ЗАКОН за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE – Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия и Република България

Oбн., ДВ, бр. 82 от 18.09.2020 г., в сила от 18.09.2020 г.

Член единствен. Ратифицира Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE – Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия и Република България, подписано за Република България на 8 юли 2020 г. и за Европейската комисия на 15 юли 2020 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 9 септември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.