ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател

Oбн., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г.

Член единствен. Ратифицира Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател, подписано за Европейската комисия на 11 декември 2020 г. и за Република България на 26 ноември 2020 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 декември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.