ЗАКОН за ратифициране на Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа

Oбн., ДВ, бр. 48 от 26.05.2020 г.

Член единствен. Ратифицира Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа, подписан на 12 юни 2019 г. в Скопие, Република Северна Македония.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 15 май 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.