ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за подпомагане на препродажбата от и между Република България и Кралство Швеция и Janssen Pharmaceutica NV за целите на закупуването и доставката на ваксина срещу COVID-19 за България и на Споразумението между Кралство Швеция и Република България за препродажба на ваксина срещу COVID-19, разработена от Janssen Pharmaceutica NV

Oбн., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г.

Чл. 1. Ратифицира Споразумението за подпомагане на препродажбата от и между Репуб- лика България и Кралство Швеция и Janssen Pharmaceutica NV за целите на закупуването и доставката на ваксина срещу COVID-19 за България и Споразумението между Кралство Швеция и Република България за препродажба на ваксина срещу COVID-19, разработена от Janssen Pharmaceutica NV.

Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България споразуменията по чл. 1 да не се обнародват в "Държавен вестник".

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 декември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.