ЗАКОН за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24.09.1960 г.

Oбн., ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.

Член единствен. Ратифицира Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 октомври 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.