ЗАКОН за ратифициране на Измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, одобрени на 20-ата сесия на Общото събрание

Oбн., ДВ, бр. 87 от 9.10.2020 г.

Член единствен. Ратифицира Измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, одобрени на 20-ата сесия на Общото събрание на Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, проведена на 2 октомври 2008 г. в Малта.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 30 септември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.