ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги "Подкрепа за териториална декарбонизация" между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие

Oбн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 18.12.2020 г.

Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги "Подкрепа за териториална декарбонизация" между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 30 септември 2020 г. в София.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 9 декември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.