ЗАКОН за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Oбн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.

Член единствен. Ратифицира Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 декември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.