ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Oбн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., изм., бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 34 от 9.04.2020 г., в сила от 9.04.2020 г., бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г., доп., бр. 98 от 17.11.2020 г., в сила от 17.11.2020 г., изм. и доп., бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 8.12.2020 г.

Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 9.04.2020 г., бр. 104 от 2020 г., в сила от 8.12.2020 г.) Приема държавния бюджет за 2020 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

25 145 838,6

1.

Данъчни приходи

23 026 025,9

1.1.

Корпоративен данък

2 410 563,7

1.2.

Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица

76 801,9

1.3.

Данъци върху доходите на физически лица

4 074 551,0

1.4.

Данък върху добавената стойност

10 640 356,1

1.5.

Акцизи

5 450 000,0

1.6.

Данък върху застрахователните премии

44 229,2

1.7.

Мита и митнически такси

187 396,1

1.8.

Други данъци

142 127,9

2.

Неданъчни приходи

2 119 812,7

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 9.04.2020 г., бр. 104 от 2020 г., в сила от 8.12.2020 г.) Приема държавния бюджет за 2020 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

IІ.

РАЗХОДИ

15 267 069,8

1.

Текущи разходи

11 890 494,7

в т.ч.

1.1.

Персонал

5 783 150,0

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1 088 977,9

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

989 140,6

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

98 152,3

1.2.3.

Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

1 685,0

1.3.

Лихви

691 640,8

1.4.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 383 293,2

2.

Капиталови разходи

3 247 762,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2 825 902,7

2.2.

Капиталови трансфери

421 859,3

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

19 233,1

4.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

28 480,0

5.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

81 100,0

5.1.

По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

80 000,0

5.2.

По бюджета на съдебната власт

600,0

5.3.

По бюджета на Народното събрание

500,0

ІІІ.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО

13 668 541,5

1.

Предоставени трансфери за:

13 687 473,7

в т.ч.

1.1.

Общините

4 202 545,5

1.2.

Държавното обществено осигуряване

5 742 531,4

1.3.

Националната здравноосигурителна каса

1 616 999,5

в т.ч.

1.3.1.

– от Министерството на здравеопазването

83 400,0

1.4.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд

881 419,3

1.5.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие"

265 650,9

2.

Получени трансфери от:

18 932,2

в т.ч.

2.1.

Държавното обществено осигуряване

7 400,0

2.1.1.

– за Министерството на труда и социалната политика

4 000,0

2.1.2.

– за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

250,0

2.1.3.

– за Министерството на здравеопазването

3 150,0

2.2.

Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите

5 532,2

ІV.

ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 397 382,3

 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 9.04.2020 г., бр. 104 от 2020 г., в сила от 8.12.2020 г.) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

V.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)

-5 187 155,0

 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 9.04.2020 г., бр. 104 от 2020 г., в сила от 8.12.2020 г.) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

VІ.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

5 187 155,0

 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

116 000,0

1.

Неданъчни приходи

116 000,0

1.1.

Съдебни такси

100 000,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

2 148,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

8 842,0

1.4.

Други приходи

5 010,0

II.

РАЗХОДИ

771 317,0

1.

Текущи разходи

746 347,0

2.

Капиталови разходи

24 370,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

24 370,0

3.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

600,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

655 317,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

655 317,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2020 г., както следва:

Органи на съдебната власт

Сума

(хил. лв.)

1

2

Висш съдебен съвет

49 575,3

Върховен касационен съд

21 815,2

Върховен административен съд

19 471,4

Прокуратура на Република България

289 095,7

Съдилища на Република България

378 277,8

Национален институт на правосъдието

3 971,2

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

8 510,4

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

600,0

Всичко:

771 317,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от органите на съдебната власт, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

118 700,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

96 256,5

 

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.

(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.

(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.

(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.

Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 500,0

1.

Неданъчни приходи

1 500,0

1.1.

Държавни такси

341,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 349,0

1.3.

Други приходи

-190,0

II.

РАЗХОДИ

80 752,2

1.

Текущи разходи

68 940,1

2.

Капиталови разходи

11 312,1

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

11 312,1

3.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

500,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

79 252,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

79 252,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Представителен и ефективен Парламент"

48 809,9

в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи

500,0

2.

Функционална област "Осигуряващи дейности"

30 316,9

3.

Функционална област "Съпътстваща дейност" (Икономически и социален съвет)

1 110,0

4.

Функционална област "Мониторинг на фискалната политика" (Фискален съвет)

515,4

Всичко:

80 752,2

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Народното събрание, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

46 069,1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

32 419,1

 

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.

(5) В срок до 31 януари 2020 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.

(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.

(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.

(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи.

(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.

Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

40,0

1.

Неданъчни приходи

40,0

1.1.

Глоби, санкции и наказателни лихви

40,0

II.

РАЗХОДИ

19 941,8

1.

Текущи разходи

19 017,8

в т.ч.

1.1.

Персонал

17 069,8

2.

Капиталови разходи

924,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

924,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

19 901,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

19 901,8

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Сметната палата, както следва:

Показатели

Сума

( хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

2 872,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

2 872,0

 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

0,0

II.

РАЗХОДИ

8 126,5

1.

Текущи разходи

7 926,5

в т.ч.

1.1.

Персонал

5 494,5

2.

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

8 126,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

8 126,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България"

8 126,5

Всичко:

8 126,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Администрацията на президента, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

2 600,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

2 600,0

 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

12 980,1

1.

Неданъчни приходи

12 980,1

1.1.

Държавни такси

602,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

7 968,0

1.3.

Други приходи

4 410,1

II.

РАЗХОДИ

118 730,2

1.

Текущи разходи

114 424,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

54 636,6

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

33 340,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

33 340,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

550,0

2.

Капиталови разходи

4 306,2

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

4 306,2

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

105 750,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

107 322,1

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-1 572,0

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-1 572,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

12 931,1

2.

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

467,0

3.

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

29 063,4

4.

Политика в областта на правото на вероизповедание

33 587,2

5.

Политика в областта на архивното дело

7 776,8

6.

Бюджетна програма "Администрация"

11 273,7

7.

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

23 631,0

7.1.

Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

14 189,7

7.2.

Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

9 441,3

Всичко:

118 730,2

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерския съвет, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

62 175,9

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

62 894,4

 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:

Наименование

Сума

(хил. лв.)

1.

За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия

26 000,0

2.

За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание

5 770,0

3.

За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа

650,0

4.

За Българските православни църковни общини в чужбина

550,0

5.

За Католическата църква в България

70,0

6.

За протестантските вероизповедания в България

160,0

7.

За Религиозната общност на евреите в България

70,0

8.

За Арменската Апостолическа православна света църква

70,0

Всичко:

33 340,0

 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

0,0

II.

РАЗХОДИ

3 608,7

1.

Текущи разходи

3 508,7

в т.ч.

1.1.

Персонал

3 208,7

2.

Капиталови разходи

100,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

100,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

3 608,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

3 608,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Върховенство на Конституцията"

3 608,7

Всичко:

3 608,7

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Конституционния съд, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

397,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

400,0

 

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

0,0

II.

РАЗХОДИ

3 363,9

1.

Текущи разходи

3 312,9

в т.ч.

1.1.

Персонал

2 252,9

2.

Капиталови разходи

51,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

51,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

3 363,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

3 363,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Защита правата на гражданите"

3 363,9

Всичко:

3 363,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Омбудсмана, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

1 109,1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

1 109,1

 

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

121 580,0

1.

Неданъчни приходи

121 580,0

1.1.

Държавни такси

122 125,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

754,6

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 174,0

1.4.

Други приходи

-3 473,6

II.

РАЗХОДИ

584 209,1

1.

Текущи разходи

547 658,1

в т.ч.

1.1.

Персонал

344 112,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1 685,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

1 685,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 500,0

2.

Капиталови разходи

36 551,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

36 551,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

462 629,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

459 248,4

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

3 532,2

2.1.

Получени трансфери (+)

5 532,2

2.1.1.

– от Националната здравноосигурителна каса

5 532,2

2.2.

Предоставени трансфери (-)

-2 000,0

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-151,5

3.1.

Предоставени трансфери (-)

-151,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

123 793,6

2.

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи

369 453,3

3.

Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма

52 364,7

4.

Политика в областта на управлението на дълга

3 296,9

5.

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

279,8

5.1.

Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

279,8

6.

Бюджетна програма "Администрация"

35 020,8

Всичко:

584 209,1

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на финансите, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

257 900,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

238 500,0

 

Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

56 789,0

1.

Неданъчни приходи

56 789,0

1.1.

Държавни такси

44 753,8

1.2.

Приходи и доходи от собственост

7 845,2

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

250,0

1.4.

Други приходи

3 940,0

II.

РАЗХОДИ

141 246,5

1.

Текущи разходи

127 043,5

в т.ч.

1.1.

Персонал

28 775,3

2.

Капиталови разходи

8 203,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 203,0

3.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

6 000,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

84 457,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

84 457,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба

119 546,4

2.

Политика в областта на публичната дипломация

940,1

3.

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

20 760,0

Всичко:

141 246,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на външните работи, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

111 660,6

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

111 660,6

 

(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта. При предоставяне на помощта за развитие през 2020 г. не по-малко от 10 на сто от средствата следва да бъдат разходвани за изпращане на експерти и за споделяне на знания и опит.

Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

44 000,0

1.

Неданъчни приходи

44 000,0

1.1.

Държавни такси

50,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

29 320,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

300,0

1.4.

Други приходи

14 330,0

II.

РАЗХОДИ

1 514 065,2

1.

Текущи разходи

1 367 769,2

в т.ч.

1.1.

Персонал

1 095 514,5

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

3 190,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

2 928,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

262,0

в т.ч.

1.2.2.1.

Съюз на ветераните от войните в България

262,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 115,0

2.

Капиталови разходи

146 296,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

146 296,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 470 065,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 501 546,2

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-31 481,0

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-31 481,0

2.1.1.

– за държавните висши училища

-31 481,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на отбранителните способности

1 423 636,6

2.

Политика в областта на съюзната и международната сигурност

90 428,6

Всичко:

1 514 065,2

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на отбраната, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

331 642,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

411 782,8

 

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища, както следва:

Наименование

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Военна академия "Георги Стойков Раковски"

8 386,0

2.

Национален военен университет "Васил Левски"

13 499,0

3.

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

6 596,0

4.

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

3 000,0

Всичко:

31 481,0

 

(5) Преведени през 2019 г. от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 60 от 2019 г.) могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет при условие за последваща ратификация. При необходимост Българската народна банка действа като агент на държавата въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и Българската народна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за Българската народна банка.

Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

225 000,0

1.

Неданъчни приходи

225 000,0

1.1.

Държавни такси

120 564,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

40 500,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

77 000,0

1.4.

Други приходи

-13 064,0

II.

РАЗХОДИ

1 669 575,5

1.

Текущи разходи

1 654 628,5

в т.ч.

1.1.

Персонал

1 531 438,5

2.

Капиталови разходи

14 947,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

14 947,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 444 575,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 484 575,5

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-40 000,0

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-40 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред

967 441,2

2.

Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси

234 228,2

3.

Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации

282 743,0

4.

Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи

185 163,1

Всичко:

1 669 575,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

172 800,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

131 701,0

 

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

61 500,0

1.

Неданъчни приходи

61 500,0

1.1.

Държавни такси

61 264,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

36,0

1.3.

Други приходи

200,0

II.

РАЗХОДИ

299 194,4

1.

Текущи разходи

287 610,9

в т.ч.

1.1.

Персонал

222 094,2

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

690,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

690,0

2.

Капиталови разходи

11 583,5

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

11 583,5

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

237 694,4

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

237 694,4

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на правосъдието

103 936,7

2.

Политика в областта на изпълнение на наказанията

185 047,4

3.

Бюджетна програма "Администрация"

10 210,3

Всичко:

299 194,4

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

83 286,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

75 660,0

 

(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на числеността на персонала на Министерството на правосъдието с 6 щатни бройки за обезпечаване изпълнението на мерките, заложени в Пътната карта за изпълнението на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България (приета с решението по т. 27 от Протокол № 25 от заседанието на МС, проведено на 29 юни 2019 г.) и на Главна дирекция "Охрана" с 45 щатни бройки за обезпечаване изпълнението на възложените й функции със Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода, като разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат.

Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

26 000,0

1.

Неданъчни приходи

26 000,0

1.1.

Държавни такси

21 550,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

50,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

6 000,0

1.4.

Други приходи

-1 600,0

II.

РАЗХОДИ

1 490 368,1

1.

Текущи разходи

1 488 248,1

в т.ч.

1.1.

Персонал

125 188,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

14 784,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

10 080,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

4 704,0

в т.ч.

1.2.2.1.

Сдружение "Съюз на инвалидите в България"

617,0

1.2.2.2.

Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите"

246,0

1.2.2.3.

Сдружение "Съюз на слепите в България"

628,0

1.2.2.4.

Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения"

185,0

1.2.2.5.

Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации"

416,0

1.2.2.6.

Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"

98,0

1.2.2.7.

Сдружение "Съюз на глухите в България"

324,0

1.2.2.8.

Сдружение "Българска асоциация "Диабет"

353,0

1.2.2.9.

Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение"

80,0

1.2.2.10.

Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България"

168,0

1.2.2.11.

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

272,0

1.2.2.12.

Сдружение "Център за психологически изследвания"

250,0

1.2.2.13.

Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания"

52,0

1.2.2.14.

Сдружение "Национална организация "Малки български хора"

46,0

1.2.2.15.

Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия"

52,0

1.2.2.16.

Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"

206,0

1.2.2.17.

Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт"

45,0

1.2.2.18.

Сдружение "Национален алианс за социална отговорност"

200,0

1.2.2.19.

Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България"

99,0

1.2.2.20.

Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм"

45,0

1.2.2.21.

Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания"

52,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 326 338,0

2.

Капиталови разходи

2 120,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2 120,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 464 368,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 460 368,1

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

4 000,0

2.1.

Получени трансфери (+)

4 000,0

2.1.1.

– от Държавното обществено осигуряване

4 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция

108 890,0

2.

Политика в областта на трудовите отношения

15 873,1

3.

Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете

201 339,8

4.

Политика в областта на хората с увреждания

572 670,7

5.

Политика в областта на социалното включване

581 213,7

6.

Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции

1 052,4

7.

Бюджетна програма "Администрация"

9 328,4

Всичко:

1 490 368,1

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

1 364 237,9

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

1 364 620,7

 

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

37 500,0

1.

Неданъчни приходи

37 500,0

1.1.

Държавни такси

29 260,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

6 400,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 000,0

1.4.

Други приходи

-160,0

II.

РАЗХОДИ

662 051,9

1.

Текущи разходи

640 096,5

в т.ч.

1.1.

Персонал

282 043,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

173 337,4

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

168 637,4

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

4 700,0

в т.ч.

1.2.2.1.

Български червен кръст

4 700,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

20 800,0

2.

Капиталови разходи

21 955,4

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 700,0

2.2.

Капиталови трансфери

11 255,4

в т.ч.

2.2.1.

Български червен кръст

1 000,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

668 051,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

748 301,9

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-80 250,0

2.1.

Получени трансфери (+)

3 150,0

2.1.1.

– от Държавното обществено осигуряване

3 150,0

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-83 400,0

2.1.1.

– за Националната здравноосигурителна каса

-83 400,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

43 500,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-43 500,0

1.

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

-43 500,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве

104 155,3

2.

Политика в областта на диагностиката и лечението

494 042,0

3.

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

35 313,6

4.

Бюджетна програма "Администрация"

28 541,0

Всичко:

662 051,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

428 923,9

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

377 981,9

 

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565" за закупуване през 2020 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.

(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2020 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565".

Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

14 855,0

1.

Неданъчни приходи

14 855,0

1.1.

Държавни такси

875,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

13 703,7

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

40,0

1.4.

Други приходи

236,3

II.

РАЗХОДИ

750 277,4

1.

Текущи разходи

725 879,2

в т.ч.

1.1.

Персонал

430 486,6

1.1.1.

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

38 709,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

7 354,1

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

7 254,1

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

100,0

в т.ч.

1.2.2.1.

Македонски научен институт

100,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

16,0

2.

Капиталови разходи

11 598,2

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

11 598,2

3.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

12 800,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

737 422,4

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 345 370,3

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-602 947,9

2.1.

Получени трансфери (+)

1 875,0

2.2.

Предоставени трансфери (-)

-604 822,9

2.2.1.

в т.ч. за Българската академия на науките

-105 611,0

2.2.2.

за държавните висши училища

-499 211,9

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-5 000,0

3.1.

Предоставени трансфери (-)

-5 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

2 000,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-2 000,0

1.

Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)

-2 000,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот

650 177,9

2.

Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал

93 408,6

3.

Бюджетна програма "Администрация"

6 690,9

Всичко:

750 277,4

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

312 030,4

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

318 153,3

 

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища, както следва:

Наименование

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Българска академия на науките

105 611,0

2.

Технически университет – София

54 552,2

3.

Технически университет – Варна

11 469,0

4.

Технически университет – Габрово

6 266,9

5.

Русенски университет "Ангел Кънчев"

15 130,8

6.

Университет по хранителни технологии – Пловдив

7 051,5

7.

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

6 982,3

8.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас

5 409,1

9.

Лесотехнически университет – София

8 908,1

10.

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

17 578,5

11.

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" – София

5 036,4

12.

Университет за национално и световно стопанство – София

23 962,5

13.

Икономически университет – Варна

10 144,6

14.

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов

4 319,1

15.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

73 565,5

16.

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

13 369,0

17.

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

26 393,5

18.

Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград

16 941,4

19.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

8 959,3

20.

Национална спортна академия "Васил Левски" – София

17 822,2

21.

Аграрен университет – Пловдив

9 188,0

22.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив

3 408,8

23.

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" – София

5 079,1

24.

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – София

5 223,5

25.

Национална художествена академия – София

6 403,2

26.

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

4 335,1

27.

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

2 160,3

28.

Медицински университет – София

39 055,7

29.

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна

28 133,5

30.

Медицински университет – Пловдив

22 853,8

31.

Медицински университет – Плевен

11 508,9

32.

Тракийски университет – Стара Загора

23 702,3

33.

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" – София

3 080,0

34.

Висше строително училище "Любен Каравелов" – София

1 217,8

Всичко:

604 822,9

 

Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

33 000,0

1.

Неданъчни приходи

33 000,0

1.1.

Държавни такси

500,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

33 300,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

100,0

1.4.

Други приходи

-900,0

II.

РАЗХОДИ

217 050,5

1.

Текущи разходи

208 850,3

в т.ч.

1.1.

Персонал

136 664,9

1.1.1.

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

6 317,4

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

17 978,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

15 850,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

2 128,0

в т.ч.

1.2.2.1.

Национален дарителски фонд "13 века България"

226,0

1.2.2.2.

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа

412,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

243,6

2.

Капиталови разходи

8 200,2

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 200,2

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

184 050,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

184 050,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

22 884,3

2.

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование

188 901,3

3.

Бюджетна програма "Администрация"

5 264,9

Всичко:

217 050,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на културата, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

79 938,4

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

79 938,4

 

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

42 068,7

1.

Неданъчни приходи

42 068,7

1.1.

Държавни такси

41 100,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

565,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

950,0

1.4.

Други приходи

-546,3

II.

РАЗХОДИ

55 965,0

1.

Текущи разходи

52 115,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

34 956,2

1.2.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

70,0

2.

Капиталови разходи

3 850,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

3 850,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

13 896,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

69 946,3

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-56 050,0

2.1.

Получени трансфери (+)

6 000,0

2.1.1.

– от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

6 000,0

2.2.

Предоставени трансфери (-)

-62 050,0

2.2.1.

в т.ч. за Българската академия на науките

-675,0

2.2.2.

за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

-59 500,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда

26 893,4

2.

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

10 266,9

3.

Бюджетна програма "Администрация"

18 804,7

Всичко:

55 965,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

27 135,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

20 371,4

 

Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

27 074,8

1.

Неданъчни приходи

27 074,8

1.1.

Държавни такси

18 815,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

6 728,8

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 173,0

1.4.

Други приходи

-1 642,0

II.

РАЗХОДИ

95 291,3

1.

Текущи разходи

94 097,1

в т.ч.

1.1.

Персонал

40 292,2

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

26 430,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

24 630,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

1 800,0

в т.ч.

1.2.2.1.

Български институт за стандартизация

1 730,0

2.

Капиталови разходи

1 194,2

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 194,2

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

68 216,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

90 695,6

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-22 398,8

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-22 398,8

2.1.1.

– за Държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири"

-22 398,8

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-80,3

3.1.

Предоставени трансфери (-)

-80,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност

69 479,5

2.

Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество

17 350,8

3.

Бюджетна програма "Администрация"

8 461,0

Всичко:

95 291,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на икономиката, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

56 187,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

54 187,5

 

Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

151 418,0

1.

Неданъчни приходи

151 418,0

1.1.

Държавни такси

2 642,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

4 300,0

1.4.

Други приходи

144 476,0

II.

РАЗХОДИ

81 572,5

1.

Текущи разходи

52 890,4

в т.ч.

1.1.

Персонал

7 886,5

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

42 450,1

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

42 450,1

2.

Капиталови разходи

28 682,1

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

800,0

2.2.

Капиталови трансфери

27 882,1

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

0,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

69 845,5

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-69 845,5

в т.ч.

1.

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-69 725,5

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

76 918,2

2.

Бюджетна програма "Администрация"

4 654,3

Всичко:

81 572,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на енергетиката, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

73 421,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

73 421,0

 

(4) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 21 302,9 хил. лв. по Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2014 г.; изм., бр. 4 от 2018 г.), които не могат да бъдат разходвани за други цели.

Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

9 984,3

1.

Неданъчни приходи

9 984,3

1.1.

Държавни такси

2 621,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

4 571,2

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

340,0

1.4.

Други приходи

2 452,1

II.

РАЗХОДИ

19 648,5

1.

Текущи разходи

19 615,5

в т.ч.

1.1.

Персонал

3 253,2

2.

Капиталови разходи

33,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

33,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

9 664,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

9 664,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

16 922,5

2.

Бюджетна програма "Администрация"

2 726,0

Всичко:

19 648,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на туризма, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

17 700,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

16 365,3

 

Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 8.12.2020 г.) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

553 332,2

1.

Неданъчни приходи

553 332,2

1.1.

Държавни такси

548 886,9

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 650,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 325,3

1.4.

Други приходи

1 470,0

II.

РАЗХОДИ

1 204 377,8

1.

Текущи разходи

776 871,7

в т.ч.

1.1.

Персонал

72 361,7

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

540,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

540,0

2.

Капиталови разходи

427 506,1

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

427 506,1

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

651 045,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

672 800,9

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-21 755,3

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-21 755,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 8.12.2020 г.) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

5 548,0

2.

Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита

1 150 625,1

3.

Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти

31 238,9

4.

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

4 038,0

4.1.

Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането"

892,0

4.2.

Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"

3 146,0

5.

Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация"

12 927,8

Всичко:

1 204 377,8

 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 8.12.2020 г.) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

2 545 841,1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

1 123 485,7

 

(4) (Доп. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 8.12.2020 г.) Размерът на показателите по ал. 3, т. 2 може да бъде увеличен във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, както и във връзка с изпълнението на Постановление № 308 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изграждане на Автомагистрала "Хемус" (ДВ, бр. 105 от 2018 г.) и Постановление № 336 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за изграждане на Автомагистрала "Хемус" (ДВ, бр. 99 от 2019 г.).

(5) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 8.12.2020 г.) Разходи в размер на 200 000 хил. лв. по ал. 1, раздел II, т. 2.1 не могат да бъдат разходвани до 23 декември 2020 г.

(6) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 8.12.2020 г.) За сметка на средствата по ал. 5 Министерският съвет при необходимост може да одобрява допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и/или увеличение на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси за съответните бюджети по държавния бюджет, за осигуряване на лекарствени продукти, предпазни средства, дезинфектанти, апаратура, за дейности за лечение, както и за други разходи, свързани с лечението на COVID-19, при неблагоприятно развитие на пандемията.

(7) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 8.12.2020 г.) След 23 декември 2020 г. остатъкът от средствата, които не са пренасочени по реда на ал. 6, се разходват по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в случай че не се влошава салдото по държавния бюджет.

(8) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 8.12.2020 г.) От предвидения максимален размер на новите задължения за разходи по ал. 3, т. 2, 200 000 хил. лв. могат да бъдат поети като задължения по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството след 23 декември 2020 г. при условията на ал. 7.

Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

149 386,0

1.

Неданъчни приходи

149 386,0

1.1.

Държавни такси

72 000,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

62 386,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 000,0

1.4.

Други приходи

13 000,0

II.

РАЗХОДИ

203 620,9

1.

Текущи разходи

197 863,9

в т.ч.

1.1.

Персонал

128 106,8

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

19 000,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

19 000,0

2.

Капиталови разходи

5 757,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

5 757,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

54 234,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

93 770,5

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-27 985,7

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-27 985,7

2.1.1.

– за Селскостопанската академия

-27 985,7

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-11 549,9

3.1.

Предоставени трансфери (-)

-11 549,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на земеделието и селските райони

151 401,8

2.

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

5 848,9

3.

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча

28 264,3

4.

Бюджетна програма "Администрация"

18 105,9

Всичко:

203 620,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на земеделието, храните и горите, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

77 000,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

73 849,6

 

(4) Утвърждава средства в размер на 19 000,0 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи"– ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

(5) Утвърждава средства в размер на 1 927,8 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове", които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

56 287,4

1.

Неданъчни приходи

56 287,4

1.1.

Държавни такси

25 017,4

1.2.

Приходи и доходи от собственост

807,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

4 169,0

1.4.

Други приходи

26 294,0

II.

РАЗХОДИ

282 885,3

1.

Текущи разходи

272 227,3

в т.ч.

1.1.

Персонал

37 569,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

207 781,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

207 781,0

1.2.1.1.

– за "БДЖ – Пътнически превози" – ЕООД

175 000,0

1.2.1.2.

– за "Български пощи" – ЕАД

32 781,0

2.

Капиталови разходи

10 658,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 658,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

56 923,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

25 545,1

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

56 010,7

2.1.

Получени трансфери (+)

56 010,7

2.1.1.

в т.ч. от Държавното обществено осигуряване

250,0

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-24 631,9

3.1.

Предоставени трансфери (-)

-24 631,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

-169 674,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

169 674,0

1.

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)

169 674,0

1.1.

Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)

169 674,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на транспорта

228 017,8

2.

Политика в областта на съобщенията и информационните технологии

33 913,5

3.

Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"

20 954,0

Всичко:

282 885,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

247 323,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

244 810,8

 

(4) Утвърждава целеви средства за Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт общо в размер на 652,7 хил. лв., от тях за персонал 316,0 хил. лв. и за издръжка 336,7 хил. лв., които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат разходвани за други цели. Средствата се разпределят по отделните видове транспорт, както следва:

1. въздушен транспорт – общо в размер на 320,4 хил. лв., от тях персонал 140,4 хил. лв. и издръжка 180,0 хил. лв.;

2. воден транспорт – общо в размер на 160,5 хил. лв., от тях персонал 87,8 хил. лв. и издръжка 72,7 хил. лв.;

3. железопътен транспорт – общо в размер на 171,8 хил. лв., от тях персонал 87,8 хил. лв. и издръжка 84,0 хил. лв.

Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

26 700,0

1.

Неданъчни приходи

26 700,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

26 893,0

1.2.

Други приходи

-193,0

II.

РАЗХОДИ

82 260,0

1.

Текущи разходи

80 410,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

15 011,1

1.1.1.

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

5 038,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

50 068,3

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

180,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

49 888,3

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

10 160,6

2.

Капиталови разходи

1 850,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 150,0

2.2.

Капиталови трансфери

700,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

55 560,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

53 748,3

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2 000,0

2.1.

Получени трансфери (+)

2 000,0

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-188,3

3.1.

Предоставени трансфери (-)

-188,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

18 866,5

2.

Политика в областта на спорта за високи постижения

53 905,6

3.

Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

3 629,4

4.

Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта

425,6

5.

Политика в областта на младите хора

3 408,2

6.

Бюджетна програма "Администрация"

2 024,7

Всичко:

82 260,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

60 018,4

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

59 968,4

 

Чл. 26. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

200,0

1.

Неданъчни приходи

200,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

33,6

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

166,4

II.

РАЗХОДИ

125 861,6

1.

Текущи разходи

119 061,6

в т.ч.

1.1.

Персонал

111 894,1

2.

Капиталови разходи

6 800,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

6 800,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

125 661,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

127 904,2

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-2 242,6

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-2 242,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на защитата на националната сигурност

125 861,6

Всичко:

125 861,6

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция "Национална сигурност", както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

13 559,3

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

13 633,1

 

Чл. 27. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

0,0

II.

РАЗХОДИ

4 056,5

1.

Текущи разходи

3 976,5

в т.ч.

1.1.

Персонал

2 920,5

2.

Капиталови разходи

80,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

80,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

4 056,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

4 056,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия"

4 056,5

Всичко:

4 056,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

1 100,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

1 100,0

 

Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

0,0

II.

РАЗХОДИ

2 969,4

1.

Текущи разходи

2 769,4

в т.ч.

1.1.

Персонал

2 039,4

2.

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 969,4

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 969,4

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Противодействие и защита на гражданите от дискриминация"

2 969,4

Всичко:

2 969,4

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

904,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

909,0

 

Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

300,0

1.

Неданъчни приходи

300,0

1.1.

Глоби, санкции и наказателни лихви

300,0

II.

РАЗХОДИ

3 013,6

1.

Текущи разходи

2 793,6

в т.ч.

1.1.

Персонал

2 069,6

2.

Капиталови разходи

220,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

220,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 713,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 713,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Защита на личните данни на физическите лица"

3 013,6

Всичко:

3 013,6

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

922,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

926,5

 

Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

40,0

1.

Неданъчни приходи

40,0

1.1.

Глоби, санкции и наказателни лихви

40,0

II.

РАЗХОДИ

21 856,7

1.

Текущи разходи

20 136,7

в т.ч.

1.1.

Персонал

15 440,0

2.

Капиталови разходи

1 720,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 720,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

21 816,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

21 816,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Осъществяване на превенция и противодействие на корупцията и публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности"

21 856,7

Всичко:

21 856,7

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

7 817,3

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

6 296,7

 

Чл. 31. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

300,0

1.

Неданъчни приходи

300,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

300,0

II.

РАЗХОДИ

44 004,6

1.

Текущи разходи

43 704,6

в т.ч.

1.1.

Персонал

38 748,6

2.

Капиталови разходи

300,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

300,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

43 704,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

43 704,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт"

44 004,6

Всичко:

44 004,6

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Националната служба за охрана, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

4 718,9

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

5 100,0

 

Чл. 32. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Разузнаване" за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

0,0

II.

РАЗХОДИ

55 951,0

1.

Текущи разходи

39 156,0

2.

Капиталови разходи

16 795,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

16 795,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

55 951,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

55 951,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България

55 951,0

Всичко:

55 951,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция "Разузнаване", както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

27 582,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

27 527,0

 

Чл. 33. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

950,0

1.

Неданъчни приходи

950,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

950,0

II.

РАЗХОДИ

25 447,2

1.

Текущи разходи

21 623,2

в т.ч.

1.1.

Персонал

18 107,7

2.

Капиталови разходи

3 824,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

3 824,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

24 497,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

24 997,2

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-500,0

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-500,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

1.

Функционална област "Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България"

25 447,2

 

Всичко:

25 447,2

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Националния статистически институт, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

7 237,1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

7 207,5

 

Чл. 34. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

6 000,0

1.

Неданъчни приходи

6 000,0

1.1.

Държавни такси

4 000,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 000,0

II.

РАЗХОДИ

5 391,8

1.

Текущи разходи

5 191,8

в т.ч.

1.1.

Персонал

4 435,3

2.

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

0,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

608,2

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-608,2

1.

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-608,2

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

1.

Функционална област "Защита на конкуренцията и контрол на законосъобразността при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии"

5 391,8

 

Всичко:

5 391,8

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

1 012,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

946,5

 

Чл. 35. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

70 488,0

1.

Неданъчни приходи

70 488,0

1.1.

Държавни такси

70 238,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

250,0

II.

РАЗХОДИ

14 727,3

1.

Текущи разходи

10 084,7

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

7 084,8

2.

Капиталови разходи

4 642,6

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

4 642,6

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

-55 760,7

1.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-55 760,7

1.1.

Предоставени трансфери (-)

-55 760,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

1.

Функционална област "Електронни съобщения и пощенски услуги"

14 727,3

 

Всичко:

14 727,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

7 592,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

7 592,5

 

Чл. 36. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 200,0

1.

Неданъчни приходи

1 200,0

1.1.

Държавни такси

1 200,0

II.

РАЗХОДИ

1 792,7

1.

Текущи разходи

1 712,7

в т.ч.

1.1.

Персонал

1 352,3

2.

Капиталови разходи

80,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

80,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

592,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

592,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

1.

Функционална област "Регулиране на радио и телевизионния пазар"

1 792,7

 

Всичко:

1 792,7

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Съвета за електронни медии, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

434,4

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

434,4

 

Чл. 37. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

10 705,0

1.

Неданъчни приходи

10 705,0

1.1.

Държавни такси

10 515,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

9,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

181,0

II.

РАЗХОДИ

9 331,9

1.

Текущи разходи

8 555,9

в т.ч.

1.1.

Персонал

7 215,3

2.

Капиталови разходи

776,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

776,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

-131,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

-131,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

1 242,1

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-1 242,1

1.

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-1 242,1

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"

9 331,9

Всичко:

9 331,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

2 076,6

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

2 076,6

 

Чл. 38. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

8 603,8

1.

Неданъчни приходи

8 603,8

1.1.

Държавни такси

8 553,8

1.2.

Други приходи

50,0

II.

РАЗХОДИ

7 145,6

1.

Текущи разходи

6 831,6

в т.ч.

1.1.

Персонал

3 402,0

2.

Капиталови разходи

314,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

314,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

0,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

1 458,2

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-1 458,2

1.

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-1 458,2

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Регулация на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България"

7 145,6

Всичко:

7 145,6

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

3 883,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

3 723,6

 

Чл. 39. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

0,0

II.

РАЗХОДИ

10 759,3

1.

Текущи разходи

9 959,3

в т.ч.

1.1.

Персонал

7 884,4

2.

Капиталови разходи

800,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

800,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

10 759,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

10 759,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Защита на класифицираната информация"

10 759,3

Всичко:

10 759,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

2 279,2

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

2 574,9

 

Чл. 40. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

2 050,0

1.

Неданъчни приходи

2 050,0

1.1.

Държавни такси

40,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

310,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 700,0

II.

РАЗХОДИ

92 752,1

1.

Текущи разходи

22 122,3

в т.ч.

1.1.

Персонал

9 521,3

2.

Капиталови разходи

51 396,7

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

51 396,7

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

19 233,1

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

90 702,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

90 702,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.:

92 752,1

1.1.

Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"

72 697,5

1.2.

Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"

20 054,6

Всичко:

92 752,1

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

109 847,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

82 720,8

 

Чл. 41. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

21 360,0

1.

Неданъчни приходи

21 360,0

1.1.

Държавни такси

18 360,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 000,0

II.

РАЗХОДИ

18 360,0

1.

Текущи разходи

17 095,4

в т.ч.

1.1.

Персонал

11 981,2

2.

Капиталови разходи

1 264,6

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 264,6

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

-3 000,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

-3 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Регулация и надзор на небанковия финансов сектор"

18 360,0

Всичко:

18 360,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

5 900,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

6 332,8

 

Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

0,0

II.

РАЗХОДИ

1 868,6

1.

Текущи разходи

1 861,6

в т.ч.

1.1.

Персонал

1 434,1

2.

Капиталови разходи

7,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

7,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 868,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 868,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Осъществяване на публичен надзор над регистрираните одитори"

1 868,6

Всичко:

1 868,6

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. oт Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

433,6

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

431,8

 

Чл. 43. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

0,0

II.

РАЗХОДИ

5 373,0

1.

Текущи разходи

5 173,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

4 180,0

2.

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

5 373,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

5 373,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми"

5 373,0

Всичко:

5 373,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

1 200,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

1 192,0

 

Чл. 44. (1) Приема бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

4 000,0

1.

Неданъчни приходи

4 000,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

3 246,7

1.2.

Други приходи

753,3

II.

РАЗХОДИ

366 833,0

1.

Текущи разходи

356 811,2

в т.ч.

1.1.

Персонал

40 458,2

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

300 350,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

300 350,0

2.

Капиталови разходи

10 021,8

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 000,0

2.2.

Капиталови трансфери

2 021,8

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

402 833,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

402 833,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

40 000,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-40 000,0

1.

Предоставени кредити (нето)

-40 000,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони

333 732,4

2.

Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на рибарството и аквакултурите

357,8

3.

Бюджетна програма "Администрация"

32 742,8

Всичко:

366 833,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавен фонд "Земеделие", както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

327 374,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

325 374,8

 

Чл. 45. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1 584,2

1.

Текущи разходи

1 491,2

в т.ч.

1.1.

Персонал

1 094,2

2.

Капиталови разходи

93,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

93,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 584,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 584,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства"

1 584,2

Всичко:

1 584,2

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

496,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

475,0

 

Чл. 46. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Технически операции" за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

92,0

1.

Неданъчни приходи

92,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

85,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

5,0

1.3.

Други приходи

2,0

II.

РАЗХОДИ

64 982,1

1.

Текущи разходи

60 931,1

 

в т.ч.

1.1.

Персонал

56 662,1

2.

Капиталови разходи

4 051,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

4 051,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

64 890,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

64 890,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред

64 982,1

Всичко:

64 982,1

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция "Технически операции", както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

10 380,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

8 198,0

 

Чл. 47. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Електронно управление" за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

0,0

II.

РАЗХОДИ

32 033,3

1.

Текущи разходи

23 533,3

в т.ч.

1.1.

Персонал

13 918,0

2.

Капиталови разходи

8 500,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 500,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

32 033,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

32 061,8

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-28,5

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-28,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на електронното управление

32 033,3

Всичко:

32 033,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция "Електронно управление", както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

18 550,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

17 915,3

 

Чл. 48. (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 8.12.2020 г.) Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2020 г. на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Българско национално радио

47 044,9

в т.ч.

– по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията

1 300,0

2.

Българска национална телевизия

70 907,1

в т.ч.

– по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията

6 100,0

3.

Българска телеграфна агенция

5 811,4

 

Чл. 49. (1) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 8.12.2020 г.) Приема субсидиите и другите текущи трансфери за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2020 г., както следва:

Наименование

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Столична община – вътрешноградски транспорт

11 000,0

2.

За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

34 000,0

3.

Национална компания "Железопътна инфраструктура"

145 000,0

Всичко:

190 000,0

 

(2) Приема капиталовите трансфери за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2020 г., както следва:

Наименование

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация

10 000,0

2.

Национална компания "Железопътна инфраструктура"

120 000,0

3.

"БДЖ – Пътнически превози" ЕООД

139 000,0

4.

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

111 000,0

Всичко:

380 000,0

 

Чл. 50. Приема размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2020 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложението и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 3 653 185,2 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 307 022,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 43 228,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 199 110,2 хил. лв. и по общини, както следва:

(хил. лв.)

Общини

Основни

бюджетни

взаимоотно-

шения

От тях:

Обща

субсидия за

делегираните

от държавата

дейности

Трансфери за местни дейности

Целева

субсидия за

капиталови

разходи

обща

изравнителна

субсидия

за зимно поддържане и снего-
почистване на общински пътища

1

2(3+4+5+6)

3

4

5

6

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Банско

9 466,3

8 959,9

0,0

118,4

388,0

Белица

8 507,0

6 618,1

1 040,3

247,7

600,9

Благоевград

45 749,7

44 061,6

0,0

340,1

1 348,0

Гоце Делчев

24 184,6

21 480,1

2 034,0

124,0

546,5

Гърмен

12 335,9

10 131,8

1 463,5

144,0

596,6

Kресна

3 973,0

3 092,6

469,9

109,5

301,0

Петрич

30 066,8

24 976,5

2 871,5

427,1

1 791,7

Pазлог

14 579,8

12 830,7

979,3

230,0

539,8

Cандански

27 121,7

22 774,2

2 233,8

421,8

1 691,9

Cатовча

12 132,0

10 037,4

1 382,1

144,2

568,3

Cимитли

9 911,1

7 842,5

1 258,4

193,4

616,8

Cтрумяни

5 165,3

3 654,6

603,4

234,4

672,9

Xаджидимово

7 272,7

5 738,2

926,6

96,6

511,3

Якоруда

7 134,0

5 613,0

1 033,7

99,5

387,8

ОБЛАСТ БУРГАС

Aйтос

17 687,2

14 388,7

2 356,4

164,4

777,7

Бургас

119 316,2

117 293,8

0,0

164,5

1 857,9

Kамено

7 376,8

6 308,7

549,8

56,4

461,9

Kарнобат

18 860,7

15 671,6

1 759,6

253,4

1 176,1

Mалко Tърново

4 102,7

3 068,6

339,5

132,1

562,5

Hесебър

13 695,8

13 006,4

0,0

95,0

594,4

Поморие

14 825,2

14 004,8

0,0

119,5

700,9

Приморско

3 668,8

3 405,5

0,0

34,0

229,3

Pуен

19 117,3

14 814,8

2 700,6

241,2

1 360,7

Cозопол

7 127,1

6 440,0

0,0

134,0

553,1

Средец

11 970,4

9 623,3

1 000,0

234,4

1 112,7

Cунгурларе

10 258,4

7 943,5

1 257,7

169,3

887,9

Царево

5 128,5

4 633,8

0,0

70,3

424,4

ОБЛАСТ ВАРНА

Aврен

5 088,9

4 416,6

0,0

103,0

569,3

Aксаково

11 020,1

9 173,6

746,6

231,2

868,7

Белослав

8 794,6

7 901,3

613,8

38,4

241,1

Бяла

2 814,5

2 574,7

0,0

29,8

210,0

Bарна

162 949,9

160 058,8

0,0

232,4

2 658,7

Bетрино

3 505,8

2 656,2

314,4

112,1

423,1

Bълчи дол

8 289,7

6 599,9

829,9

150,7

709,2

Девня

4 722,3

4 444,1

0,0

70,9

207,3

Долни чифлик

14 068,6

11 614,8

1 637,9

157,1

658,8

Дългопол

9 763,0

7 662,8

1 355,1

128,4

616,7

Провадия

16 406,6

13 467,3

1 818,5

221,3

899,5

Cуворово

6 160,3

5 146,4

519,6

97,5

396,8

ОБЛАСТ ВЕЛИКО

ТЪРНОВО

Bелико Tърново

53 008,0

48 886,2

1 779,3

440,7

1 901,8

Горна Oряховица

24 004,8

20 591,5

2 589,3

108,2

715,8

Eлена

8 957,9

6 107,9

892,7

522,7

1 434,6

Златарица

4 556,6

3 461,1

485,7

119,9

489,9

Лясковец

6 579,7

5 353,7

784,6

74,0

367,4

Павликени

14 692,3

12 099,5

1 612,8

168,5

811,5

Полски Tръмбеш

7 683,6

6 011,4

1 045,0

74,6

552,6

Cвищов

18 870,2

15 296,6

2 723,4

110,8

739,4

Cтражица

9 824,8

7 828,4

1 111,3

159,6

725,5

Cухиндол

2 753,0

2 218,8

249,0

39,0

246,2

ОБЛАСТ ВИДИН

Белоградчик

5 668,5

4 523,1

556,2

109,0

480,2

Бойница

2 338,4

1 817,6

225,7

46,7

248,4

Брегово

5 985,1

4 953,5

591,1

65,3

375,2

Bидин

32 343,5

27 141,2

3 745,6

181,4

1 275,3

Грамада

1 644,1

1 094,4

234,1

44,8

270,8

Димово

5 979,0

4 492,8

680,1

129,6

676,5

Kула

3 715,1

2 811,2

434,7

81,5

387,7

Mакреш

1 546,3

1 053,8

218,2

28,3

246,0

Hово село

3 003,1

2 463,0

317,3

22,9

199,9

Pужинци

4 337,5

3 400,8

511,8

59,8

365,1

Чупрене

2 756,2

2 096,5

293,7

52,1

313,9

ОБЛАСТ ВРАЦА

Борован

4 605,7

3 529,5

707,6

68,2

300,4

Бяла Cлатина

17 184,4

14 526,6

1 952,5

98,6

606,7

Bраца

45 849,5

40 536,9

3 897,0

211,6

1 204,0

Kозлодуй

13 473,3

13 177,0

0,0

24,0

272,3

Kриводол

5 596,7

4 104,4

937,4

61,4

493,5

Mездра

13 447,0

10 639,5

1 581,2

226,3

1 000,0

Mизия

4 654,5

3 795,8

576,8

26,7

255,2

Oряхово

6 927,9

5 535,3

974,7

78,3

339,6

Pоман

6 020,3

4 724,4

665,9

121,2

508,8

Xайредин

3 984,6

3 120,4

541,4

47,4

275,4

ОБЛАСТ ГАБРОВО

Габрово

33 556,8

27 247,8

2 963,9

653,1

2 692,0

Дряново

8 562,8

6 778,9

744,3

229,9

809,7

Cевлиево

21 699,5

17 698,9

1 654,6

531,2

1 814,8

Tрявна

7 564,1

5 219,6

760,4

634,5

949,6

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Балчик

11 138,4

10 086,8

0,0

226,5

825,1

Генерал Тошево

9 449,6

7 126,5

980,7

224,4

1 118,0

Добрич

48 227,5

43 121,4

4 416,9

53,1

636,1

Добричка

14 655,7

10 252,0

1 935,7

454,1

2 013,9

Kаварна

10 474,4

9 271,2

338,5

168,7

696,0

Kрушари

4 455,7

3 195,7

576,5

130,0

553,5

Tервел

10 507,3

8 082,6

1 474,0

168,7

782,0

Шабла

3 523,6

2 742,2

245,7

112,1

423,6

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Aрдино

8 815,4

5 842,0

1 325,0

307,5

1 340,9

Джебел

7 312,4

5 292,3

785,3

161,7

1 073,1

Kирково

14 575,6

10 108,7

2 123,9

377,4

1 965,6

Kрумовград

15 654,0

11 396,6

1 659,3

469,1

2 129,0

Kърджали

47 975,4

39 482,1

5 056,7

443,6

2 993,0

Mомчилград

10 967,0

8 058,0

1 347,0

263,6

1 298,4

Черноочене

7 502,5

5 104,0

924,4

266,5

1 207,6

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Бобовдол

4 781,3

3 538,1

601,3

133,9

508,0

Бобошево

1 938,0

1 152,3

307,3

83,4

395,0

Дупница

23 530,8

20 087,5

2 498,7

168,7

775,9

Kочериново

3 590,6

2 487,2

566,4

101,3

435,7

Kюстендил

31 904,2

26 250,2

2 944,8

657,2

2 052,0

Hевестино

2 633,2

1 454,0

417,5

157,6

604,1

Pила

2 345,2

1 777,4

342,3

19,2

206,3

Cапарева баня

3 710,5

3 040,8

374,1

57,1

238,5

Tрекляно

1 779,4

800,0

275,7

180,0

523,7

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Aприлци

2 675,3

2 242,0

119,7

72,6

241,0

Летница

3 438,1

2 819,2

306,8

58,9

253,2

Ловеч

29 325,5

24 635,5

2 850,7

343,2

1 496,1

Луковит

13 649,4

11 428,0

1 575,8

111,1

534,5

Tетевен

13 994,9

11 747,7

1 489,1

151,3

606,8

Tроян

17 042,4

14 007,1

1 449,2

414,8

1 171,3

Угърчин

5 255,9

3 986,2

637,7

117,4

514,6

Ябланица

6 211,3

5 112,3

479,0

146,5

473,5

ОБЛАСТ МОНТАНА

Берковица

13 972,9

11 484,5

1 488,7

202,7

797,0

Бойчиновци

6 007,6

4 580,2

936,4

51,8

439,2

Брусарци

3 591,9

2 623,6

566,6

50,6

351,1

Bълчедръм

6 541,3

5 253,0

839,8

43,9

404,6

Bършец

5 256,3

4 175,1

592,7

85,2

403,3

Георги Дамяново

3 329,2

2 534,2

338,4

63,4

393,2

Лом

17 433,1

14 767,1

2 042,2

100,5

523,3

Mедковец

3 326,7

2 614,4

470,6

25,0

216,7

Mонтана

32 268,4

27 984,9

3 198,2

114,8

970,5

Чипровци

2 055,2

1 354,7

348,7

33,2

318,6

Якимово

2 776,7

2 028,3

474,9

41,8

231,7

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Батак

5 430,9

4 631,8

422,3

89,2

287,6

Белово

5 084,0

4 090,2

636,2

36,4

321,2

Брацигово

5 877,7

4 600,9

819,8

90,8

366,2

Bелинград

23 802,6

20 804,7

2 155,7

95,7

746,5

Лесичово

4 376,5

3 236,1

715,0

80,6

344,8

Пазарджик

64 450,6

55 616,6

6 903,0

240,4

1 690,6

Панагюрище

12 307,2

10 426,5

1 310,9

92,7

477,1

Пещера

10 449,5

9 181,8

916,0

66,2

285,5

Pакитово

10 751,6

8 740,2

1 483,5

153,3

374,6

Cептември

14 420,3

11 629,7

2 035,5

133,8

621,3

Cтрелча

3 166,5

2 561,6

352,2

25,7

227,0

Сърница

4 037,0

3 354,5

466,0

32,2

184,3

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Брезник

5 114,6

3 379,7

563,9

317,8

853,2

Земен

2 191,4

1 296,9

324,3

98,9

471,3

Kовачевци

2 291,4

1 342,2

233,4

240,4

475,4

Перник

45 250,2

39 887,2

3 787,4

260,2

1 315,4

Pадомир

11 483,1

9 126,9

1 205,2

214,4

936,6

Tрън

4 564,4

2 625,9

478,0

319,8

1 140,7

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Белене

4 790,0

3 814,4

598,0

73,7

303,9

Гулянци

6 750,7

5 074,9

1 099,6

80,2

496,0

Долна Mитрополия

10 420,7

7 809,5

1 747,2

138,1

725,9

Долни Дъбник

8 442,5

6 853,5

1 091,6

87,4

410,0

Искър

4 013,1

3 139,5

582,1

42,6

248,9

Левски

10 454,3

8 329,0

1 600,5

57,5

467,3

Hикопол

5 466,7

4 022,9

905,1

60,2

478,5

Плевен

68 419,0

63 081,6

3 333,7

278,9

1 724,8

Пордим

5 201,2

4 179,3

593,5

69,6

358,8

Червен бряг

16 922,8

13 865,8

2 260,5

134,4

662,1

Kнежа

9 603,7

8 292,3

994,6

34,9

281,9

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Aсеновград

31 977,0

26 188,6

4 173,5

301,8

1 313,1

Брезово

5 409,2

4 019,4

624,4

138,1

627,3

Kалояново

6 633,4

4 988,3

986,9

94,5

563,7

Kарлово

29 480,6

24 057,7

3 865,6

279,9

1 277,4

Кричим

4 851,9

4 007,5

698,1

9,0

137,3

Лъки

2 705,6

1 810,1

332,1

146,1

417,3

"Mарица"

15 370,6

13 181,9

1 383,1

94,1

711,5

Перущица

4 136,5

3 465,9

492,8

28,7

149,1

Пловдив

175 982,3

171 768,6

1 619,2

135,7

2 458,8

Първомай

15 646,2

12 823,5

1 866,0

176,7

780,0

Pаковски

15 201,2

12 929,5

1 752,6

80,6

438,5

"Pодопи"

13 253,3

10 661,1

1 594,9

171,8

825,5

Cадово

9 967,7

8 343,0

1 101,1

59,1

464,5

Стамболийски

10 259,8

8 382,1

1 556,0

39,3

282,4

Cъединение

4 804,2

3 603,5

718,8

65,0

416,9

Xисаря

7 043,1

5 836,6

748,0

50,6

407,9

Куклен

3 779,8

3 001,1

232,0

155,5

391,2

Сопот

6 328,6

5 438,5

667,9

28,0

194,2

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Завет

6 362,4

5 015,0

906,2

81,4

359,8

Исперих

17 238,3

14 776,3

1 600,4

119,9

741,7

Kубрат

11 524,3

9 257,2

1 459,6

162,6

644,9

Лозница

7 307,1

5 659,0

881,3

159,5

607,3

Pазград

33 455,5

30 155,3

2 104,6

199,3

996,3

Cамуил

7 234,0

5 932,6

718,5

98,8

484,1

Цар Калоян

3 733,5

2 904,7

582,9

42,1

203,8

ОБЛАСТ РУСЕ

Борово

4 205,2

3 256,0

515,7

90,9

342,6

Бяла

7 252,1

5 732,9

920,9

131,5

466,8

Bетово

7 024,6

5 509,3

975,3

125,6

414,4

Две могили

6 237,5

4 826,8

745,2

143,1

522,4

Иваново

4 184,4

2 541,7

741,5

233,7

667,5

Pусе

80 321,5

72 389,0

6 028,0

254,8

1 649,7

Cливо поле

5 985,9

4 511,7

854,6

128,0

491,6

Ценово

3 300,7

2 326,4

499,5

94,1

380,7

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Aлфатар

3 027,6

2 342,3

324,7

65,8

294,8

Главиница

7 736,3

5 894,0

1 008,6

120,5

713,2

Дулово

18 468,4

15 101,8

2 378,3

126,2

862,1

Kайнарджа

6 543,2

5 273,1

646,4

118,7

505,0

Cилистра

31 377,4

27 041,8

3 199,7

203,9

932,0

Cитово

4 300,1

3 194,9

544,1

116,4

444,7

Tутракан

9 760,6

7 875,8

1 253,4

114,8

516,6

ОБЛАСТ СЛИВЕН

Kотел

12 764,1

9 682,3

1 863,4

278,0

940,4

Hова Загора

23 305,3

19 317,3

2 518,5

223,8

1 245,7

Cливен

72 454,6

63 663,1

5 607,9

610,8

2 572,8

Tвърдица

13 239,4

10 973,8

1 408,4

192,8

664,4

ОБЛАСТ СМОЛЯН

Баните

3 384,7

2 185,8

335,0

229,0

634,9

Борино

2 461,5

1 689,1

388,8

104,0

279,6

Девин

8 288,8

6 651,2

803,0

230,8

603,8

Доспат

6 491,0

5 303,0

745,0

86,3

356,7

Златоград

8 155,6

6 524,8

1 017,7

174,8

438,3

Mадан

8 616,3

6 204,5

948,2

349,7

1 113,9

Hеделино

4 670,1

3 362,2

637,1

136,8

534,0

Pудозем

7 929,6

6 272,6

881,6

165,1

610,3

Cмолян

29 339,3

25 201,2

1 308,1

709,3

2 120,7

Чепеларе

5 409,2

4 689,1

0,0

223,1

497,0

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

556 103,2

544 839,3

0,0

869,9

10 394,0

ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Антон

1 571,5

1 089,8

293,5

51,9

136,3

Божурище

5 176,6

4 458,3

369,0

60,6

288,7

Ботевград

20 444,7

17 105,4

1 963,2

362,1

1 014,0

Годеч

3 648,0

2 327,0

438,9

248,2

633,9

Горна Mалина

4 869,4

3 610,0

612,4

138,9

508,1

Долна баня

5 567,9

4 924,6

464,8

28,8

149,7

Драгоман

4 164,3

2 699,4

363,7

256,0

845,2

Eлин Пелин

12 595,8

11 603,3

0,0

234,5

758,0

Eтрополе

9 915,4

8 322,7

903,5

189,9

499,3

Златица

4 093,2

3 887,3

0,0

42,9

163,0

Ихтиман

11 542,9

9 081,9

1 400,2

282,5

778,3

Kопривщица

2 555,1

2 243,2

131,0

43,6

137,3

Kостенец

7 804,1

6 396,9

852,6

158,0

396,6

Kостинброд

9 541,7

7 877,0

922,2

179,3

563,2

Мирково

1 868,6

1 289,6

239,1

85,2

254,7

Пирдоп

4 767,0

4 091,7

418,0

79,6

177,7

Правец

8 703,6

7 004,1

498,1

389,0

812,4

Cамоков

21 213,6

18 752,1

1 187,0

236,6

1 037,9

Cвоге

11 648,7

8 359,8

1 462,9

484,0

1 342,0

Cливница

5 696,0

4 494,9

727,1

111,4

362,6

Чавдар

1 284,8

1 026,4

106,4

35,1

116,9

Челопеч

1 891,3

1 650,8

83,4

37,5

119,6

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Братя Даскалови

5 433,8

3 700,3

866,0

125,2

742,3

Гурково

3 842,4

3 006,3

516,5

40,2

279,4

Гълъбово

7 497,6

6 949,1

95,3

59,7

393,5

Kазанлък

42 964,8

37 306,7

4 357,7

180,7

1 119,7

Mъглиж

7 995,3

6 500,1

877,6

122,0

495,6

Николаево

4 824,7

3 968,6

585,0

43,4

227,7

Oпан

1 932,2

1 283,4

179,5

58,9

410,4

Павел баня

9 929,5

8 357,0

1 078,7

55,9

437,9

Pаднево

10 608,7

8 768,2

910,9

146,2

783,4

Cтара Загора

84 817,7

76 803,8

4 862,5

440,1

2 711,3

Чирпан

14 379,6

11 710,3

1 740,5

163,4

765,4

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Aнтоново

5 171,9

2 948,3

674,3

331,8

1 217,5

Oмуртаг

12 774,1

9 278,8

1 860,1

334,1

1 301,1

Oпака

4 001,8

3 006,3

625,0

72,1

298,4

Попово

17 988,3

14 483,1

1 764,3

394,1

1 346,8

Tърговище

36 941,2

30 778,7

3 660,6

517,7

1 984,2

ОБЛАСТ ХАСКОВО

Димитровград

24 853,1

20 824,9

2 679,1

200,5

1 148,6

Ивайловград

5 983,6

3 784,8

771,8

311,3

1 115,7

Любимец

6 578,5

5 202,0

892,2

65,1

419,2

Mаджарово

2 551,6

1 555,4

379,3

105,8

511,1

Mинерални бани

3 649,3

2 722,4

374,8

89,4

462,7

Cвиленград

14 913,3

12 537,7

1 385,9

165,2

824,5

Cимеоновград

6 113,3

4 814,9

926,9

34,0

337,5

Cтамболово

5 408,8

3 807,6

654,4

145,6

801,2

Tополовград

7 746,0

6 081,9

935,5

97,9

630,7

Xарманли

13 888,5

11 155,9

1 634,4

174,7

923,5

Xасково

51 516,0

47 339,7

2 319,4

226,5

1 630,4

ОБЛАСТ ШУМЕН

Велики Преслав

7 699,0

6 071,1

1 042,6

119,9

465,4

Bенец

5 270,6

3 789,3

852,2

126,3

502,8

Bърбица

7 336,8

5 557,3

1 127,1

94,5

557,9

Kаолиново

8 710,9

6 731,0

1 303,4

104,6

571,9

Kаспичан

5 732,3

4 626,0

647,5

79,4

379,4

Hикола Kозлево

5 921,5

4 777,6

682,6

68,2

393,1

Hови пазар

14 650,7

12 578,0

1 338,8

150,1

583,8

Cмядово

6 121,3

5 067,5

643,5

50,4

359,9

Xитрино

4 418,3

2 834,1

670,4

188,3

725,5

Шумен

56 351,3

50 855,0

3 712,4

304,0

1 479,9

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Болярово

5 236,1

4 062,5

394,0

114,2

665,4

Eлхово

10 310,0

8 237,3

1 211,7

131,0

730,0

Cтралджа

9 477,5

7 451,6

1 112,5

132,0

781,4

"Tунджа"

12 755,1

9 205,4

1 912,4

238,8

1 398,5

Ямбол

42 831,9

39 192,4

3 087,8

35,1

516,6

ВСИЧКО:

4 202 545,5

3 653 185,2

307 022,0

43 228,1

199 110,2

 

Чл. 51. Определя стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности, както следва:

(хил. лв.)

Общини

Разходи за

делегирани

от държавата дейности

в т.ч.

Общинска администрация

в т.ч. за:

Отбрана
и сигурност

Образо-
вание

Здраве-
опазване

Социални услуги

Култура

Икономи-
чески дейности и услуги

кметове

служители в общинска администра-
ция

1(2+3+4+5

+6+7+8)

2

2b

3

4

5

6

7

8

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Банско

8 959,9

703,0

87,1

615,9

129,8

6 099,8

279,6

1 221,6

526,1

Белица

6 618,1

665,5

123,3

542,2

107,3

5 154,2

148,0

365,6

177,5

Благоевград

44 061,6

2 863,1

355,1

2 508,0

334,5

32 195,9

3 274,5

3 532,5

1 861,1

Гоце Делчев

21 480,1

1 270,3

195,8

1 074,5

172,9

16 292,5

958,2

2 376,3

409,9

Гърмен

10 131,8

902,2

199,3

702,9

104,4

8 463,5

251,1

254,0

156,6

Kресна

3 092,6

526,1

94,2

431,9

122,5

1 694,9

268,5

418,0

62,6

Петрич

24 976,5

2 201,4

424,0

1 777,4

189,6

20 611,2

876,7

680,0

417,6

Pазлог

12 830,7

972,9

177,6

795,3

131,9

9 300,8

395,6

1 632,8

396,7

Cандански

22 774,2

1 505,3

271,9

1 233,4

205,4

17 715,9

1 231,9

1 482,6

633,1

Cатовча

10 037,4

1 006,0

271,8

734,2

139,1

8 065,3

639,1

0,0

187,9

Cимитли

7 842,5

808,7

155,9

652,8

139,0

5 303,7

216,6

1 197,0

177,5

Cтрумяни

3 654,6

512,8

79,7

433,1

139,8

1 807,0

81,1

988,6

125,3

Xаджидимово

5 738,2

715,6

166,7

548,9

123,5

4 642,3

116,5

25,5

114,8

Якоруда

5 613,0

727,3

170,5

556,8

139,6

4 231,0

110,9

310,2

94,0

ОБЛАСТ

БУРГАС

Aйтос

14 388,7

1 315,1

242,9

1 072,2

161,3

11 559,1

333,3

769,3

250,6

Бургас

117 293,8

5 975,6

170,3

5 805,3

493,6

98 257,0

6 312,5

3 822,8

2 432,3

Kамено

6 308,7

741,5

152,2

589,3

167,9

3 631,2

102,9

1 435,5

229,7

Kарнобат

15 671,6

1 062,5

159,4

903,1

177,7

11 635,2

383,8

2 026,1

386,3

Mалко Tърново

3 068,6

433,3

58,0

375,3

156,4

1 230,0

41,2

1 049,3

158,4

Hесебър

13 006,4

1 057,2

177,6

879,6

201,3

10 931,1

495,0

92,1

229,7

Поморие

14 004,8

1 184,7

250,1

934,6

150,8

10 636,8

290,8

1 313,7

428,0

Приморско

3 405,5

568,4

112,3

456,1

119,6

1 998,5

75,7

518,0

125,3

Pуен

14 814,8

1 775,2

674,1

1 101,1

133,1

12 530,3

177,8

0,0

198,4

Cозопол

6 440,0

790,5

174,0

616,5

162,1

4 607,5

124,3

437,6

318,0

Средец

9 623,3

718,7

94,3

624,4

172,4

6 575,1

276,6

1 498,9

381,6

Cунгурларе

7 943,5

857,4

246,5

610,9

156,3

5 606,9

153,1

877,5

292,3

Царево

4 633,8

600,8

79,7

521,1

137,4

3 544,8

183,8

0,0

167,0

ОБЛАСТ

ВАРНА

Aврен

4 416,6

659,9

170,3

489,6

137,9

3 325,7

57,7

68,4

167,0

Aксаково

9 173,6

958,3

188,5

769,8

157,4

7 128,8

275,4

413,6

240,1

Белослав

7 901,3

664,3

97,9

566,4

145,9

4 667,3

256,3

0,0

146,2

2 021,3

Бяла

2 574,7

440,5

61,6

378,9

104,8

1 455,8

30,9

438,3

104,4

Bарна

160 058,8

10 785,8

340,6

10 445,2

1 135,7

124 824,7

12 083,6

7 190,4

4 038,6

Bетрино

2 656,2

545,9

112,3

433,6

139,9

1 653,2

28,5

90,3

198,4

Bълчи дол

6 599,9

692,5

155,8

536,7

128,4

4 460,7

94,8

993,8

229,7

Девня

4 444,1

589,3

58,0

531,3

118,6

3 025,8

150,4

325,5

234,5

Долни чифлик

11 614,8

966,3

199,3

767,0

147,9

8 320,5

191,0

1 686,3

302,8

Дългопол

7 662,8

855,8

188,5

667,3

147,5

6 190,5

106,7

70,0

292,3

Провадия

13 467,3

1 041,0

195,8

845,2

159,7

10 153,1

294,1

1 050,5

768,9

Cуворово

5 146,4

544,0

61,6

482,4

124,9

3 981,0

115,2

276,9

104,4

ОБЛАСТ

ВЕЛИКО

ТЪРНОВО

Bелико

Tърново

48 886,2

2 409,3

275,5

2 133,8

293,3

32 239,6

3 340,3

6 399,9

4 203,8

Горна

Oряховица

20 591,5

1 614,1

239,1

1 375,0

173,0

14 520,0

1 124,9

2 470,5

689,0

Eлена

6 107,9

615,7

79,7

536,0

156,3

4 068,0

283,0

595,3

389,6

Златарица

3 461,1

479,8

72,4

407,4

130,7

2 272,3

54,4

429,9

94,0

Лясковец

5 353,7

747,3

134,1

613,2

119,1

3 823,0

314,5

99,2

250,6

Павликени

12 099,5

1 105,8

257,4

848,4

137,7

8 149,5

566,8

1 392,3

747,4

Полски

Tръмбеш

6 011,4

853,8

221,2

632,6

130,8

4 437,5

87,3

251,4

250,6

Cвищов

15 296,6

1 317,2

242,9

1 074,3

205,2

10 426,8

354,5

2 144,7

848,2

Cтражица

7 828,4

817,7

184,8

632,9

160,2

5 646,9

149,9

740,5

313,2

Cухиндол

2 218,8

401,4

43,5

357,9

121,0

829,1

89,8

683,5

94,0

ОБЛАСТ

ВИДИН

Белоградчик

4 523,1

506,5

43,5

463,0

139,1

2 441,2

76,6

984,6

375,1

Бойница

1 817,6

362,7

43,5

319,2

124,4

439,0

9,4

798,6

83,5

Брегово

4 953,5

497,6

76,1

421,5

129,7

1 416,7

105,0

2 616,6

187,9

Bидин

27 141,2

2 153,4

260,9

1 892,5

233,3

19 555,7

945,8

2 674,5

1 578,5

Грамада

1 094,4

381,2

43,5

337,7

103,4

496,3

30,0

0,0

83,5

Димово

4 492,8

531,3

83,4

447,9

132,8

2 734,1

77,6

797,8

219,2

Kула

2 811,2

447,5

43,5

404,0

131,4

1 237,8

34,8

803,1

156,6

Mакреш

1 053,8

383,7

58,0

325,7

102,3

443,1

9,9

0,0

114,8

Hово село

2 463,0

439,5

79,7

359,8

122,7

923,9

32,3

819,3

125,3

Pужинци

3 400,8

474,5

79,7

394,8

142,9

2 401,7

69,5

207,8

104,4

Чупрене

2 096,5

401,4

61,6

339,8

132,5

797,0

16,4

655,2

94,0

ОБЛАСТ

ВРАЦА

Борован

3 529,5

532,5

97,7

434,8

148,8

2 327,7

79,9

315,3

125,3

Бяла Cлатина

14 526,6

1 081,7

210,2

871,5

170,5

10 785,1

542,8

1 528,9

417,6

Bраца

40 536,9

2 371,7

308,0

2 063,7

277,6

30 794,0

2 169,8

2 854,9

2 068,9

Kозлодуй

13 177,0

897,8

123,3

774,5

196,8

9 345,7

430,6

2 086,9

219,2

Kриводол

4 104,4

649,4

148,5

500,9

106,5

3 057,2

82,5

0,0

208,8

Mездра

10 639,5

1 001,4

221,0

780,4

180,3

7 821,4

288,8

950,9

396,7

Mизия

3 795,8

565,1

97,7

467,4

141,0

2 548,0

79,3

316,2

146,2

Oряхово

5 535,3

676,7

105,1

571,6

161,7

4 159,8

275,5

73,7

187,9

Pоман

4 724,4

548,0

105,0

443,0

148,6

2 677,0

78,7

1 084,2

187,9

Xайредин

3 120,4

509,4

97,7

411,7

130,7

1 666,3

88,7

610,5

114,8

ОБЛАСТ ГАБРОВО

Габрово

27 247,8

1 898,4

86,9

1 811,5

266,4

17 611,8

1 895,2

2 362,7

3 213,3

Дряново

6 778,9

586,8

61,6

525,2

140,1

2 552,7

346,4

2 681,8

471,1

Cевлиево

17 698,9

1 404,6

271,9

1 132,7

225,8

11 740,4

542,3

3 033,6

752,2

Tрявна

5 219,6

645,5

65,2

580,3

134,0

2 860,2

92,2

832,3

655,4

ОБЛАСТ

ДОБРИЧ

Балчик

10 086,8

974,3

177,6

796,7

153,6

7 785,7

186,3

436,3

550,6

Генерал Тошево

7 126,5

877,3

199,3

678,0

159,3

5 239,1

200,1

73,7

577,0

Добрич

43 121,4

2 379,3

54,3

2 325,0

261,7

31 350,1

3 014,3

4 268,6

1 847,4

Добричка

10 252,0

1 389,2

507,3

881,9

173,8

7 454,7

174,0

569,6

490,7

Kаварна

9 271,2

769,5

97,9

671,6

160,2

6 073,1

425,2

1 395,0

448,2

Kрушари

3 195,7

631,1

155,8

475,3

125,7

1 875,4

30,3

387,0

146,2

Tервел

8 082,6

1 256,9

333,4

923,5

154,1

5 840,7

291,8

225,9

313,2

Шабла

2 742,2

472,3

58,0

414,3

127,9

1 583,8

157,9

160,2

240,1

ОБЛАСТ

КЪРДЖАЛИ

Aрдино

5 842,0

1 374,6

377,0

997,6

121,5

3 483,3

80,9

489,4

292,3

Джебел

5 292,3

1 517,5

547,3

970,2

121,4

3 299,8

92,0

73,7

187,9

Kирково

10 108,7

1 997,7

721,3

1 276,4

165,2

7 516,7

133,0

97,7

198,4

Kрумовград

11 396,6

1 957,2

692,3

1 264,9

156,9

7 963,3

206,2

956,4

156,6

Kърджали

39 482,1

3 946,5

1 185,1

2 761,4

269,7

30 711,6

1 236,4

1 784,4

1 533,5

Mомчилград

8 058,0

1 639,8

460,4

1 179,4

130,9

5 270,1

324,2

578,2

114,8

Черноочене

5 104,0

1 062,5

380,5

682,0

109,0

3 579,4

55,9

182,4

114,8

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Бобовдол

3 538,1

576,2

76,1

500,1

116,6

1 877,8

57,1

607,6

302,8

Бобошево

1 152,3

431,0

72,4

358,6

94,6

533,1

10,1

0,0

83,5

Дупница

20 087,5

1 525,7

159,4

1 366,3

191,2

15 985,2

1 047,4

930,8

407,2

Kочериново

2 487,2

446,1

58,0

388,1

96,3

1 247,7

40,2

542,1

114,8

Kюстендил

26 250,2

2 365,5

340,6

2 024,9

268,2

17 537,3

838,8

3 013,5

2 226,9

Hевестино

1 454,0

401,9

58,0

343,9

128,2

809,9

20,0

0,0

94,0

Pила

1 777,4

412,4

43,5

368,9

127,2

712,9

17,9

423,5

83,5

Cапарева баня

3 040,8

577,7

97,7

480,0

109,8

2 138,7

141,5

0,0

73,1

Tрекляно

800,0

350,6

43,5

307,1

88,6

297,0

1,2

0,0

62,6

ОБЛАСТ

ЛОВЕЧ

Aприлци

2 242,0

411,2

43,5

367,7

131,9

1 099,5

19,4

433,8

146,2

Летница

2 819,2

504,5

76,1

428,4

125,4

1 624,5

53,8

375,3

135,7

Ловеч

24 635,5

1 628,6

195,7

1 432,9

280,5

16 595,8

1 316,2

2 960,5

1 853,9

Луковит

11 428,0

949,5

203,0

746,5

181,1

8 854,7

419,7

782,9

240,1

Tетевен

11 747,7

969,0

177,6

791,4

169,7

8 973,9

388,2

850,2

396,7

Tроян

14 007,1

1 217,6

210,2

1 007,4

181,2

10 198,3

780,3

866,5

763,2

Угърчин

3 986,2

541,5

94,2

447,3

133,4

2 628,3

102,3

424,1

156,6

Ябланица

5 112,3

544,7

94,2

450,5

104,5

4 167,4

139,1

0,0

156,6

ОБЛАСТ МОНТАНА

Берковица

11 484,5

850,0

101,5

748,5

155,7

6 798,5

518,2

2 963,7

198,4

Бойчиновци

4 580,2

677,2

170,3

506,9

141,3

2 912,1

121,6

487,9

240,1

Брусарци

2 623,6

507,0

94,2

412,8

125,1

1 793,4

62,4

0,0

135,7

Bълчедръм

5 253,0

666,1

148,5

517,6

135,5

3 732,0

134,5

428,3

156,6

Bършец

4 175,1

549,4

58,0

491,4

129,3

3 079,9

100,5

190,7

125,3

Георги

Дамяново

2 534,2

420,5

72,4

348,1

116,5

866,9

10,5

994,5

125,3

Лом

14 767,1

1 079,7

119,7

960,0

165,4

9 660,5

527,1

3 000,3

334,1

Mедковец

2 614,4

465,9

76,1

389,8

111,1

1 811,6

85,5

25,5

114,8

Mонтана

27 984,9

1 763,4

210,2

1 553,2

346,4

19 740,6

1 947,0

2 783,6

1 403,9

Чипровци

1 354,7

441,7

58,0

383,7

113,8

509,7

27,0

0,0

262,5

Якимово

2 028,3

494,0

97,7

396,3

129,6

1 279,4

31,3

0,0

94,0

ОБЛАСТ

ПАЗАРДЖИК

Батак

4 631,8

541,4

83,4

458,0

124,0

2 261,0

61,0

1 273,5

370,9

Белово

4 090,2

668,8

155,8

513,0

148,7

2 592,8

58,0

413,1

208,8

Брацигово

4 600,9

650,6

126,8

523,8

114,6

2 692,7

117,2

858,8

167,0

Bелинград

20 804,7

1 325,9

184,8

1 141,1

163,8

16 425,7

368,2

1 951,8

569,3

Лесичово

3 236,1

556,2

130,5

425,7

116,3

1 422,0

21,6

973,8

146,2

Пазарджик

55 616,6

3 251,6

547,2

2 704,4

306,7

42 244,0

1 466,1

6 142,3

2 205,9

Панагюрище

10 426,5

1 042,4

174,0

868,4

152,2

7 594,3

297,0

693,7

646,9

Пещера

9 181,8

919,2

83,4

835,8

149,6

6 851,7

256,1

848,6

156,6

Pакитово

8 740,2

771,5

90,7

680,8

132,1

6 875,7

247,3

567,4

146,2

Cептември

11 629,7

1 152,8

253,7

899,1

150,5

9 049,6

263,0

552,1

461,7

Cтрелча

2 561,6

463,6

43,5

420,1

149,4

1 686,2

72,6

70,0

119,8

Сърница

3 354,5

507,4

79,7

427,7

95,8

2 481,4

35,1

203,5

31,3

ОБЛАСТ

ПЕРНИК

Брезник

3 379,7

502,9

58,0

444,9

132,8

2 076,8

49,9

408,5

208,8

Земен

1 296,9

394,1

43,5

350,6

105,3

655,5

27,2

0,0

114,8

Kовачевци

1 342,2

370,1

43,5

326,6

121,9

324,8

5,8

363,0

156,6

Перник

39 887,2

2 496,1

268,1

2 228,0

264,9

31 163,8

1 999,6

2 049,7

1 913,1

Pадомир

9 126,9

836,5

94,3

742,2

162,2

5 528,6

178,0

2 066,6

355,0

Tрън

2 625,9

435,7

43,5

392,2

111,3

1 202,7

57,8

640,9

177,5

ОБЛАСТ

ПЛЕВЕН

Белене

3 814,4

587,9

58,0

529,9

150,5

2 554,4

143,6

179,6

198,4

Гулянци

5 074,9

725,1

145,0

580,1

139,0

3 745,2

183,1

73,7

208,8

Долна Mитрополия

7 809,5

1 044,7

293,5

751,2

182,7

5 814,3

173,7

291,3

302,8

Долни Дъбник

6 853,5

800,4

155,9

644,5

165,5

5 450,8

101,4

178,8

156,6

Искър

3 139,5

570,9

97,7

473,2

110,2

2 242,6

80,1

0,0

135,7

Левски

8 329,0

1 005,3

221,2

784,1

169,2

5 970,1

424,2

353,0

407,2

Hикопол

4 022,9

698,2

163,1

535,1

140,7

2 355,1

40,7

495,9

292,3

Плевен

63 081,6

3 414,1

362,3

3 051,8

334,3

48 151,5

4 958,6

2 986,7

3 236,4

Пордим

4 179,3

566,9

126,8

440,1

106,2

2 693,4

41,3

646,2

125,3

Червен бряг

13 865,8

1 255,3

279,0

976,3

197,6

10 839,3

636,8

623,6

313,2

Kнежа

8 292,3

715,8

83,4

632,4

142,2

6 789,8

467,0

0,0

177,5

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Aсеновград

26 188,6

2 165,2

260,9

1 904,3

209,5

20 669,7

998,7

1 586,7

558,8

Брезово

4 019,4

573,4

126,8

446,6

111,8

2 636,9

38,8

501,9

156,6

Kалояново

4 988,3

738,8

181,3

557,5

134,1

3 175,5

105,6

709,0

125,3

Kарлово

24 057,7

1 909,4

413,2

1 496,2

260,3

17 988,8

873,8

2 297,5

727,9

Кричим

4 007,5

563,6

43,5

520,1

126,2

2 987,1

133,7

155,1

41,8

Лъки

1 810,1

410,8

43,5

367,3

136,8

717,2

20,1

441,7

83,5

"Mарица"

13 181,9

1 388,2

402,3

985,9

196,9

10 660,1

355,4

28,0

553,3

Перущица

3 465,9

472,3

43,5

428,8

121,5

2 528,9

132,9

0,0

210,3

Пловдив

171 768,6

10 934,4

289,9

10 644,5

1 306,5

129 904,3

12 475,3

11 845,7

5 302,4

Първомай

12 823,5

1 185,4

268,2

917,2

168,7

9 996,1

333,5

774,4

365,4

Pаковски

12 929,5

1 065,6

145,0

920,6

125,6

10 705,6

524,3

341,4

167,0

"Pодопи"

10 661,1

1 345,9

326,2

1 019,7

135,4

8 398,6

478,4

0,0

302,8

Cадово

8 343,0

873,8

224,8

649,0

104,5

6 553,4

161,4

514,2

135,7

Стамболийски

8 382,1

943,3

130,6

812,7

134,4

6 452,0

458,9

226,5

167,0

Cъединение

3 603,5

654,6

123,2

531,4

149,4

2 437,4

110,9

73,7

177,5

Xисаря

5 836,6

700,3

116,0

584,3

139,5

3 897,1

105,9

471,5

522,3

Куклен

3 001,1

529,3

43,5

485,8

102,5

2 198,4

87,4

0,0

83,5

Сопот

5 438,5

625,7

65,2

560,5

138,2

3 648,4

308,8

517,5

199,9

ОБЛАСТ

РАЗГРАД

Завет

5 015,0

798,3

163,2

635,1

132,5

3 739,4

104,7

0,0

240,1

Исперих

14 776,3

1 449,9

409,6

1 040,3

173,8

10 423,9

644,7

1 254,5

829,5

Kубрат

9 257,2

1 121,9

282,7

839,2

113,7

6 232,2

454,1

896,8

438,5

Лозница

5 659,0

855,1

242,9

612,2

120,7

3 943,9

58,9

461,2

219,2

Pазград

30 155,3

2 054,4

300,8

1 753,6

244,3

20 818,9

1 465,3

3 676,8

1 895,6

Cамуил

5 932,6

834,6

257,4

577,2

128,8

2 510,0

66,5

2 225,7

167,0

Цар Калоян

2 904,7

556,6

65,2

491,4

105,0

1 771,1

50,5

306,7

114,8

ОБЛАСТ РУСЕ

Борово

3 256,0

560,8

112,3

448,5

116,6

1 312,8

34,9

1 063,9

167,0

Бяла

5 732,9

771,8

134,1

637,7

149,2

4 005,0

102,2

490,9

213,8

Bетово

5 509,3

784,2

123,3

660,9

128,1

4 148,3

166,2

73,7

208,8

Две могили

4 826,8

673,7

144,9

528,8

134,4

3 186,1

132,0

533,6

167,0

Иваново

2 541,7

658,1

152,2

505,9

113,3

1 400,4

31,8

87,5

250,6

Pусе

72 389,0

4 305,5

275,4

4 030,1

407,9

50 201,7

5 065,1

9 663,3

2 745,5

Cливо поле

4 511,7

786,2

188,5

597,7

110,6

3 034,4

86,5

285,2

208,8

Ценово

2 326,4

560,5

126,8

433,7

105,5

1 273,6

33,3

155,1

198,4

ОБЛАСТ

СИЛИСТРА

Aлфатар

2 342,3

466,2

90,7

375,5

133,4

844,9

17,1

734,5

146,2

Главиница

5 894,0

956,3

329,8

626,5

132,3

3 776,0

80,2

573,4

375,8

Дулово

15 101,8

1 596,8

474,8

1 122,0

142,7

11 444,8

304,9

1 101,0

511,6

Kайнарджа

5 273,1

559,0

112,3

446,7

130,1

3 842,7

52,8

552,8

135,7

Cилистра

27 041,8

1 768,2

177,6

1 590,6

274,3

16 555,6

1 993,5

4 727,7

1 722,5

Cитово

3 194,9

586,4

130,5

455,9

106,0

2 318,7

37,6

0,0

146,2

Tутракан

7 875,8

882,3

174,0

708,3

184,1

5 356,5

137,4

689,0

626,5

ОБЛАСТ

СЛИВЕН

Kотел

9 682,3

1 125,7

260,9

864,8

146,0

7 060,9

121,6

572,8

655,3

Hова Загора

19 317,3

1 534,1

333,4

1 200,7

209,1

14 605,4

714,6

1 352,9

901,2

Cливен

63 663,1

3 498,8

536,3

2 962,5

351,9

47 799,2

3 319,4

6 010,4

2 683,4

Tвърдица

10 973,8

834,0

155,9

678,1

130,0

7 078,2

244,6

2 509,5

177,5

ОБЛАСТ СМОЛЯН

Баните

2 185,8

495,8

94,2

401,6

104,6

1 381,1

19,5

70,0

114,8

Борино

1 689,1

453,6

58,0

395,6

118,5

1 019,9

13,6

0,0

83,5

Девин

6 651,2

782,0

181,3

600,7

150,8

5 275,3

123,8

110,5

208,8

Доспат

5 303,0

675,3

152,2

523,1

104,4

4 119,0

63,4

236,5

104,4

Златоград

6 524,8

701,4

101,5

599,9

125,8

4 658,0

365,2

507,4

167,0

Mадан

6 204,5

723,4

126,8

596,6

121,1

4 660,9

111,5

431,0

156,6

Hеделино

3 362,2

519,9

58,0

461,9

113,3

2 107,7

66,5

387,8

167,0

Pудозем

6 272,6

674,8

126,8

548,0

161,1

4 828,6

83,9

336,3

187,9

Cмолян

25 201,2

1 345,3

159,4

1 185,9

252,9

16 506,9

744,2

4 268,3

2 083,6

Чепеларе

4 689,1

562,9

90,7

472,2

127,0

3 510,0

112,4

209,8

167,0

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

544 839,3

34 523,4

1 565,7

32 957,7

6 847,9

435 906,4

31 647,6

24 741,0

11 173,0

ОБЛАСТ

СОФИЙСКА

Антон

1 089,8

379,3

43,5

335,8

96,1

568,1

15,0

0,0

31,3

Божурище

4 458,3

557,3

86,9

470,4

113,4

3 421,6

168,9

40,5

156,6

Ботевград

17 105,4

1 195,3

145,0

1 050,3

150,5

12 918,8

993,8

1 262,8

584,2

Годеч

2 327,0

463,7

43,5

420,2

107,5

1 622,7

60,0

0,0

73,1

Горна Mалина

3 610,0

521,2

94,2

427,0

106,5

2 661,1

94,6

70,0

156,6

Долна баня

4 924,6

463,7

43,5

420,2

122,6

2 579,1

159,3

1 537,3

62,6

Драгоман

2 699,4

472,5

58,0

414,5

139,0

1 244,6

102,1

605,5

135,7

Eлин Пелин

11 603,3

1 017,4

228,3

789,1

164,6

9 534,5

379,5

110,6

396,7

Eтрополе

8 322,7

661,3

61,7

599,6

156,2

6 384,4

430,7

428,3

261,8

Златица

3 887,3

487,1

43,5

443,6

116,3

2 884,6

81,1

203,4

114,8

Ихтиман

9 081,9

824,8

97,9

726,9

154,1

7 249,6

225,1

440,4

187,9

Kопривщица

2 243,2

397,1

43,5

353,6

98,0

1 284,8

15,8

0,0

447,5

Kостенец

6 396,9

681,6

87,1

594,5

124,2

5 126,7

203,4

0,0

261,0

Kостинброд

7 877,0

767,4

97,9

669,5

144,8

5 963,9

261,2

562,2

177,5

Мирково

1 289,6

393,6

43,5

350,1

127,8

681,4

13,7

0,0

73,1

Пирдоп

4 091,7

558,2

61,6

496,6

115,0

2 815,9

114,1

405,0

83,5

Правец

7 004,1

599,6

112,3

487,3

140,2

4 901,1

162,0

840,5

360,7

Cамоков

18 752,1

1 358,0

232,1

1 125,9

195,4

14 367,6

434,3

1 643,0

753,8

Cвоге

8 359,8

960,1

206,6

753,5

147,1

5 451,1

177,6

1 310,7

313,2

Cливница

4 494,9

575,0

61,6

513,4

122,1

3 420,2

98,9

122,1

156,6

Чавдар

1 026,4

371,1

43,5

327,6

108,4

503,8

11,8

0,0

31,3

Челопеч

1 650,8

378,5

43,5

335,0

106,4

1 025,9

66,9

0,0

73,1

ОБЛАСТ

СТАРА ЗАГОРА

Братя Даскалови

3 700,3

613,5

144,9

468,6

120,4

2 666,0

61,5

51,0

187,9

Гурково

3 006,3

515,7

76,1

439,6

115,0

2 202,6

79,0

0,0

94,0

Гълъбово

6 949,1

710,9

116,0

594,9

110,1

5 124,0

129,9

696,7

177,5

Kазанлък

37 306,7

2 399,4

347,9

2 051,5

245,8

26 902,0

2 358,5

4 107,1

1 293,9

Mъглиж

6 500,1

747,4

159,4

588,0

151,8

5 241,8

164,3

38,2

156,6

Николаево

3 968,6

523,6

94,2

429,4

119,6

3 068,4

82,6

70,0

104,4

Oпан

1 283,4

408,6

58,0

350,6

95,1

641,9

12,5

0,0

125,3

Павел баня

8 357,0

931,6

232,1

699,5

144,4

6 410,8

428,1

243,7

198,4

Pаднево

8 768,2

935,1

184,8

750,3

172,4

6 504,9

256,4

555,3

344,1

Cтара Загора

76 803,8

4 216,0

351,5

3 864,5

395,0

55 359,6

5 940,7

8 193,9

2 698,6

Чирпан

11 710,3

925,5

116,0

809,5

208,4

9 240,6

501,9

447,6

386,3

ОБЛАСТ

ТЪРГОВИЩЕ

Aнтоново

2 948,3

561,5

90,7

470,8

139,9

2 014,3

34,2

0,0

198,4

Oмуртаг

9 278,8

1 475,0

467,5

1 007,5

115,9

6 764,3

431,9

11,5

480,2

Oпака

3 006,3

603,6

130,5

473,1

122,6

1 959,6

36,8

189,7

94,0

Попово

14 483,1

1 291,0

308,1

982,9

180,6

10 203,6

265,0

1 773,0

769,9

Tърговище

30 778,7

2 480,2

579,9

1 900,3

235,7

22 108,9

1 904,6

2 346,0

1 703,3

ОБЛАСТ

ХАСКОВО

Димитровград

20 824,9

1 824,2

253,7

1 570,5

207,8

16 079,0

673,8

1 434,6

605,5

Ивайловград

3 784,8

564,0

72,4

491,6

128,0

2 567,4

71,7

359,7

94,0

Любимец

5 202,0

598,4

61,6

536,8

123,1

3 993,1

372,6

0,0

114,8

Mаджарово

1 555,4

475,1

90,7

384,4

117,4

906,8

14,3

0,0

41,8

Mинерални бани

2 722,4

651,8

163,1

488,7

91,6

1 780,9

34,1

70,0

94,0

Cвиленград

12 537,7

963,2

112,4

850,8

207,5

8 974,7

654,6

1 497,6

240,1

Cимеоновград

4 814,9

605,5

61,7

543,8

103,9

3 493,3

229,7

215,5

167,0

Cтамболово

3 807,6

1 091,9

420,4

671,5

113,0

2 378,8

45,8

73,7

104,4

Tополовград

6 081,9

697,7

145,0

552,7

139,8

3 967,1

91,9

955,7

229,7

Xарманли

11 155,9

1 106,9

145,0

961,9

161,4

8 562,9

287,3

696,3

341,1

Xасково

47 339,7

2 986,5

500,1

2 486,4

308,4

37 413,3

1 750,7

2 970,5

1 910,3

ОБЛАСТ

ШУМЕН

Велики

Преслав

6 071,1

840,2

181,3

658,9

136,1

4 008,3

224,6

307,5

554,4

Bенец

3 789,3

861,2

232,1

629,1

99,1

2 539,9

50,8

92,1

146,2

Bърбица

5 557,3

937,6

290,0

647,6

129,3

4 296,1

100,3

0,0

94,0

Kаолиново

6 731,0

1 118,3

290,0

828,3

134,7

5 282,3

101,7

0,0

94,0

Kаспичан

4 626,0

650,3

144,9

505,4

139,7

2 992,9

98,5

546,2

198,4

Hикола

Kозлево

4 777,6

705,3

184,8

520,5

128,7

3 698,3

67,8

0,0

177,5

Hови пазар

12 578,0

977,4

177,6

799,8

151,6

8 949,2

382,4

1 856,4

261,0

Cмядово

5 067,5

562,8

97,7

465,1

137,5

2 380,1

79,8

1 729,8

177,5

Xитрино

2 834,1

972,3

351,6

620,7

107,8

1 560,4

26,6

0,0

167,0

Шумен

50 855,0

2 744,6

311,6

2 433,0

282,8

35 813,7

3 960,0

4 820,1

3 233,8

ОБЛАСТ

ЯМБОЛ

Болярово

4 062,5

453,3

72,4

380,9

154,6

1 391,9

34,7

1 881,8

146,2

Eлхово

8 237,3

836,7

163,2

673,5

165,8

6 029,1

163,3

667,0

375,4

Cтралджа

7 451,6

723,8

126,8

597,0

150,8

5 257,0

168,3

817,6

334,1

"Tунджа"

9 205,4

1 232,3

449,5

782,8

187,5

6 245,9

273,8

597,7

668,2

Ямбол

39 192,4

2 122,6

50,7

2 071,9

236,0

30 066,2

1 859,7

3 325,2

1 582,7

ВСИЧКО:

3 653 185,2

313 644,3

47 811,2

265 833,1

49 723,9

2 690 851,6

170 000,7

290 899,3

136 044,1

2 021,3

 

Чл. 52. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, одобрени с решение на общинския съвет, се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

Чл. 53. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:

1. първо тримесечие – 30 на сто;

2. второ тримесечие – 25 на сто;

3. трето тримесечие – 20 на сто;

4. четвърто тримесечие – 25 на сто.

(2) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец, въз основа на заявки на общините, при условията и реда, определени от министъра на финансите по чл. 52.

(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 50 се предоставя на общините до 20 януари в размер 50 на сто, до 20 юли в размер 25 на сто и до 20 октомври – останалите 25 на сто.

(4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 50 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 30 октомври – останалите 25 на сто.

(5) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставя ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по ал. 1.

Чл. 54. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2020 г. на бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси, както следва:

Наименование

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Българска академия на науките

2 800,0

2.

Българска телеграфна агенция

20,0

3.

Българска национална телевизия

10 000,0

4.

Българско национално радио

2 000,0

5.

Държавни висши училища

15 952,0

А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на образованието и науката

14 952,0

5.1.

Технически университет – София

800,0

5.2.

Технически университет – Варна

60,0

5.3.

Технически университет – Габрово

50,0

5.4.

Русенски университет "Ангел Кънчев"

145,0

5.5.

Университет по хранителни технологии – Пловдив

115,0

5.6.

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

200,0

5.7.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас

100,0

5.8.

Лесотехнически университет – София

170,0

5.9.

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

246,0

5.10.

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" – София

164,0

5.11.

Университет за национално и световно стопанство – София

1 200,0

5.12.

Икономически университет – Варна

50,0

5.13.

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов

205,0

5.14.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

4 285,0

5.15.

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

400,0

5.16.

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

200,0

5.17.

Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград

830,0

5.18.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

14,0

5.19.

Национална спортна академия "Васил Левски" – София

700,0

5.20.

Аграрен университет – Пловдив

115,0

5.21.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив

35,0

5.22.

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" – София

45,0

5.23.

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – София

350,0

5.24.

Национална художествена академия – София

56,0

5.25.

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

30,0

5.26.

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

61,0

5.27.

Медицински университет – София

2 385,0

5.28.

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна

561,0

5.29.

Медицински университет – Пловдив

650,0

5.30.

Медицински университет – Плевен

20,0

5.31.

Тракийски университет – Стара Загора

500,0

5.32.

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" – София

125,0

5.33.

Висше строително училище "Любен Каравелов" – София

85,0

Б) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на отбраната

1 000,0

5.34.

Военна академия "Георги Стойков Раковски"

200,0

5.35.

Национален военен университет "Васил Левски"

500,0

5.36.

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

200,0

5.37.

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

100,0

Всичко:

30 772,0

 

(2) Сумите за съответните бюджетни организации по ал. 1 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1 за съответната бюджетна организация.

(3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по ал. 1, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на съответната бюджетна организация е по-малък от съответната сума по ал. 1.

(4) В обхвата на задълженията по ал. 1 – 3 се включват всички задължения към доставчици, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на бюджетните организации по ал. 1, с изключение на задълженията по финансов лизинг, търговски лизинг и други форми на дълг, за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.

Чл. 55. (1) Утвърждава целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетите на бюджетните организации, както следва:

(хил. лв.)

Наименование

Общо разходи

Текущи разходи

Капиталови разходи

1

2

2.1

2.2

1.

Сметна палата

840,0

590,0

250,0

2.

Администрация на президента

133,3

41,9

91,4

3.

Министерски съвет

3 673,4

2 570,6

1 102,8

4.

Омбудсман

79,8

54,8

25,0

5.

Министерство на финансите

35 565,1

25 689,1

9 876,0

6.

Министерство на външните работи

9 760,2

4 437,2

5 323,0

7.

Министерство на отбраната

100,0

0,0

100,0

8.

Министерство на вътрешните работи

2 660,0

2 060,0

600,0

9.

Министерство на правосъдието

8 865,6

3 537,1

5 328,5

10.

Министерство на труда и социалната политика

4 590,9

3 451,3

1 139,6

11.

Министерство на здравеопазването

8 883,9

5 304,0

3 579,9

12.

Министерство на образованието и науката

14 858,8

6 608,4

8 250,4

13.

Министерство на културата

1 036,8

652,3

384,5

14.

Министерство на околната среда и водите

4 146,7

1 326,3

2 820,4

15.

Министерство на икономиката

1 389,0

1 064,9

324,1

16.

Министерство на енергетиката

550,1

215,1

335,0

17.

Министерство на туризма

103,0

70,0

33,0

18.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

5 593,8

3 242,7

2 351,1

19.

Министерство на земеделието, храните и горите

6 384,0

1 725,0

4 659,0

20.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

2 388,2

1 172,3

1 215,9

21.

Министерство на младежта и спорта

714,7

542,3

172,4

22.

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

162,0

102,0

60,0

23.

Комисия за защита от дискриминация

107,3

35,3

72,0

24.

Комисия за защита на личните данни

222,0

92,0

130,0

25.

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

435,6

319,6

116,0

26.

Национална служба за охрана

34,8

20,8

14,0

27.

Национален статистически институт

4 897,0

1 502,0

3 395,0

28.

Комисия за защита на конкуренцията

10,0

10,0

0,0

29.

Комисия за регулиране на съобщенията

1 684,1

734,5

949,6

30.

Съвет за електронни медии

107,5

85,9

21,6

31.

Комисия за енергийно и водно регулиране

916,4

188,4

728,0

32.

Агенция за ядрено регулиране

538,3

358,3

180,0

33.

Държавна комисия по сигурността на информацията

179,0

90,0

89,0

34.

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

170,1

65,7

104,4

35.

Комисия за финансов надзор

1 746,0

543,1

1 202,9

36.

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

37,0

30,0

7,0

37.

Държавен фонд "Земеделие"

8 369,0

3 755,0

4 614,0

38.

Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

68,0

29,5

38,5

39.

Държавна агенция "Електронно управление"

10 072,3

4 556,3

5 516,0

Всичко:

142 073,7

76 873,7

65 200,0

 

(2) Промени на утвърдените с ал. 1 разходи могат да се извършват по реда на Закона за публичните финанси при обективна невъзможност за усвояване на част от утвърдените разходи, както и при доказана необходимост от увеличаването им, след предварително съгласуване с председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Чл. 56. (1) В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. в "Държавен вестник" бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет са отговорни и контролират процеса по публикуване от второстепенните им разпоредители с бюджет на информация или на документи на интернет страницата им, когато това е предвидено в този закон или в Закона за публичните финанси.

Чл. 57. При създаване през 2020 г. на бюджетна организация, чийто бюджет е част от държавния бюджет и ръководителят й е определен за първостепенен разпоредител с бюджет, Министерският съвет определя размера на основните показатели на бюджета на организацията и други показатели съгласно Закона за публичните финанси, без да се нарушава бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3.

Чл. 58. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 350 млн. лв.

Чл. 59. Определя до 84 млн. лв. общ размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола съгласно чл. 47б от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Чл. 60. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния служител, е 610 лв. от 1 януари 2020 г.

Чл. 61. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" е 380 лв. от 1 януари 2020 г.

Чл. 62. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 450 лв.

(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 410 лв.

(3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е от 410,01 лв. до 510 лв. включително.

(4) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2, е, както следва:

1. за семейство с едно дете – 40 лв.;

2. за семейство с две деца – 90 лв.;

3. за семейство с три деца – 135 лв.;

4. за семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

(5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4.

(6) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 4, т. 1.

(7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.

(8) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 150 лв.

(9) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е, както следва:

1. за първо дете – 250 лв.;

2. за второ дете – 600 лв.;

3. за трето дете – 300 лв.;

4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

(10) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 100 лв.

(11) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1.

(12) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 100 лв.

(13) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 1200 лв. за всяко дете.

(14) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 2880 лв.

(15) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

(16) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

(17) Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 115 лв.

(18) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2020 г. е 340 лв.

Чл. 63. Максималният размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията е, както следва:

1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – до 700 лв.;

2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 – до 700 лв.;

3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 – до 5000 лв.

Чл. 64. Размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас по чл. 26, ал. 1 от Закона за политическите партии за 2020 г. е 8 лв.

Чл. 65. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2020 г. е 80 лв.

Чл. 66. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2020 г. е в размер 4,5 млрд. лв.

Чл. 67. (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 9.04.2020 г.) Максималният размер на държавния дълг към края на 2020 г. не може да надвишава 31,5 млрд. лв.

Чл. 68. (1) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 9.04.2020 г.) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 10,0 млрд. лв.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 9.04.2020 г., бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.) В рамките на ограничението по ал. 1 Министерският съвет може да поема външен държавен дълг по средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, създадена с Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, и Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписани на 6 февруари 2015 г. (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (ДВ, бр. 25 от 2015 г.), както и външен държавен дълг чрез заеми от международни финансови институции, включително за финансиране на проекти и програми, и по инструменти на Европейския съюз.

(3) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг по чл. 37, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за публичните финанси.

(4) (Нова – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 9.04.2020 г.) Максималният съвкупен номинален обем на облигациите, които могат да бъдат издадени в изпълнение на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари по ал. 2 (лимит на програмата), се увеличава от 8 000 000 000 евро на 10 000 000 000 евро, като министърът на финансите предприема действията, предвидени в договорите и акта по ал. 2.

Чл. 69. (1) За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации освен дълга по чл. 68, ал. 1 може да се поема държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината.

(2) За оптимизиране на обслужването на държавния дълг министърът на финансите може:

1. да емитира освен дълга по чл. 68, ал. 1 държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;

2. да сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;

3. да сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;

4. да изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.

Чл. 70. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва:

1. под формата на гаранционни депозити съгласно чл. 81 – в общ размер до 100 млн. лв.;

2. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти – в общ размер до 50 млн. лв.;

3. по Закона за гарантиране на влоговете в банките държавна гаранция по споразумение между Международната банка за възстановяване и развитие и Фонда за гарантиране на влоговете в банките, за осигуряване на достъп на Фонда за гарантиране на влоговете в банките до инструмент за условно финансиране в размер до 350 млн. евро, при условие за последваща ратификация.

Чл. 70а. (Нов – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 9.04.2020 г.) (1) (Предишен текст на чл. 70а – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) Министерският съвет може да издава държавни гаранции по нови заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за Българската банка за развитие в размер до 700,0 млн. лв. или тяхната валутна равностойност при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

(2) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) Министерският съвет може да издава държавни гаранции, като сключи Споразумение за гаранция при първо поискване с Европейската инвестиционна банка във връзка със Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 в размер до левовата равностойност на 51 251 027,24 евро.

(3) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) Министерският съвет може да издава държавни гаранции, като сключи Споразумение за гаранция с Европейската комисия съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 г. за създаване на Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ, L 159/1 от 20 май 2020 г.) в размер до левовата равностойност на 107 466 500 евро.

Чл. 71. (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 9.04.2020 г., бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 70 и 70а, е 1845,1 млн. лв.

Чл. 72. За 2020 г. приходите, разходите, включително за сметка на националното съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, администрирани и управлявани от разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са планирани по централния бюджет. Общият лимит на разходите е в размер до 42 583,2 хил. лв.

Чл. 73. (1) Държавните висши училища могат да поемат дълг в общ размер до 20 млн. лв. за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), от финансови посредници, в изпълнение на финансов инструмент, управляван от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" – ЕАД.

(2) Дълг по ал. 1 се поема съгласувано с министъра на образованието и науката след преценка от негова страна на възможностите на съответното държавно висше училище за обслужването на плащанията по дълга.

Чл. 74. (1) В случаите, когато на основание чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси се одобряват промени на показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, свързани с увеличение на администрираните разходи, за които с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. не са утвърдени администрирани разходни параграфи, с акта за одобряване на промените се създават администрирани разходни параграфи и се посочва размерът на сумите по тях.

(2) С промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1, извършвани на основание чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси, могат да се създават нови администрирани разходни параграфи извън утвърдените с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. или вече създадените по реда на ал. 1, само след предварително съгласуване с министъра на финансите или оправомощено от него лице.

Чл. 75. Министерският съвет може да извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г., на първостепенните разпоредители с бюджет, част от държавния бюджет, след представянето по реда на чл. 167 от Закона за публичните финанси на отчетните данни, отнасящи се за техните годишни финансови отчети за 2019 г.

Чл. 76. (1) Разходите за персонал, утвърдени по чл. 4 – 47, се извършват до определения размер с изключение на делегираните бюджети.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 9.04.2020 г.) Промени на разходите за персонал могат да се извършват само с акт на Министерския съвет при структурни промени, за дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID-19, лечението на заразените или ограничаване на последствията от пандемията, както и при компенсирани промени между бюджети.

(3) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението.

(4) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите.

(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:

1. получени средства от помощи и дарения;

2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала и за допълнителни плащания по чл. 71, ал. 3, чл. 75 и 76 от Закона за дипломатическата служба с характер на плащания за персонала и свързаните с тях осигурителни вноски и данъци;

3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;

4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;

5. средства по програми за развитие на предучилищното и училищното образование;

6. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето;

7. проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

8. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато разпоредителите с бюджет изпълняват международни договори и програми през текущата година, в т.ч. по официална помощ за развитие и хуманитарна помощ;

9. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.

(6) Промените по ал. 5, по т. 1 – 8, с изключение за самостоятелните бюджети, се извършват от министъра на финансите по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси, а тези по т. 9 – по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.

(7) Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно и от Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и от общините за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация".

Чл. 77. Бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми.

Чл. 78. (1) Определя сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2020 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети, както следва:

1. сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд;

2. сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".

(2) Промени в разчетите по сметката по ал. 1, т. 1 се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при съществено влошаване на бюджетното й салдо.

(3) Промени в разчетите по сметката по ал. 1, т. 2 се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите съгласувано с министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при влошаване на бюджетното й салдо.

(4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените годишни разчети на сметките по ал. 1, т. 1 и 2 при запазване на тяхното бюджетно салдо.

(5) Предвидените трансфери от централния бюджет за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 1, както и останалите приложими за тези сметки форми за финансиране съгласно чл. 17, ал. 4 от Закона за публичните финанси се използват за финансиране на плащания, свързани с функциите и дейността на Националния фонд и на Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателната агенция, включително и за покриване на суми и/или тяхното възстановяване на европейските фондове, произтичащи от недопустими разходи, финансови корекции, прихващания и възстановявания на суми, осигуряване на финансирания чрез временни безлихвени заеми по чл. 104, ал. 1, т. 2 и чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси, както и за акумулиране на средства по тези сметки, разполагаеми за плащания за следващи години.

(6) По реда на ал. 2 и 3 може да се извършва промяна на трансфера от централния бюджет за съответната сметка за средства от Европейския съюз, включително чрез възстановяване на неусвоени трансфери, в т.ч. и от минали години, по сметка на централния бюджет, при условие че при тази промяна не се възпрепятства своевременното финансиране и извършване на разплащания от съответната сметка или промяната на трансфера се компенсира за съответната сметка за средства от Европейския съюз с други приложими форми за финансиране съгласно чл. 17, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

Чл. 79. (1) Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз и от други донори по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и по Програмата за сътрудничество "България – Швейцария", се включва в трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.4 от държавния бюджет.

(2) Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство и Европейския фонд за рибарство, се включва в трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.5 от държавния бюджет.

Чл. 80. (1) За уреждане на взаимоотношенията, свързани с наложени финансови корекции по оперативни програми и с предоставени безлихвени заеми от централния бюджет, министърът на финансите, по предложение на органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, може да извършва промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и бюджетите на бенефициентите – бюджетни организации.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за средствата от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.

(3) Размерът на неразплатените задължения на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за наложени финансови корекции се намалява с 80 на сто еднократно чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната община.

Чл. 81. (1) За покриване на финансовия недостиг на общини, други бюджетни организации и на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативните програми "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020", "Околна среда 2014 – 2020" и "Региони в растеж 2014 – 2020", одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с изискванията на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)"), може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за Българската банка за развитие.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.

(3) Предоставянето на средства за покриване на финансов недостиг на заемообразен принцип чрез Българската банка за развитие се извършва в съответствие със Споразумението за определяне на обхвата на управленската отговорност с цел осигуряване на изпълнението на чл. 6.05 (g) от Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)").

(4) Поетият дълг от общините по линия на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)") не се включва в ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Чл. 82. (1) Годишният размер на плащанията за 2020 г. за всяка община по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и по заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" – ЕАД, не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския дълг за съответната община при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(2) Алинея 1 не се прилага при установени от контролен орган нарушения при сключването на ЕСКО договорите и/или при установяване на негативно въздействие на тези договори върху параметрите на разходите на общините.

(3) Плащанията през 2019 г. по главницата на съществуващ дълг със средства от нов дълг, който е поет за рефинансирането му, не се включват в ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(4) При прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси се включват извършените плащания по главницата на банкови заеми тип овърдрафт/револвиращи кредити.

(5) През 2020 г. общините могат да поемат дълг извън ограниченията по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси чрез заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" – ЕАД, като годишният размер на плащанията на общината за всяка година по всички видове заеми, без тези по ал. 3, по чл. 81, ал. 4 и по чл. 32, ал. 5 от Закона за публичните финанси, и без плащанията по ЕСКО договорите по ал. 1, не може да надвишава 18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

Чл. 83. (1) Когато по одобрени проекти данък върху добавената стойност е финансиран като разход от разпоредители с бюджет, за частта, за която възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, сумата се връща на разпоредителя с бюджет, който е финансирал разхода, от този разпоредител с бюджет, който е получил финансирането, в срок до края на месеца, следващ месеца, през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените в срок суми се дължи лихва за забава съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

(2) Вземанията по ал. 1 са публични и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 84. (1) Държавен фонд "Земеделие" извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. въз основа на подадено от бенефициентите искане за плащане съгласно реда и условията за това, определени от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

(2) Общините са длъжни в срок до 10 дни от постъпването на финансовите средства по ал. 1 по банковата сметка за средства от Европейския съюз да ги преведат по сметките на съответния доставчик на услуга, стока или строителство по одобрения проект, като в същия срок представят пред Държавен фонд "Земеделие" доказателства за извършеното плащане в случаите на междинно или окончателно искане. При неизпълнение на задължението по изречение първо общините дължат възстановяване на Държавен фонд "Земеделие" на изплатените финансови средства заедно със законната лихва, считано от изтичането на 10-дневния срок. В случаите, когато преди постъпване на средствата по ал. 1 общините са финансирали разходи за данък върху добавената стойност по сключени договори със съответния доставчик на услуга, стока или строителство по одобрения проект с временно свободните средства по бюджета на общината, ползваният бюджетен ресурс се възстановява с постъпилите средства по банковата сметка за средства от Европейския съюз.

(3) Разход, финансиран по ал. 1, за данък, за който възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, подлежи на възстановяване от общината на Държавен фонд "Земеделие" по реда на чл. 83.

(4) В случаите, когато изплатена по одобрения проект безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване, общината възстановява на Държавен фонд "Земеделие" и предоставените по ал. 1 финансови средства в размер, съответстващ на размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ по проекта, заедно със законната лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

(5) Вземанията по ал. 2, 3 и 4 са публични и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вземанията по ал. 4 се установяват от Държавен фонд "Земеделие", а за Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. – от Управляващия орган, с акта, с който по основание и размер се определя размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ по проекта.

Чл. 85. За финансиране на проекти на общините за рекултивация на общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания и обект на изпълнение на решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14 във връзка с нарушение на чл. 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци, въз основа на решение на управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) може да се предостави финансиране на база на фактически извършени разходи на общините от бюджета на ПУДООС в общ размер до 70 млн. лв. за сметка на преходния остатък на предприятието, съгласувано с министъра на финансите, без да се нарушава салдото по консолидираната фискална програма.

Чл. 86. Ограничението по чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси не се прилага за ангажименти за разходи по сключени договори от общината през 2019 г. и 2020 г.:

1. за извършвани от общината услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси;

2. за сметка на трансферите от централния бюджет по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "г" от Закона за публичните финанси.

Чл. 87. (1) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.

(2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет произтичащите от ал. 1 промени се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.

(3) Предложението на кмета по ал. 2 се представя в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

Чл. 88. Кметовете на общините задължително поддържат постоянен интернет и комуникационна свързаност на общинските администрации за нуждите на компонентите на електронното управление съобразно минимални изисквания за качество, публикувани на интернет страницата на Държавна агенция "Електронно управление".

Чл. 89. (1) Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".

(2) Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".

Чл. 90. (1) За общини с финансови затруднения се считат и общините, за които при изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, наличните към края на 2019 г. задължения към доставчици в отчетна група сметки за средства от Европейския съюз надвишават 50 на сто от отчетените към края на годината разходи по бюджета на общината, независимо дали са налице условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(2) За общините по ал. 1 се прилагат разпоредбите на глава осма "а" от Закона за публичните финанси.

Чл. 91. (1) Кметът на община, за която срокът на процедурата за финансово оздравяване е изтекъл през 2019 г. и отпуснатият по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси заем не е възстановен, изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите. При разглеждането от общинския съвет на бюджета на общината се обсъжда и становището на министъра на финансите.

(2) За община, за която срокът на процедурата за финансово оздравяване е изтекъл през 2019 г., отпуснатият по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси заем не е възстановен и при оценката по чл. 130д, ал. 1 от Закона за публичните финанси се установи наличие на три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 от същия закон, планът за финансово оздравяване освен съдържанието по чл. 130е, ал. 1 – 3 от Закона за публичните финанси:

1. включва мерки за оптимизиране на разходите за възнаграждения в дейност "Общински съвети";

2. не предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Чл. 92. Невъзстановени в сроковете по погасителния план вноски по безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси на общини, при които в срок от една година след започване на изпълнението на плана за финансово оздравяване е постигнат заложеният общ ефект от изпълнение на мерките в плана за съответния период, могат да се прихващат с подлежащите на отпускане трансфери за общината.

Чл. 93. (1) Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд "Резервен" е достигнал или е надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2019 г. не правят отчисления за фонд "Резервен".

(2) Акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на фонд "Резервен" са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2019 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер на фонд "Резервен", правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване.

Чл. 94. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в държавния бюджет, а общинските – в общинския бюджет.

(2) Алинея 1 не се прилага за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.

(3) Държавните или общинските лечебни заведения – еднолични търговски дружества, както и лечебните заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.

(4) Сумите по ал. 1 се внасят от държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметка за приходите по централния бюджет на Националната агенция за приходите.

(5) Сумите по ал. 1 се внасят от общинските предприятия и едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.

(6) Вноските по ал. 1, дължими към държавния бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(7) Вноските по ал. 1, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 95. Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2020 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2019 г.

Чл. 96. (1) Целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги не могат да се използват за обезпечения.

(2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.

(3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се прихващат в пълен размер с подлежащи на отпускане такива средства.

(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат и когато средствата за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги на нефинансовите предприятия се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините.

Чл. 97. (1) Средствата за юридическите лица с нестопанска цел по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет се предоставят за:

1. дейности с неикономически характер;

2. дейности с икономически характер при съобразяване с правилата в областта на държавните помощи и чл. 21 от Закона за публичните финанси.

(2) В случаите, когато лицата по ал. 1 извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.

Чл. 98. Разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система не се прилага за приходите от първоначално концесионно възнаграждение по договора за възлагане на концесия за строителство на обект "Гражданско летище за обществено ползване София" – публична държавна собственост.

Чл. 99. (1) Лицата, за които към 31 декември 2019 г. е приложена разпоредбата на чл. 156 от Закона за публичните финанси, се включват в схемата за централизирано разплащане по чл. 159 – 161 от Закона за публичните финанси на осигурителни вноски и данъците върху доходите на физическите лица считано от 1 юли 2020 г.

(2) Министърът на финансите определя начина на включване на съответните лица на основата на принципите и правилата на схемата за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси, включително и чрез прилагане на подход на превеждане на дължимите суми по сметка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

(3) Наличните към 30 юни 2020 г. задължения на лицата по ал. 1 за осигурителни вноски и данъци върху доходите на физически лица, попадащи в схемата за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси, се декларират и превеждат по сметки на Националната агенция за приходите по досегашния ред.

(4) При прилагане през 2020 г. на чл. 156 от Закона за публичните финанси за други лица министърът на финансите може да включи съответните лица в схемата за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси на осигурителни вноски и данъците върху доходите на физическите лица по реда на ал. 2 и в определени от него срокове.

(5) Наличните на датата на включване в схемата за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси задължения на лицата по ал. 4 за осигурителни вноски и данъци върху доходите на физически лица, попадащи в схемата, се декларират и превеждат по сметки на Националната агенция за приходите по досегашния ред.

(6) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 – 5.

Чл. 100. (1) Считано от 1 януари 2020 г., Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) прилага делегиран бюджет, като генералният директор е второстепенен разпоредител с бюджет, който:

1. извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;

2. се разпорежда със средствата на НИМХ;

3. определя броя и числеността на персонала в НИМХ;

4. определя индивидуалните възнаграждения на персонала в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НИМХ за съответната бюджетна година.

(2) Установеното към края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на НИМХ се включва в бюджета му за следващата година.

Чл. 101. Министерският съвет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси осигурява средства в размер до 10 млн. лв. за 2020 г. за финансиране на разширяването на достъпа и обхващането в задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и за подпомагане на заплащането от родителите на такси по чл. 298, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл. 102. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.) Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери и/или увеличения на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси за бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за финансиране на дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID-19, лечението на заразените лица или ограничаване на последствията от COVID-19.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г. и бр. 7, 27, 44, 77, 103 и 106 от 2018 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и 2 думите "2019 г." се заменят с "2020 г.".

2. В ал. 4, изречение първо думите "2020 г." се заменят с "2021 г.".

§ 2. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г. и бр. 13, 94 и 96 от 2019 г.) в чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 13 се изменя така:

"(13) Събираните от агенцията чрез сметки за чужди средства публични и частни вземания по ал. 1, т. 3 и 9, подлежащи на превеждане в полза на бюджета на съдебната власт, както и на бюджети, които не са част от държавния бюджет, се превеждат по съответните им сметки най-малко веднъж тримесечно, а събраните средства за останалите бюджети по държавния бюджет се превеждат по сметките на агенцията за приходите на централния бюджет."

2. Създава се нова ал. 14:

"(14) Събраните от агенцията вземания по ал. 1, т. 3 и 9 в полза на сметки за средства от Европейския съюз се превеждат, както следва:

1. за сметките за средства от Европейския съюз по чл. 144, ал. 2 от Закона за публичните финанси и за сметките за средства от Европейския съюз на разпоредителите с бюджет по държавния бюджет, с изключение на тези по т. 2 – по банковите сметки на агенцията за приходите на централния бюджет;

2. за сметките за средства от Европейския съюз на съдебната власт, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси – по банковата бюджетна сметка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет;

3. за сметките за средства от Европейския съюз на държавните висши училища и Българската академия на науките – по съответната им банкова бюджетна сметка в Българската народна банка;

4. за общинските сметки за средства от Европейския съюз – по банковата бюджетна сметка на първостепенен разпоредител с бюджет – съответната община;

5. за сметките за средства от Европейския съюз на останалите бюджетни организации – по банковата бюджетна сметка на съответното лице по чл. 13, ал. 4 и чл. 171 от Закона за публичните финанси, чиито средства и операции се включват в консолидираната фискална програма като бюджет на първостепенен разпоредител."

3. Досегашната ал. 14 става ал. 15 и се изменя така:

"(15) Разпоредбите на ал. 13 и 14 се прилагат по отношение на събираните от агенцията вземания за средства по международни програми и договори, включително свързаното с тях национално съфинансиране и авансово финансиране, доколкото този ред е в съответствие с международните програми и договори за тези средства или не е определено друго с нормативен акт на Министерския съвет."

§ 3. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г., бр. 99 и 103 от 2017 г., бр. 24, 80, 98 и 105 от 2018 г., бр. 7 и 17 от 2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г.; Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 2019 г. – бр. 75 от 2019 г.) чл. 240 се изменя така:

"Чл. 240. Сумите, постъпили от реализацията на изоставени и отнети в полза на държавата стоки, и сумите, представляващи равностойността на отнетите в полза на държавата стоки, когато те липсват или са отчуждени, се внасят в приход на централния бюджет."

§ 4. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 101 от 2015 г., бр. 43, 51 и 95 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 13 и 64 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 16 ал. 3 се отменя.

2. В чл. 18:

а) в ал. 1:

аа) в текста преди т. 1 се създава ново изречение второ: "В състава на одитните комитети не може да участват длъжностните лица по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и вътрешните одитори от съответните организации.", а досегашното изречение второ става изречение трето;

бб) в т. 3 думите "повече от два одитни комитета" се заменят с "друг одитен комитет, включително в организация по ал. 4";

б) в ал. 9 след думите "членовете на одитния комитет" се добавя "включително в организациите по ал. 4".

3. В чл. 19 ал. 4 се отменя.

4. В чл. 31 ал. 6 се отменя.

5. В приложението към чл. 12, ал. 2, т. 5 ред № 7 се заличава.

§ 5. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 99 от 2017 г., бр. 24, 92 и 108 от 2018 г. и бр. 24 и 42 от 2019 г.) в чл. 283 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: "Средства от държавния бюджет за транспорт се предоставят и за ученици, които пътуват ежедневно до училище в друго населено място в същата или в съседна административно-териториална област, в което се обучават за придобиване на квалификация по професия, и обратно, ако такова обучение не се провежда в населеното място, в което живее ученикът, или ако ученикът се обучава по защитена специалност от професия или специалност от професия, по която е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, и в населеното място, в което живее, няма организирано професионално образование по същата или по друга защитена специалност от професия, по която е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда."

2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Средствата по ал. 1, т. 1, 3 и 9, както и средствата по ал. 1, т. 6 в частта им за изпълнение на дейностите за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, се предоставят и на частните детски градини и училища."

§ 6. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 92 и 108 от 2018 г.) в чл. 41, ал. 3 думите "с не по-малко от 30 души щатен персонал" се заличават.

§ 7. В Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 20 от 2012 г., бр. 54 от 2014 г. и бр. 24 от 2019 г.) в чл. 15 ал. 2 се изменя така:

"(2) Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадалите имат правото по ал. 1, като заплащат 25 на сто от цената на лекарствените продукти. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет."

§ 8. В Закона за Националния дарителски фонд "13 века България" (обн., ДВ, бр. 12 от 2001 г.; изм., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 13, т. 4 думата "централния" се заменя с "държавния".

2. В чл. 14, т. 3 думата "централния" се заменя с "държавния".

§ 9. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г., бр. 7, 28, 88, 94 и 103 от 2018 г. и бр. 47 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 23а:

а) в ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. базов компонент, който включва средства, определени на базата на единни разходни стандарти, утвърдени от Министерския съвет за съответната група държавни културни институти, за един лев реализирани приходи от брой продадени билети от съответния културен институт, при спазване на следните условия:

а) текущо през годината преизчислението на приходите от продажба на билети се извършва до 105 на сто от прогнозния бюджет в частта субсидия, в рамките на утвърдените средства по бюджета на Министерството на културата за съответната година;

б) при провеждане на спектакли и концерти в сценични пространства, включително и извън собствените зали на института, се субсидират приходи от билети до броя на местата на зрителната зала на съответния институт, за която е създаден продуктът;

в) при провеждане на оперни спектакли в турне се субсидират приходи от билети до 1000 зрителски места на представление;

г) средствата се предоставят за приходи от билети в размер до 20 лв. средна цена от продадените билети за съответния спектакъл или концерт, при спазване изискванията на букви "б" и "в";"

б) създава се ал. 4:

"(4) Разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 се извършва до размера на утвърдените за целта средства по бюджета на Министерството на културата за съответната година."

2. В чл. 23в, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "което не може да надвишава 10 на сто от полагаемата субсидия за текущата година".

§ 10. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г. и бр. 17, 47, 74 и 94 от 2019 г.) се правят следните изменения:

1. Член 19 се изменя така:

"Чл. 19. (1) За сметка на постъпили по този закон, по Закона за пощенските услуги, по Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура приходи от такси, глоби и имуществени санкции по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията се предвижда трансфер за подпомагане на дейности и проекти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) Трансферът по ал. 1 се предвижда до размера на превишението на приходите по ал. 1 над предвидените разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията."

2. В чл. 20 ал. 4 се отменя.

3. В чл. 50 думата "Комисията" се заменя с "Председателят на комисията".

4. Член 51 се изменя така:

"Чл. 51. (1) По бюджета на комисията постъпват следните приходи и средствата от:

1. административни такси;

2. годишните такси за ползване и за временно ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър;

3. такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера;

4. лицензионни и регистрационни такси по Закона за пощенските услуги, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;

5. окончателната тръжна цена след провеждане на търг за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;

6. годишните такси за ползване на позициите на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения;

7. еднократната такса за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър;

8. глоби и имуществени санкции, предвидени в този закон;

9. лихви по просрочени вземания;

10. други източници и от дейности, определени в закон.

(2) Средствата по бюджета на комисията се разходват за финансиране на дейността й и на нейната администрация, включително за проекти и извършването на проучвания, анализи и експертизи, свързани с регулирането и либерализирането на пазара, за участие в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, за осигуряване на ефективен и действен контрол, както и за подпомагане на дейности и проекти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез предоставяне на трансфери по чл. 19."

5. Член 148 се изменя така:

"Чл. 148. Таксите по тарифата постъпват и се отчитат по бюджета на комисията, която е администратор на тези приходи."

6. В чл. 149 ал. 1 се отменя.

§ 11. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 81 и 95 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и бр. 53 от 2019 г.) чл. 64 се изменя така:

"Чл. 64. Таксите по чл. 62 постъпват и се отчитат по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията, която е администратор на тези приходи."

§ 12. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г. и бр. 24, 33 и 96 от 2019 г.) в чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

"(1) Принудителната административна мярка по чл. 186, ал. 1 подлежи на предварително изпълнение при условията на чл. 60, ал. 1 – 7 от Административнопроцесуалния кодекс."

2. Създава се ал. 2:

"(2) Определението на съда не подлежи на обжалване."

§ 13. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 42 и 79 от 2015 г., бр. 32 и 81 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7, 16, 17 и 64 от 2019 г.) в чл. 285 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Искът за обезщетение се разглежда по реда на глава единадесета от Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд подлежи на касационно оспорване по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на същия съд. Постановените от административния съд определения и разпореждания подлежат на обжалване по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен съдебен състав на същия съд."

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Искът се предявява пред административния съд по мястото на увреждането или по настоящия адрес на увредения."

§ 14. (В сила от 20.12.2019 г. - ДВ, бр. 100 от 2019 г.) В Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.; изм., бр. 60 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1:

а) алинея 2 се изменя така:

"(2) Приема държавния бюджет за 2019 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

II.

РАЗХОДИ

15 156 331,6

1.

Текущи разходи

10 448 425,8

в т.ч.

1.1.

Персонал

5 146 886,0

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

955 507,3

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

885 181,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

70 326,3

1.3.

Лихви

633 338,6

1.4.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 283 573,1

2.

Капиталови разходи

4 593 222,7

2.1

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

4 158 926,8

2.2.

Капиталови трансфери

434 295,9

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

19 233,1

4.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

14 350,0

5.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

81 100,0

5.1.

По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

80 000,0

5.2.

По бюджета на съдебната власт

600,0

5.3.

По бюджета на Народното събрание

500,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО

11 486 769,2

1.

Предоставени трансфери за:

11 505 227,2

в т.ч.

1.1.

Общините

3 745 750,5

1.2.

Държавното обществено осигуряване

4 231 661,6

1.3.

Националната здравноосигурителна каса

1 437 589,0

в т.ч.

1.3.1.

– от Министерството на здравеопазването

43 000,0

1.4.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд

862 582,2

1.5.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие"

294 833,8

2.

Получени трансфери от:

18 458,0

в т.ч.

2.1.

Държавното обществено осигуряване

7 400,0

2.1.1.

– за Министерството на труда и социалната политика

7 150,0

2.1.2.

– за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

250,0

2.2.

Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите

5 058,0

IV.

ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 282 127,7

 

"

б) в ал. 3 числото "-2 228 328,7" се заменя с "-2 231 928,7";

в) в ал. 4 числото "2 228 328,7" се заменя с "2 231 928,7".

2. В чл. 46:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Приема бюджета на Държавната агенция "Технически операции" за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

136,0

1.

Неданъчни приходи

136,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

111,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

5,0

1.3.

Други приходи

20,0

II.

РАЗХОДИ

55 731,0

1.

Текущи разходи

51 680,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

47 411,0

2.

Капиталови разходи

4 051,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

4 051,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

55 595,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

55 595,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

"

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред

55 731,0

Всичко:

55 731,0

 

"

3. Създава се чл. 98:

"Чл. 98. За ангажиментите за разходи по сключени договори от общината през 2019 г. за извършвани услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси и за сметка на трансферите от централния бюджет по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "г" от Закона за публичните финанси не се прилага ограничението по чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси."

§ 15. (В сила от 20.12.2019 г. - ДВ, бр. 100 от 2019 г.) В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77, 91 и 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г., бр. 38, 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86 и 103 от 2017 г., бр. 7, 30, 38, 77 и 103 от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.; изм., бр. 79 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9а, ал. 2 думата "централизиран" се заличава.

2. В чл. 10, ал. 1 думите "който включва централизиран етап и децентрализиран етап" се заличават.

3. В чл. 10в:

а) в ал. 1 изречение трето се заличава;

б) в ал. 2, изречение второ думата "датите" се заменя с "датата" и думите "централизирания етап" се заменят с "конкурса, като датата не може да бъде по-рано от 7 дни след информирането", а изречение трето се заличава.

4. Член 10д се изменя така:

"Провеждане на конкурс

Чл. 10д. (1) Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин, като преценява професионалните и деловите качества на кандидатите и класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 10-дневен срок от провеждането на конкурса.

(2) Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

(3) Участвалите в проведения конкурс кандидати, които не са класирани на първо място, могат да възразят пред органа по назначаването в 7-дневен срок от получаването на протокола на комисията. При основателност на възраженията органът по назначаването прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.

(4) В 14-дневен срок от представянето на протокола по ал. 1 органът по назначаването издава акт за назначаване на кандидата, който е класиран на първо място. Когато за заемането на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп.

(5) Ако назначеният служител не встъпи в длъжност или не положи клетва съгласно чл. 14, органът по назначаването издава акт за назначаване на следващия класиран кандидат.

(6) Алинея 5 може да се прилага и в случаите, когато в едногодишен срок заетата въз основа на конкурс длъжност или друга длъжност със същите функции се освободи."

5. Член 10е се отменя.

6. В чл. 10ж:

а) в ал. 1 думите "включително на тестовете по чл. 10д, ал. 1 и 2 и мястото на провеждане на централизирания етап" се заличават;

б) алинея 2 се отменя.

7. В чл. 13а:

а) в ал. 6 думите "успешно преминаване на теста по чл. 10д, ал. 1" се заличават;

б) в ал. 7 думите "както и когато тестът по чл. 10д, ал. 1 не е успешно издържан" се заличават.

8. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:

"(2) Служебното правоотношение по ал. 1 може да възникне и без провеждане на конкурс при спазване на условията за назначаване."

9. В чл. 81а:

а) алинея 5 се отменя;

б) в ал. 6 думите "Алинеи 1 – 5" се заменят с "Алинеи 1 – 4".

10. В чл. 82, ал. 1 изречение второ се заличава.

§ 16. В Закона за публичните предприятия (ДВ, бр. 79 от 2019 г.) в § 1 от допълнителната разпоредба т. 9 се отменя.

§ 17. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 7, 17, 33 и 96 от 2019 г.) се правят следните допълнения:

1. B чл. 47, ал. 1 се създава т. 12:

"12. използва система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на чл. 47б, в случаите на производство и/или складиране на:

а) етилов алкохол;

б) тютюневи изделия."

2. B чл. 47б:

а) в ал. 1 след думите "т. 11" се добавя "и 12";

б) създават се ал. 4а и 4б:

"(4a) B данъчните складове в случаите по чл. 47, ал. 1, т. 12, буква "а", освен видеокамерите по ал. 3 се монтират и видеокамери на всички места, определени за влизане или напускане на физически лица от обекта.

(4б) Видеокамерите по ал. 4a трябва да отговарят на изискванията на ал. 4."

§ 18. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17 и 60 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 111:

а) в ал. 1 след думата "категоризирани" се добавя "или регистрирани";

б) в ал. 2 се създава изречение второ: "Регистрацията се извършва от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица – в случаите по чл. 113, ал. 2."

2. В чл. 113:

а) алинея 2 се изменя така:

"(2) Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 121, ал. 5.";

б) създава се ал. 3:

"(3) Онлайн, включително чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, могат да се предлагат туристически услуги само за категоризирани или регистрирани места за настаняване.";

в) създава се ал. 4:

"(4) За местата за настаняване, за които се предлагат туристически услуги чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, задължително се осигурява възможност за плащане и по електронен път чрез електронната платформа.";

г) създава се ал. 5:

"(5) По споразумение между държавни органи/общини и лицата, които осъществяват посредническа дейност за онлайн предлагане на туристически услуги, включително чрез електронна платформа, може да се предвиди лицата да предоставят информация, свързана с предоставените туристически услуги и/или да събират суми за публични вземания, в това число срещу възнаграждение."

3. В чл. 176 се създават ал. 5, 6 и 7:

"(5) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице извършва контрол по спазване на изискванията по чл. 113, ал. 3 и налага глобите и имуществените санкции по чл. 231.

(6) При неизпълнение на чл. 113, ал. 3 от лицето, което осъществява посредническа дейност за онлайн предлагане на туристически услуги, включително чрез електронна платформа, независимо от предвидените глоби и имуществени санкции, министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице подава искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до съответните интернет страници при първо нарушение за срок до 14 дни, а при следващо нарушение до 30 дни. Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му, като може да измени предложения от министъра на туризма срок при първо нарушение. Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма в деня на получаването му. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.

(7) Органите по чл. 171, ал. 1, т. 2 и 4 уведомяват министъра на туризма в случаите на нарушения по чл. 231, ал. 1."

4. Създава се нов чл. 231:

"Чл. 231. (1) Лице, което допусне включване в електронна платформа на некатегоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 или нерегистриран туристически обект по чл. 113, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв. – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. – за едноличните търговци и юридическите лица.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 8000 лв., а имуществената санкция – от 10 000 до 15 000 лв."

§ 19. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет привежда наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма в съответствие с него.

(2) В срок до три месеца от влизането в сила на наредбата по ал. 1 лицата привеждат дейността си в съответствие със Закона за туризма.

§ 20. (В сила от 20.12.2019 г. - ДВ, бр. 100 от 2019 г.) (1) В срок до един месец от обнародването на закона в "Държавен вестник" Министерският съвет приема програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 – 2022 г., с индикативен бюджет за 2020 г. до 70 млн. лв.

(2) В срок до два месеца от обнародването на закона в "Държавен вестник" Министерският съвет предприема необходимите действия, включително чрез упражняване на правото си на законодателна инициатива, за въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и за подпомагане на заплащането от родителите на такси по чл. 298, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 21. Министърът на културата в срок до 31 март 2020 г. внася в Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията за привеждане на частта за фонд "Радио и телевизия" в съответствие със Закона за публичните финанси, както и за привеждане на финансирането на Българското национално радио и Българската национална телевизия в съответствие с правилата на държавните помощи.

§ 22. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

§ 23. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на § 14, 15 и 20, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 5 декември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за мерките и действията по време

на извънредното положение, обявено с решение

на Народното събрание от 13 март 2020 г.

(ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.,

изм., бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)

.......................................................................................................

§ 52. (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) Законът влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

.....................................................................

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за

държавния бюджет на Република България за 2020 г.

(ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 9.04.2020 г.)

§ 7. При изпълнение на бюджетите си за 2020 г. първостепенните разпоредители с бюджет създават необходимата организация за финансиране на вече поети ангажименти и въз основа на оценка на приоритетите в системата си прилагат мерки за максимално ограничаване на поемането на нови ангажименти за разходи, включително и за официална помощ за развитие.

§ 8. (1) Сроковете, съдържанието, времевият обхват и другите изисквания относно подготовката и представянето на Конвергентната програма се съобразяват с предоставените от Европейската комисия Насоки за оптимизиран формат на програмите за стабилност и на Конвергентните програми за 2020 г. в контекста на COVID-19.

(2) С одобряването от Министерския съвет на Конвергентната програма се считат за одобрени и макроикономическата прогноза и средносрочната бюджетна прогноза съгласно изискванията на § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

.................................................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 1.1.2021 г.)

...............................................................................................

§ 7. (1) Отпуснатите до 31 декември 2020 г. еднократни помощи по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца се изплащат в размера, по реда и при условията, при които са отпуснати.

(2) Отпуснатите до 31 декември 2020 г. еднократни помощи по чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците се изплащат в размера, по реда и при условията, при които са отпуснати.

§ 8. До 31 януари 2021 г. всички месечни помощи по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца, отпуснати преди 31 декември 2020 г., се изменят служебно от дирекции "Социално подпомагане", като размерите на отпуснатите помощи се определят в съответствие с чл. 63, ал. 12.

§ 9. (1) При ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е при:

1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 4500 лв.;

2. две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 9000 лв.;

3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 13 500 лв.

(2) При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 9000 лв.

(3) За 2021 г. годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява със сумите по чл. 28, ал. 2, т. 1 – 3 от същия закон, както и с разликата:

1. между допустимия размер за 2021 г. на данъчното облекчение по чл. 22в, предвиден в ал. 1, и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи за същата година;

2. между 9000 лв. и размера на ползваното данъчно облекчение по чл. 22г от същия закон за 2021 г.

§ 10. За 2021 г. необходимите средства за държавната субсидия по чл. 25 от Закона за политическите партии се осигуряват чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси за сметка на планираните по централния бюджет разходи за същата цел.

§ 11. (1) Считано от 1 януари 2021 г. функциите, дейността, активите, пасивите, архивът, както и всички права и задължения на Антидопинговия център към министъра на младежта и спорта, свързани с Лабораторията за допингов контрол, преминават към Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

(2) Дейността на Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта към Софийския университет "Св. Климент Охридски" се осъществява от служители, които работят по трудово правоотношение, в т.ч. заемащите академични длъжности.

(3) Трудовите правоотношения на служителите на Лабораторията за допингов контрол към Антидопинговия център се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

(4) В срок до три месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет по предложение на министъра на младежта и спорта да предостави правото на управление на помещенията на Лабораторията за допингов контрол в сградата, намираща се на ул. Никола Габровски № 1, по реда на Закона за държавната собственост.

(5) В срока по ал. 4 министърът на младежта и спорта и органите за управление на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в рамките на своята компетентност да предприемат необходимите правни и фактически действия за изпълнението на ал. 1 – 3.

§ 12. Министърът на културата в срок до 31 март 2021 г. да внесе в Министерския съвет проект на закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията за привеждане на частта за фонд "Радио и телевизия" в съответствие със Закона за публичните финанси, както и за привеждане на финансирането на Българското национално радио и Българската национална телевизия в съответствие с правилата за държавните помощи.

...............................................................................................

§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г. с изключение на § 6, който влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 50Механизъм за определяне на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии за 2020 г.Основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2020 г. се изчисляват по следната формула:С = С1 + С2 + С3 + С4, къдетоС е размерът на основното бюджетно взаимоотношение между централния бюджет и бюджета на конкретната община за 2020 г. под формата на субсидии/трансфери.С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.Право да получават обща изравнителна субсидия през 2020 г. имат общините, чиито постоянни данъчни постъпления към 31 декември 2018 г. на един жител са по-ниски от 120 % от равнището им за страната на един жител (ДПх1<1,2*ДПстр.).Общата изравнителна субсидия за общините с достъп за 2020 г. се изчислява по следната формула:С2 = A1 + A2 + А3 + А4 + А5А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините с посочения достъп в зависимост от постоянните данъчни постъпления на един жител, като изравняването е в размер на разликата между 120 % от равнището за страната и постоянните данъчни постъпления на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й. ИДПх1 = (1,2*ДПстр – ДПх1) * Нх1, къдетоИДПх1 е стойността на изравняването на постоянните данъчни постъпления по компонента А1 за конкретната община. ДПх1 е размерът на постоянните данъчни постъпления (данък върху недвижимите

имоти (§ 13-01), данък върху превозните средства (§ 13-03), туристически данък (§ 13-08) и патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници (§ 01-03) на един жител на конкретната община към 31 декември 2018 г.ДПстр е размерът на постоянните данъчни постъпления (§ 13-01, § 13-03, § 13-08 и § 01-03 от ЕБК)

на един жител за страната към 31 декември 2018 г. (100,48 лв./жител).Нх1 е населението на съответната община по данни на Националния
статистически институт (НСИ) към 31 декември 2018 г.А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община с достъп. Разпределението на сумата от компонента А2 по общини е на база дела на разходните потребности за конкретната община с достъп.За определяне на разходните потребности на общините се използват следните натурални показатели:Брой деца до 5 г. Брой деца от 6 – 14 г.Брой възрастни на и над 65 г.Територия Дължина на общински пътищаНаселениеТеглото на съответния показател се определя в зависимост от структурата на разходите за местни дейности (по последни отчетни годишни данни за 2018 г.) по следния начин:Брой деца до 5 г. – 7,0 % (дял на разходите за местни дейности 311, 312, 431 от ЕБК в общите разходи за местни дейности)Брой деца от 6 – 14 г. – 1,0 % (дял на останалите разходи за местни дейности във функция Образование от ЕБК в общите разходи за местни дейности)Брой възрастни на и над 65 г. – 4,0 % (дял на разходите за местни дейности във функция V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи от ЕБК в общите разходи за местни дейности) Територия – 25,0 % (дял на разходите за местни дейности в група А. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (без дейности 603 и 605) и разходите за дейност 622 "Озеленяване" от група Б на функция VІ от ЕБК в общите разходи за местни дейности) Дължина на общинската пътна мрежа – 12,0 % (дял на разходите за местни дейности в група В. Транспорт и съобщения от функция VІІІ от ЕБК в общите разходи за местни дейности) Население – 51,0 % (дял на разходите за всички останали местни дейности от ЕБК в общите разходи за местни дейности) На всяка община се определя дял на всеки от натуралните показатели от общата сума на показателя за страната, като всеки дял се умножава с теглото за показателя (%). Сумата от така получените дялове формира съответния дял разходни потребности на конкретната община.РПi = (Дi/∑Дi)*7,0 % + (Уi/∑Уi)*1,0 % + (Вi/∑Вi)* *4,0 % + (Тi/∑Тi)*25,0 % + (ДОПi/∑ДОПi)*12,0 % + +(Нi/∑Нi)*51,0 %, къдетоД – деца до 5 годиниУ – деца от 6 до 14 г./ученициВ – възрастни на и над 65 годиниТ – територияДОП – дължина на общински пътищаН – населениеРПi е делът на разходните потребности за конкретната община.∑ РПi=0,7829 само за общините с достъп.Разпределението на общата сума от А2 по общини е на база относителния дял на разходните потребности на всяка от общините с достъп към общата сума на разходните потребности за общините с достъп РПi/∑РПi.Информацията за населението, децата до 5 години, децата от 6 до 14 години и възрастните на и над 65 години е по данни на НСИ, а за дължината на общинските пътища – по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, към 31 декември 2018 г.А3 е третата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община с достъп.Право да получават тази част от субсидията имат общините с достъп, чийто дял на приходите спрямо общите постъпления (по последни отчетни годишни данни за 2018 г.) е по-малък от 25 на сто.Пх1/ОПх1<25 %, къдетоПх1 е размерът на приходите (раздел І и § 40-00 от раздел ІІІ от ЕБК) към

31 декември 2018 г. за конкретната община с достъп.ОПх1 е размерът на общите постъпления към 31 декември 2018 г. за

конкретната община с достъп, който се формира като сума от размера на приходите на общината, трансферите и временните безлихвени заеми (раздел І, § 40-00 от раздел ІІІ и раздел ІV от ЕБК).Разпределението на тази част от субсидията е на база относителния дял на разликата между 25 % и полученото съотношение на приходи към общи постъпления за конкретната община с достъп.А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (ЗДБРБ за 2019 г.) за общините с достъп. Тази част на субсидията се получава от общините с достъп, които имат отрицателна разлика между полученото от сумата на компонентите А1, А2 и А3 (А1+А2+А3) и размера на общата изравнителна субсидия, определен в ЗДБРБ за 2019 г.А5 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община с достъп.Право да получават тази част от субсидията имат общините с осреднено данъчно усилие над средния размер на определените със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) граници за съответните данъци (ДУсрх1>1),

като разпределението е на база относителния дял на разликата над 1.ДУсрх1 е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка


върху недвижимите имоти, данъка при придобиване на имущество по възмезден начин, данъка върху превозните средства – за леки автомобили над 74 kW до 110 kW, и данъка върху превозните средства – за товарни автомобили до 12 т, на конкретната община за 2019 г. към съответните средни стойности в границите, определени в ЗМДТ за всеки от изброените данъци. Изчислява се по следната формула: ДУсрх1 = (СТДНИх1/СТДНИср + СТДВПИх1/СТДВПИср + СТДПС_Лх1/СТДПС_Лср + СТДПС_Тх1/СТДПС_Тср)/4, къдетоСТДНИх1 е размерът на ставката за данъка върху недвижимите жилищни имоти за

физически лица на конкретната община за 2019 г. При наличие на диференцирани ставки по населени места се взема предвид ставката, определена за населеното място – административен център на общината. СТДНИср е средният размер на ставката за данъка върху недвижимите имоти в

границите, определени със ЗМДТ.СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка при придобиване на имущество(недвижимо) по възмезден начин за 2019 г. на конкретната община.СТДВПИср е средният размер на ставката за данъка при придобиване на

имущество по възмезден начин в границите, определени със ЗМДТ.СТДПС_Лх1 е размерът на ставката за данъка върху превозните средства – за


леки автомобили над 74 kW до 110 kW включително, за 2019 г. на конкретната община.СТДПС_Лср е средният размер на ставката за данъка върху превозните

средства в границите, определени със ЗМДТ – за леки автомобили над 74 kW до 110 kW включително.СТДПС_Тх1 е размерът на ставката за данъка върху превозните средства – за

товарни автомобили до 12 т технически допустима максимална маса, за 2019 г. на конкретната община.СТДПС_Тср е средният размер на ставката за данъка върху превозните
средствав границите, определени със ЗМДТ – за товарни автомобили до 12 т технически допустима максимална маса.С3 е размерът на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за конкретната община. Средствата за трансфера се разпределят при следните съотношения: 85 % по показател дължина на общинските пътища с отчитане на географско и височинно разположение (на базата на параметри за дължина на общински пътища в планински райони, в равнинни райони и в райони, характерни със снегонавявания и заледявания); 10 % – по показател брой населени места с изключване на местата без население; 5 % – по показател брой население. Размерът на
трансфера за конкретна община се формира от сбора на сумите, разпределени по относително тегло на съответния показател за общината спрямо общото за страната.С4 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи за конкретната община, формиран от следните компоненти:С4=В1+В2, където:В1 – основен компонент на целевата субсидия, при съотношения за разпределяне на ресурса за този компонент, както следва: 45 % от него – по показател брой населени места, с изключване на местата без население и с население до 10 души; 25 % от него – по показател дължина на общинските пътища; 25 % от него – по показател брой население, 5 % от него – по показател територия. В1 за конкретна община се формира от сбора на сумите, разпределени по относително тегло на съответния показател за общината спрямо общото за страната.В2 – допълнителен компонент на целевата субсидия за подпомагане на общините от 4-та и 5-а категория за подобряване на състоянието на социалната и техническа инфраструктура на територията на общината. Достъп до тази част на субсидията имат всички общини от 4-та и 5-а категория, съгласно утвърдената от министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-2021/2012 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2.09.2014 г., бр. 75 от 27.09.2016 г.) категоризация на общините в Република България, на основание чл. 36, ал. 2 на Закона за административно-териториалното устройство на Република България и във връзка с т. 4 от Решение № 921/2011 г. на Министерския съвет за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република България.Информацията за населението и населените места е по данни на НСИ към 31 декември 2018 г., а за дължината на общинските пътища – по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към 31 юли 2019 г.