфи 13.2 и 13.7, когато проверката за подновяване е приключена в рамките на три месеца преди датата на изтичане на валидността на съществуващия документ за съответствие или на свидетелството за управление на безопасността, новият документ за съответствие или новото свидетелство за управление на безопасността е валидно от датата на приключване на проверката за подновяване за период не по-голям от пет години от датата на изтичане на валидността на съществуващия документ за съответствие или на свидетелството за управление на безопасността.

13.11. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Когато проверката за подновяване е приключила повече от три месеца преди датата на изтичане на валидността на съществуващия документ за съответствие или на свидетелството за управление на безопасността, новият документ за съответствие или новото свидетелство за управление на безопасността е валидно от датата на приключване на проверката за подновяване за период не по-голям от пет години от датата на приключване на проверката за подновяване.

13.12. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г.) Когато проверката за подновяването е приключила след датата на изтичане на валидността на съществуващото свидетелство за управление на безопасността, новото свидетелство за управление на безопасността е валидно от датата на приключване на проверката за подновяването до дата не по-късна от пет години след датата на изтичане на валидността на съществуващото свидетелство за управление на безопасността.

13.13. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г.) Ако след приключване на проверката за подновяването не може да бъде издадено ново свидетелство за управление на безопасността или е предоставено на борда на кораба преди датата на изтичане на валидността на наличното свидетелство, Администрацията или организацията, призната от Администрацията, заверява наличното свидетелство. Това свидетелство се приема за валидно за допълнителен период, който не може да надвишава пет месеца, считани от датата на изтичането на валидността му.

13.14. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г.) Ако на датата на изтичане на валидността на свидетелство за управление на безопасността корабът не се намира в пристанище, в което може да се извърши проверка, Администрацията може да удължи валидността на това свидетелство, но това удължаване се разрешава единствено, за да се позволи на кораба да приключи своето пътуване до пристанището, в което да бъде подложен на проверка, и то единствено в случай, че тази мярка изглежда подходяща и разумна. Валидността на свидетелство за управление на безопасността не може да бъде удължавана за период, по-дълъг от три месеца. Корабът, на който е позволено удължението, няма правото въз основа на това удължение след пристигането в пристанището, в което да бъде подложен на проверка, да отпътува от него, без да е получил ново свидетелство за управление на безопасността. Когато приключи проверката за подновяването, новото свидетелство за управление на безопасността е валидно до дата не по-късна от пет години от датата на изтичане на валидността на наличното свидетелство за управление на безопасността, преди да е било разрешено удължаването.

14. (Нова – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) ВРЕМЕННО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

14.1. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Временен документ за съответствие се издава, за да се улесни първоначалното прилагане на този Кодекс, когато:

.1 Компанията е новосъздадена; или

.2 към съществуващ документ за съответствие се добавят нови типове кораби, след проверка, че Компанията има система за управление на безопасността, която отговаря на целите на параграф 1.2.3 от този Кодекс, при условие че Компанията докаже, че планира да приложи система за управление на безопасността, отговаряща изцяло на изискванията на този Кодекс в периода на валидност на временния документ за съответствие. Такъв временен документ за съответствие се издава за период не по-голям от 12 месеца от Администрацията или от организация, призната от Администрацията, или при поискване от Администрацията от друго договарящо правителство. Копие от временния документ за съответствие се поставя на борда, за да може капитанът на кораба, ако се изисква, да го представи за проверка на Администрацията или на организация, призната от Администрацията, или за целите на контрола, посочени в правило IX/6.2 от Конвенцията. На копието от документа не е необходимо да се удостоверява автентичност или да бъде заверено.

14.2. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Временно свидетелство за управление на безопасността се издава:

.1 на нови кораби при доставката им;

или

.2 когато Компанията поема отговорност за експлоатацията на кораб, който е нов за Компанията; или

.3 когато корабът сменя флага.

Такова временно свидетелство за управле ние на безопасността се издава за период не по-голям от шест месеца от Администрацията или от организация, призната от Администрацията, или при поискване от Администрацията от друго договарящо правителство.

14.3. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Администрацията или при поискване от Администрацията друго договарящо правителство, в специални случаи, може да удължи валидността на временното свидетелство за управление на безопасността за допълнителен период не по-дълъг от шест месеца от датата на изтичане на валидността.

14.4. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Временно свидетелство за управление на безопасността се издава след проверка, че:

.1 документът за съответствие или временният документ за съответствие се отнася за разглеждания кораб;

.2 системата за управление на безопасността, предоставена от Компанията за разглеждания кораб, включва ключови елементи от този Кодекс и е била оценявана по време на одита за издаване на документа за съответствие или е била представена при издаване на временния документ за съответствие;

.3 (доп. – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г.) компанията е планирала вътрешен одит на кораба в срок от три месеца;

.4 капитанът и офицерите са запознати със системата за управление на безопасността и планираните мерки за изпълнението й;

.5 инструкции, които са определени като съществени, се предоставят преди отплаването; и

.6 съответната информация за системата за управление на безопасността е дадена на работния език или на езиците, разбираеми от персонала на кораба.

15. (Нова – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) ПРОВЕРКА

Всички проверки, изисквани от разпоредбите на този Кодекс, се изпълняват в съответствие с процедури, приемливи за Администрацията, като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията.

16. (Нова – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) ОБРАЗЦИ НА СВИДЕТЕЛСТВА

16.1. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) Документът за съответствие, свидетелството за управление на безопасността, временният документ за съответствие и временното свидетелство за управление на безопасността се съставят във формуляр, отговарящ на образците, дадени в допълнение към този Кодекс. Ако използваният език не е нито английски, нито френски, текстът включва превод на един от тези езици.

16.2. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г.) В допълнение към изискванията на параграф 13.3 типовете кораби, посочени в документа за съответствие и във временния документ за съответствие, могат да бъдат одобрени, за да отразяват всякакви ограничения в експлоатацията на корабите, описани в системата за управление на безопасността.

ДОПЪЛНЕНИЕ
(Ново – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2002 г., доп., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2006 г., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 102 от 2020 г., в сила от 1.07.2010 г.)