ЗАКОН за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция – България (Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г.

Oбн., ДВ, бр. 63 от 17.07.2020 г.

Член единствен. Ратифицира Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция – България (Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 2 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.