ЗАКОН за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини ("Advance Purchase Agreement") с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19

Oбн., ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г.

Член единствен. Ратифицира Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини ("Advance Purchase Agreement") с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, подписано чрез писмо за присъединяване на Република България от 23 юли 2020 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.