ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател

Oбн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 18.12.2020 г.

Член единствен. Ратифицира Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател, сключено на 7 октомври 2020 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 декември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.