ЗАКОН за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 7.08.2012 г.)

Oбн., ДВ, бр. 83 от 25.09.2020 г., в сила от 25.09.2020 г.

Член единствен. Република България оттегля резервата, направена по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (ДВ, бр. 60 от 2012 г.), ратифицирана със закон на 25 януари 2012 г. (ДВ, бр. 11 от 2012 г.).

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 септември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.